Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zalesienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The implementation of goals of modern forestry requires a simultaneous consideration of sustainable development of forests, protection, needs of the environment development, as well as maintaining a balance between functions of forests. In the current multifunctional forest model, rational forest management assumes all of its tasks as equally important. Moreover, its effects are important factors in the nature and environment protection. The paper presents legal conditions related to the definitions of forest management concepts and sustainable forest management. Authors present a historical outline of human’s impact on the forest and its consequences for the environment. The selected aspects of forest management (eg. forest utilization, afforestation, tourism and recreation) and their role in the forest environment have been discussed.
PL
Realizacja celów postawionych współczesnemu leśnictwu wymaga jednoczesnego uwzględniania trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów, potrzeb ochrony i kształtowania środowiska oraz zachowaniu równowagi w zakresie pełnionych przez lasy funkcji. W obowiązującym modelu lasu wielofunkcyjnego racjonalna gospodarka leśna uwzględniać ma wszystkie postawione jej zadania jako równorzędnie ważne, a jej efekty są ważnym czynnikiem ochrony przyrody i środowiska. W pracy przedstawiono związane z tym uwarunkowania prawne. Przypomniany został rys historyczny wpływu człowieka na las i jego konsekwencje dla środowiska. Przybliżono problem istnienia lasu jako składnika infrastruktury przestrzennej. Omówiono wybrane aspekty gospodarki leśnej i ich znaczenie dla środowiska leśnego.
PL
W pracy na podstawie wymiarów, jakości i żywotności drzew oraz właściwości gleb oceniono, że realizowana rekultywacja leśna na terenach pogórniczych kopalni Osiek przebiega na ogół prawidłowo. Zbiorowiska drzewiaste z sukcesji wykorzystywane w proces rekultywacji charakteryzowały się dużym bogactwem gatunkowym oraz dobrą żywotnością. Skażenie siarką gleby wystąpiło tylko w nielicznych punktach. Pewien niepokój wzbudza natomiast niska przeżywalność 3-letnich upraw wprowadzonych na badany teren.
EN
The studies on the assessment of forest reclamation on post-mining areas of the Osiek Sulpfur Mine were carried out on 24 experimental plots (10 × 10 m), sixteen of which were located in the area where the full cycle of reclamation treatments was conducted, whereas eight of them were the lands where the existing secondary biocenoses were used. The ongoing forest reclamation on the post-mining lands of the "Osiek" Sulphur Mine was assessed as generally appropriate. The trees that entered the area under the evaluation through succession displayed lower quality, though considerably higher viability when compared with those introduced in the scope of reclamation treatments. While the initial soils in the areas subjected to the full cycle of reclamation treatments were characterised by more favourable granulation, higher pH value and higher carbonate con-tent in relation to the soils where the biocenoses formed through succession were left.
PL
Badano gleby i roślinność na terenach zrekultywowanych i pozostawionych sukcesji na obszarach poeksploatacyjnych Kopalni Siarki „Grzybów”. Nie stwierdzono fitotoksycznego zasiarczenia gleb. Zbiorowiska obydwu kategorii powierzchni różnił skład i budowa. Zbiorowiska z sukcesji, ze względu na większą różnorodność, powinny stanowić uzupełnienie rekultywacji leśnej.
EN
The soil and vegetation in area reclaimed and left the succession were re-searched on the post-mining areas KS Grzybów. There was not detected the phytotoxic sulfation of soils. Plant communities composition were different for both categories. The communities appeared in the way of succession should be complementary in the forest reclamation process because of their bigger diversity.
EN
Afforestation of post-arable soils changes their properties including reaction, organic matter and dissolved organic carbon content - the key factors in binding/mobilization of trace metals. However, the extensive literature reviews the impacts of afforestation of former arable soils on their properties, there is only limited knowledge on the trace metals behayior in response to such a shift of land use. This study presents the results concerning the effect of afforestation with Scots pine (Pinus syhestris L.) of rusty (Distric Arenosols) post-arable soils formed on water-glacial sands on Zn and Pb solubility measured by their concentration in soil solution and a share in this phase in relation to the total content in soil. Soils under 14-17 years and 32-36 years old stands were compared with neighboring arabie soils, five pairs each group. The soil samples were takcn from the whole thickness of master horizons and, in the case of the A horizon of the afforested soils, from three layers: 0-5 (Ao-5), 5-10 (A5_10) and 10-20 cm (A10-20). Zinc concentration in soil solution, both in mg o dm-3 and in percent in relation to the total soil content proved to be higher in the afforested soils than in the respective arable soils and was soil pH-dependent. The differences increased with the stand age. As for Pb, no such clear relationships were found.
