Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  KAO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania komputerowej analizy obrazu w przemyśle mięsnym. KAO jest to obiektywna, szybka i nieinwazyjna metoda znajdująca zastosowanie do oceny surowców, procesów technologicznych i produktów. Stosując tę technikę badawczą najczęściej dokonuje się pomiarów wielkości geometrycznych oraz barwy badanych obiektów. Na ich podstawie określa się wiele cech i parametrów charakteryzujących opisywany materiał. W przemyśle mięsnym KAO znajduje zastosowanie m.in. do klasyfikacji tusz, oceny zawartości tłuszczu, marmurkowatości oraz jakości gotowych wyrobów. Może też być wykorzystywana do prognozowania cech jakościowych mięsa i przetworów mięsnych, umożliwiać ich kontrolę i sterowanie. Dzięki zastosowaniu KAO możliwa jest również zaawansowana automatyzacja i robotyzacja złożonych operacji technologicznych.
EN
The aim of the paper is to present the possibilities of using computer vision systems in meat industry. CIA (Computer Image Analysis) is an objective, quick and non-invasive method applicable to raw materials, technological processes and products assessment. Using this research technique, most frequently geometric features and the colours of the objects are examined. This is the basis for determination of a number of characteristics and parameters characterizing the examined material. In food industry, CIA is used to carcass classification, evaluation of fat content, marbling and the assessing quality of finished products. It can be also employed in forecasting meat characteristics after technological processes, which allows controlling them. It can be also used for forecasting qualitative characteristics of meat and meat products which allows controlling them. Thanks to CIA application, automation of complex technological operations is possible.
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości wykorzystania stanowiska do komputerowej analizy obrazu (KAO) do oceny wybranych parametrów jakości surowców rolno-spożywczych. Wykorzystując stanowisko do KAO, analizowano możliwość pomiaru marmurkowatości na przykładzie mięsa wołowego. Poziom marmurkowatości istotnie wpływa na cechy fizyczne i sensoryczne surowców i półproduktów rolnych. Ocenianym parametrem jakości mięsa wołowego był poziom marmurkowości w wybranych mięśniach wołowych. Badaniem objęto 12 mięśni należących do 18 zwierząt pochodzących z tej samej partii ubojowej. Wykonane obrazy materiału badawczego poddane zostały analizie obrazu pod kątem oceny procentowej zawartości w nich pól jasnych, reprezentujących udział tkanki tłuszczowej oraz łącznej. Stanowisko badawcze wyposażone w odpowiednie do tego celu narzędzia (kamera wysokiej rozdzielczości z odpowiednim filtrem polaryzacyjnym umieszczona na statywie, sterowana komputerem). Zgromadzone obrazy poddane zostały analizie ww. wyróżników, wykorzystując do tego celu oprogramowanie Image Pro Plus 7.0.
EN
The aim of this study was to analyze the possibility of using the computer image analysis to assess content of intramuscular fat in the selected beef muscle. The analysis included 12 muscles from 18 animals from the same batch of slaughter. Slaughtered animals, the young cattle for slaughter under the age of 24 months old. Animals belong to the class A (carcasses of young bulls under the age of 2 years old) and E (carcasses of other heifers) according to the EU Beef Carcass classification. Images of the researched material were subjected to image analysis to evaluate the percentage of light in these fields representing fat and collagen. The test stand was equipped with high resolution computer controlled camera with a suitable polarizing filter placed on a tripod. The collected images were subjected to analysis of the selected parameters for using the software Image Pro Plus 7.0.
3
Content available remote Komputerowa analiza obrazu i modelowanie nanoceramicznych warstw tlenkowych
PL
W artykule przedstawiono komputerową analizę obrazów (KAO) nanoceramicznej warstwy, wytworzonej dla zmiennych warunków anodowania twardego w elektrolicie SAS na stopie aluminium EN AW-5251. Do badań zdjęć z mikroskopu skaningowego posłużono się programem ImageJ. Modele trójwymiarowe zamodelowano w programie wspomagającym komputerowe projektowanie – Solid Edge.
EN
The paper describes computer image analysis (CIA) of nanoceramic surface layer Al2O3, produced in variables conditions of hard anodizing in the electrolyte SAS on the aluminum alloy EN AW-5251. Images from a scanning electron microscope was used in ImageJ program. Three-dimensional models were modeled in Solid Edge – computer aided design.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.