Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 325

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
Purpose: The reason for writing the paper is the need for presentation of the approach of small business in the context of globalization and the aim of the research is presentation of the importance of small business companies in the global economy because the entry of small enterprises into a new market is a strategically important step and perspective for long-term development. Design/methodology/approach: The literature research and observation were conducted. The design was based on the review of the advantages and disadvantages of small companies in relation to global processes. Findings: It was found that the conditions for the development of small and medium-sized enterprises resulting from their impact on the environment change over time. It was also noticed that the entry of small enterprises into a new market is a strategically important step and perspective for long-term development, but in the literature it is emphasized that globalization generally worsens the conditions of competition (intensifying particular "forces" identified in the Porter model).
2
Content available Process management and trends in company management
EN
Purpose: The aim of the study is to present selected elements of management, vital for the future development (change trends) of enterprises, with respect to the global environment, process management and ecology. Design/methodology/approach: Statistical data analysed, surveys and research literature. Findings: There are some change trends in the management of enterprises of the future, modern technologies and good management of innovations that will be of importance here, as well as the growing significance of ecology and sustainable development, together with waste recycling and searching for alternative and new energy sources. Process management, in contrast, may be on a similar level of assessment in the future as it is at present. Research limitations/implications: Survey small research, unrepresentative of the SME sector in the Lesser Poland Voivodeship. Pilot case studies. Practical implications: For the good development of enterprises of the future, innovations in a new perspective are of great significance. The development of networks of all kinds will also have a large impact on management in the global future with the use of digital platforms, but already global according to the fourth industrial revolution. Nevertheless, when selecting technologies, forms, concepts, methods and management techniques, all their advantages and disadvantages must be considered. Social implications: Although the ecological approach is not the most crucial for the management and employees of companies, it is nonetheless growing according to evaluations. Ecology and innovation in governance must be taken into account for the benefit of societies. Originality/value: Own small survey research, pilot studies and own analysed references. On the basis of the analysed economic and social statistics, own observation and research, there are selected aspects of the development enterprise, modern methods of management and in the global environment, having regard to the ecology and risk. Herein are conclusions on the development of changes in organisations and the development of the management process.
EN
Purpose: The article attempts to determine what contemporary globalization is and what opportunities and threats this process creates (in terms of global threats to enterprise information systems). Design/methodology/approach: The management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. In this sense, this article will analyse the threats resulting from the dynamic development of information technology, based on the results of research conducted on a sample of Polish enterprises. Findings: This publication is an attempt to identify the basic threats resulting from the fact that the organization operates in a digitized global reality. Research limitations/implications: It seems that the threats mentioned in the article will be gaining momentum and will be evaluated in the unpredictable today direction. Social implications: The 21st century brought a completely new look at the processes of globalization and management of a modern enterprise. It turns out that information has become the basic tool of competitive struggle in the global market. For this reason, the management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. Originality/value: The article addresses current problems of cyberspace security in the context of globalization. It can be useful for company managers as well as for conducting research in this field.
4
Content available remote Czystość maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji
PL
Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkcyjną.
EN
Purpose: The aim of the paper is to present arguments in favour of the necessity of seeking a new security paradigm in the globalisation era, a world that keeps changing dynamically, entangled in a network of interconnections and at risk. The scale and type of threats that contemporary communities are confronted with continually provide new impulses to revise the security paradigm. Introduction: The globalisation processes are transnational in nature, involve the entire international community and occur simultaneously. These processes are complex, and their impact on the security environment is equally complex. They make people aware and shape the need for security as one of the essential existential needs of societies. Efforts to find a new security paradigm in the contemporary world are part of the attempt to respond to global challenges and threats. The environment of the security entity, which is both man and the nation-state that tend to change as a result of globalisation processes, requires the implementation of in-depth analyses and a broad research perspective, which should take into account both the complexity and variability of the security phenomenon as such, as well as changes taking place in this environment. Methodology: The paper was devised using a problembased method based on a review of literature on the subject. Not only were the achievements of Polish science used, but also the sources presenting the results of research conducted by representatives of academia of various research provenance from Europe and the United States. Conclusions: The new global order is aimed at assuring human security, and needs to be based on a strong cultural foundation, one consisting of common values. The postulate of seeking a new security paradigm in the world of the globalization ear is a response to the challenges of the present times and threats that national societies and the international community must face. The cultural dimension of security and its axiological basis are of increasing importance here. Accordingly the global society may become a security community that shares common values, among which mutual accountability plays a particular role - both global solidarity and solidarity between people. Given the nature of ongoing processes and the changes that are taking place, some researchers support the necessity of adopting an approach to security which should be based on political science, and emphasise the necessity of working out of a paradigm characterised by a holistic approach to this issue.
