Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perception
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Zieleń jako środek definiowania skali przestrzeni publicznej
PL
Zieleń w mieście odgrywa szereg pożytecznych ról, między innymi pomaga osiągnąć cele estetyczne i ekologiczne. Zbadanie licznych aspektów jej występowania w zespołach miejskich wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poniższy artykuł ma na celu analizę możliwości wykorzystania zieleni w celu modyfikacji percepcji skali przestrzeni. Zastosowane metody to studium przypadku oraz kwerenda terenowa, wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2017. Główne rezultaty badań obejmują zdefiniowanie trzech stopni skali przestrzeni urbanistycznej występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz wskazanie możliwości wpływania na ich percepcję poprzez wykorzystanie zieleni.
EN
Urban greenery fulfils a number of useful roles, helping, among others, to achieve aesthetic and ecological goals. Studying diverse aspects of its existence in urban areas requires an interdisciplinary approach. The presented paper aims to analyse the possibility of using greenery to modify the perception of the scale of urban spaces. The methods used are case study and a field query realised by architecture students at the Poznan University of Technology in the Poznan County in 2017. The main research results include defining the three degrees of urban space scale that occur in the Poznan County as well as indicating the possibilities to influence their perception through the use of greenery.
EN
The aim of the study was to assess the perception of unconventional food by respondents in the 50+ group. The research tool was a questionnaire developed by the first author that included questions about the definition of unconventional food, factors determining purchase and consumption, and identification of specific unconventional food products. Unconventional food involves products from a geographical range that is different from the climate zone where the consumers reside. The results from the survey indicated that respondents lacked adequate knowledge about unconventional food. Indeed, most female respondents also believed that unconventional food was a health hazard. Of note, the results indicated that men in the 50+ age group knew more about unconventional food than female respondents. Further research should focus on sources of knowledge about unconventional food and possible ways to encourage incorporation of these products into diet among the 50+ age group.
EN
The current study aims to investigate the perceptions and expectations of tourists regarding the development of the quality of gastronomy services for tourism in the route of Lanna Civilization in Thailand. Quantitative research using a questionnaire was employed. The Yamane formula was used to calculate the sample group size at 400 people. The data analysis with SPSS statistics software included descriptive statistics, t-test and one-way ANOVA. It was found that for the overall opinion toward the perceptions regarding the development of the quality of gastronomy services for tourism in the route of Lanna Civilization, Thai tourists give importance to empathy, tangibles, reliability, assurance, and responsiveness, and international tourists give importance to assurance, empathy, responsiveness, reliability, and tangibles. Regarding the overall opinion toward expectations regarding the development of the quality of the gastronomy services for tourism in the route of Lanna civilization, Thai tourists emphasize the following: empathy, assurance, reliability, tangibles, and responsiveness, whereas international tourists give importance to assurance, empathy, responsiveness, tangibles, and reliability.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie spostrzeżeń i oczekiwań turystów dotyczących rozwoju jakości usług gastronomicznych dla turystyki na szlaku cywilizacji Lanna w Tajlandii. Przeprowadzono badania ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza. Wzór Yamane'a zastosowano do obliczenia wielkości grupy próbnej na 400 osób. Analiza danych za pomocą oprogramowania statystycznego SPSS obejmowała statystyki opisowe, test t i jednokierunkową ANOVA. Stwierdzono, że dla ogólnej opinii na temat postrzegania rozwoju jakości usług gastronomicznych w turystyce na trasie cywilizacji Lanna, turyści tajlandzcy przywiązują wagę do empatii, materialności, niezawodności, pewności i czasu reakcji, a turyści międzynarodowi przywiązują wagę do zapewnienia, empatii, szybkości reakcji, niezawodności i namacalności. Odnośnie ogólnej opinii na temat oczekiwań dotyczących rozwoju jakości usług gastronomicznych dla turystyki na szlaku cywilizacji Lanna, turyści tajlandzcy podkreślają: empatię, pewność, niezawodność, namacalność i szybkość reakcji, podczas gdy turyści zagraniczni przywiązują wagę do pewności, empatia, szybkość reakcji, namacalne i niezawodne.
