Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  freezing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Wykonano projekt koncepcyjny, konstrukcję i badania układu do separacji oleju i wody z mieszanin aerozolowych gaz-olej, gaz-woda z gazu kopalnianego. Do budowy układu separacji zastosowano innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące do wstępnego oczyszczania gazu kopalnianego specjalnie zaprojektowaną rurkę wirową vortex zasilaną sprężonym gazem kopalnianym, sprężanym sprężarką łopatkową.
EN
As part of the co-financing of the WND-RPSL.01.02.00-24-063B/17-006 application, a conceptual design, construction and testing of a system for oil and water separation from gas-oil and gas-water aerosol mixtures from mine gas were performed. For the construction of the separation system, an innovative solution was used, using a specially designed vortex vortex tube supplied with compressed mine gas, compressed with a vane compressor for the initial purification of the mine gas.
PL
Fluidyzacją nazywa się proces, w którym przez warstwę sypkich produktów, rozłożonych na poziomym sicie przedmuchiwane jest powietrze z prędkością, która wywołuje zjawisko „wrzenia”, przy czym produkt pod wieloma względami zachowuje się jak ciecz. Jeżeli na przykład do łoża fluidyzującego wsypie się dodatkową porcję produktu na jednym końcu to „popłynie” on samoczynnie w kierunku drugiego końca, wyrównując poziom produktu na całej powierzchni łoża.
EN
Fluidization is the process that occurs when air is passed up through the granular material with the speed enough for suspending the solid particles within the upward air stream and then the material exhibits fluidic behavior. For example, when one side of such a fluidized bed is supplied with additional portion of the material it will “flow” towards the other side tending to equal product level.
EN
The aim of this study was to determine the effects of sonication (S), convective freezing (F), convective freezing preceded by sonication (SF) as well as cryogenic freezing (N) on the osmo-microwave-vacuum drying kinetics, energy usage and properties of dried cranberries such as moisture content, moisture diffusion, water activity, density, porosity, thermal conductivity, thermal diffusivity, volumetric heat capacity, lightness, redness, yellowness, total differences in color, saturation and hue, hardness, cohesiveness, springiness and chewiness. Osmo-microwave-vacuum drying of cranberries took from 13.5 to 16.0 min. All initial treatments increased the moisture diffusivity and thus reduced the drying time. The most energy effective method was osmo-microwave-vacuum drying preceded by sonication (S) of fruits. Osmo-microwave-drying of cranberries subjected to convective freezing preceded by sonication (SF) resulted in the highest lightness (32.5 ± 0.5), redness (33.9 ± 0.7) and yellowness (11.3 ± 0.5) of fruits, as well as the lowest cohesion (the lowest resistant to stress associated with manufacturing, packaging, storage, and delivery). The lowest hardness, i.e. 12.3 ± 0.4 N and the highest cohesiveness and springiness, i.e. 0.38 ± 0.02 and 0.74 ± 0.03 of dried fruits, were noted for berries subjected to initial cryogenic freezing (N). Cryogenic freezing (N) combined with osmo-microwave-vacuum drying resulted in the largest color changes of fruits and the highest thermal conductivity. Sonicated and convectively frozen (SF) fruits were characterized by the highest thermal diffusivity. Sonication (S), convective freezing (F) and their combination (SF) significantly reduced the volumetric heat capacity of cranberry fruits.
PL
Zastosowanie chemiczno-termicznej dezintegracji osadu czynnego przed beztlenową stabilizacją osadu czynnego, przyczynia się do intensyfikacji rozkładu związków organicznych i zwiększania efektywności procesu w porównaniu z fermentacją osadu czynnego surowego. Praca przedstawia wyniki badań wpływu hybrydowego procesu dezintegracji, z wykorzystaniem procesu alkalizacji (pH ≈ 9) i zamrażania/rozmrażania suchym lodem (dawka objętościowa suchego lodu do osadu 1 : 0,75) na osad czynny nadmierny oraz na przebieg procesu fermentacji metanowej mezofilowej. W wyniku przeprowadzanych badań stwierdzono, że dla osadu nadmiernego niepoddawanego procesowi dezintegracji, wartość ChZT stanowiła średnio 100 mg/dm3 natomiast chemiczno-termiczny proces dezintegracji osadu czynnego nadmiernego, skutkował wzrostem stężenia materii organicznej w cieczy nadosadowej (wyrażonej zmianą wartości rozpuszczonego chemicznego zapotrzebowania tlenu – ChZT) do ok. 1890 mg/dm3. Wykorzystanie zdezintegrowanego osadu i doprowadzenie go do reaktorów fermentacyjnych wpływało, w zależności od jego udziału objętościowego w reaktorach, na produkcję biogazu oraz wydatek. Materiał badawczy z dodatkiem 50% osadu po dezintegracji hybrydowej spowodował najwyższy przyrost produkcji biogazu, w porównaniu do pozostałych próbek – 2,933 dm3, (wydajność lepsza o 15,2%), a najwyższy wydatek osiągnięto w próbce z udziałem 30% objętościowych osadu zdezintegrowanego hybrydowo – 0,482 dm3 /gs.m.org. usuniętej. Zastosowany proces hybrydowy jest łatwy i prosty do implementacji w pełnej skali technicznej, a ponadto, nie wpływa na zmianę wartości pH osadu wprowadzanego do komór fermentacyjnych (suchy lód powoduje neutralizację uprzednio zalkalizowanego osadu).
