Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sosna zwyczajna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the managed forest of temperate Europe, black cherry (Prunus serotina) is one of the most important invader species. Among the ecological traits enabling its expansion in forest stands, the role of chemical compounds released naturally by this plant into the environment still remains unclear. The aim of this study was to determine the influence of black cherry leaf litter on the germination and growth of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings. Laboratory bioassays with extracts from newly fallen and decomposed leaves showed a phytotoxic effect on root elongation and a slightly weaker negative effect on stem growth of pine shoots. The inhibitory effect increased with the gradient of leaf extract concentration. Furthermore, a significant negative correlation was observed between condensed tannin content in decomposed leaf litter of the black cherry and the pine root growth. The results are discussed in the context of black cherry litter properties which could interfere with natural regeneration of pine forests.
2
Content available remote Nowy środek do zmniejszenia palności drewna sosnowego
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności działania alternatywnego środka ogniochronnego opracowanego na bazie soli nieorganicznych i porównano jego właściwości palne z komercyjnym preparatem ogniochronnym. Do badań użyto drewna sosny zwyczajnej. Potwierdzono skuteczność działania obydwu zastosowanych impregnatów, jednakże komercyjny wypadał w tym porównaniu korzystniej.
EN
Samples of pine wood were modified by coating with tested flame retardants (a mixt. of B and P compds.) and then tested according to the std. procedures to compare the fire protection efficiency of the materials. The tested flame retardants were less effective than the com. product.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) jako biomarkera. Do oceny wpływu antropopresji na drzewostany sosny zwyczajnej wybrano wskaźniki asymetrii fluktuacyjnej (FAM i FAL) igieł. Materiał roślinny do badań pobrano z drzewostanów sosnowych rosnących przy drodze o dużym natężeniu ruchu, zakładzie petrochemicznym oraz składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. Przeprowadzone analizy wykazały istotne różnice w wartościach wskaźników asymetrii fluktuacyjnej (FA) igieł pobranych z drzewostanów rosnących najbliżej drogi szybkiego ruchu oraz składowiska odpadów komunalnych. Wraz ze zwiększaniem odległości od źródła zanieczyszczenia wartość wskaźników FAM i FAL malała. W świetle przeprowadzonych badań można uznać, iż wskaźnik asymetrii fluktuacyjnej (FA) igieł sosny zwyczajnej można zastosować do oceny wpływu antropopresji na drzewostany sosnowe jako uzupełniający dotychczas wykorzystywane.
EN
This paper presents the results of a study investigating the use of Scots pine needles as bioindicators. The impact of human pressure on Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands was evaluated based on two indicators (FAM and FAL) of the fluctuating asymmetry (FA) of needles. The samples of plant material were collected from the Scots pine stands in the immediate vicinity of a road with high traffic intensity, a petroleum refinery and a landfill site for non-hazardous and inert wastes. The analysis revealed significant differences in the FA of needles collected from the stands beside the freeway and the municipal landfill site. The values of FAM and FAL decreased with an increasing distance from the pollution sources. The results of this study indicate that the FA of Scots pine needles could be a reliable indicator for assessing the impact of human pressure on Scots pine stands, complementary to those used traditionally.
PL
Celem podjętych badań był wstępny monitoring stężeń wybranych metali ciężkich (Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn) w igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od miejsca poboru próbek. Do badań wytypowano trzy obszary badawcze (Świeradów Zdrój, Świnoujście, Byszyno), z których pobrano łącznie 14 próbek zbiorczych. Stężenia metali ciężkich oznaczone w próbkach igieł sosny zwyczajnej pochodzących z jednego obszaru badawczego są zbliżone. Świadczyć to może o zdolnościach bioindykacyjnych sosny zwyczajnej. Stężenia poszczególnych metali ciężkich pochodzące z trzech różnych obszarów badawczych wykazują duże różnice w ich stężeniu. Analizy statystyczne wykazały statystyczne istotne różnice (test Tukeya p≤0,05) stężeń wybranych metali ciężkich w próbkach igieł sosny zwyczajnej jedynie z obszaru Świeradowa Zdrój.