EN
Introduction/background: Modern management theories require organizations to recognize 7 the expectations of the environment in order to improve the quality of their products and 8 services. The ability to listen attentively to the needs of stakeholders is one of the key pillars of 9 any company's competitive strategy. The concept of social responsibility, which is based on 10 a long-lasting dialogue with stakeholders, sheds new light on the role of organizations in 11 society, and social engagement promotes obtaining the precious intelligence employed in 12 shaping new sources of value growth. 13 Aim of the paper: The aim of this paper is to present the results of research on the perception 14 of representatives of the Generation Z in the field of corporate social responsibility. 15 The research allowed gathering the information needed to determine the existing state of 16 knowledge of people belonging to this generation with respect to their understanding of the 17 subject of CSR. 18 Materials and methods: The research included 320 students of the Częstochowa University 19 of Technology. The results were subjected to the chi-square independence test. On its basis, 20 it was assessed whether the responses to given questions depended on the field of study of the 21 respondent. 22 Results and conclusions: Only 75% of the respondents indicated that they held knowledge of 23 the problem. Considering their declarations regarding the need to receive more information 24 about CSR, education must be conducted skillfully using appropriate tools. Despite the average 25 level of knowledge of the young generation in the field of CSR, they are positive about it and 26 believe that organizations should be more involved in social activities.
EN
Regularity in musical structure is experienced as a strongly structured texture with repeated and periodic patterns, with the musical ideas presented in an appreciable shape to the human mind. We recently showed that manipulation of musical content (i.e., deviation of musical structure) affects the perception of music. These deviations were detected by musical experts, and the musical pieces containing them were labelled as irregular. In this study, we replace the human expert involved in detection of (ir)regularity with artificial intelligence algorithms. We evaluated eight variables measuring entropy and information content, which can be analysed for each musical piece using the computational model called Information Dynamics of Music and different viewpoints. The algorithm was tested using 160 musical excerpts. A preliminary statistical analysis indicated that three of the eight variables were significant predictors of regularity (E_cpitch, IC_cpintfref, and E_cpintfref). Additionally, we observed linear separation between regular and irregular excerpts; therefore, we employed support vector machine and artificial neural network (ANN) algorithms with a linear kernel and a linear activation function, respectively, to predict regularity. The final algorithms were capable of predicting regularity with an accuracy ranging from 89% for the ANN algorithm using only the most significant predictor to 100% for the ANN algorithm using all eight prediction variables.
6
Content available Evaluation of urban catalysts through history
EN
Based on literature research 38 urban catalysts were chosen and evaluated using 19 parameters. This shows changes of urban catalysts through history. Four different groups of urban catalysts were framed after analyzing them with the SPSS statistics program. The main task of this evaluation was to better understand the origins of urban catalysts, reasons for their interconnectedness and further outcomes, as well as discover a basis for later city fabric modelling. The observed relation between the configuration of the first point and its influence on the surroundings might suggest a strategy for urban planners and architects in attempting to revitalize abandoned territories or bring economic and social changes to the existing neighborhoods in the future.
7
Content available Różne podejścia do modelu luk
PL
Codziennie korzystamy z różnego rodzaju usług. Przedsiębiorstwa usługowe szukają rozwiązań, jak oferować usługi jak najlepszej jakości oraz jak ta jakość oceniać. W przypadku oceny jakości usług wykorzystuje inne metody i narzędzia niż w przypadku wyrobów. Większość metod opartych jest na różnicy pomiędzy oczekiwaniami klientów oraz ich percepcją gotowej usługi. Różnica ta stanowi jedną z luk modelu jakości usług - modelu luk. Celem artykułu była zestawienie różnych wariantów najczęściej opisywanego w literaturze modelu jakości usług - modelu luk. Niniejszy artykuł stanowi opracowanie teoretyczne, a jego celem pobocznym jest zaznajomienie czytelników z podstawowymi elementami modelu luk.