PL
Cel: Celem artykułu jest prezentacja argumentów przemawiających za koniecznością poszukiwania nowego paradygmatu bezpieczeństwa w erze globalizacji, świecie dynamicznie zmieniającym się, uwikłanym w sieć wzajemnych powiązań i zagrożonym. Skala i rodzaj zagrożeń, z którymi konfrontowane są współczesne społeczeństwa, dostarczają nieustannie nowych impulsów do rewizji paradygmatu bezpieczeństwa. Wprowadzenie: Procesy globalizacji mają charakter ponadnarodowy, obejmują całą społeczność międzynarodową i zachodzą równocześnie. Są to procesy złożone i równie złożone jest ich oddziaływanie na środowisko bezpieczeństwa. Uświadamiają one i kształtują potrzebę bezpieczeństwa jako jedną z podstawowych potrzeb egzystencjalnych społeczeństw. W próbę odpowiedzi na globalne wyzwania i zagrożenia wpisują się wysiłki związane z poszukiwaniem nowego paradygmatu bezpieczeństwa współczesnego świata. Zmieniające się w wyniku procesów globalizacji otoczenie podmiotu bezpieczeństwa – człowieka i państwa narodowego – wymaga pogłębionych analiz i szerokiej perspektywy badawczej, która uwzględni zarówno złożoność i zmienność samego fenomenu bezpieczeństwa, jak i zmiany jego środowiska. Metodologia: Do realizacji pracy posłużyła metoda problemowa oparta na analizie literatury przedmiotu. Posłużono się nie tylko dorobkiem nauki polskiej, ale i źródłami ukazującymi wyniki badań przedstawicieli środowisk akademickich o różnej proweniencji badawczej z Europy i Stanów Zjednoczonych. Wnioski: Nowy światowy ład, którego celem jest bezpieczeństwo człowieka, musi opierać się na mocnym fundamencie kulturowym, fundamencie wspólnych wartości. Postulat poszukiwania nowego paradygmatu bezpieczeństwa w świecie ery globalizacji jest odpowiedzią na wyzwania współczesności i zagrożenia, którym społeczeństwa narodowe i społeczność międzynarodowa muszą stawić czoła. Coraz większe znaczenie przypada tu kulturowemu wymiarowi bezpieczeństwa i jego aksjologicznej podstawie. Dzięki niej globalne społeczeństwo może stać się wspólnotą bezpieczeństwa dzielącą wspólne wartości, wśród których szczególne miejsce przypada wzajemnej odpowiedzialności – zarówno solidarności globalnej, jak i solidarności między ludźmi. Wobec charakteru toczących się procesów i dokonujących zmian, część badaczy opowiada się za koniecznością politologicznego podejścia do bezpieczeństwa i postuluje wypracowanie paradygmatu charakteryzującego się holistycznym podejściem do tej problematyki.
6
Content available Przyszłość w nowoczesnym projektowaniu miast
PL
Zmiana w postrzeganiu przestrzeni urbanistycznej prowadzi do konieczności tworzenia nowych opracowań prawnych, własnościowych, zabezpieczeń, kodyfikacji i komunikacji, również porozumień międzynarodowych, wymiany danych, wspólnych badań, dopełniających opracowań itp. – wszystkich o zasięgu globalnym, kompatybilnych i powszechnie zrozumiałych. Są one niezbędne do osiągnięcia globalnej równowagi środowiskowej i przywrócenia warunków życia.
EN
Changes in the perception of the urban space leads to the need to create (global scope, compatible and universally understood) new legal, proprietary, security, codification and conduct communication studies, including international agreements, data exchange, joint research, complementary studies, etc. There is a necessity to achieve global environmental sustainability and restore living conditions.