EN
The aim of the research was preliminary monitoring of selected heavy metals (Cd, Co, Cr, Ni, Pb Zn) concentrations in pine needles (Pinus sylvestris L.). Three research areas were selected for the study (Świeradów Zdrój, Świnoujście, Byszyno), from which a total of 14 aggregate samples were collected. Heavy metals concentrations in Scots pine needles samples from one research area were similar. This may indicate the bioindication abilities of Scots pine. Concentrations of individual heavy metals, from three different research areas, showed quite large differences. Statistical significant differences (Tukey›s test p≤0.05) of concentrations of selected heavy metals in samples of pine needles were noted only on the Świeradów Zdrój area.
EN
Soil is a huge reservoir of carbon, which is both organically and chemically bounded. Sequestration ability of soil amounting to 0.9±0.3 Pg C.y-1represents significant item in carbon balance. Reclamation activities aimed at soil creating contributes to the carbon binding in the form of complex compounds. This work characterizes fluctuations of organic carbon in post-lignite-mining sites located in Leknica (Poland, Lubuskie Province) after afforestation with Pinus sylvestris. The results present the situation 25 years after the reclamation field experiment commencement Satisfactory effect in growth and development of pine forest was accomplished by liming and NPK application. After 25 years of the experiment start point, the litter deposition gained 2.5-4.0 cm and the initial humic horizon, lying directly beneath reached 4.0-6.5 cm. An average carbon accumulation in surface litter amounted to 2.86 kg.m-2and in initial humic horizons to 0.68 kg.m-2. This indicates an average sequestration of 130 Mg CO2per 1 ha of reclaimed area.
6
Content available Struktura drewna konstrukcyjnego
PL
Drewno to priorytetowy surowiec dla przemysłu celulozowego i energetycznego. Źródłem surowcowym są lasy. Powierzchnia lasów w Polsce, z roku na rok, nieustannie wzrasta. Wzrost lesistości od roku 1945 wynosi 8,4%. Przyrost ten jest wynikiem zalesiania gruntów użytkowanych przez rolnictwo i nieużytków [1]. W monografii przedstawiono budowę mikroskopową i makroskopową drewna sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., pochodzącej z czterech wybranych krain przyrodniczoleśnych Polski: Kraina A - Mazowiecko – Podlaska Kraina Przyrodniczo – Leśna (Nadleśnictwo Garwolin), Kraina B - Małopolska Kraina Przyrodniczo – Leśna (Nadleśnictwo Przedbórz), Kraina C - Śląska Kraina Przyrodniczo – Leśna (Nadleśnictwo Kędzierzyn Koźle), Kraina D - Karpacka Kraina Przyrodniczo – Leśna (Nadleśnictwo Piwniczna). Ukazano strukturę mikroskopową jodły pospolitej Abies alba Mill, modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. pochodzącego z zabytkowego obiektu wybudowanego w 1860 r., sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. poddanej 5 - letnim wpływom atmosferycznym oraz degradacji biologicznej. Określono przyrosty roczne, biel i twardziel, pęcherze i wycieki żywiczne oraz promienie łykodrzewne. Zaprezentowano właściwości rozpoznawcze wybranych rodzajów drewna iglastego, w szczególności zabarwienie twardzieli, szerokość przyrostów rocznych, udział bielu i twardzieli, obecność przewodów żywicznych, przejście z drewna wczesnego do późnego czy strukturę sęka. Dodatkowo scharakteryzowano takie gatunki drzew, jak sosna zwyczajna Pinus sylvestris L., świerk pospolity Picea abies Karst., modrzew europejski Larix decidua Mill., jodła pospolita Abies alba Mill., daglezja zielona Pseudotsuga menziesii Franco [1-2].