EN
Every day we use various types of services. Service companies are looking for solutions on how to offer services with the best quality and how to assess this quality. When assessing the quality of services, different methods and tools than in case of products are used. Most methods are based on the difference between customers' expectations and their perception of the ready service. This difference is one of the gaps in the service quality model - the gap model. The aim of the paper was to compile various variants of the service quality model most frequently described in the literature - the gap model. This paper is a theoretical study and its secondary goal is to familiarize readers with the basic elements of the gap model.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie procesu ewolucji percepcji Chin w amerykańskich strategiach bezpieczeństwa (National Security Strategy) w latach 1987–2006 i wyjaśnienie głównych jego elementów. Analizie poddane zostały strategie publikowane od prezydentury Ronalda Reagana do administracji George’a W. Busha (1987–2006). Na podstawie przeprowadzonych badań autor argumentuje, iż przez większość analizowanego okresu (głównie lata 1987–2000) Chiny postrzegane były w pierwszej kolejności jako strategiczna szansa dla Stanów Zjednoczonych, której wykorzystanie pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i realizację interesów USA. W miarę wzrostu potęgi militarnej i gospodarczej państwa chińskiego percepcja Chin ulegała stopniowej zmianie, w większym stopniu akcentując wymiar potencjalnych zagrożeń. Zmiana ta stała się zauważalna w okresie prezydentury George’a W. Busha (2000–2006), jednak „światowa wojna z terroryzmem” doprowadziła do złagodzenia stanowiska względem Pekinu i odsunięcia strategicznej rywalizacji z tym państwem na późniejszy okres. Zmiany w postrzeganiu Chin nasilające się od kadencji George’a W. Busha stworzyły jednakże podłoże pod strategie kolejnych administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa, znacznie bardziej sceptycznie odnoszących się do wpływu Chin na bezpieczeństwo USA.
EN
This article aims to explore the evolution of China’s perception in American national security strategies during the 1987–2006 period and to explain primary elements of this process. The analysis includes strategies published since the presidency of Ronald Reagan to the administration of George W. Bush. On the basis of conducted research, it is being argued that through the most of the analysed period (1987–2000) in the first place China was perceived as a strategic opportunity for the United States, which, if taken, will improve the security of the United States and will help in asserting its interests. As the military and economic power of the Chinese state has been increasing, this perception has undergone a gradual change, resulting in greater emphasis on a potential array of challenges and threats. This awareness has become observable during the presidency of George W. Bush (2000–2006), however the „global war on terror” resulted in a softer stance towards China and the postponement of a strategic competition. Nevertheless, fast-growing changes in the perception of China that took place during the George W. Bush term have created a foundation for future strategies of Barack Obama and Donald Trump, much more sceptical toward China’s influence on the security of the U.S.
PL
Muzeum jest miejscem złożonym z licznych funkcjonalnych i estetycznych warstw, a zawiłość ich relacji wzrasta, gdy zapragnie się je zlokalizować w obiekcie zabytkowym. Ta myśl doprowadziła do rozpoczęcia poszukiwań metody umożliwiającej obiektywną i charakterystykę przestrzeni zabytkowych transformowanych dla współczesnych potrzeb. Narzędziem dającym taką szansę okazał się eye tracker. Z racji profesji inicjatorki badań, głównym celem prezentowanego testu stało się zbadanie sposobu funkcjonowania pozostałości wyposażenia technicznego w muzeach zlokalizowanych w obiektach poprzemysłowych. Badania przeprowadzone w Muzeum Powstania Warszawskiego przy pomocy okulografów mobilnych uzupełniono o ankietyzację wolontariuszy. Zbadano sposób postrzegania i zapamiętywania zachowanego we wnętrzu kotła grzewczego, nawęglających koszy zasypowych, kratownic dachu i podpierających go stalowych słupów. Poza odczytaniem sposobu wizualnego funkcjonowania artefaktów techniki nagrania stały się pretekstem do wykonania dodatkowych analiz innych eksponatów: gablot, modelu samolotu i projekcji multimedialnych. W ten sposób zdefiniowano podstawowe problemy badanej części ekspozycji.
