Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik załamania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The reflection and refraction phenomenon of propagation of waves in couple stress micropolar thermoviscous elastic solid media with independent viscoelastic and micropolar properties have been studied. The structure of the model has been taken such that the plane interface is divides the given media into two half spaces in perfect contact. Here, we find that there are five waves, one of them is propagating independently while others are set of two coupled waves travelling with different speeds. Energy ratios, reflection and refraction coefficients relative to numerous reflected and refracted waves have been investigated when set of two coupled longitudinal waves and set of two coupled transverse waves strike at the interface through the solid medium. The inequality of energy ratios, refraction coefficients and reflection coefficients are evaluated numerically and presented graphically under three theories of thermoelasticity, namely, Green-Lindsay theory (GL), Lord-Shulman theory (LS), Coupled theory (CT) versus angular frequency and angle of incidence.
PL
W pracy przedstawiana jest nowa metoda wyznaczania wspólczynników załamania na powierzchniach granicznych warstw dielektrycznych z obwiedni ich widm odbciowych. Podawane są proste wzory na współczynniki załamania na powierzchniach granicznych warstwy, które weryfikowane są teoretycznie i eksperymentalnie. Wyliczone prezentowaną metodą współczynniki załamania używane były w obliczeniach widm odbiciowych, które porównywane są z wyjściowymi widmami eksperymentalnymi.
EN
The presentation shows the new method allowing determination of refractive indices at interfaces of dielectric films. The method is basing on the analysis of envelopes of reflectance spectra. In the presentation there are shown theoretical foundations of simple mathematical formulas, describing refractive index values at film interfaces as well as experimental results that postively verified our method. In the first step, values of the refractive index at films interfaces were determined using our method. In the second step, reflectance spectra were calculated using the values of refractive indices obtained in the first step and compared with measured ones
3
Content available remote Indeks
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenku baru na właściwości szkieł tellurowych z układów TeO2–BaO–Na2O (TBN) oraz TeO2–BaO–WO3 (TBW). Wykazano, że szkła tellurowe z układu TBW charakteryzują się wyższą gęstością w stosunku do szkieł z układu TBN. Wyznaczono właściwości optyczne szkieł takie jak: współczynnik załamania światła, transmisja w zakresie widzialnym i w podczerwieni oraz współczynnik absorpcji. Na podstawie przeprowadzonych badań elipsometrycznych stwierdzono, że szkła TBW charakteryzują się wyższym współczynnikiem załamania światła w stosunku do szkieł TBN. Wyniki badań transmisji oraz współczynnika absorpcji wykazały wysoką przepuszczalność badanych szkieł tellurowych. Uzyskane parametry optyczne są interesujące z punktu widzenia konstrukcji układów optoelektronicznych.
EN
The aim of this work was the research on the effect of barium oxide content on tellurite glass properties of the TeO2–BaO–Na2O (TBN) and TeO2–BaO–WO3 (TBW) system. The TBW glasses are characterized by the higher density compared to the glasses of the TBN system. The optical measurements such as refractive index, transmission, and absorption coefficient have been done. On the basis of ellipsometric studies it was stated that TBW glasses are characterized by the higher value of the refractive index in comparison to TBN glasses. The transmission and absorption coefficient of glasses obtained are very high. All optical properties obtained are interesting due to their application in optoelectronic field.