EN
Wood is a basic raw material for paper and pulp industry, and also in power generation. Wood supplies are provided by forests. In Poland, the area of forests continues to increase annually. Since 1945, forest cover has grown by 8.4%. The increment results from afforestation of the land with former agricultural use, and of uncultivated land [1]. In the monograph, the micro- and macroscopic structure of wood from pine Pinus sylvestris L. was presented. The wood originated from four selected nature-forest areas of Poland, namely Area A - Mazowiecko – Podlaska Nature-Forest Area (Garwolin Forest Inspectorate), Area B - Małopolska Nature-Forest Area (Przedbórz Forest Inspectorate), Area C - Śląska Nature-Forest Area (Kędzierzyn Koźle Forest Inspectorate), Area D - Karpacka Nature-Forest Area (Piwniczna Forest Inspectorate). Wood microscopic structure analysis was performed for the following conifer species: silver fir Abies alba Mill, European larch Larix decidua Mill., the wood of which was obtained from a historical structure built in 1860, and pine Pinus sylvestris L., the wood of which was exposed to atmospheric conditions and biological degradation for a 5 – year period. The following features were specified: annual rings, sapwood and heartwood, resin pockets and leaks, and also medullary rays. The distinctive properties of selected coniferous wood species were presented, including heartwood colour, the width of annual rings, sapwood and heartwood content, the occurrence of resin ducts, transition from earlywood to latewood, and also knot structure. Additionally, the characteristics of the wood of the following species were provided: pine Pinus sylvestris L., spruce Picea abies Karst., European larch Larix decidua Mill., silver fir Abies alba Mill., Douglas fir Pseudotsuga menziesii Franco [1-2].
EN
This study focused on how the concentration of volatile oils in Scots Pine needles varied in relation to the age of the trees, the age of the needles and their location within the canopy. Study material were pine needles from 15-, 44- and 89-year-old pine stands. The mean content of oils increased with the age of trees. The averaged oil content in needles was: 0.46% in the 15-year-old stand, 0.55% in the 44-year-old and 0.61% in the 89-year-old stands. The mean content of volatile oils decreased with the age of the needles. 1-year-old needles contained the highest concentration of volatile oils (0.56%), and the 3-year-old needles contained the least (0.48%). In 15-year-old stands the oil content in needles increased linearly with their height in the canopy. In 44-year-old (age class IIb) and 89-year-old (age class Va) stands oil content was greater lower in the canopy than in the middle.
PL
Badania dotyczą zmienności zawartości olejku eterycznego w igliwiu sosny zwyczajnej w zależności od wieku drzew, garnituru igieł oraz jego usytuowania w koronie. Materiał do badań stanowiło igliwie zebrane z drzewostanów sosnowych w wieku 15, 44 i 89 lat. W przeprowadzonych badaniach średnia zawartość olejków wzrastała wraz z wiekiem drzew. W igliwiu pochodzącym z 15-letniego młodnika zawartość olejku wynosiła średnio 0,46%, a w igliwiu drzewostanów 44- i 89-letnich odpowiednio 0,55 i 0,61%. Średnia zawartość olejku maleje wraz z wiekiem igliwia. Najwięcej olejku zawiera igliwie jednoroczne - 0,56%, najmniej igliwie trzyletnie - 0.48%. W drzewostanie 15-letnim stwierdzono wyraźny wzrost wydajności olejków eterycznych w kierunku od nasady korony do części wierzchołkowej. W drzewostanach starszych (IIb i Va klasy wieku), gdzie korony są wyżej osadzone, igliwie pobrane z nasady korony zawierało więcej olejku niż z partii środkowej.
EN
The objective of this study was to analyse the diversity of pine and spruce bog forests on the domes of Carpathian raised bogs located in the Upper San River Valley. In order to determine the present species composition, 59 phytosociological relevés were performed (32 within spruce forests, and 27 in pine forests). For all relevés, the Shannon-Wiener index, evenness index and mean Ellenberg indicator values were calculated. Detrended correspondence analysis was conducted in order to determine the degree of similarity between distinct units of vegetation and to identify the main environmental gradients that have an impact on species composition. The results revealed considerable similarities between the ground vegetation of both spruce and pine forests growing on peat substrate. Within pine forests there was a greater proportion of certain plant species characteristic of raised bogs, and plants typical of bog coniferous forests. The ground flora of spruce forests was more diverse. Although spruce forests predominantly contained species typical of raised bogs, there was also a group in which Molinia caerulea predominated. Ellenberg indicator values typical of pine forests lay within ranges that were characteristic of spruce forests, but pine forests occupy more humid, more acidic and poorer habitats than most patches of spruce forests. Both spruce and pine bog forests were developed as a result of the colonization of open bogs, but the time-scale and rate of intensity were different. Palaeobotanical and historical data indicate that the Scots pine first reappeared on the domes of raised bogs in the first half of the 20th century. The concept that the spruce forests are older than those of pine is supported by their greater habitat diversity. Conversely, the younger age of pine forests is confirmed by their low habitat diversity, and greater proportion of photophilous raised-bog species.