EN
The paper presents the views of several authors on the development of human resources with an emphasis on career development in multinational companies, local enterprises and companies ranked in Coface CEE TOP 500 ranking. The multinational companies established in Slovakia are beneficial in terms of modernization, application of new high-tech technologies and procedures in human resources management, corporate culture and management system in conditions of interculturality, growing production and economic development of the country. The verification of the assumption that human resource development and career development options make a positive contribution to company’s success and attract productive and loyal employees is main topic of this paper. The research data are obtained from interviews with managers of human resources of the largest companies in Slovakia ranked in the CEE TOP 500 ranking and confronted with a survey conducted in 2017 with a structured questionnaire in 381 local enterprises in Slovakia and a survey from 2018 in 271 multinational companies operating in Slovakia. The aim of the paper is to explain and find out the differences in performance of HRM processes, usage of HRD methods and the perception of a talented employee in local enterprises, MNCs and CEE TOP 500 companies. For meeting the aim, the Kruskal-Wallis test was used to verify three hypotheses. The data were tested at a significance level of 95% (α = 0.05).
PL
W pracy przedstawiono poglądy kilku autorów na temat rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kariery w międzynarodowych firmach, lokalnych przedsiębiorstwach i firmach w rankingu Coface CEE TOP 500. Wielonarodowe firmy z siedzibą na Słowacji są korzystne pod względem modernizacji, zastosowania nowych technologii i procedur w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kultury korporacyjnej i systemu zarządzania w warunkach międzykulturowości, rosnącej produkcji i rozwoju gospodarczego kraju. Weryfikacja założenia, że rozwój zasobów ludzkich i opcje rozwoju kariery pozytywnie przyczyniają się do sukcesu firmy oraz przyciągają produktywnych i lojalnych pracowników, jest głównym tematem tego artykułu. Dane badawcze pochodzą z wywiadów z menedżerami zasobów ludzkich największych firm na Słowacji w rankingu CEE TOP 500 i skonfrontowanych z ankietą przeprowadzoną w 2017 r. Z ustrukturyzowanym kwestionariuszem w 381 lokalnych przedsiębiorstwach na Słowacji oraz ankietą z 2018 r. W 271 międzynarodowe koncerny działające na Słowacji. Celem artykułu jest wyjaśnienie i poznanie różnic w wydajności procesów zarządzania zasobami ludzkimi, stosowania metod HRD oraz postrzegania utalentowanego pracownika w lokalnych przedsiębiorstwach, korporacjach wielonarodowych i firmach z Europy Środkowo-Wschodniej. Aby osiągnąć cel, zastosowano test Kruskala-Wallisa do weryfikacji trzech hipotez. Dane zostały przetestowane na poziomie istotności 95% (α = 0,05).
EN
The aim of the article is to recognize the essence of global competence for effective functioning on the global labor market. Global competence is understood as the ability to interact effectively in international and intercultural environments. The concept of global competence is based on mutual respect and an attitude of openness to cultural diversity. Presented study refers to the significance and necessity of global competence analyzed in literature concerning contemporary educational challenges.
PL
Synteza wypowiedzi przedstawicieli trzech opera-torów TSL potwierdza słowa Tytusa Liwiusza: „Si vis pacem, para bellum” (Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny), gdzie pokojem jest „normalne” funkcjonowanie, a „wojną” kryzys, wywołany np. pandemią. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że będzie coraz więcej różnych i nieprzewidywalnych „nienormalności” w otoczeniu logistyki. Rosnąć będzie rola nietuzinkowych, w tym cyfrowych kompetencji, niezawodnych systemów informacyjnych i niezachwianej komunikacji w łańcuchu dostaw, co zwiększa szansę nie tylko na przetrwanie, ale i wzmocnienie organizacji. Transformacja cyfrowa organizacji jest tym kierunkiem, w którym muszą podążać operatorzy logistyczni.