5
Content available remote Właściwości optyczne refrakcyjne wybranych olejków roślinnych
PL
Współczynnik załamania n optycznie przezroczystego materiału jest ważną jego charakterystyką, która zależy od elektronowej struktury cząsteczek odpowiedniej substancji. W przypadku olejków roślinnych, zawierających stosunkowo słabo oddziałujące cząsteczki, są jednak własności, które zależą w znacznym stopniu od oddziaływania międzycząsteczkowego. Do takich własności można odnieść krzepnięcie i parowanie olejków. Ostatnie zjawisko wpływa prawdopodobnie w dużym stopniu na natężenie zapachu każdego olejku, który jest ważny w odpowiednich zastosowaniach praktycznych. W związku z tym wyniki badań zależności temperaturowych gęstości r(T) i współczynnika załamania n(T) olejków roślinnych mogą być pomocne w oszacowaniu stopnia oddziaływania międzycząsteczkowego i odpowiednich możliwości ewentualnych zastosowań praktycznych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zależności temperaturowych w zakresie 20-60°C współczynnika załamania nD(T) i gęstości r(T) trzech olejków roślinnych: z pomarańczy, cytryny i grejpfruta. Do pomiarów bezwzględnego współczynnika załamania nD olejków na długości fali świetlnej lD = 589 nm wykorzystano standardowy refraktometr Abbe. Gęstość olejków ρ w temperaturze pokojowej była otrzymana poprzez mierzenie masy m określonej objętości V olejku i następujące obliczenie według wzoru definiującego ρ = m/V. Pomiary zależności temperaturowych współczynnika załamania n(T) i objętości olejków V(T) o określonej masie m wykonano przy pomocy 6-litrowego wodnego termostatu przepływowego typu “PolyScience model 912”. Otrzymane zależności wykorzystano do obliczenia charakterystycznych wielkości refrakcji właściwej i oddziaływania międzycząsteczkowego w olejkach według modelu pola efektywnego zaproponowanego we wcześniejszych pracach autorów (Andriyevsky, B., et al. 2009, Andriyevsky, B., et al. 2010). Na bazie przeprowadzonych badań densymetrycznych i refraktometrycznych olejków roślinnych z pomarańczy, cytryny i grejpfruta w zakresie temperatur 20-60°C sformułowano następujące wnioski.- Zależności temperaturowe gęstości ρ(T) i podatności elektrycznej cD(T) trzech olejków aproksymują się zadowalająco wielomianem pierwszego rzędu, ρ(T)=a+bT, z ujemnymi wartościami współczynników b.-Właściwości optyczne refrakcyjne olejków cytrynowego i grejpfrutowego są zbliżone w porównaniu do właściwości olejku pomarańczy.- Wiązania międzycząsteczkowe w olejkach z cytryny i grejpfruta mogą być słabsze niż w olejku z pomarańczy.
EN
Refractive index n of an optically transparent material is an important its parameter, which depends on the electronic structure of the corresponding substance. In the case of plant oils, consisting of the relatively weak interacting particles, there are properties that however depend greatly on the intermolecular interaction. These properties are the oils coagulation and vaporization. The last phenomenon influences probably greatly the odor intensity of each oil, which can be significant for certain applications. Therefore, results of the temperature dependences of density p(T) and refractive index n(T) of plant oils can be helpful for estimation of the degree of intermolecular interaction and corresponding possibilities of practical applications of oils. In the present paper, the results of study of the temperature dependences of refractive index nD(T) and density p(T) in the range of 20-60 degrees C have been presented for three plant oils obtained from orange, lemon and grapefruit. For measurements of the absolute refractive index nD of oils at the wavelength lambda(D) = 589 nm a standard Abbe refractometer was used. The oil's density p at ambient temperature was obtained by the measurement of the corresponding mass m and volume V, p = m/V. Measurements of the temperature dependences of refractive index n(T) and volume V(T) of the known mass of oil m were performed using the 6-liters water thermostat "PolyScience model 912". The dependences obtained have been used for calculation of the characteristic values of specific refraction and intermolecular interaction of the oils according to the model of the effective electric field proposed in the former publications of the authors (Andriyevsky, B., et al. 2009, Andriyevsky, B., et al. 2010). The following conclusions have been formulated on the basis of investigations of the orange, lemon and grapefruit plant oils done in the temperature range of 20-60 degrees C. 1. The temperature dependences of density p(T) and electric susceptibility X-D(T) are fitted satisfactorily by the first order polynomial, p(T) = a + bT, with negative coefficients b. 2. Refractive properties of the lemon and grapefruit oils are close in comparison to the analogous values for the orange oil. 3. Intermolecular bonds in the lemon and grapefruit oils can be weaker in comparison to the orange oil.
