Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety on road
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Względy bezpieczeństwa wymagają, aby kierowca miał możliwość zatrzymania pojazdu na jak najkrótszym odcinku drogi. Możliwość taką zapewnia jedynie użycie sprawnie działających hamulców, gdyż pozostałe sposoby zmniejszania prędkości nie gwarantują odpowiednio dużego opóźnienia. W sytuacji, gdy nie jest konieczne pełne wykorzystanie siły hamowania pojazdu, kierowca może wymusić ruch opóźniony każdym z możliwych sposobów zmniejszania prędkości. W artykule przedstawiono badania wpływu wybranych parametrów jazdy na osiągane wartości opóźnienia hamowania. Badano wpływ m.in. takich czynników jak: rodzaj nawierzchni, ciśnienia w oponach, czy też jazdy solo bądź z pasażerem. Dodatkowo sprawdzano jak zachowuje się motocykl podczas gwałtownego hamowania przy różnym wysterowaniu układu hamulcowego – hamowanie hamulcem przednim, tylnym, oboma hamulcami.
EN
Safety considerations require that the driver was able to stop the vehicle on the shortest section of the road. This possibility provides only the use of efficient brakes because other methods to reduce the speed do not guarantee a sufficiently large deceleration. When it is not necessary to use the full braking force of the vehicle, the driver may force a retarded motion in every possible way to reduce speed. The article presents a study on the impact of selected parameters driving on the achieved value of deceleration. The study analysed the impact of factors, inter alia, such as the type of road surface, tire pressure, or driving alone or with a passenger. Additionally, authors examined how behaves the motorcycle during heavy braking at different gain settings of the brake system - braking the front, rear or both brakes.
PL
Analiza zagadnienia przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej jest istotna, ponieważ rozwiązania te odgrywają ważną rolę w planowaniu inwestycji transportu miejskiego. Dane dotyczące wypadków pieszych pokazują, że z biegiem lat liczba ich maleje, jednakże jest ona wciąż zbyt wysoka. W pracy tej przeanalizowano opóźnienia podróży pieszych oraz pojazdów względem dwóch rozwiązań przejścia dla pieszych, mianowicie z wyspą azylu i z jej wyłączeniem. Podsumowanie przedstawia rekomendację względem stosowalności tych rozwiązań w zależności od zmieniających się wartości natężenia ruchu pojazdów oraz pieszych.
EN
Analysis of the problem of pedestrian crossings without traffic lights is important, because these solutions play an important role in planning urban transport. Accident data of pedestrians show that over the years, their number decreases, but is still too high. In this work analyzes the delay of a journey of pedestrians and vehicles in regards to the two solutions of pedestrian crossings, namely with the refuge island and its exclusion. Summary presents a recommendation with respect to the applicability of these solutions depending on the changing value of the traffic volume of vehicles and pedestrians.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie bezpieczeństwa przewozu ładunku, jako jednego z elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiono istotę zabezpieczenia ładunku, wskazując rodzaje zabezpieczeń, opisując metody zabezpieczenia kształtowego, blokowego i siłowego ze szczególnym uwzględnieniem metod przepasania odciągami. Ponadto wskazano zasady prawidłowego posadowienia ładunku w przestrzeni załadunkowej pojazdu, przedstawiając rodzaje sił oddziałujących na towar w czasie transportu. Ponadto przedstawiono procedurę obliczania ilości odciągów przepasających od góry w zależności od masy i wielkości ładunku oraz siły tarcia pomiędzy ładunkiem a skrzynią ładunkową. Przedstawioną procedurę zobrazowano na przykładzie zabezpieczenia ładunku w postaci worków z peletem umieszczonych na paletach płaskich, wskazując zasadę obliczania odciągów.
EN
The article discusses the issue of cargo safety as one of the elements of road safety. The essence of cargo security is presented, indicating the types of security, describing the shape, block and power protection methods, with particular emphasis on the methods of lashing. In addition, the principles of correct loading of cargo in the loading area of the vehicle are presented, showing the types of forces affecting the cargo during transport. In addition, a procedure for calculating the number of superimposed lashings is shown, depending on the mass and volume of the load and the friction between the load and the vehicle’s floor. The procedure is illustrated by the example of a pelletized cargo shelter, showing calculation of the principle of lining.
PL
Aspekt bezpieczeństwa dzieci w transporcie drogowym stanowi szeroki obszar dywagacji w świetle realizowanych inicjatyw, programów, akcji instytucji i organów administracji publicznej, a także usankcjonowanych aktów prawnych. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci podczas podróży autokarem pełni kierujący pojazdem, odpowiedzialny za przewóz osób - znaczenie ma jego stan psychomotoryczny, jak również stan techniczny pojazdu. Celem artykułu jest prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.
EN
Safety aspect of children in public transport represents broad area of divagation in the light of realized initiatives, programs, actions of institutions on public administration organs as well as legitimatizing legal references. The key role of providing safety for children during bus trips belongs to the driver who is responsible for the transport of people, his psychomotor conditions, and technical aspects of the vehicle. The aim of this article is to present and evaluate actions taken in favor of improving children's safety especially taking into consideration public bus transport. Actions and inititives on the national level are discussed in this article which has a significant effect on improving safety on our roads.
