Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie odkształceniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wielowymiarowe łożyska toczne są elementami, których uszkodzenie powoduje długotrwałe wyłączenie maszyny z eksploatacji. Identyfikacja przyczyn uszkodzenia łożyska wymaga sprawdzenia prawidłowości obróbki cieplnej, określenia struktury warstwy wierzchniej bieżni uszkodzonego łożyska, sprawdzenia prawidłowości montażu, wartości obciążeń zewnętrznych. Konieczne jest także wyznaczenie nierównomierności dystrybucji obciążeń wewnętrznych w łożysku, ponieważ łożyska wielkowymiarowe są posadowione na relatywnie wiotkich podzespołach wsporczych. Na przykładzie łożyska podparcia mostu koparki odkrywkowej, które uległo silnej degradacji, pokazano sposób wyznaczenia dystrybucji obciążeń wewnętrznych. Przedstawiono modele numeryczne, w których uwzględniono zjawisko tarcia pomiędzy podzespołami wsporczymi a pierścieniami łożyska.
EN
The large size roller bearings are the elements, which damage causes the long-term turn off the machine out of service. Identification of the causes of bearing failure demands the verification of the regularity of the heat treatment, also the determination of the structure of the surface layer of damaged bearing raceway the verification of the correct installation and the values of external loads. It is necessary to determine the uneven inner load distribution in the bearing because the large-size bearings are founded on a relatively slender supporting components. Based on the example of the bridge supporting bearing of the excavator, which underwent the strong degradation it is shown, how to determine the distribution of internal loads. The numerical models that include the effect of friction between the supporting subassemblies and the bearing rings are shown.
2
Content available remote Zużycie odkształceniowe łożysk tocznych
PL
Prawidłowa eksploatacja łożyska uzależniona jest nie tylko do wymogów ich funkcjonowania. Już etap produkcji wpływa na bezawaryjność łożysk tocznych (wymagana chropowatość powierzchni, klasy dokładności wykonania). Kluczowe jest jednak określenie warunków ich pracy, względnie trafne ich przewidzenie w kontekście doboru łożysk (typ i model).
PL
Łoża kulowe o bieżniach monolitycznych, miękkich są powszechnie stosowane do łożyskowania obrotu głównego nadwozi maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Bieżnie tych łożysk ulegają znacznemu zużyciu odkształceniowemu, które zmienia pierwotną dystrybucję obciążenia w łożysku. Przeprowadzono porównanie obciążenia elementów tocznych w zwałowarce ZGOT 11500.100 przy łożysku nowym oraz po pięcioletniej eksploatacji. Zidentyfikowano wielkość zużycia. Obliczenia dystrybucji obciążenia zrealizowano metodą elementów skończonych z wykorzystaniem elementu zastępczego bieżnia - element toczny - bieżnia.
EN
Large size bearings with the monolithic and soft raceway are commonly used as a bearing for the main rotation of the basic surface mining machines body. The raceways of these bearings undergo a significant rolling, that changes the primary load distribution on the rolling elements of the bearing. The study presents the comparison of the rolling elements loading in the ZGOT 11500 conveyor for the new bearing as well as after five year bearing operation. The wear values are also presented. The loading distribution calculations were performed by the finite element method with the use of super-element type raceway-rolling element-raceway.
PL
Bieżnie wielkogabarytowych łożysk wieńcowych ze względów technologicznych są wykonywane ze stali w stanie normalizowanym lub ulepszonym cieplnie. Są one powszechnie stosowane do łożyskowania obrotu głównego nadwozi największych mobilnych maszyn - maszyn podstawowych, górnictwa odkrywkowego: koparek i zwałowarek. Średnice tych łożysk osiągają kilkanaście metrów, a średnice elementów tocznych do 250mm. Wskutek wysokiego poziomu ich obciążenia przy relatywnie niskiej twardości podlegają one w pierwszym etapie eksploatacji intensywnemu zużycie odkształceniowemu. Zmianie ulega pierwotna dystrybucja obciążeń. W zwałowarce o masie nadwozia 11 000Mg wyznaczono w wybranych punktach zużycie bieżni po pierwszych czterech latach eksploatacji. Zużycie osiągnęło wartość ponad 7% promienia elementu tocznego. Metodami numerycznymi przeprowadzono porównanie obciążenia elementów tocznych w zwałowarce ZGOT 11500 dla łożyska nowego, położonego na zdeplanowanym dźwigarze pierścieniowym oraz zużytego. Wartości określono dla wybranych mimośrodów położenia środka ciężkości nadwozia od osi obrotu. Obliczenia dystrybucji obciążenia zrealizowano metodą elementów skończonych z wykorzystaniem superelementu bieżnia – element toczny – bieżnia. Stwierdzono znaczny spadek maksymalnych wartości obciążenia i przenoszenie obciążenia przez znacznie większą liczbę elementów tocznych. Podczas dalszej sześcioletniej eksploatacji stwierdzono zatrzymanie procesu zużycia łożyska.
PL
Zapewnienie odpowiedniej trwałości węzła obrotu z wielkogabarytowym łożyskiem tocznym, ze względu na wysoki koszt oraz dostępność zamienników jest zagadnieniem o dużej wadze. Dla katalogowych łożysk wieńcowych, montowanych w większej liczbie identycznych maszyn możliwe jest określenie powtarzalnych parametrów eksploatacyjnych. W przypadku dużych łożysk wielkogabarytowych jest to utrudnione ze względu na indywidualne cechy każdej maszyny. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na trwałość węzła obrotu. Opisano kryterium oceny trwałości resztkowej.
EN
Because of the high cost and limited availability of replacements it is vitally important to ensure proper durability of the slewing unit incorporating a large-size rolling bearing. For catalogue rim bearings installed on a larger number of identical machines it is possible to determine recurring operating parameters. In the case of large-size bearing, this is rather diffi cult because of the unique features of each machine. Major factors affecting the life of the slewing unit are discussed. The criterion for assessing residual durability is described.
PL
Zużycie odkształceniowe wielkogabarytowych łożysk tocznych o bieżniach niehartowanych jest dominującym mechanizmem zużycia. Niezbędne jest prognozowanie szybkości zużycia już na etapie projektowania maszyny. Na podstawie badań materiałowych oraz zaawansowanych symulacji metodą elementów skończonych wprowadzono model bilinearny, którego stałe zależą od parametrów materiału i obciążenia łożyska. Modele zastosowano do prognozowania trwałości łożysk, w których dominowało zużycie odkształceniowe.
EN
Plastic wear of large-size roller bearings with the unhardened raceways is a dominating mechanism of the wear. Forecasting the speed of wear at the stage of machine design is essential. On the basis of material testing and advanced simulations with use of finite element method a bilinear model was inserted, of which constants depend on parameters of material and loading the bearing. Models were used for forecasting the durability of bearings, which the plastic wear was dominated in.
7
PL
Pod wpływem obciążenia w nieutwardzonych bieżniach łożysk wielkogabarytowych następuje zużycie odkształceniowe. Opisano metody identyfikacji zmiany geometrii oraz podano przykłady wpływu zużycia na dystrybucję obciążenia dla wybranych łożysk obrotu głównego maszyn roboczych. Rozdziały obciążenia wyznaczono metodą elementów skończonych.
EN
Under the effect of loading in unhardened large-size bearing raceway the straining wear has occurred. The study describes methods of identification of geometry changes and shows the instances of the wear effect on the loading distribution for chosen bearings of the main turn of the working machines. The loading distribution was determined with the use of finite element method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.