EN
The use of chemical-thermal disintegration method of activated sludge against anaerobic stabilization contributes to the intensification of the decomposition of organic compounds and the increase of the efficiency of the whole process. The paper presents the results of research on the impact of the hybrid disintegration method, using alkalization (pH ≈ 9) and freezing / thawing with dry ice (dry ice volume 1: 0.75) on the activated sludge properties and the mesophilic fermentation process. As a result of the conducted tests, it was found that for the raw sludge the COD value constituted on average 100 mg/dm3 and the chemical-thermal pretreatment of sludge resulted in an increase of COD value to 1890 mg/dm3. The use of this method of sludge destruction and then them introduction to the fermentation reactors influenced, depending on its volume, on biogas production and biogas yield. The highest increase in biogas production – 2.933 dm3 (better production by 15.2% in comparison to raw sample) was recorded for the sample with addition of 50% of hybrid disintegrated sludge. The highest yield of biogas was achieved in the sample with addition of 30% of hybrid disintegrated sludge – 0.482 dm3 /gdry organic matter removed. The hybrid process of disintegration is easy and simple to implementation in a full technical scale, and moreover, it does not affect on the pH value of sludge introduced into digestion chambers (dry ice neutralizes previously alkaline sludge).
EN
The paper shows changes occurring during freezing, storage and thawing of food products. In particular, it refers to weight loss associated with moisture loss. The influence of the chosen freezing method and the type of packaging (or lack thereof) on the amount of water lost in the product is shown. Characteristics of the rate of moisture loss depending on the conditions of storage of products in cold storage chambers are described. The methods of preventing greater loss of moisture in stored products are indicated. The article also contains a short description of the product thawing methods and methods of preventing excessive moisture loss.
PL
Przetaczanie mrożonych koncentratów krwinek czerwonych (KKCz) oraz mrożonych koncentratów krwinek płytkowych (KKP) może być konieczne dla określonych pacjentów. Proces zamrażania komórek spowalnia ich metabolizm i procesy rozpadu, ale jednocześnie zachodzą zmiany, które mogą negatywnie wpływać na jakość i cechy funkcjonalne komórek. Do zamrażania KKCz może być stosowany glicerol, natomiast do zamrożenia KKP – DMSO. Okres przechowywania mrożonych składników krwi jest różny w zależności od składnika, zastosowanej metody mrożenia i warunków przechowywania. Stosowanie mrożonych komórkowych składników krwi dotyczy głównie pacjentów mających rzadką grupę krwi, występowania przeciwciał skierowanych do różnych antygenów erytrocytów, leukocytów i płytek.
EN
Specific patients may require the transfusion of frozen red blood cell concentrates (RBC) and frozen platelet concentrates (PC). The cell freezing procedure slows down the processes of cell metabolism and death but may induce changes that negatively affect cell quality and functional features. Glycerol can be used for RBC freezing while DMSO – for the freezing of PC. The duration of storage time for frozen blood components varies with regard to component, the method of freezing and storage conditions. Frozen cellular blood components are mainly aimed for patients with rare blood groups and antibodies directed against various erythrocyte, leukocyte and platelet antigens.
PL
W artykule omówiono wybrane zmiany jakości występujące w żywności mrożonej. Przedstawiono m.in. przyczyny procesu rekrystalizacji, denaturacji czy powstawania oparzeliny zamrażalniczej. Przybliżono aspekt zmian enzymatycznych i biochemicznych w żywności mrożonej oraz wpływ temperatury na drobnoustroje. Podjęto również tematykę związaną z jakością zamrażanego mięsa, owoców oraz pieczywa.