EN
Project “Database system for supporting innovative methodology for pine protein genotyping” was aimed to create a system of representing information about the trees used in selective breeding carried out by Polish State Forests. Presented information includes data on general characteristics, such as geographic location and special features, such as genetic variation. The project is based on Microsoft technologies: - ASP.NET to build a website with all the functionality - SQL Server 2008 responsible for database platform.
PL
Projekt pt. „System bazowy wspomagający innowacyjna metodykę genotypowania białkowego sosny zwyczajnej" miał na celu wytworzenie systemu prezentacji informacji na temat drzew wykorzystywanych w hodowli selekcyjnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Przedstawiona informacja zawiera dane na temat cech ogólnych, takich jak położenie geograficzne i cech specjalistycznych, jak zmienność genetyczna. Projekt powstał w oparciu o technologie firmy Microsoft: - ASP.NET stworzenie strony wraz z cała funkcjonalnością - SQL Server 2008 program odpowiadający za platformę bazodanową.
EN
Aim: To carry out an evaluation of pine needles moisture content, an important factor which contributes to fire hazards as a result of dielectric properties. Such an evaluation facilitates a speedy diagnosis of a fire hazard in pine forests An analysis was performed on the impact of physical and chemical properties of pine needles on the potential fire hazard Introduction: Moisture content of pine needles has an impact on properties associated with fire hazards. Traditional moisture determining methods consume much time and require specialist pre-calibrated measuring instruments and techniques. Therefore, the article proposes a method of evaluating pine needles moisture content, based on dielectric permittivity principles, expressed by the capacitance of a capacitor containing pine needles located between its plates. Project and methods: Experimental studies of dry pine needles were performed in a laboratory. Pine needles were stored at the constant air temperature of 20 ± 1°С and relative humidity of 46 ± 2% until uniform moisture content was achieved. Subsequently, the pine needles were dried for 2 hours, in an oven, at a temperature of 100 ± 5°C. The moisture content of pine needles was determined for each day of research by weighing , using laboratory scales. The dielectric permittivity of pine needles was evaluated with the aid of a flat capacitor, by placing a specified number of pine needles between its plates. This capacitor was connected to a capacitance measuring device . Statistical analysis methods and corresponding software were used for data processing. Results: Dielectric permittivity changes were mapped using changes to the capacitor’s capacitance, with pine needles located between its plates. Identified the dependence relationships between moisture content of pine needles and drying time, as well as capacitance of the capacitor containing pine needles and drying time. Capacitance is proportional to dielectric permittivity, therefore, dielectric permittivity falls in parallel with a decrease in moisture content. Using regression analysis, linear and polynomial trends were identified , describing the dependence relationship between moisture content of needles and capacitance. Direct quantification of dielectric permittivity of pine needles is complicated by the presence of air among pine needles located between plates. Therefore diagnosis of a fire hazard should be performed using capacitance of a capacitor with pine needles between its plates rather than dielectric permittivity. Conclusions: Evaluation of pine needles moisture content, with pines located between the plates of a capacitor, has an impact on the capacitor’s capacity, which facilitates a speedy prediction of fire hazard levels.