PL
Zalesienie gleb porolnych wywołuje zmiany ich właściwości, w tym odczynu, zawartości materii organicznej, rozpuszczonego węgla organicznego, które regulują zatrzymywanie/uruchamianie pierwiastków śladowych w glebie. Mimo obszernej literatury dotyczącej wpływu zalesienia dawnych gleb uprawnych na właściwości gleb, mało wiadomo o skutkach takiej zmiany użytkowania na zachowanie się pierwiastków śladowych. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zalesienia sosną zwyczajną gleb rdzawych porolnych wytworzonych z piasków wodnolodowcowych na rozpuszczalność Zn i Pb mierzoną zawartością tych metali w roztworze glebowym i ich udziałem w tej fazie w stosunku do całkowitej zawartości w glebie. Porównywano gleby pod drzewostanami 14-17- i 32-36-letnimi z sąsiadującymi z nimi glebami uprawnymi, po pięć par w każdej grupie. Próbki glebowe pobierano z każdego głównego poziomu genetycznego, z całej jego miąższości, przy czym z poziomu A gleb zalesionych z trzech warstw: 0-5 (Ao_5), 5-10 (A5-10) i 10-20 cm (A1o_2o). Stwierdzono, że stężenie Zn zarówno w mg o dm-3, jak i w procentach w odniesieniu do całkowitej zawartości w glebie, było większe w glebach zalesionych niż w glebach ornych i było zależne od pH gleby. Ponadto różnice zwiększały się wraz z wiekiem drzewostanu. W przypadku Pb nie zaobserwowano takich wyraźnych prawidłowości.
EN
Some areas intended for afforestation are characterised by a lack of moisture and mineral nutrients. One of the approaches to improve water retention capacity of soils is the use of hydrogels (polymer soil conditioners). The presented experiment was performed with 4 different methods of hydrogel applications and control in a post-industrial area - a dumping ground of the Brown Coal Mine Bełchatów (Forest District Administration Bełchatów). The Aquaterra product (pure hydrogel) and hydrogel with nutrients (TerraVit) produced by Terra-Gubin company were used in all experiments. From 292 to 306 one-year old seedlings of Pinus sylvestris L. of an average height of 80-101 mm were planted in each plot. The influence of hydrogel application method on successful afforestation and growth of seedling was analyzed after the first vegetation year. Maximum number of survived seedlings (93.3%) was observed for hydrogel applied through roots coating, minimum (72.4%) for hydrogel with fertilizers applied under plants. Results obtained for pure hydrogel surface application (89.1%) and pure hydrogel applied under plants (85.3%) can be compared with results from control plot (89.7%). Mean heights of surviving seedlings were similar (128-130 mm) for root coating, and both methods of hydrogel application under plants, in contrast with surficial hydrogel application (117 mm) and control where they were minimal (111 mm). Mean height increments in surviving seedlings were minimum in control plot (31 mm), and similar (38-40 mm) for root coating and surface application. The best results of height increments (47 mm) were obtained when hydrogel mixed with fertiliser was applied under plants. To sum up, in view of plant survival the best method of polymer soil conditioner (hydrogel) application was root coating; this method gave also satisfactory increments of plant height.
PL
Na niektórych terenach przeznaczonych do zalesienia występuje brak wody i niedobór substancji pokarmowych. Jednym ze sposobów poprawy pojemności wodnej gleb jest wykorzystanie hydrożeli (polimerowych kondycjonerów glebowych). Prezentowane wyniki uzyskano, realizując na zalesianych powierzchniach składowiska kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie doświadczenia z wykorzystaniem czterech metod aplikacji hydrożelu oraz doświadczenia kontrolnego. W przeprowadzonych eksperymentach wykorzystano hydrożel o handlowej nazwie Aquaterra bez domieszek oraz hydrożel z domieszką związków nawozowych (TerraVit), aplikowane do gleby o składzie granulometrycznym odpowiadającym piaskowi słabogliniastemu. Na 5 poletkach doświadczalnych wysadzono od 292 do 306 jednorocznych sadzonek Pinus sylvestris L. o średniej wysokości 80-101 mm. Wpływ aplikacji hydrożelu na skuteczność zalesienia i wzrost sadzonek poddano analizie po pierwszym roku wegetacji. Najwięcej sadzonek, które przetrwały po I roku wegetacji (93,3%), zaobserwowano na poletku, na którym hydrożel zastosowano w postaci pokrywającego korzenie roztworu wodnego, najmniej (72,4%), gdy hydrożel z dodatkiem związków nawozowych zastosowano jako posypkę. Wyniki stosowania hydrożelu bez domieszek aplikowanego powierzchniowo (89,1%) oraz jako podsypka (85,3%) są porównywalne z uzyskanymi na poletku kontrolnym (89,7%). Średnia wysokość przetrwałych sadzonek są porównywalne (128-130 mm) w przypadku stosowania nakorzeniowej aplikacji roztworu hydrożelu i obu metod podsypki (czysty hydrożel i hydrożel z posypką) w porównaniu z metodą powierzchniową (117 mm) i poletkiem kontrolnym, gdzie były najmniejsze (111 mm). Średnie przyrosty pomierzone po roku od nasadzeń były najmniejsze na poletku kontrolnym (31 mm), porównywalne (38-40 mm) z uzyskanymi, gdy korzenie pokrywano roztworem i hydrożel stosowano powierzchniowo. Największe przyrosty (47 mm) uzyskano, stosując metodę podsypki hydrożelu z nawozami. Podsumowując: ze względu na przetrwalność sadzonek (udatność nasadzeń) za najlepszą metodę stosowania hydrożelu można przyjąć pokrywanie korzeni sadzonek jego roztworem. Metoda ta daje również zadowalające przyrosty sadzonek po pierwszym roku wegetacji.