PL
W artykule omówiono budowę włókna światłowodowego, zdefiniowano profil współczynnika załamania w rdzeniu światłowodu oraz określono wpływ temperatury na wartość współczynnika załamania szkła optycznego. Korzystając z opracowanego w środowisku MathCAD modelu matematycznego światłowodu telekomunikacyjnego, określono wpływ temperatury na wartość współczynnika w jego rdzeniu, w zależności od długości fali świetlnej, stężenia molowego domieszki GeO2 oraz różnicy termicznej zmiany polaryzowalności i termicznej rozszerzalności objętościowej. Sformułowano wnioski dotyczące wpływu rozpatrywanych czynników na czułość temperaturową szkła optycznego o strukturze SiO2–GeO2 oraz przydatności tychże szkieł do realizacji polarymetrycznych czujników natężenia prądu wykorzystujących magnetooptyczne zjawisko Faradaya oraz rozłożonych czujników temperatury wykorzystujących wymuszone rozproszenie Rayleigha.
EN
The article discussed the construction of optical fiber, the definition of refractive index profile in the fiber’s coreand the influence of temperature on the refractive index of optical glass. Using the mathematical model of the single mode fiber, which was realized in an MathCAD application, the effect of temperature on the value of refractive index in their core, depending on the wavelength of the light, the molar concentration of GeO2 dopant and the difference between the thermal changes of polarizability and the thermal volumetric expansion were has been determined. Conclusions regarding the impact of the factors considered on the temperature sensitivity of optical glass structure SiO2–GeO2 and of the use of these glasses for the implementation of polarimetric current sensors used Faraday effect and distributed temperature sensors using simulated Rayleigh scattering have been formulated.
7
Content available remote Determination of CdSxSe1-x thick films optical properties from reflection spectra
EN
A method for determining the band gap value and the refractive index near the absorption edge from reflection spectra was tested for CdSxSe1-x films prepared using the screen-printing and sintering technique.
PL
Przeanalizowano metodę wyznaczenia szerokości przerwy energetycznej i współczynnika załamania z pomiarów widma współczynnika odbicie warstw CdSxSe1-x otrzymanych metodami sitodruku i konsolidacji termicznej (sintering technique).
8
EN
Electronic-and-optical properties of Rb2ZnCl4 crystal have been studied using the theoretical and experimental methods. First principles calculations of the electronic structure and optical properties using the density functional theory have been performed on the relaxed and uniaxially compressed (1 GPa) Rb2ZnCl4 crystal. The refractive indices of Rb2ZnCl4 have been measured in the spectral range of wavelength 300 nm to 750 nm for three principal uniaxial compression stresses (0.02 GPa) at room temperature. Ab initio calculations and analysis have revealed that the observed uniaxial pressure changes of the refractive indices of Rb2ZnCl4 are caused mainly by the corresponding changes of the crystal unit cell dimensions. The unit cell electronic polarizability of the crystal remains approximately unchanged.
PL
Zbadano właściwości elektronowo-optyczne kryształów Rb2ZnCl4 metodami teoretyczną i doświadczalną. Wykonano obliczenia z pierwszych zasad (ab initio) struktury elektronowej i właściwości optycznych na bazie teorii funkcjonału gęstości zrelaksowanych i jednoosiowo ściśniętych (1 GPa) kryształów. Zostały pomierzone współczynniki załamania Rb2ZnCl4 w przedziale długości fal światła 300 nm do 750 nm dla trzech głównych krystalograficznych kierunków ściskania (0.02 GPa) przy temperaturze pokojowej. Obliczenia ab initio i analiza danych ujawniły, że obserwowane baryczne zmiany współczynników załamania Rb2ZnCl4 są spowodowane głównie odpowiednimi zmianami rozmiarów komórki elementarnej kryształu. Przy tym, polaryzowalność elektronowa komórki kryształu pozostaję się prawie niezmienną.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano jednomodowe światłowody telekomunikacyjne, które mogą być stosowane do budowy czujników wykorzystujących magnetooptyczne zjawisko Faradaya. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dotyczących projektowania światłowodów jednomodowych oraz sformułowano wnioski dla projektantów światłowodów, które wynikają z właściwości materiałowych rozpatrywanych szkieł tlenkowych – domieszkowania rdzenia GeO2 oraz właściwości propagacyjnych i geometrycznych – długości fali odcięcia i geometrii rdzenia.