PL
Cel: Przeprowadzenie oceny wilgotności igieł sosny zwyczajnej, jednego z ważnych czynników zagrożenia pożarowego, na podstawie ich właściwości elektro-fizycznych, która umożliwi szybką diagnostykę zagrożenia pożarowego w lasach sosnowych; przeanalizowanie wpływu fizycznych i chemicznych właściwości igieł na stopień zagrożenia pożarowego. Wprowadzenie: Wilgotność igieł sosny zwyczajnej wpływa na ich właściwości pożarowe. Ponieważ tradycyjne metody określania stopnia wilgotności wymagają znacznego nakładu czasu lub odpowiednich i precyzyjnych narzędzi oraz sposobów ich użycia, w artykule zaproponowana została metoda oceny wilgotności igieł sosny zwyczajnej na podstawie przenikalności elektrycznej, wyrażonej w pojemności kondensatora z igłami sosny umieszczonymi między jego okładkami. Projekt i metody: Badania eksperymentalne wysuszonych igieł były prowadzone w laboratorium. Igły sosny były przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze 20 ± 1°С i względnej wilgotności powietrza 46 ± 2% aż do uzyskania zrównoważonej wilgotności. Następnie igły umieszczono na 2 godziny w suszarce w temperaturze 100 ± 5°C do osiągnięcia stanu całkowicie suchego. Każdego dnia badań wartość wilgotności wyliczano poprzez ważenie igieł z wykorzystaniem wag laboratoryjnych. Przenikalność elektryczną oceniano na podstawie pojemności płaskiego kondensatora, pomiędzy okładki którego umieszczono określoną ilość igieł. Kondensator był podłączany do miernika pojemności. W celu przetwarzania wyników wykorzystano metody analizy statystycznej i odpowiednie oprogramowanie. Wyniki: Wraz ze zmianą przenikalności elektrycznej następowały zmiany pojemności kondensatora, w którym znajdowały się igły rozłożone między okładkami. Otrzymano zależność między wilgotnością igieł a czasem suszenia oraz pojemnością kondensatora z igłami między okładkami a czasem suszenia. Pojemność kondensatora odpowiadała proporcjonalne przenikalności elektrycznej, wskazując, że stała dielektryczna zmniejsza się jednocześnie z wilgotnością. Wykorzystując elementy analizy regresyjnej, otrzymano liniowe i wielomianowe modele empiryczne opisujące zależności między wilgotnością igieł sosny a pojemnością kondensatora. Określenie bezpośrednio przenikalności elektrycznej igieł jest utrudnione, ponieważ pomiędzy okładkami poza igłami znajduje się również powietrze. W związku z tym do przeprowadzenia szybkiej diagnostyki bezpieczeństwa pożarowego zamiast przenikalności elektrycznej autorzy rekomendują wykorzystanie wartości pojemnościowej kondensatora z igłami. Wnioski: Wilgotność igieł sosny zwyczajnej ma wpływ na pojemność kondensatora, w którym są one rozłożone. Ta zależność umożliwia ocenę stopnia zagrożenia pożarowego.
EN
This paper undertakes an attempt to assess the scale effect on the immediate wood performance. The applicability of the results of such research, which is considered as central to the determination of wood performance is dependent on the knowledge of correction coefficients which describe the effect of the increase of dimensions of wood elements on the basic strength or stiffness.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania efektu skali w doraźnej wytrzymałości drewna na podstawie analizy statystycznej wyników badań. Przeprowadzono m.in. oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne dla drewna sosny zwyczajnej w postaci dwóch grup prób zróżnicowanych wymiarowo, stosując czteropunktową metodę obciążenia.
EN
The aim of the study was to determine the content of essential oils in pine needles in 3 canopy zones (lower, middle and upper) of model trees, for 3 youngest needle cohorts (1, 2 and 3 years old). The research revealed a clear increase in the content of essential oils from the lower through the middle to the upper part of the crown. The lowest oil content was found in 3-year-old needles (0.40%), while 1-year and 2-year old needles contained 0.48 and 0.49% of oil, respectively.
PL
Celem badań było określenie wydajności olejków eterycznych w igliwiu sosnowym w 3 strefach korony drzew modelowych (dolnej, środkowej i górnej) dla 3 najmłodszych roczników igliwia (1-, 2- i 3-letniego). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wyraźny wzrost wydajności olejków eterycznych w kierunku od dolnej poprzez środkową do górnej części korony. Najmniejszą zawartość olejku stwierdzono w igliwiu 3-letnim (0,40%), natomiast igliwie 1-roczne i 2-letnie zawierało odpowiednio 0,48 i 0,49%.
