Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 406

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
2
EN
Background: The key element for the success of construction projects in the era of tech-nology and information is knowledge. Knowledge management in the construction sectorhas become a necessary and vital matter, starting with the planning stage, designing,implementing and ending with operation and maintenance stage. One of the most promi-nent features of knowledge in the construction sector is the building knowledge modeling(BKM).Problem: Although the design stage is considered one of the most importantstages of the construction project in terms of eliciting the knowledge element, designers suf-fer from poor knowledge management, as well as their inability to exploit the capabilitiesand benefits of building information modeling (BIM), especially knowledge management.Objective: The main aim of this study is to present a conceptual model that integratesthe basic principles of knowledge management with contemporary principles of BIM inthe design stage and has the ability to store, classify and share the knowledge gener-ated from past designs into future projects.Methodology: The research methodologyis constructed on reviewing the pillars of the proposed conceptual model, namely: BKMparameters, BKM library, and BKM clash detection system, then a hypothetical case toprove the validity of the proposed conceptual model using Basmaya residential complexproject in the Republic of Iraq is presented as a case study.Results: New four definitions are introduced: client knowledge, context knowledge, standards knowledge and technicalknowledge. The conceptual model proposed in this study has shown great ability andhigh efficiency in improving and developing knowledge management in the design stage ofbuildings and projects. In addition, the knowledge stored in the BKM library can be reusedin designing new projects in the future.Novelty: The conceptual model has the abilityto update constantly itself over time by sharing the knowledge of designers, suppliers andother stakeholders.
PL
Chcąc zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku i zezwolić na beztroską zabawę dzieci na placu zabaw czy w skateparku, poszczególne urządzenia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, które zostały określone w dedykowanych normach przedmiotowych.
PL
SISTEMA jest: oddanym do powszechnego (międzynarodowego), nieodpłatnego użytku specjalistycznym kalkulatorem wspierającym wykonywanie obliczeń poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL), całkowicie zgodnym z zaleceniami aktualnej normy zharmonizowanej EN ISO 13849-1. Zatem dzięki działaniom instytucji - Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (IFA) - osoby projektujące systemy sterowania bezpieczeństwem maszyn uzyskały poważne narzędzie z jednej strony przyspieszające pracę, a z drugiej - znacząco zmniejszające popełnianie błędów projektowych. Jak pokazuje praktyka użytkowania SISTEMY, uniemożliwia ona w zasadzie powstanie niezgodności z normą EN ISO 13849-1, a znaczne przyspieszenie pracy zachęca do wypróbowywania różnych wariantów rozwiązań układów sterowania.
PL
W artykule przedstawiono proces dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych realizowany przez kompetentną i niezależną od dostawcy i odbiorcy jednostkę oceniającą zgodność. Opisano etapy procesu certyfikacji realizowanego zgodnie z programem typu 1a. Podano grupy wyrobów, które są w zakresie certyfikacji jednostki oceniającej zgodność.
EN
The paper presents the process of voluntary certification of electrotechnical products performed by a competent conformity assessment body independent of the supplier and the recipient. The stages of the certification process implemented in accordance with the type 1a scheme are described. Product groups that are in the scope of certification of a conformity assessment body are given.
PL
Artykuł dotyczy wpływu niepewności pomiaru gęstości betonu o dwóch wskaźnikach wodno-cementowych na izolacyjność akustyczną przegrody betonowej. Wyznaczono rozkłady gęstości betonów dla wskaźników w/c = 0,5 oraz 0,4. Następnie, stosując wzór określający zależność izolacyjności akustycznej od masy powierzchniowej oraz twierdzenie o funkcji zmiennej losowej, wyznaczono parametry rozkładu izolacyjności akustycznej ściany betonowej o grubości 18 cm. Porównano wpływ wskaźnika wodno-cementowego betonu na odchylenie standardowe izolacyjności akustycznej.
EN
The article discusses the influence of concrete density uncertainty – based on two water-cement indicators – on the acoustic insulation of the concrete partition. Concrete density distributions were determined for the ratios w/c = 0.5 and 0.4. The parameters of concrete density normal distribution were determined by means of Pearson test. Then, using the formula determining the dependence of acoustic insulation on the area mass and the theorem of the random variable function, the parameters of the acoustic insulation distribution for the 18 cm thick concrete wall were determined. The influence of the water-cement indicator on the standard deviation of the acoustic insulation was compared.
8
Content available remote Prognozowanie izolacyjności akustycznej
PL
Autor analizuje materiałową izolacyjność akustyczną ścian z cegieł o różnej grubości w skali częstotliwości z wykorzystaniem modelu obliczeniowego w programie Insul, a następnie prezentuje wyniki uzyskane w sytuacji rzeczywistej in situ. Rozważania dotyczą sytuacji przewidzianych w przepisach określonych polskimi i międzynarodowymi normami.
EN
The Author analyses the material acoustic insulation of brick walls of different thicknesses in the frequency range using a calculation model including the Insul program, and then presents the results obtained in situ. The discussion concerns the situations provided for in the regulations defined by Polish and International standards.
9
Content available remote Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania
PL
W artykule omówione jest zagadnienie osiadania izolacji wdmuchiwanych w przestrzeniach zamkniętych i otwartych. Podane są też przykłady prawidłowego doboru grubości warstwy w zależności od klasy osiadania danego materiału.
EN
The article discusses the issue of subsidence of blown-in insulation in closed and open spaces. There are also examples of proper selection of layer thickness depending on the class of settlement of a given material.
10
Content available remote Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych
PL
Artykuł porusza kwestie metod badania wyrobów do iniekcji. Przywołuje zagraniczne normy mówiące o metodach iniekcji chemicznej. Opisuje różne rodzaje badania poziomu zawilgocenia murów. Przedstawia wyniki poziomu zawilgocenia badanych ścian.