EN
In this article are briefly characterized telecommunication single mode optical fibers, which may be used in the construction of the sensors using magneto-optical Faraday effect. In this paper are presented the results of simulation studies, which focused on designing of single mode optical fibers. In this study, the general conclusions regarding the material properties of oxide glass, the geometrical and propagation properties of optical fibers are formulated.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenków lutetu i lantanu na właściwości fizykochemiczne szkieł tellurowych z układu TeO2–WO3–PbO. Przebieg przemian fazowych, zachodzących podczas ogrzewania szkieł, badano przy pomocy metody DTA, XRD oraz SEM. Przy pomocy spektroskopii MIR oraz Ramana określono wpływ modyfikatorów w postaci lantanu i lutetu na strukturę szkieł tellurowych. Na podstawie badań optycznych transmisji i odbicia potwierdzono wysoką przepuszczalność szkieł zwłaszcza w środkowej podczerwieni. Przy pomocy badań elipsometrycznych stwierdzono, że modyfikatory w postaci jonów Lu3+ i La3+ obniżają wartość współczynnika załamania światła.
EN
The goal of this work was to investigate the influence of lanthanum and lutetium oxides on physicochemical properties of the TeO2-WO3-PbO glass matrix. Differential thermal analysis DTA, XRD, SEM measurements have been considered in terms of the La2O3 and Lu2O3 addition. Raman and MIR spectroscopy was used for characterization of glasses. The Raman spectra of the glasses were interpreted in terms of the structural transformations produced by the modifiers. The reflectance, transmittance and ellipsometric measurements have been done. Decreasing of the refractive index of the base glass with the Lu3+ and La3+ ion doping has been found.
11
EN
The main chracteristic of the light guide is the tube's efficiency of the dalylight transport into the building interior. It mainly depends on the reflectance of the inner high-reflective layer. Reflectance of metalic materials is related to their complex refractive index and it depends on the wavelengh of the incident light, on the angle of incidince and on the light polarisation. Using Fresnel equations, we are able to determine directional reflactance of the layer and improve the accuracy of the calculations for the light tube's efficiency in various daylight conditions.
PL
Główną charakterystyką światłowodu jest skuteczność rury wprowadzającej światło dzienne do wnętrza budynku. Zależy ona przede wszystkim od stopnia odbicia strumienia świetlnego wewnętrznej powłoki refleksyjnej. Stopień odbicia powłoki jest powiązany z całkowitym współczynnikiem załamania i zależy od długości fali padającego światła, kąta padania i polaryzacji światła. Wykorzystując równania Fresnela określiliśmy składową odbicia kierunkowego powłoki i poprawiliśmy dokładność obliczeń skuteczności rury świetlnej dla różnych warunków oświetlenia dziennego.
EN
The paper presents measurements of refractive index structure constant Cn in the region of air inflow in vicinity of non streamlined obstacle (a model of a building) placed on a flat surface. Examinations were conducted in aerodynamic tunnel which transverse dimensions were much bigger than the examined model. The applied narrow beam of laser light had elliptical cross-section. Computations of Cn parameter were based on the dancing spot model [1].
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów struktury współczynnika załamania światła Cn w obszarze strumienia powietrza napływającego na nieopływową przeszkodę (model budynku) . Badania były przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym, którego wymiary w przekroju poprzecznym były znacznie większe niż wymiary modelu. W badaniach zastosowano wąską wiązkę światła lasera o eliptycznym przekroju poprzecznym. Obliczenia parametru Cn przeprowadzono na podstawie modelu tańczącej laserowej plamki.