EN
Modern forestry management should be based on the principle of sustainability. In order to preserve habitat productivity, the amount of nutrients removed from the environment along with forestry products must be taken into consideration. This study shows the exact concentrations of chemical elements in different tree parts of Scots pine, growing on poor soils in north-western Poland. The observed values were compared to the values found in literature. In addition, the relationship between the concentrations of elements and stem diameter or stand density was researched. The highest concentration of chemical elements was observed in the needles (C, N, P, K, Mg, S, Mn, Na, Fe) and the lowest (C, N, P, S, Cu, Na, Ni, Pb, Zn, Fe) in the stem wood. Most of the macronutrients (P, K, Ca, Mg and S) reached optimal values, with the exception of N showing a deficiency, especially in the needles. The relationship between the content of elements and DBH or stand density was rather weak, and in both cases, negative.
PL
Tworzenie nowej, unijnej gospodarki w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej wymaga w ciągu najbliższych lat dodatkowych inwestycji ograniczających emisje gazów cieplarnianych oraz wprowadzania rozwiązań ograniczających wykorzystywanie kopalnych surowców mineralnych. Uwarunkowanie klimatyczne, jak też zależności gospodarcze wskazują, iż dla Polski najkorzystniejszym odnawialnym źródłem energii jest biomasa, w tym biomasa leśna. Po przeprowadzeniu badań terenowych, gdzie określono parametry biometryczne i masowe drzewostanów sosnowych w okresie przedkulminacyjnego wzrostu elongacyjnego, obliczono ilość skumulowanej biomasy na jednostce powierzchni z podziałem na strzałę, gałęzie i igliwie. Z biomasy obliczono własności cieplne poszczególnych sortymentów oraz określono ich potencjał energetyczny.
EN
Forming a new management of renewable energy resources and low emission industry in the European Union requires additional investments during the coming years to reduce emission of greenhouse gases and to implement solutions that reduce the use of mined minerals resources. Climate and economic conditions indicate that the most convenient source of renewable energy in Poland is biomass, including the forest biomass. After a field study, assessing biological parameters and mass of pine stands during their pre-culminative elongation growth, we calculated cumulative biomass of pine within a surface unit, dividing it into the mass of trunks, branches and needles. Based on the biomass we calculated the calorific properties of each type of this assortment and we identified their energetic potential.
EN
Using the characteristic of accumulated woody debris, data on vegetation, and data on previous climate fluctuations, we reconstructed the history of Scots pine (Pinus sylvestris L.) encroachment and retreat in a raised bog. The available patchy information on plant cover allowed us to pinpoint events in the development of pine seedlings and the first cases of trees dying off on the time scale. The results obtained show that the process of natural bog afforestation and deforestation was very dynamic and lasted only 22 years. These short-term changes in the tree populations were clearly linked to short-term climate fluctuations. The annual precipitation and mean temperature of winter months were the most important variables and the main factors directly influencing the young woodland. We assumed that the woody remnants represent the last stage of the contemporary phase of high germination and dying-off (GDO) of pine trees. The spatial distribution of woody debris and its characteristics indicate the naturalness of vegetation during this temporary ‘woodland phase’. The study show that the investigation of woody debris can be used to further improve our understanding of bog vegetation dynamics, especially with regard to the influence of periodical climate fluctuations on transitions between open and forested peatland.
EN
Contents of Zn, Cd, Ni, Mn, Cu, Pb and Fe in 36 samples of Scots pine collected in 9 sites located in the Upper Silesia Province have been determined using AAS technique. The samples were digested before the analysis. On the basis of cluster analysis the existence of links between the quantitative composition, the sampling sites and the type of the matrix have been found. The coexistence of certain groups of elements was found and described.
PL
Oszacowano stężenia Zn, Cd, Ni, Mn, Cu, Pb, Fe, w 36 próbkach sosny zwyczajnej pobranych w 9 punktach umieszczonych na terenie województwa śląskiego. Mineralizaty były badane na zawartość wyżej wymienionych pierwiastków przy zastosowaniu AAS. Największe stężenie oznaczanych analitów stwierdzono w Jaworznie. Na podstawie analizy skupień stwierdzono istnienie powiązań pomiędzy składem ilościowym a miejscami pobrania próbek oraz typem matrycy, a także stwierdzono i opisano współwystępowanie obok siebie określonych grup pierwiastków.