EN
This paper presents the methods of injection product testing with reference to foreign standards concerning chemical injection methods. It also describes various methods to check the level of wall dampness and presents the results of performed wall dampness measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodologię obliczania maksymalnych napełnień instalacji chłodniczych czynnikami chłodniczymi w zależności od ich palności i toksyczności. Metodologia została zaczerpnięta z ISO 817:2014 i EN 378-1:2016. Pokazano również przykłady obliczeń oraz przykłady rozwiązań technicznych, dzięki którym można rozwiązać problemy związane z projektowaniem wieloparowaczowych instalacji chłodniczych, postępując zgodnie z normami i praktyką inżynierską.
EN
The article presents the methodology for calculating the maximum refrigerant charge in refrigeration installations depending on refrigerants flammability and toxicity. The methodology is taken from ISO 817: 2014 and EN 378-1: 2016. Examples of calculations and examples of technical solutions are also shown, thanks to which it is possible to solve problems related to the design of multi-evaporator refrigeration installations by following the standards and engineering practice.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania przeprowadzono korzystając z danych literaturowych oraz wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, który przeprowadzono z 53 pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The process of creating an organizational culture becomes very complicated and complex. Its nature is influenced by internal and external factors. The first can include: valued values, respected by all standards, artifacts, created organizational climate and also the prevailing management style. On the other hand, external factors include the impact of a culture characteristic of the organization's environment and the employees employed in it. Organizational culture helps to build an advantage over competitors and increases the chances of success in a company on the market
EN
The concept of corporate social responsibility (CSR) since several dozen years has been recognized as one of the most important solutions used by companies that want to build competitive advantage through concern for economic effects, people and the environment. Important role in the management of CSR by these companies is the implementation of its standards and norm and their reporting. However, the question arises whether such activities are sufficient to actually talk about the company as a socially responsible organization. In the presented article, a broader analysis of this problem was undertaken, trying to answer what determines the company's recognition as socially responsible.
PL
Dostosowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZ BHP) do wymagań nowej normy będzie wymagało dokładnej analizy już wdrożonych procesów i praktyk zarządzania. W artykule przedstawiono ogólną strukturę Systemu Zarządzania BHP według nowej normy i zwrócono uwagę na wymagania w odniesieniu do wybranych procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które zostały rozszerzone lub uszczegółowione w stosunku do wymagań formułowanych w normach obecnie istniejących.
EN
The adjustment of the OSH Management Systems to the requirements of the new standard will take a thorough analysis of the already imple-mented processes and management practices. The article presents a general structure of the OSH Management Systems in accordance to the new standard and underlines requirements specific to chosen OSH management processes – either broadened or refined in relation to requirements formed in the presently existing standards.
PL
Wywiad z Elżbietą Sadowską, kierownikiem akredytowanego Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich na temat doświadczeń związanych z wdrożeniem wymagań wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie polskich i europejskich norm dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów i stropodachów. W pierwszej części zostały w nim omówione ustawowe przepisy ustawy Prawo Budowlane, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i dyrektywa Rady dotycząca tego zagadnienia. Część druga poświęcona jest przepisom wykonawczym, a trzecia normom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zostały przytoczone w obszernej tabeli.
EN
The subject of the article is a discussion of Polish and European standards concerning the design, execution and maintenance of roofs and fiat roofs. The first part includes a discussion of the statutory provisions of the Polish Construction Law, as well as the regulation of the European Parliament and the directive of the Commission related to this issue. Part two is devoted to implementation provisions, and the third part concerns itself with standards listed in the regulation of the Polish minister of infrastructure on conditions, to which buildings and their placement should correspond, which were quoted in a broad table.
17
Content available remote Klapy przeciwpożarowe jako element przegrody budowlanej
18
Content available remote Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych
PL
Artykuł opisuje ogólne praktyki dotyczące oceny okładziny zewnętrznej płyt warstwowych i podaje stawiane płytom warstwowym wymagania, które pozwalają zaakceptować ich wygląd wizualny. Podaje rodzaje odkształceń i dopuszczalne granice ugięć. Opisuje wady powierzchniowe i metody ich określania.
EN
The article describes generał practices regarding the assessment of cladding of outer sandwich panels and provides the requirements in place for sandwich panels that allow the acceptance of their visual appearance. It indicates the types of deformations and acceptable limits of deflections. It describes surface defects and methods for their determination.
PL
Zwrócono uwagę na zasadność dostosowywania nastaw systemów zabezpieczeń od przekroczenia limitów drgań na podstawie wartości bazowych uzyskiwanych z pomiarów podczas długotrwałej eksploatacji indywidualnie dla każdego kierunku w poszczególnych łożyskach.
EN
The attention is paid to the appropriateness of adjusting the settings of security systems from exceeding the vibration limits based on the baseline values obtained from measurements during long-term operation individually for each direction in individual bearings.
PL
Wymagania prawne dotyczące dostępności infrastruktury kolejowej dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM) zawarte są w specyfikacji TSI PRM [16]. W 2017 roku zostały przyjęte normy dotyczące niektórych parametrów określonych w TSI PRM. W artykule zaprezentowano wybrane wymagania norm dotyczących tras wolnych od przeszkód, kontrastu, informacji dla podróżnych, właściwości przeszkód przezroczystych i rozwiązań do przeciwdziałania poślizgom.
EN
Legal requirements regarding the accessibility of rail infrastructure for persons with reduced mobility (PRM) are contained in the TSI PRM [16]. After the publication of this technical specification, in 2017 standards for some of the parameters specified in the TSI PRM were adopted. The article presents selected requirements on obstacle free routes for infrastructure, contrast, information for travellers, optical and friction characteristics.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.