PL
Celem pracy jest ustalenie i porównanie różnorodności florystycznej terenów użytkowanych jako łąki dwukośne, przez 10 lat pozostawionych spontanicznej sukcesji oraz 15 lat temu zalesionych. Przedstawiono rezultaty badań wykonanych w latach 2004 i 2005, w miejscowości Wiersze w Kampinoskim Parku Narodowym. Dotyczyły one zmianw pięciu grupach zbiorowisk roślinnych. Na podstawie porównania średniej liczby roślin poszczególnych grup syntaksonomicznych stwierdzono istotne statystycznie różnice w zbiorowiskach roślinnych z Agrostis canina i ze związku Magnocaricion Koch 1926. Zmiany w zbiorowiskach roślinnych z Molinia caerulea, Festuca rubra i Deschampsia caespitosa opisują wskaźniki różnorodności gatunkowej Shannona, odrębności florystycznej oraz walor florystyczny.
EN
Studies were carried out in 2004 and 2005, in village Wiersze in the Kampinos National Park . The paper shows the results of studies on changes of five groups of plant communities. They occupied a mown meadow, meadow abandoned for 10 years and meadow overgrown by 15 years old oak. There were significant changes in communities with Agrostis canina, Deschampsia caespitosa and in Magnocaricion alliance. The results were checked with Wilcoxon test, based on the comparison of mean number of taxa in syntaxonomic groups. On mown meadow the succession of plant communities was hampered by mowing. Their similarity was higher there than on other meadows. Floristic individuality O f ; floristic value W f and Shannon diversity index were smaller. Secondary succession was noted on abandoned meadow and afforested meadow. The first forest plants which appeared there were trees and shrubs. Their localization depended on habitat conditions. The area occupied by meadows was not flat. Elevations differed by even 80 cm. Communities with Agrostis canina and Magnocaricion alliance grew in depressions. Sites of higher elevation were overgrown by communities with Festuca rubra, Deschampsia caespitosa and Molinia caerulea. Communities with Molinia caerulea grew particularly at the border between wet and fresh habitats on abandoned meadows. Trees and shrubs appeared first at the border between wet and fresh habitats. Generally, floristic individuality O f and floristic value W f decreased in communities of abandoned meadow. Unstable communities with shrubs and trees on the whole surface were noted on the afforested meadow. Differences in altitude faded there due to afforestation. Plants of wet habitats grew in ploughed strips. Plants of fresh habitats were noted between the strips. These artificial conditions caused a higher number of taxa in communities with Agrostis canina and Deschampsia caespitosa. In these communities Shannon diversity index and floristic individuality O f increased. In communities with Festuca rubra, Molinia caerulea the indices decreased. Individual species of grasses started to dominate there. Stenotopic species disappeared. Floristic individuality decreased in communities with Magnocaricion alliance due to spreading of common plant species of fresh and wet habitats.
7
Content available remote Racjonalizacja użytkowania gruntów rolniczych w mikrozlewni dorzecza Opatówki
PL
W pracy przedstawiono koncepcję zagospodarowania erodowanych stoków doliny, stanowiącej mikrozlewnię dolnej części dorzecza Opatówki. Biorąc pod uwagę zagrożenia erozyjne występujące przy aktualnym stanie użytkowania gruntów, przestrzenne ich rozmieszczenie oraz zalecenia agrotechniki dla obszarów erodowanych, wykazano możliwości pozyskania gruntów do dolesień. Na żyznych glebach lessowych jedynymi rezerwami gruntów, gdzie w zasadzie można wprowadzić dolesienia, są strome stoki i obrzeża wąwozów. Główną funkcją jaką las tu spełnia jest ochrona gleb przed niszczącym działaniem erozji oraz z ekologicznego punktu widzenia, ochrona przed degradacją krajobrazu.
EN
Concept of valley eroded slopes management in micro-basin of Opatówka river was presented in this papier. Considering erosion threats present at current land management, spatial arrangement and agrotechnical recommendations for eroded areas, possibility of aforestation at this one was research. Only steep slopes and ravine fringe are land reserves in which we can entry of aforestation into rich loess land. Main function which forest meeting is soil conservation against destruction effect of erosion and ecological - protection against landscape degradation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.