PL
Wyniki przedstawione w niniejszej pracy są częścią badań nad zmiennością gęstości umownej surowca sosnowego w Polsce. Celem pracy było zbadanie zmienności gęstości umownej drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wzdłuż wysokości pnia, w zależności od siedliskowego typu lasu, wieku drzewostanu i położenia geograficznego drzewostanu. Prace badawcze prowadzono w czterech regionach kraju: Puszczy Knyszyńskiej, Lasach Iławskich, Borach Tucholskich i Lasach Zielonogórskich. W każdym regionie w pięciu drzewostanach na siedlisku boru świeżego II, III, IV i V klasy wieku i boru mieszanego świeżego III klasy wieku wycięto jedno drzewo modelowe (w sumie pozyskano 20 drzew). Ze strzał tych drzew, co jeden metr, pobierano próbki w kształcie krążków, które po okorowaniu i zgrubnym oszlifowaniu powierzchni poprzecznych miały grubość 3 do 4 cm i były podstawą do określenia gęstości umownej drewna na całym przekroju poprzecznym pnia. Wykazano, że gęstość umowna drewna, badana na całej długości strzały drzew modelowych, we wszystkich regionach, typach siedliskowych lasów i klasach wieku, była bardzo silnie skorelowana z jego położeniem na strzale. Wraz ze zwiększaniem się wysokości, gęstość umowna drewna malała. W ponad połowie przypadków stwierdzono występowanie mniejszej gęstości drewna na wysokości rzazu ścinającego niż na wysokości jednego metra. Wykazano zwiększanie się gęstości umownej drewna sosny wraz z wiekiem. W Puszczy Knyszyńskiej, Lasach Iławskich i Borach Tucholskich w III klasie wieku na siedlisku boru świeżego gęstość umowna drewna sosny zwyczajnej osiągała wyższe wartości niż na borze mieszanym świeżym, z wyjątkiem Lasów Zielonogórskich, gdzie tendencja była odwrotna
EN
The results presented in the article are a part of the research project on the variation in pure density of pine material in Poland. The aim of this work was to examine the variability in pure density of Scots pine wood along the trunk height depending on the type of the forest site, age range and geographic area of forest stand. The tests were carried out in four forest regions of Poland: Knyszyn, Ilawa, Tuchola and Zielona Góra. One model tree was cut down in each region, in five forest stands, in site of fresh forest of II, III, IV and V age range and fresh mixed forest of III age range. Twenty trees were collected in this way. The samples in a form of wood slices were taken from tree trunks, every one meter. After being debarked and roughly polished, the 3 - 4 cm high samples were used to determine pure density of wood in the intire trunk cross section. It was found that the pure density tested along the total trunk length of model trees in all the regions, forest site types and age ranges was strongly correlated with a position on the trunk. Along with the growing height, the pure density was decreasing. In over 50% of cases lower wood density was found at saw cut than at the height of one meter. I was found that the pure density grows with age. In Knyszyn, Iława and Tuchola in the III age range in the site of fresh forest, the pure density of Scots pine wood reached higher values than in fresh mixed forest, excluding Zielona Góra forest, where the tendency was reverse.
EN
The size of needles is usually described by their mass and length. These parameters depend on many factors, mainly on the amount of available water, light and temperature. The literature provides only rudimentary data on the surface of needles. But the surface of needles determines the growth of tree biomass, including wood, the product of the economic importance. The study aimed to verify if the mass of the needles is a good parameter to determine efficiency of the production in an individual pine or in population of pines. The material used consisted of needles from 48 model trees, collected at 31 study sites. All sites represented the same habitat type (fresh mixed coniferous forest), but they differed in the density and the age of trees. The study was conducted in young tree stands, between eight and twenty years old. We did not find any relation between the mean length of the needles and the age of trees. The shortest needles were found in 8 years old stand, and the longest needles came from 9 years old forest. The largest surface of the assimilation apparatus was found in a 20 years old pine. This corresponds with the culmination of the individuals' vertical growth in Scots Pine. The largest mass of the needles, 21 kg of the fresh mass, was recorded in the same tree stand, as well as the smallest and the largest number of needles on a tree.