EN
The article presents the intercultural competences of managers in international organizations, specifically in relation to the dynamic development of the globalization process. The global economy and the internationalization of management set new standards in the development of managerial skills. The ongoing globalization process is one of the most important factors affecting the organizational behaviour of managers in international organizations. First of all, the new dimension of the modern manager is the “global mind”, flexible towards cultural diversity, constantly improving their intercultural competence
PL
Obecnie umiejętności menedżerskie definiowane są w znacznej mierze przez procesy globalizacyjne. Poszukiwanie skutecznych formuł reagowania na nowe wyzwania prowadzi do wyznaczania nowych standardów w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie w ramach międzykulturowego obszaru zarządzania. Pojawia się coraz silniejsze przekonanie o tym, że wobec skali zmian konieczne jest włączenie w proces doskonalenia kompetencji zawodowych umiejętności radzenia sobie w środowisku odmiennym kulturowo. Przyszłość należy do organizacji działających globalnie, tworzonych przez menedżerów zorientowanych na transnarodowy aspekt zarządzania. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby zmiany profilu kompetencji menedżera, myślącego i działającego globalnie, elastycznego wobec kulturowej różnorodności, nieustannie doskonalącego swoje kompetencje międzykulturowe. Przedstawione rozważania oparto na analizie literatury, analizie porównawczej oraz logice wnioskowania.
EN
The article analyzes new regionalism in the context of regional development in the conditions of European integration and globalization. In the first part of the study, traditional (“old”) regionalism was characterized as a cultural and pragmatic context of the region’s functioning and development, as well as a starting point for shaping the concept of new regionalism. Next, the discourse of new regionalism was presented as a theoretical concept, as well as a political and socio-economic doctrine, used in practical activities in the field of status changes, functions and conditions of development of modern regions. The last part of the article focuses on the analysis of new regionalism as a development paradigm. It has been shown, that in the condition of European integration and globalization, new regionalism, as a development strategy, creates new opportunities and promising perspectives in overcoming the problems and development inequalities of regions. The analysis and characteristics of the subject matter were extended to include elements of the critique of the new regionalism paradigm. This allowed to give practical meaning to theses and postulates of this concept and to show its weaknesses and limitations related, among others, to the change in the role of nations and the diversity of forms and content of region’s interests in the European Union.
EN
The presented publication focuses on the basic issues related to the internationalization processes of the organization. The aim of the publication is to provide the most important definitions of internationalization of enterprises and concepts related to it, on the basis of literature analysis of the subject. It presents the genesis of internationalization processes, thoroughly analyzes the definitions of internationalization appearing in the literature, discusses the static and dynamic approach to internationalization, and presents the relationship between internationalization and globalization.
EN
The paper is a part of a series of articles devoted to the relations between three important concepts co-shaping the contemporary global world: human rights, sustainability and corporate social responsibility. Various historical roots of this idea will be presented.
EN
This paper is part of a series of articles devoted to the relations among three important concepts co-shaping the contemporary global world: human rights, sustainability and corporate social responsibility. It discusses some processes that led to the rise of the idea of human rights and points out some theoretical problems this concept generates.
EN
Economic migration of adolescents is of global nature. The openness and free flow of goods, services, and capital within the EU facilitate migration movements. A region’s competitiveness may be indicated by good health care within its limits (the lowest possible percentage of adolescents emigrating after graduating from nursing studies), especially in the ageing Polish population. A higher number of professionally-active nurses reduces the shortage of the mid-level staff at hospitals, which is of particular importance to the families with children and the elderly (grandparents). The primary objective of this study was to identify factors that encourage nursing graduates to leave the country, in order to eliminate them. In addition, factors encouraging nursing students to return from emigration were established as well, as this knowledge would facilitate the increase of the region’s competitiveness, especially in the health care sector. The manuscript presents the results of a survey conducted among 181 students of the nursing major at the University of Rzeszów, based on an original questionnaire. A logistic regression model was developed to verify the strength of correlations between the inclination to migrate and the prospect of a better job and of having a family in the destination country. In addition, a correspondence analysis was employed at the observational-empirical level to depict a relationship between, i. a., the inclination to migrate and the push factors. The valuable human potential of nurses can be kept in the country through, primarily, increasing their salaries and improving their work conditions.
EN
The aim of the article is to present the influence of the migration phenomenon on the contemporary level of terrorist threat, along with an indication of its main source. As research methods, the analysis of literature, foreign media materials and secondary data on selected terrorist attacks in Europe in 2015-2017 are used. The phenomenon of migration and its relation to progressing globalization are analyzed in detail as well. The article also points out examples of development of effective solutions in the field of international cooperation in the fight against terrorism at the European level.