EN
The article presents selected quality changes occurring in frozen food. Featured, among others causes of the recrystallization process, the freezing denaturation or freezer burn. The aspect of enzymatic and biochemical changes in frozen food as well as the influence of temperature on microorganisms are presented. Issues related to the quality of frozen meat, fruit and bread were also discussed.
PL
Badanie mikrostruktury podczas przetwarzania żywności umożliwia ulepszenie i optymalizację technologii produkcji oraz podniesienie jakości żywności. Mikrotomografia jest metodą analizy mikrostruktury, która nie wymaga określonego, często skomplikowanego przygotowania próbek, w porównaniu do innych technik. Potrzebne jest jednak duże doświadczenie w wykonywaniu obrazów mikroskopowych w układach dwu i trójwymiarowych poprzez dostosowanie parametrów skanowania w pierwszym etapie pomiaru oraz podstaw teoretycznych przydatnych do analizy różnych produktów spożywczych.
EN
Examination of microstructure during food processing enables improvement and optimization of production technology and food quality improvement. Microtomography is a microstructure analysis method that does not require specific, often complicated samples, compared to other techniques. However, a lot of experience in performing microscopic images in two and three-dimensional systems by adjusting the scanning parameters in the first stage of measurement and theoretical, foundations useful for the analysis of various food products.
EN
Any definable relation between falling temperature and the compressive strength of shale rocks should provide a useful predictive tool aiding optimization of the results of hydraulic fracturing. In this research, an automeasuring hydraulic press, a thermo-camera and the Fluent ANSYS software were used. The results of laboratory simulations, and the effects of experiments conducted on shale rocks to determine permanent changes in compressive strength, are presented. As both frozen rocks and rocks returned to room temperature show diminished compressive strength. It is suggested that prior freezing of rocks can increase the efficiency of fracturing.
PL
Truskawki stanowią bogate źródło witamin, substancji odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Owoce sezonowe nie nadają się do długiego przechowywania, stąd ich nadwyżki po zbiorze należy odpowiednio zabezpieczyć lub poddać przetworzeniu. Podczas przechowywania dochodzi do strat cennych składników odżywczych. Celem podjętych badań była ocena wpływu czasu i temperatury przechowywania na zmiany zawartości barwników antocyjanowych. Analizom poddano truskawki dwóch odmian – Alba i Honeoye. Badano owoce świeże i przechowywane przez 4 dni w warunkach chłodniczych (6 °C), oraz przez 45 i 76 dni w warunkach głębokiego mrożenia (-25 °C). Analizowano takie parametry jak zawartość suchej masy, kwasowość ogólną oraz zawartość antocyjanów dwiema metodami. Podczas przechowywania owoców, zarówno w warunkach chłodniczych jak i zamrażalniczych odnotowano niewielki wzrost zawartości suchej masy. Przechowywaniu owoców towarzyszyły niewielkie wahania kwasowości. Na podstawie przeprowadzonych badań zmian zawartości barwników antocyjanowych, stwierdzono spadek ich ilości w przypadku obu badanych odmian po 4 dniach chłodniczego przechowywania. Analiza otrzymanych wyników w owocach przechowywanych w warunkach zamrażalniczych wskazuje na wzrost ilości barwników po zakończeniu trwania eksperymentu (po 76 dniach). Odnotowany wzrost, stwierdzony w przypadku zastosowania obu metod analitycznych, mógł być związany z poprawą efektywności ekstrakcji barwników. Uzyskane wyniki potwierdzają, że zastosowana metoda jest prawidłowa dla przechowywania owoców truskawki i przyczynia się do wzrostu dostępności związków biologicznie aktywnych.
EN
Strawberries are a rich source of vitamins, nutrients and antioxidants. Seasonal fruits are not suitable for long storage, hence their excesses after harvest should be properly protected or processed. During storage, valuable nutrients are lost. Therefore, the aim of the research was to assess the impact of storage time and temperature on changes in the content of anthocyanin pigments. The analysis involved strawberries of two varieties - Alba and Honeoye. Fresh fruits were tested and stored for 4 days under refrigeration (6 °C), and for 45 and 76 days under deep freezing (-25 °C). Parameters such as dry matter content, total acidity and anthocyanin content, using two methods, were analyzed. During fruit storage, in both refrigeration and freezing conditions, a slight increase in the dry matter content was observed. Storing was accompanied by slight variations in acidity. Based on the conducted analysis, content of anthocyanin pigments, was reduced in both examined varieties after 4 days of refrigerated storage. Analysis of the results obtained in fruits stored under freezing conditions indicates an increase in the anthocyanin’s content at the end of the experiment (after 76 days). The recorded increase, observed in the case of both analytical methods, could be associated with improved efficiency of dye extraction. The obtained results confirm that the applied method is correct for storing strawberry fruit and contributes to the increase of availability of biologically active compounds.