PL
Wielkość szpilek charakteryzuje się najczęściej poprzez ich masę i długość, które zależą od wielu czynników, przede wszystkim od ilości wody, światła i temperatury. W literaturze przedmiotu znajdują się szczątkowe dane dotyczące pola powierzchni szpilek, które to decydują o przyroście biomasy, w tym drewna, czyli sortymentu ważnego z punktu widzenia gospodarczego. Celem badań było porównanie dwóch metod obliczeń wydajności produkcyjnej biomasy sosny zwyczajnej z ciężaru igliwia oraz z jego powierzchni. Materiał do badań stanowiło igliwie z 48 drzew modelowych pobranych z 31 stanowisk badawczych. Wszystkie powierzchnie reprezentowały ten sam typ siedliskowy (BMśw.), różniły się natomiast zagęszczeniem i wiekiem. Badania prowadzono w młodnikach, z których najmłodszy liczył 8 lat, a najstarszy 20 lat. Nie stwierdzono związku między średnią długością igieł a wiekiem drzew. Najkrótsze szpilki odnotowano w 8-letnim młodniku, najdłuższe 9-letnim. Największe pole aparatu asymilacyjnego miała 20-letnia sosna, co pokrywa się z kulminacyjnym przyrostem osobników na wysokość. W tym drzewostanie zarejestrowano również największą masę igliwia wynoszącą 21 kg (św.m.) oraz największą, a zarazem najmniejszą liczbę szpilek.
EN
Critical transport velocity, the thickness, width, length and the angle of sliding friction of Scots pine seeds harvested from three seed banks (conservation seed stand, commercial seed stand and seed plantation) were determined. The investigated attributes were compared by single classification analysis of variance, correlation, single-variable and multivariate regression analysis. The analyzed seed traits differed significantly between the specimens from the examined seed banks. The equations describing the correlations between the studied attributes were characterized by relatively low percentages of explained variation, which renders them unfit for designing seed and separation models.
PL
Wyznaczono prędkość krytyczną unoszenia, grubość, szerokość, długość i kąt tarcia ślizgowego nasion sosny zwyczajnej, zebranych z trzech odmiennych baz nasiennych (wyłączony drzewostan nasienny, gospodarczy drzewostan nasienny i plantacja nasienna). Porównywano te cechy, wykorzystując analizę wariancji z klasyfikacją pojedynczą, korelację oraz regresję jednej zmiennej i wielu zmiennych. Stwierdzono, że w większości przypadków analizowane cechy nasion z odmiennych baz nasiennych różnią się statystycznie. Równania współzależności między określanymi cechami charakteryzują się stosunkowo niskim procentem wyjaśnionej zmienności, co właściwie wyklucza ich zastosowanie do budowania modeli nasion i procesów rozdzielczych.
PL
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które właściwości inicjalnych gleb wpływają pozytywnie lub negatywnie na wzrost sosny zwyczajnej wzrastającej na wierzchowinach zwałowisk KWB "Bełchatów". Badania wykazały, że dodatnio na przeciętny roczny przyrost wysokości sosny na powierzchniach badawczych wpływa przede wszystkim: wyższe pH, większa zawartość kationów zasadowych oraz większa zawartość frakcji pyłu (0,05-0,002 mm) w substracie glebowym. Negatywnie na przyrost drzew wpływa natomiast wzrost udziału frakcji piasku, a w głównej mierze kwasowości hydrolitycznnej substratu glebowego.
EN
This paper concerns the relationships between the properties of soil-substrate and growth of Scots pine planted on the plateaus of spoil bank KWB "Bełchatów". Studies have shown that growth of Scots pine in the research plots is primarily positively affected by: higher pH, contents of base cations and percentage of silt-sized (0.05-0.002 mm) fractions in soil substrate. In the other hand, negative influence on the average tree height growth on the study plots had the content of sand fraction, as well as the hydrolytic acidity in the soil substrate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.