EN
To understand generation mechanisms of elastic and non-elastic strains (decompaction and compaction) in the Si-SiO2 system, it is useful to determine the structural changes of silica under stress. The main aim of the work was to find the proper analytical relationship between refractive index n and density of SiO2 layers on silicon substrates. Such p(n) relationship will give possibility to define the elastic and non-elastic strains in SiO2 layers on silicon substrates. For the sake of the quality of silicon substrates surface, before thermal oxidation, all substrate wafers were undergone the interferometrie measurements. On the other hand, ellipsometric measurements by using Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer of J.A. Woollam Company allowed determination of thicknesses and refractive indexes of silicon dioxide layers. The Hill approximation function curve with three parameters turned out to be the best fitting curve for the experimental data. The Hill curve shows saturation for the density of the oxide to the value c.a. 4.53 g/cm3.
PL
Głównym celem tejże pracy było opracowanie analitycznej zależności funkcjonalnej pomiędzy współczynnikiem załamania n, a gęstością p warstw SiO2 na podłożach krzemowych. Na podstawie obliczonych wartości objętości i zważonych mas warstw SiO2 określano gęstość warstwy tlenku. W ten sposób otrzymaną gęstość warstwy tlenku porównywano z wartościami gęstości warstw SiO2 uzyskanymi na podstawie wyznaczonych metodą elipsometrii spektroskopowej współczynników załamania i zastosowania literaturowych zależności. W oparciu o wyniki gęstości otrzymane dla warstw dokonano analizy dopasowywania danych w celu znalezienia odpowiedniej krzywej odzwierciedlającej właściwą zależność gęstości tlenku od współczynnika załamania. Najlepszą krzywą dopasowania do danych eksperymentalnych okazała się funkcja Hilla z trzema zmiennymi parametrami. Tak określona zależność p(n) pomoże określać odkształcenia (sprężyste i niesprężyste) w warstwach SiO2 na podłożach krzemowych.
EN
The temperature dependence of refractive index of the mineral transformer oil Nynas Nytro Taurus within the range 278-385K is determined. Changes with temperature in the quadratic electrooptic response of the oil are investigated. The results obtained indicate the usefulness of the oil as immersion liquid in measurements of the quadratic electrooptic effect and electrostriction in crystals.
PL
Wyznaczono temperaturową zależność współczynnika załamania światła w oleju mineralnym Nynas Nytro Taurus w zakresie temperatur od 278 do 385 K. Zbadano właściwości elektrooptyczne tego oleju w funkcji zmian temperatury. Uzyskane wyniki wskazują, że badany olej może być stosowany jako ciecz immersyjna w pomiarach efektów elektrooptycznych i elektrostrykcji w kryształach.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań światłowodów polaryzacyjnych otrzymanych metodą pręt-rura i omówiono wpływ zmian współczynnika załamania na właściwości optyczne i polaryzacyjne. Dokonano analizy i porównania serii światłowodów, co pozwoliło na wyznaczenie wzajemnej zależności pomiędzy dwójłomnością, tłumieniem, aperturą numeryczną, a współczynnikiem załamania elementów naprężeniowych.
EN
In this paper, results of research of (obtained RIT method) polarization fibers were presented and influence of refractive index on the properties was discussed. Analysis and comparison of polarization fibers were achieved, what allows for appointment correlation between birefringence, attenuation, numerical aperture and refractive index of stress elements.
PL
W pracy omówiono fizyczne właściwości warstwy dwutlenku krzemu położonego pod bramką aluminiową, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzącego w tejże warstwie ciśnienia i występujących tam struktur. W badaniach wykorzystane zostały następujące narzędzia pomiarowe: spektrometr ramanowski, interferometr Fizeau i mikrointerferometr MII4.
EN
In this paper physical properties of silicon dioxide under the aluminium gate were described. Particularly, in our studies a pressure and two kinds of structures occuring in the layer were taken into account. In our investigations, the following measurements tools such as raman spectrometer, Fizeu interferometer and MII4 microinterferometerwere applied.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wejściowego sprzęgacza siatkowego do wyznaczania współczynnika załamania cieczy. Sprzęgacze siatkowe o stałej 1000linii/mm na światłowodach planarnych SiO2:TiO2otrzymywanych metodą zanurzeniową (zol-żel) wytwarzano poprzez odciskanie reliefu siatki. W pracy przedstawione są wyniki badań eksperymentalnych i wyniki analizy teoretycznej struktury sensorowej.