PL
Utlenianie tłuszczu podczas przechowywania powoduje pogorszenie jakości mięsa, jednak przez odpowiednie postępowanie z mięsem, przechowywanie go w warunkach zamrażalniczych i pakowanie możliwe jest ograniczenie powstawania niekorzystnych zmian. W pracy badano wpływ sposobu pakowania na jakość mięsa po okresie przechowywania w postaci zamrożonej. Stwierdzono, że rodzaj opakowania w okresie trzymiesięcznego przechowywania mięsa w stanie zamrożonym nie wpływa istotnie na wybrane wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu.
EN
Oxidation of meat fat during storage decreases meat quality, but appropriate meat processing, its freezing storage and packing allow limitation of undesirable changes. In the present work, the effect of meat packing on the quality of meat after storage in a freezer was studied. Based on the results, it was concluded that the way of packing has no effect on the selected parameters of meat and fat quality after three- -months period of storage in the freezer.
PL
W artykule przedstawiono możliwość rozwoju mikroflory w chłodzonej i mrożonej żywności, która często jest postrzegana jako wolna od drobnoustrojów i tym samym uważana za bezpieczną. Omówiono również sposoby adaptowania się drobnoustrojów do bytowania w niekorzystnych pod względem temperatury warunkach otoczenia, które polegają najczęściej na wytwarzaniu przez nie specjalnych białek. Podjęto również próbę krótkiej charakterystyki najważniejszych drobnoustrojów, które wykazują zdolność do wzrostu w niskiej temperaturze i mogą być przyczyną zatruć pokarmowych lub zepsucia żywności.
EN
The article presents the possibility of developing microflora in chilled and frozen food, which is often perceived as free of microbes and thus considered safe. Methods of adapting microorganisms to living in unfavorable temperature conditions of the environment, which most often rely on the production of special proteins, are also discussed. An attempt was also made to briefly characterize the most important microorganisms that have the ability to grow at low temperature and can cause food poisoning or spoilage.
PL
Chłodzenie i mrożenie są jednymi z technik utrwalania żywności. Zapewnienie warunków chłodniczego jej przechowywania jest wyznacznikiem bezpieczeństwa zdrowotnego, trwałości i jakości wielu artykułów spożywczych. Monitoring temperatur to potwierdzenie utrzymania odpowiednich (zadanych) temperatur, a przez to zachowanie bezpieczeństwa wyrobów. W artykule zaprezentowano metody monitorowania temperatury podczas przechowywania i dystrybucji produktów żywnościowych z uwzględnieniem międzynarodowych standardów.
EN
Cooling and freezing are some of the techniques for preservation of food. Providing refrigeration storage conditions is a determinant of health safety, durability and quality of many food items. Temperature monitoring is a confirmation of maintaining appropriate (set) temperatures, and thus maintaining the safety of products. The paper presents methods of temperature monitoring during storage and distribution of food products taking into account international standards.
EN
Wheat hot dogs are an attractive food product, consumed throughout the world. As bakery products, they are subject to staling proces and associated quality decrease, which limit their shelf life. One of the methods designed for bakery products durability prolongation are cooling and freezing processes in combination with the packaging system under modified atmosphere with a high concentration of carbon dioxide. Hence the aim of the study was to assess the rate of retrogradation process and starch structure changes in hot dog rolls packed by modified atmosphere system (MAP) during storage under refrigerated (1°C) and freezing (-18°C) conditions. Changes in moisture content, sensory, crumb hardness via TPA method and basic chemical composition of hot dog roll i.e. protein and lipids were analysed. Starch retrogradation processes were investigated by calorimetric method and spectrophotometrically. Comparative analysis of hot dog rolls storage variants indicated that the lower storage temperature is, the higher the level of maintenance of textural and sensory properties of the product. It has been shown that freezing hot dog rolls storage temperatures limited an increase in resistant starch content. In case of hot dogs storage under deep freeze conditions (-18°C), growth of RS was lowered by 46% compared to the refrigerated conditions. There was a significant increase in rolls hardness, whereby it was almost three times higher when hot dogs were refrigerated. It has been demonstrated that use of deep-freezing in combination with MAP significantly reduces the adverse effects caused by aging processes in hot dog rolls, especially RS formation.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu procesu mrożenia na zawartość związków fenolowych w wybranych roślinach przyprawowych. Materiał do badań stanowiły rośliny przyprawowe dostępne w handlu. Przebadano 12 ziół: melisa, bazylia, mięta, pietruszka, lubczyk, oregano, trybula, szczypior, szałwia, estragon, koper, tymianek. Oznaczenia zawartości polifenoli badano w przyprawach świeżych oraz mrożonych. Badania, które zostały przeprowadzone mogą stanowić pomoc w projektowaniu procesu technologicznego w zakresie mrożenia roślin zielarskich i przyprawowych.
