Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porous materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Zeolity jako nośniki leków
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania zeolitów, krzemionkowych materiałów porowatych o uporządkowanej strukturze, w terapii chorób nowotworowych i bakteryjnych, chorobie Alzheimera oraz jako adiuwantów leków przeciwnowotworowych i środków kontrastowych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego.
EN
A review, with 60 refs., of structure and phys.-chem. properties of zeolites used in pharmacotherapy. The use of ordered porous silica materials in therapies for cancer and bacterial origin, in Alzheimer’s disease and as cancer adjuvants and contrast agents in magnetic resonance imaging was discussed.
PL
Przedstawiono metodę jednoczesnego wyznaczania współczynników dyfuzji Knudsena i efektywnego współczynnika dyfuzji cząsteczkowej gazów w porowatych ciałach stałych. Omówiono sposób wyznaczania parametrów strukturalnych materiałów makroporowatych. Zastosowano do tego celu model gazu zapylonego. Przedstawiono algorytm postępowania, od wskazówek dotyczących sposobu uzyskania danych doświadczalnych, aż do ich interpretacji. Zagadnienie to zilustrowano na przykładzie dwuskładnikowego roztworu gazowego azot-metan, ale zaproponowana metoda ma znaczenie ogólne.
EN
A quant. description of the diffusive mass movement in porous materials with pores diam. above 100 nm was provided. The method for detg. construction parameters characterizing such materials was discussed. The method of simultaneous detn. of effective mol. diffusion coeffs. and Knudsen diffusion coeffs. was developed. The N2-CH4 binary gaseous mixt. was tested using the method.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne i algorytm postępowania służący do doświadczalnego wyznaczania współczynników dyfuzji w makroporowatych ciałach stałych. Uwzględniono jednoczesną dyfuzję molekularną i dyfuzję Knudsena. Zaproponowano i przetestowano metodę estymacji skorelowanych współczynników dyfuzji. Ten sposób można zastosować do pomiarów prowadzonych w warunkach ustalonych pod ciśnieniem atmosferycznym, z użyciem dwuskładnikowych roztworów gazowych o zróżnicowanym składzie. Zilustrowano go na przykładach dwóch układów dyfuzyjnych różniących się stosunkiem mas cząsteczkowych składników: {H₂, N₂} oraz {CO₂, H₂}.
EN
Fundamentals and an algorithm for exptl. detn. of diffusion coeffs. in macroporous solids under steady state conditions and const. pressure were presented. Two binary gaseous mixts. of in mol. mass-differing compds. (H₂+N₂ and CO₂+H₂) were taken into consideration as examples.
EN
At nanoscale, surface free energies of the atoms located on the free surfaces of structures significantly affect their mechanical characteristics. In this study, nonlinear large-amplitude free vibration response of nanoshells prepared from functionally graded porous materials (FGPM) is investigated by taking into account surface stress size effects and vibrational mode interactions. Non-classical shell model is constructed on the basis of the Gurtin–Murdoch type of the surface theory of elasticity having the capability of capturing surface stress size dependency. The accuracy of nonlinear vibration analysis is improved by incorporating the interaction of the main vibration mode and the first, third and fifth symmetric oscillation modes. Moreover, the closed-cell Gaussian-Random field scheme is put to use to extract the mechanical characteristics of FGPM nanoshell. Multiple timescales technique is then applied to achieve surface stress elastic-based nonlinear frequency of FGPM nanoshell analytically for different interactions between vibrational modes. It is revealed that by incorporating the interactions of the main vibration mode and higher symmetric oscillation modes, the behavior of the backbone curves belongs to the nonlinear free oscillation response of FGPM nanoshells changes from hardening to softening schema. It is found that when only the main vibration mode is taken into account, surface elasticity effects makes an enhancement in the significance of the hardening schema. However, by considering the interactions of higher symmetric oscillation modes, surface elasticity effects makes a reduction in the significance of the softening schema.