EN
A museum is a place characterized by numerous functional and aesthetic aspects and their interrelations become even more complex when the design has to be assessed by conservators as it happens when such a place is organized in a post-industrial building. All of this has led to a search for a method that would make it possible to objectively analyse such areas that are meant to be adapted to contemporary needs. An eye tracker is the very device that offers such a possibility. This paper focuses on a survey whose aim was to study how the remains of technological equipment that was once used in a building function once the area has been turned into a museum. The research carried out by means of mobile eye trackers was complemented with a poll among the surveyed volunteers. What was studied was how the visitors perceived and how much they remembered of the technological remains kept in the room: the boiler, the coal receiving hoppers, the roof trusses and the steel posts supporting the roof. The recordings made with the eye trackers were used not only to analyze how such technological artefacts are perceived in their new surroundings, but also to study of the other exhibits: the display cabinets, the model of a transport plane, and the multimedia presentations. This allowed for pinpointing the most important flaws in the studied part of the exhibition and for showing what a useful tool an eye tracker may prove to be as far as arrangement of exhibitions in post-industrial areas in concerned.
10
Content available Percepcja bezpieczeństwa podmiotu
PL
W artykule dokonano analizy definicji bezpieczeństwa jako stanu rzeczy, w którym podmiot się znajduje. Skupiono uwagę na obiektywnym i subiektywnym postrzeganiu bezpieczeństwa. Na bazie przytoczonych poglądów podjęto próbę stworzenia aparatu pojęciowego umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanów bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa w korelacji z właściwą i niewłaściwą percepcją podmiotu postrzegania szans i zagrożeń w jego otoczeniu.
EN
The article analyzes the definition of security as the state of affairs in which the subject is located. Attention was focused on objective and subjective perception of security. On the basis of the quoted views, an attempt was made to create a conceptual apparatus enabling the assessment of safety states and danger in correlation with the right and wrong perception of the subject of perceiving opportunities and threats to its environment.
11
Content available Landscape and Health in Sustainable Development
EN
The article discusses the correlations between health, landscape, and sustainable development. In the first part, the basic concepts are defined. Attention is drawn to the therapeutic effect of landscape, and the subject of therapeutic parks and gardens is discussed. Based on the conducted analyses, characteristics of landscape with therapeutic properties are proposed, and the practical application of research on the landscape-health relationship is indicated. Perception is identified as the key to understanding the therapeutic properties of landscape. Taking care of the therapeutic values of landscape should be part of sustainable development.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zależności jakie zachodzą pomiędzy zdrowiem, krajobrazem i zrównoważonym rozwojem. W pierwszych rozdziałach zdefiniowano podstawowe pojęcia. Kolejno zwrócono uwagę na oddziaływanie terapeutyczne krajobrazu oraz omówiono tematykę parków terapeutycznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano cechy krajobrazów o właściwościach terapeutycznych oraz dostrzeżono przydatność badań nad relacjami krajobraz-zdrowie w praktyce. Wykazano, że kluczem do zrozumienia terapeutycznych właściwości krajobrazu jest percepcja. Dbałość o terapeutyczne wartości krajobrazu powinna być elementem zrównoważonego rozwoju.
PL
Ofensywa Armii Czerwonej w 1945 r. spowodowała ogromne zniszczenia miast mazurskich. W niektórych przypadkach, czasami bezpowrotnie, zatarty został powstający przez wieki krajobraz kulturowy. Odbudowa ze zgliszczy i późniejsza rozbudowa w duchu socjalistycznym trwały przez kolejne kilkadziesiąt lat. Celem artykułu było poznanie opinii mieszkańców na temat przemian przestrzennych wybranych miast mazurskich w okresie 1945-1989. Aby zgromadzić odpowiedni materiał do analiz, zastosowano metodę badań jakościowych. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z mieszkańcami sześciu wytypowanych miast o różnej skali zniszczeń wojennych. Respondenci w większości ocenili odbudowę powojenną pozytywnie. Późniejsze przemiany morfologiczne otrzymały gorsze noty. Równocześnie badane osoby potrafiły docenić skalę prowadzonej odbudowy, powstawanie miejsc pracy i rozwój ekonomiczny w tym okresie. Skutki zniszczeń wojennych oraz prowadzonych później prac porządkowych i budowalnych w miastach mazurskich, są odczuwane do dziś. Zarówno fizycznie, w krajobrazie miast, jak i w opiniach ich mieszkańców.