EN
The paper involves the application of input grating coupler for measurements of refractive index of the liquids. Surface relief grating with 1000 line/mm on planar SiO2:TiO2 waveguides were fabricated by combination of a dip-coating method (sol-gel) with an embossing technique. The paper presents the results of experimental research on the produced grating couplers and the results of theoretical analysis of the sensor structure.
PL
Symulowane pomiary turbidymetryczne można wykorzystać do określania różnych parametrów układów dyspersyjnych, np. wielkości cząstek fazy rozproszonej. Przeważnie jest to problem źle uwarunkowany, gdzie małe błędy w pomiarze mętności ulegają wielokrotnemu wzmocnieniu. W takich zastosowaniach otwarty pozostaje problem wpływu dokładności określenia przyjętego w badaniach symulacyjnych zespolonego współczynnika załamania w funkcji długości fali na wyniki pomiarów turbidymetrycznych. Praca próbuje wypełnić tę lukę i oszacować wrażliwość symulowanego pomiaru turbidymetrycznego na zmiany współczynnika załamania m dla wybranego układu dyspersyjnego – wodnego aerozolu.
EN
Simulated turbidimetric measurements can be utilised to evaluate various parameters of disperse systems, eg. size of particles of disperse phase. Mostly the problem is ill-conditioned, where small errors in turbidity measurements are heavily magnified after inversion. In the above-mentioned kind of applications the problem of influence of errors in determination of complex refractive index m to the simulated turbidity is still open. The paper attempts to fulfill this gap and evaluate sensitivity of simulated turbidity measurements for a given dispersion system – water aerosol.
PL
Przedstawiono działanie metamateriałów oraz podstawowe właściwości z uwzględnieniem ujemnego współczynnika załamania spolaryzowanego promieniowania elektromagnetycznego. Omówiono struktury podstawowych elementów składowych takich materiałów oraz zasady ich oddziaływania na fale elektromagnetyczne. Przedstawiono potencjalne zastosowania w urządzeniach mikroelektronicznych szczególnie działających przy częstotliwościach rzędu dziesiątków GHz. Podkreślono łatwość technologicznej realizacji płaskich soczewek o bardzo dużej rozdzielczości. Rozpatrzono różne przewidywane zastosowania metamateriałów w takich dziedzinach jak wojskowość, medycyna, zarządzanie i bezpieczeństwo energetyczne.
EN
Fundamental schemes and operations of metamaterials with an emphasize put on negative refraction index for polarized electromagnetic radiations are presented in the paper. Significances, structures and interactions of basic components of such materials are described. Main attention is focused on potential applications of metamaterials in various microwave devices especially in the very high frequency band in order of dozens of GHz. Some facilities in the technology of super lens made of metamaterials exhibiting very high resolutions. Various possible applications of such type of modern devices in such domains of human activities as military services, medicine and modern management as well as energetic security are presented. Necessities of elaborations of operations scenarios leading to intensifications of research and practical applications of metamaterials are postulated.
20
Content available remote Graded SiOxNy layers as antireflection coatings for solar cells application
EN
The results of theoretical optical optimization of the graded index oxynitride antireflection coatings for silicon solar cells are presented. The calculation of reflectance and absorption of layers were carried out using the Bruggeman effective medium approximation with various concentration profiles of SiNx:H in the SiO2 matrices. The experimental optical data of SiNx:H layers deposited by RF (13.56 MHz) plasma enhanced chemical vapour deposition system in various conditions were used for simulation. The highest improvement of the short-circuit current JSC (44.6%) was obtained with an SiOxNy graded layer for SiNx:H with a low refractive index (2.1 at 600 nm) and abrupt concentration profile which is characteristic of a double layer SiO 2-SiNx:H. The graded index profile can be advantageous for SiNx:H with higher indices (n greater than or equal 2.4). Moreover, the enhancement of JSC obtained by application of the antireflection coating is smaller (42.3% for n = 2.4) in this case. The improvement should be higher if the effect of surface passivation is taken into account.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.