EN
Microstructure defines almost all material physical properties of a substance. Thus, its proper identification is essential for the assessment of material durability. Porous materials constitute the vast majority of those applied in civil engineering. The most important parameters describing a porous structure are the specific surface area, the shape and volume of pores and the pore size distribution. There are several methods which provide such results; however, each of them has some drawbacks. The main purpose of this paper is to compare results obtained by means of various methods commonly applied to the investigation of microstructure. These methods are mercury intrusion porosimetry (MIP), low temperature sorption of nitrogen and thermoporometry (TPM). The experimental research is conducted on aluminium oxide, which is characterised by unimodal pore size distribution and hardened cement paste prepared using portland cement (CEM I 42.5R with water-cement ratio equal to 0.5. The results obtained by the above-mentioned methods are thoroughly described and compared in this paper. Each of the presented approaches has some limitations; therefore, in order to receive a reliable description of porous microstructure, one has to apply at least two different experimental methods.
PL
Wśród materiałów budowlanych przeważającą większość stanowią materiały porowate. Dokładna znajomość mikrostruktury jest kluczowa w ocenie ich wytrzymałości i trwałości. Istnieje wiele metod eksperymentalnych służących do analizy struktur porowatych. W niniejszym opracowaniu porównane zostały następujące techniki: porozymetria rtęciowa (MIP), niskotemperaturowa adsorpcja azotu oraz termoporometria (TPM). Badaniom eksperymentalnym poddano dwa materiały. Pierwszy z nich, tlenek glinu, jest materiałem referencyjnym o unimodalnym rozkładzie porów. Zgodnie z deklaracją producenta dominująca średnica porów wynosi 7.3 nm. Drugim zastosowanym materiałem jest zaczyn cementowy przygotowany na bazie cementu portlandzkiego CEM I 42,5R. Stwardniały zaczyn charakteryzuje się skomplikowanym rozkładem porów. Opisane techniki analizy mikrostruktury są komplementarne. Aby uzyskać wiarygodny opis struktury wewnętrznej materiałów o skomplikowanym rozkładzie porów należy zastosować co najmniej dwie metody badawcze.
EN
The study of the porosity of thermal insulation made of refractory materials is an important task for the power industry, since the thermal conductivity of porous materials depends on the shape and especially the location of the pores. An analytical review of existing technologies shows that research in this area is not enough to simulate the process of heat and mass transfer in porous alumina material. Experimental determination of the characteristics of heat and mass transfer in porous materials during the formation of a porous structure is a pressing scientific problem. This article analyzes the influence of the composition of materials on the formation of pores, as well as the effect of various impurities and temperature on the thermal conductivity of the material.
PL
Porowatość izolacji termicznej wykonanej z materiałów ogniotrwałych jest ważnym zadaniem dla energetyki, ponieważ przewodność cieplna materiałów porowatych zależy od kształtu, a zwłaszcza od lokalizacji porów. Analiza analityczna istniejących technologii pokazuje, że badania w tej dziedzinie nie są wystarczające do symulacji procesu przenoszenia ciepła i masy w porowatym materiale z tlenku glinu. Eksperymentalne określenie charakterystyki transferu ciepła i masy w materiałach porowatych podczas tworzenia struktury porowatej jest palącym problemem naukowym. W artykule przeanalizowano wpływ składu materiałów na powstawanie porów, a także wpływ różnych zanieczyszczeń i temperatury na przewodność cieplną materiału.
7
Content available remote Porowate materiały poliuretanowe do zastosowań w diagnostyce medycznej
PL
Opracowano proces wytwarzania pianek węglowych (synteza, karbonizacja), a także dokonano ich szerokiej charakterystyki, wykorzystując mikroskopię świetlną, skaningową mikroskopię elektronową SEM, mikrotomografię komputerową μCT, spektroskopię w podczerwieni FT-IR i chromatografię gazową sprzężoną z detektorem mas GC-MS. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły wyselekcjonowanie pianek o najlepszych właściwościach sorpcyjnych, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostycznych badaniach fazy oddechowej.
EN
Polyurethane (PUR) foams were synthetized from polyols and methylene diphenyl diisocyanate polymers at mass ratios 1:1, 1:3 and 3:1 without any catalyst or in its presence. The porous structure of the PUR foams was detd. by using scanning electron microscopy and high-resolution 3D computed tomog. The PUR foams showed a good sorbability and could be used in the human diagnostic (respiratory phase).
EN
The goal of our work was to develop bulk structures characterized by a variable, controlled porosity, using additive manufacturing techniques (3D printing). A technology for the fabrication of bulk materials with controllable porosity has been developed. For that purpose, the samples with constant porosity were designed and then prepared, which allowed us to learn the possible limit values. Thus, we were able to optimize the design process at the stage of the preparation of the gradient structures.