PL
W artykule podjęto problem zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie drogowym w sytuacjach kryzysowych, a także zapewnienia ciągłości komunikacyjnej. Skupiono się na powodziach gdyż w naszym kraju to one są często przyczyną uszkodzonych tras komunikacyjnych i obiektów mostowych. Mamy wtedy do czynienia nie tylko z problemem zniszczonej infrastruktury drogowej, ale także problem szybkiego przywrócenia drożności i tym samym przywrócenia bezpieczeństwa ruchu. W artykule podano sposoby na sprawną odbudowę zniszczonych dróg, przy wykorzystaniu geosyntetyków. Przedstawiono także postępowanie w przypadku zniszczonych obiektów mostowych. Zaproponowano również koncepcję adaptacji mostu tymczasowego na most stały, w celu zmniejszenia kosztów związanych z remontem. Problematyka podjęta w artykule ma zwrócić uwagę na opracowanie sposobów działania w sytuacjach kryzysowych, kiedy bezpieczeństwo użytkowników ruchu jest obniżone.
EN
The article discusses the problem of ensuring road safety in emergency situations and to ensure continuity of communications. Focused on the floods in our country because they are often the cause of damaged roads and bridges. We then have to deal not only with the problem of road infrastructure destroyed, but also the problem of rapid restoration of patency and thus restore traffic safety. The article presents methods for efficient reconstruction of damaged roads, with the use geosynthetics. Also shows up in the case of damaged bridges. Also proposed the concept of adaptation of the temporary bridge to the bridge solid, in order to reduce the costs associated with the renovation. Problems in the article is taken to pay attention to the development of methods in case of emergencies, when the safety of road users is reduced.
6
PL
W artykule wskazano na trudności w rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w którym uczestniczą współczesne pojazdy samochodowe. Zwrócono uwagę na niewłaściwe gromadzenie rzeczowego materiału dowodowego, który stanowi podstawę do odtworzenia przebiegu wypadku. Zastosowano symulacyjny program do rekonstrukcji i wizualizacji przebiegu wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów samochodowych. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na określenie parametrów ruchu samochodów oraz pozwoliły określić wzajemne położenia pojazdów względem siebie i jezdni w chwili zderzenia. Uwzględniono warunki drogowe i otoczenie jezdni, co pozwoliło na określenie możliwości i realizację manewrów obronnych, jakie podjęli kierujący po wzajemnym rozpoznaniu się na jezdni. Przeprowadzona symulacja zweryfikowała okoliczności wskazane przez kierujących pojazdami.
EN
The article indicates difficulties with reconstructing road accidents with participation of contemporary cars. Attention was paid to inappropriate gathering of evidence material that constitutes grounds for accident reconstruction. Simulation software was applied for reconstruction and visualization of the course of road accident with participation of two vehicles. The performed calculations allowed determining the parameters of car movement, as well as the mutual position of the vehicles one towards the other and towards the road at the moment of collision. Traffic conditions were taken into consideration, as well as the road surroundings, which allowed determining the possibilities and making the protective maneuvers the drivers undertook after they had recognized each other on the road. The performed simulation verified the circumstances indicated by the drivers of vehicles.
PL
Proces hamowania to jeden z istotnych aspektów wpływających na bezpieczeństwo podczas ruchu pojazdu. Kwestie związane z drogą hamowania, czasem hamowania, stanem technicznym hamulców i wynikającymi z niego konsekwencjami są powszechnie poruszane. Często jednak analizuje się proces hamowania, skupiają się tylko i wyłącznie na elementach układu hamulcowego nie biorąc pod uwagę innych układów pojazdu takich jak zawieszenie. Istnieje wiele rodzajów zawieszenia, jak i wiele możliwości ich modyfikacji. Do jednej z nich należy wymiana elementów sprężystych oraz tłumiących posiadających inne charakterystyki. Celem artykułu jest analiza opóźnienia hamowania występującego w trakcie procesu hamowania samochodu osobowego z fabrycznym i zmodyfikowanym układem zawieszenia.
EN
Braking process is one of the important aspects affecting the safety of the vehicle movement. Issues related to the braking distance, braking time, the technical condition of the brakes and the consequences resulting from it are widely discussed. But often analysing the braking process, the focus is only on the parts of the braking system without taking into account other vehicle systems such as the suspension. There are many types of suspension and the many possibilities of its modification. One of them is replacement of the elastic elements and the damping having different characteristics. The aim of the article is to analyse the braking deceleration occurring during the braking process a car with original suspension system and modified one.
8
Content available Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym
PL
W artykule przedstawiono problemy bezpieczeństwa w transporcie autobusowym w małej firmie przewozu osób oraz przykładową analizę wybranego zagrożenia pracy kierowcy zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18002:2011. Zaproponowano wprowadzenie usprawnień infrastruktury drogowej mogące wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego.
EN
The paper presents the problems of safety of bus transport in the small business people and a sample analysis of selected hazards for the driver in accordance with the requirements of PN-N-18002:2011. Propose the introduction of no-improvement of road infrastructure that could improve road safety.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.