EN
The Red Army offensive in 1945 caused enormous damage to Masurian towns and cities. In some cases, the cultural landscape, which had been created over many centuries, was erased, sometimes irretrievably. Rebuilding from the ruins and the later expansion in the socialist spirit lasted for several decades. The aim of this article is to discover the opinions of inhabitants on the spatial transformations of selected Masurian towns in the period 1945-1989. In order to gather suitable material for analysis, a qualitative method was used. In-depth interviews were conducted with residents of six selected towns with different scales of war damage. Most of the respondents assessed the post-war reconstruction positively. Later morphological changes received worse marks. At the same time, those surveyed were able to appreciate the scale of the conducted reconstruction, the creation of jobs and the economic development in that period. The effects of war damage and the subsequent cleaning and construction works in Masurian towns are still being felt today. Both physically, in the urban landscape, and in the opinions of their inhabitants.
EN
This article aims to explore the differences in the practices and perceptions of the diversity strategies in Saudi private organizations. It draws on quantitative analysis and data were collected through a convenient sampling method. The findings suggest that Saudi organizations pay great attention to preventing harassment, encouraging ethical behavior, and creating a diverse working environment, while the tested hypotheses confirmed that the diversity strategies practiced are significantly different from what they must practice. The sample organizations did not practice strategies such as providing work and family benefits, preventing unfair discrimination, creating a transparent working environment, providing training and development opportunities, supporting social events, or respecting employee opinion. The findings indicate that Saudi organizations must adopt strategies based on employees’ perceptions.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie różnic w praktykach i postrzeganiu strategii różnorodności w saudyjskich organizacjach prywatnych. Badanie to opiera się na analizie ilościowej, a dane zebrano za pomocą wygodnej metody pobierania próbek. Sugeruje się, że organizacje saudyjskie przywiązują dużą wagę do zapobiegania molestowaniu, zachęcania do etycznych zachowań i tworzenia zróżnicowanego środowiska pracy, podczas gdy przetestowane hipotezy potwierdziły, że stosowane strategie różnorodności znacznie różnią się od tego, co jest praktykowane. Przykładowe organizacje nie stosowały strategii takich jak zapewnianie świadczeń pracowniczych i rodzinnych, zapobieganie nieuczciwej dyskryminacji, tworzeniu przejrzystego środowiska pracy, zapewniania możliwości szkolenia i rozwoju, wspierania imprez towarzyskich lub szanowanie opinii pracowników. Ustalenia wskazują, że organizacje saudyjskie muszą przyjąć strategie oparte na postrzeganiu pracowników.
EN
This article discusses the role that new digital technologies play on conservation-restoration of fragmentary artefacts. Above all, the use of these tools is essential in case the artefacts have lost the formal unity and reach us without documentation concerning their original position, as in the case of the Roman frescoes from Sybaris, object of this study. The creation of virtual models proves as fundamental for the material and formal recomposition of the artefacts, especially in the creation of a new support and display choices. This last aspect required an analysis on the effects that virtual reconstructions and augmented reality have on visitors.
16
Content available remote Mappism: formalizing classical and artificial life views on mind and consciousness
EN
Throughout centuries philosophers have attempted to understand the disparity between the conscious experience and the material world – i.e., the problem of consciousness and the apparent mind–body dualism. Achievements in the fields of biology, neurology, and information science in the last century granted us more insight into processes that govern our minds. While there are still many mysteries to be solved when it comes to fully understanding the inner workings of our brains, new discoveries suggest stepping away from the metaphysical philosophy of mind, and closer to the computational viewpoint. In light of the advent of strong artificial intelligence and the development of increasingly complex artificial life models and simulations, we need a well-defined, formal theory of consciousness. In order to facilitate this, in this work we introduce mappism. Mappism is a framework in which alternative views on consciousness can be formally expressed in a uniform way, thus allowing one to analyze and compare existing theories, and enforcing the use of the language of mathematics, i.e, explicit functions and variables. Using this framework, we describe classical and artificial life approaches to consciousness.