PL
Niniejsza praca przedstawia proces opracowanie struktur przestrzennych charakteryzujących się zmienną, sterowaną porowatością, z wykorzystaniem technik wytwarzania przyrostowego (druku 3D). W ramach pracy opracowana została technologia wytwarzania materiałów o sterowanej porowatości. W tym celu zaprojektowane i wykonane zostały próbki o stałej porowatości. Pozwoliło to na poznanie możliwych do uzyskania wartości granicznych, co w konsekwencji skutkowało możliwością optymalizacji procesu projektowania na etapie tworzenia struktur gradientowych.
PL
W pracy otrzymano materiały mikrokomórkowe na drodze sieciowania poli(metylowinylosiloksanu) (polimer V3) za pomocą 1,3,5,7-tetrametylocyklotetrasilo-ksanu (D4H) w emulsjach o wysokiej zawartości fazy wewnętrznej (HIPE). Zmieniając stosunek molowy polimeru V3 do D4H w reakcjach uzyskano układy charakteryzujące się różnymi gęstościami usieciowania oraz różnymi zawartościami reaktywnych grup funkcyjnych (Si-H, Si-winyl). Wykazano, że piroliza takich układów przeprowadzona w temperaturze 1000 °C w atmosferze obojętnej (argon) prowadzi do otrzymana kompozytów oksywęglik krzemu - węgiel i przebiega z zachowaniem porowatej mikrostruktury prekursora polimerowego. Ilość wolnego węgla w powstających materiałach ceramicznych związana jest z gęstością usieciowania polimeru V3. Przekształcenie prekursorów w materiały ceramiczne zachodzi z wysoką wydajnością, wynoszącą 74,1% - 79,8%.
EN
In the work, microcellular materials were obtained by cross-linking of poly(methylvinylsiloxane) (V3 polymer) with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane (D4H) in emulsions of high internal phase content (HIPE). Systems differing in cross-linking density and reactive group (Si-H, Si-vinyl) contents were prepared by changing V3 polymer: D4H molar ratio in the reactions. It was shown that pyrolysis of such materials conducted at the temperature of 1000 °C in the inert atmosphere (gaseous argon) results in silicon oxycarbide - carbon composites. After pyrolysis, porous microstructure of the precursor is preserved. The amount of free carbon phase in the resulting ceramic material depends on the V3 polymer cross-linking density. Precursors studied in the work give high ceramic yields, ranging from 74.1% to 79.8%.
10
Content available remote Thermal conductivity calculation method: porous structures
EN
The article describes the transfer of thermal energy through porous bodies with closed and open porosity. The semi-empirical equation for finding the effective coefficient of thermal conductivity of bodies with a porous structure is derived. The equation of finding the thermal permeability of the porous material and the geometric characteristics of the porous structure are presented.
11
Content available remote Trends of joining composite AlSi-SiC foams
EN
The paper consist of characterization of the essence of structure, properties and application of AlSi-SiC composite foams as well as limitations and possibilities of their joining. Porous structure with porosity up to 80% and exceptional properties of aluminium foams are the reason of their numerous application and interest of their joining. Consideration of methods of welding, soldering and gluing AlSi9-SiC10 composite foams, the joint structure, and properties. Recommendations for surface preparation of foam, and different joining procedures aimed at control the porosity of the foam and glued surface roughness were established. Result of EDS and XRD investigations of the AlSi9-SiC10 composite foams joint were considered.