EN
The aim of this paper was to determinate the freezing process influence on the content of phenolic compounds in selected spice plants. In the study were used spice plants available in retail. There were tested 12 kinds of herbs: lemon balm, basil, mint, parsley, lovage, oregano, chervil, chive, salvia, tarragon, dill and thyme. The content of polyphenols was determined in fresh and frozen spices. Studies that have been conducted can provide assistance in the design in the process of freezing herb and spices plants.
PL
W artykule omówiono metodykę badań najczęściej stosowanych metod badania odporności betonu na działanie ujemnych temperatur zewnętrznych. Przedstawiono również szczegóły konkretnych badań.
EN
The article discusses the testing methodology of the most commonly used methods of testing the resistance of concrete to freezing outdoor temperatures. It also presents details of specific studies.
PL
Głównym celem badań było określenie wpływu czasu i temperatury zamrażalniczego przechowywania czerwonej porzeczki (Ribes spicatum) na zmiany zawartości w nich i aktywności związków biologicznie czynnych. Owoce mrożone (-12°C) oraz głęboko mrożone (-20°C) przechowywano przez okres 10 miesięcy. Analizowano kwasowość czynną (pH), kwasowość ogólną, zawartość wody, związków polifenolowych, antocyjanów oraz aktywność przedciwutleniającą. Wykazano, że w porzeczkach głęboko mrożonych (-20°C) ubytek zawartości składników biologicznie aktywnych jest znacznie mniejszy niz w porzeczkach mrożonych (-12°C). Straty polifenoli są niższe o 7%, natomiast antocyjanów o 9-15%. Po 10 miesiącach zamrażalniczego przechowywania zawartość antocyjanów w owocach porzeczki czerwonej może być mniejsza o 51 do 75%, niz w owocach świeżych. Po długim okresie przechowywania owoce głęboko mrożone (t = -20°C) charakteryzują się korzystnie wyższą aktywnością przeciwutlenia niż mrożone (t = -12°C). Aktywność ta jest silni skorelowana z zawartoscią antocyjanów (r = 0,96). Straty sumarycznej zawartości związków polifenolowych nie przekraczają 50% ilości początkowej. Potwierdzono, że mrożone owoce porzeczki czerwonej stanowią dobre źródło związków biologicznie aktywnych, nawet po kilkumiesięcznym okresie przechowywania. Głębokie zamrażanie, umożliwiające zachowanie wyższej wartości żywieniowej i aktywności biologicznej owoców porzeczki czerwonej, jest w pełni uzasadnione.
EN
The main objective of the research was to determine the influence of time and temperature of frozen storage of red currant (Ribes spicatum) to changes in content and activity of biologically active compounds. Frozen (-12°C) and deep frozen (-20°C) fruits were stored for 10 months. We analyzed the active acidity (pH), total acidity, water content, polyphenolic compounds, anthocyanins, and antioxidant activity. It has been shown that in deep frozen currants (-20 °C) decrease in the content of the biologically active components is much smaller than in case of frozen currants (-12°C). The loss of polyphenols is lower by 7%, and about 9-15% in anthocyanins. After 10 months of frozen storage content of anthocyanin in the red currant fruit can be reduced by 51 to 75%, compared with fresh fruit. After a long period of storage , deep frozen fruit (t = -20° C) have preferably higher antioxidant activity than frozen (t = -12°C). This activity is strongly correlated with the content of anthocyanins (r = 0,96). Total loss in content of polyphenolic compounds do not exceed 50% of the initial amount. It was confirmed that frozen red currant are good sources of biologically active compounds, even after several months of storage. Deep freezing, allows maintaining high nutritional value and the biological activity of red currant in comparision to freezing, what suggest that deep freezing of red current fruit is fully justified.