EN
Organisations worldwide are facing a market pressures which are forcing them to undertake digital transformation projects or initiatives. This research study set out to explore this in more depth, asking questions about the intention of South African (SA) retail organisations to adopt digital transformation and probing into the understanding and perception of digital transformation itself, as well as future intended use cases for available digital technologies. A case study approach was deemed to be an appropriate strategy given the paucity of existing academic research on the topic. Participants in the study had a good understanding of digital transformation and digital technologies, but perceptions were mixed. The most prominent digital transformation initiatives in the SA retail industry were the adoption of cloud technologies and data analytics. The factors identified in this study, using the Technology, Organisational, and Environmental (TOE) framework, can assist retailers in their decision-making process concerning digital transformation adoption.
PL
Postrzeganie jest pojęciem zaczerpniętym z psychologii, zarezerwowanym dla człowieka. Jest podstawą interpretacji i nadawania znaczeń otaczającemu nas światu. Jednak nie tylko ludzie postrzegają siebie, robią to też organizacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że to, w jaki sposób wypowiadają się pracownicy organizacji o innych instytucjach jest spójny i wykracza daleko poza pojedyncze stanowiska, budując w ten sposób jednolite grupowe myślenie, które jest podstawą kształtowania stosunków międzyorganizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie postrzegania w kontekście organizacji, jako jednostki i ukazanie istoty i wpływu postrzegania na jakość relacji w administracji publicznej na przykładzie jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności.
EN
The perception is a concept derived from psychology, reserved for a human. It’s a basis for interpretation and understanding of the world. However not only people perceive themselves but the organizations do it as well. The research presented show the way in which the staff of one organization express their opinions about another institutions is coherent. What is more it goes far beyond individual thinking, creating unanimous group thinking, which can be the basis for building the relationships of interorganizational nature. The aim of the article is defining of the perception concept in the context of organization, as a unit and showing the essence and the influence of the perception on the quality of the interorganizational relationships in public administration on the example of the inspection bodies supervising food safety in Poland.
PL
W artykule przedstawiono narzędzie – rozmyte mapy kognitywne FCM, które może być wykorzystane do modelowania percepcji krajobrazu. Metodologia pozostawia szanse na wprowadzenie uzupełniających lub alternatywnych zasad oceny, źródeł danych i zastosowań. Narzędzie FCM nadaje się do określania różnych scenariuszy działań, w zależności od np.: przewidywanych trendów użytkowania gruntów lub celów przyjętych w strategii planowania przestrzennego. Zarządzanie krajobrazem kulturowym wymaga uczestnictwa społeczności (zwłaszcza lokalnych) w procesie kształtowania krajobrazu tak, aby możliwy był wzrost jego jakości i akceptacji przy jednoczesnym minimalizowaniu konfliktów przestrzennych. Włączenie budowy map kognitywnych FCM jako narzędzia wspomagającego proces podejmowania decyzji na jednym z etapów (np. partycypacji społeczności lokalnej) w planowaniu przestrzennym umożliwia spełnienie tych wymagań.
EN
The paper presents an instrument – fuzzy cognitive maps (FCM), which can be used to model landscape perception. The methodology provides the possibility of introducing complementary or alternative assessments, data sources and applications. The FCM instrument can be used to define different scenarios, depending on, for example, anticipated land use trends or objectives adopted in the spatial planning strategy. Managing a cultural landscape requires the participation of communities (especially local ones) in the process of landscape formation to increase the quality of the landscape and its acceptance while minimizing spatial conflicts. The incorporation of fuzzy cognitive maps (FCM) as an instrument facilitating the process of decision-making at one stage (e.g. local community participation) in spatial planning makes it possible to meet these requirements.
EN
This article presents the results of a simulation study of an augmented reality system and its influence on the user’s perception and reaction time. An automotive head-up display was chosen to conduct this research. It was assumed that the configuration of the GUI influences the perception and response time of the user of the augmented reality system. The perception of the driver was tested by using an eye-tracking device with accompanying software. The optimal graphical user interface (GUI) was developed as a result of the research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i symulacji wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodę śledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano optymalny interfejs graficzny systemu AR.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.