EN
Metal-organic frameworks (MOFs) are a relatively new class of advanced inorganic-organic materials. Due to their modular structures and possible incorporation of various properties, that materials find more and more applications in many fields of science and industry. MOFs are coordination polymers, i.e. compounds with coordination bonds propagating infinitely in at least one dimension. Their characteristic feature is the presence of potential free spaces, i.e. pores. The free spaces often appear after proper activation, e.g. thermal activation. Other common properties of MOFs include for instance large specific surface areas and pore volumes, modifiable size and chemical environment of the pores, and network flexibility. All these properties result in the use of MOFs in e.g. selective sorption, separation or storage of gases, heterogeneous catalysis, design and fabrication of sensors, etc. During more than twenty years of the history of MOFs, many methods of their synthesis have been developed, including the most popular in solution at elevated temperatures (e.g. solvothermal method). Nevertheless, the activity of pro-ecological environments and the requirements set by international organizations encourage scientists to create new methods of synthesis, which, according to the guidelines presented by the 12 principles of green chemistry, will be safer, less aggressive, less toxic and less energy-consuming. One of the answers to meet these requirements is the use of mechanosynthesis. Mechanochemical synthesis relies on the supply of energy to a system by mechanical force, by grinding or milling. By combining or transforming solids in this way, the presence of a solvent, which is most often the main source of contamination and waste, can be minimised or completely excluded. Mechanical force is typically used for purposes other than MOF synthesis, e. g. catalyst grinding. Nevertheless, the use of mechanical force in synthesis is becoming more and more popular. The most important advantages of this approach, apart from its environmental impact, are very high efficiency (usually close to 100%) and drastically reduced reaction time. Of course, there are examples where these advantages are not observed. In such cases, mechanosynthetic modifications are introduced, such as e.g. addition of small amount of liquid (Liquid-Assisted Grinding) and/or a small addition of simple inorganic salt (Ion- and Liquid-Assisted Grinding). Furthermore, new instrument setups are being developed to monitor reaction mixtures in situ during mechanosynthesis, e.g. by use of such techniques as powder X-ray diffraction and Raman spectroscopy. This enables valuable insights into mechanisms and allows for mechanosynthesis optimization.
PL
Pomimo szerokiego zastosowania spienionych materiałów polimerowych i ich obecności w prawie każdej dziedzinie życia, fundamentalna wiedza na ich temat nie jest tak powszechna, a teoretyczne zagadnienia związane z piankami polimerowymi rzadko poruszane są w polskiej literaturze naukowej. W związku z tym, w artykule opisano etapy procesu spieniania, klasyfikację oraz dokonano przeglądu literatury dotyczącej wybranych technologii przetwórstwa pianek polimerowych.
EN
Despite the wide use of foamed polymer materials and their presence in almost every area of life, fundamental knowledge about them is not so common, and theoretical subjects related to polymer foams are rarely raised in Polish scientific literature. Therefore, the article describes the stages of the foaming process, classification and literature review concerning selected technologies of polymer foam processing.
EN
The aim of the study was to determine the effect of the amount of nitrogen dosed in supercritical state to polymer melt on structure and physical properties of large-scale molded pieces from polyamide PA 6 GF30, obtained in the process of microcellular injection molding with gas dosage using MuCell® method. Apart from the reduction of the density at a level of about 15 % for samples with the highest nitrogen content, the increase of the impact resistance of samples PA 6 GF30 was observed. The other investigated mechanical properties were maintained at a good level.
PL
Określano wpływ ilości azotu, dozowanego w stanie nadkrytycznym do stopu polimerowego, na strukturę i właściwości wielkogabarytowych wyprasek wytworzonych w procesie wtryskiwania mikroporującego metodą MuCell® z poliamidu 6 zawierającego 30 % mas. krótkich włókien szklanych (PA6 GF30). Stwierdzono zmniejszenie o ok. 15 % gęstości próbek z największą zawartością azotu oraz wzrost udarności otrzymanych wyprasek PA6 GF30, przy zachowaniu na dobrym poziomie pozostałych właściwości wytrzymałościowych.
PL
W artykule zaproponowano warunek plastyczności i wyprowadzono związany z nim potencjał dyssypacji stosując osobliwą transformację Legendre’a. Uzyskano jawną postać funkcji dyssypacji, co umożliwia dualny opis plastycznych własności materiału. Trójparametrowy warunek plastyczności umożliwia ciągłe przejście od warunku Druckera-Pragera do Hubera-Misesa przez odpowiedni dobór parametrów. Przedyskutowano kalibrację parametrów na podstawie typowych testów wytrzymałościowych. Na bazie założonego warunku plastyczności sformułowano relacje konstytutywne sprężysto-plastyczności, które mogą być stosowane do opisu własności porowatych metali i materiałów z tarciem wewnętrznym.