PL
Wykorzystanie ustabilizowanego osadu ściekowego w rolnictwie jest regulowane przez ustawodawstwo dotyczące kontroli zawartości bakterii, robaków pasożytniczych i metali ciężkich. Dezintegracja w procesie kawitacji hydrodynamicznej, suchym lodem i dwustopniowej fermentacji ma pozytywny wpływ na higienizację osadu ściekowego. Na podstawie analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych zauważono znaczącą redukcję bakterii chorobotwórczych, colifagów i robaków pasożytniczych. Liczba pałeczek Salmonella sp. w 1 g s.m.o. uległa 100% redukcji podczas 60-minutowej dezintegracji osadu czynnego nadmiernego z wykorzystaniem kawitacji hydrodynamicznej. Destrukcja osadu czynnego nadmiernego z użyciem kawitacji hydrodynamicznej skutkowała całkowitą redukcją jaj helmintów. Przy stosunku objętościowym osadu do suchego lodu 1:1 liczba bakterii Salmonella sp. uległa redukcji o 68,3%. Potwierdzeniem destrukcyjnego działania zamrażania/rozmrażania na mikroorganizmy było ograniczenie liczby jaj robaków. Ilość jaj Ascaris sp. zmniejszyła się o 85,3%, Trichuris sp. o 88,5%, a Toxocara sp. o 94,7%. Higienizacja osadu nadmiernego w dwustopniowej fermentacji umożliwiła obniżenie całkowitej liczby patogennych bakterii, colifagów i jaj helmintów. Po fermentacji mezofilowej zaobserwowano niewielkie obniżenie liczby Salmonella sp. - o 30,8%, podczas gdy wyniki analiz mikrobiologicznych po fermentacji termofilowej wskazywały na całkowitą eliminację organizmów wskaźnikowych. Fermentacja mezofilowa wydaje się nieskutecznym procesem w eliminacji jaj robaków pasożytniczych, takich jak Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. Natomiast fermentacja termofilowa w 55±1ºC redukuje pasożyty do poziomu niewykrywalności.
EN
The utilization of treated sewage sludge in agriculture is controlled by legislation regulating the content of bacteria, helminth parasites and heavy metals. Disintegrated by hydrodynamic cavitation, dry ice and two-steps fermentation has a positive effect on the sewage sludge hygienisation. Based on the microbiological and parasitological analyses a significant reduction in pathogenic bacteria, coliphages and helminth parasites has been noticed. The number of rods Salmonella sp. in 1 g d.w. decrease about 100%, after 60 minutes of disintegration of surplus activated sludge by hydrodynamic cavitation. The disintegration of the surplus activated sludge by hydrodynamic cavitation resulted in the total reduced number of helminthes eggs. The total number of Salmonella sp. in 1 g d.w. of the volume ratio of the sludge to dry ice 1:1 was reduced by 68.3%. The confirmation of the destructive action of freezing/thawing on microorganisms, were the results of limited number of helminth eggs. Number of Ascaris sp. eggs reduced by 85.3%, number of Trichuris sp. eggs decreased by 88.5% and number of Toxocara sp. eggs reduced by 94.7%. The hygienisation of the surplus activated sludge by two steps anaerobic digestion carried out, helped to reduce the total number of pathogenic bacteria, coliphages and helminth eggs. After mesophilic fermentation was observed a slight reduction Salmonella sp. by 30.8%, whereas total elimination of analyzed microorganisms indicators was observed after thermophilic anaerobic digestion. Mesophilic anaerobic digestion appears to be ineffective in reducing the number of parasite eggs such as Ascaris sp., Trichuris sp. and Toxocara sp. Thermophilic anaerobic digestion at 55±1ºC reduces these parasites to undetectable levels.
PL
Obiekty mostowe, hydrotechniczne, a także nawierzchnie drogowe i lotniskowe są narażone na destrukcję spowodowaną cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem, któremu towarzyszy łuszczenie powierzchni elementów lub pękanie materiału. Należy zaznaczyć, że zagwarantowanie mrozoodporności na wewnętrzne pękanie betonu nie jest równoznaczne z odpornością na łuszczenie powierzchniowe.
EN
The paper describes the tests of concrete resistance to surface scaling, performed by using the Swedish Boraas method. Bridges and hydrotechnical structures as well as road surfaces and airport pavements are exposed to damage resulting from cyclic freezing and thawing associated with surface scaling or material cracking.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.