EN
A yield condition was proposed in this paper and associated dissipation function was derived via singular Legendre transformation. As a result, an explicit form of the dissipation function was obtained, which can be used for dual formulation of perfect plasticity model. The three-parameter yield condition enables continuous transition from the Drucker-Prager to Huber-Mises yield conditions by appropriate selection of free parameters. Calibration of the free parameters based on typical experimental tests was discussed. Based on the proposed yield function, a constitutive model of elastic-plastic material was given. The model can be used for modelling porous metals and other frictional materials.
PL
Bioceramika hydroksyapatytowa (HAp) charakteryzuje się największą biozgodnością spośród wszystkich syntetycznych materiałów implantacyjnych. Właściwość ta objawia się m.in. zdolnością wrastania nowotworzonej tkanki kostnej do wnętrza porowatego materiału hydroksyapatytowego, co umożliwia trwałą fiksację implantu z kością i pełną akceptację implantu przez żywy organizm. Porównano właściwości porozymetryczne, powierzchnię właściwą oraz morfologię krystalitów syntetycznych proszków HAp otrzymanych metodą mokrą z zastosowaniem różnych metod suszenia jako końcowego etapu syntezy.
EN
Hydroxyapatite was prepd. by pptn. from an aq. soln. of CaO and H₃PO₄, dried by lyophilization at -53°C for 72 h or under vacuum and studied for sp. surface, porosity and pore width. The product of lyophilization showed sp. surface 138.22 m²/g and under vacuum 120.38 m²/g. The ref. sample dried at 120°C showed sp. surface 9,89 m²/g. The porosity was 83.28% 87.63% and 66.37%, resp.
17
Content available remote The rate of formation pores in the material which swells
EN
The most common use of porous materials in technical power engineering is thermal insulation. And most interesting to consider as an example of macroporous materials are materials obtained by the swelling mass of raw material, as the knowledge of the processes heat and mass transfer allows them to adjust their final thermophysical characteristics. These materials include polystyrene foam materials gas concrete, some highly refractory materials, foam glass, expanded clay, etc. A detailed review of the technology of preparation of any of these materials can be concluded that there is a relationship between the thermophysical properties the porous material and it’s of swelling modes.
PL
Materiały porowate oparte na polimerach imprintowanych jonami metali (IIP) oraz polimery ze śladem molekularnym (MIP) znalazły szerokie zastosowanie w badaniu i monitorowaniu zanieczyszczenia środowiska zarówno metalami ciężkimi, środkami ochrony roślin, substancjami toksycznymi, jak i nawozami sztucznymi. Zaprezentowano praktyczne aspekty wykorzystania tych polimerów w różnych dziedzinach chemii analitycznej i chemii środowiska.
EN
A review, with 27 refs., of uses of the title porous polymers for detn. of heavy metals, plant protection agents, drugs, toxic substances, and artificial fertilizers in the environmental and food samples.
EN
One of the most important technological processes of water treatment is the process of filtration. Scientists and producers keep on searching new filtration materials which allow for better water purification, are simple in exploitation and do not add chemical substances to the treated water. Therefore, the aim of the present study was to analyze physical and chemical parameters of two unknown porous masses X1 and X2. Such physical parameters as color, granulation, bulk density, the equivalent diameter, the coefficient of uniformity and the porosity of the material were measured and determined. Additionally, the possibility of water treatment was studied during the filtration process in the laboratory tests. Chemical parameters were examined in the water flowing through the mass, such as pH, conductivity and COD-Mn as a general indicator of the content of organic substances in the water. Both studied porous masses were characterized by uniform size of particles. But they were not efficient enough in satisfactory reduction of oxygen consumption. Mass X2 slightly better adsorbed organic substances. It was found that the tested unknown mass filter slightly increase the pH of the filtered water.
20
Content available remote Struktura, wytwarzanie i zastosowanie pian stałych
PL
Piany stałe są obecnie produkowane z różnorodnych materiałów (metal, ceramika, tworzywa sztuczne, węgiel, szkło). Przedstawiono przegląd pian dostępnych na rynku, różne metody ich produkcji, zastosowania oraz potencjalne możliwości wykorzystania. Szczególną uwagę zwrócono na morfologię pian jako na jeden z głównych parametrów, których znajomość jest niezbędna przy ich badaniach, a następnie zastosowaniu.
EN
A review, with 28 refs., of the available on the market solid foams made of metals, ceramics, polymers, C1 and glass.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.