PL
Celem artykułu było przedstawienie wpływu zjawiska migracji na poziom zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Metoda badawcza wykorzystana w opracowaniu to przede wszystkim analiza: literatury, zagranicznych materiałów medialnych i danych wtórnych dotyczących wybranych zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Europie w latach 2015-2017. Szczegółowo zanalizowano także samo zjawisko migracji oraz jego związek z postępującą globalizacją. Wskazano również przykłady wypracowania skutecznych rozwiązań w zakresie międzynarodowej współpracy w walce z terroryzmem na poziomie europejskim.
17
Content available The delocalization of production to Poland
EN
This paper presents some aspects of the process of services, products and manufacturing transfer, with the associated production resources, from other locations and plants to Poland. The study was carried out on the basis of an analysis of publications about delocalization as well as by means of desk research, where there were used the accessible primary and secondary data such as branch reports, statistical data available in reports, data bases, and information accessible on Polish and European websites. The article is also the result of the author's experience of participation in the relocation of a number of international companies, regarding various industries. Delocalization in Poland was presented both from the point of view of Conceptualizing delocalization (literature re-view, theoretical position) and Implementation of production. The delocalization mainly takes advantage of labor forces. On the other hand, it may also concern innovative activities and develop high-tech for regions affected by economic restructuring. The social policies for the risk mitigation of the delocalization of production are also being developed and implemented. This work clarifying the conditions of delocalization in Poland and highlight the important roles played by innovation and institutions for achieving sustainability.
PL
W artykule przedstawiono prawdopodobną ewolucję i prognozowany stan elementów/składników krajobrazu kulturowego Polski w 2050 r. Ekstrapolując obserwowane procesy przyrodnicze, trendy społeczno-gospodarcze i kulturowe, omówiono: uwarunkowane antropogenicznie efekty zmian szaty roślinnej i wód powierzchniowych, przewidywane krajobrazowe zmiany w strukturze upraw i własności w rolnictwie, efekty rozwoju osadnictwa, i alternatywnych źródeł energii. Przedstawiony scenariusz obejmuje także krajobrazowe skutki: globalizacji, oczekiwanego napływu imigrantów, multikulturowości i przeciwstawnych tendencji historycyzmu. Postuluje się wykonanie regionalnych i lokalnych prognoz zmian krajobrazowych oraz dalsze prace metodyczne, co pozwoli na lepszą ochronę walorów krajobrazu kulturowego Polski. Założenia teoretyczne i czynniki krajobrazotwórcze omówiono w poprzednim artykule Myga-Piątek, Plit, Plit 2019. Poniższy tekst jest jego kontynuacją.
EN
This article presents the possible evolution and the expected state of elements/components of the Polish cultural landscape in the year 2050. By extrapolating the observed natural processes, and socio-economic and cultural trends, the authors have discussed the following issues: the anthropogenically determined effects of changes in plant cover and surface waters, predicted landscape changes in the structure of crops and agricultural property ownership, the results of settlement development and alternative sources of energy. The presented forecast also includes the effects of globalization, the expected inflow of immigrants, multiculturalism and opposing trends of historicism on the landscape. The authors suggest that regional and local forecasts of landscape changes be made, and further methodological work be carried out, which will allow for better protection of the values of the Polish cultural landscape. The previous article (Myga-Piątek, Plit, Plit 2019) discussed theoretical assumptions and landscape-forming factors. This article is its continuation.
EN
To prepare the competitiveness of products produced by Small and Medium Scale Industries (SMI), a law protection attempt is required to enable the products to compete in the global era, namely, the law protection expectedly can improve the quality and quantity of SMI products. The objectives of the research is: 1) to identify the law protection for SMI in Indonesia, and 2) to obtain the profile of SMI in Indonesia in a global era today by examining the effect on business management. This study used primary data collected through questionnaire from the actors related to the management of SMI. The data obtained from primary data were analyzed using an Partial Least Square (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM). The conclusions of the study is, 1) law protection for SMI has significant effect on SMEs business management. Such the policy was intended to improve the existence and competitiveness of SMI in dealing with global challenges; (2) profile of SMI included simple production process, bookkeeping, and marketing support which effect significantly on business performance and to keep them existent and having competitiveness in dealing with global challenges.
PL
Aby przygotować konkurencyjność produktów wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wymagana jest ochrona prawna, aby produkty mogły konkurować w erze globalnej, ochrona prawna prawdopodobnie poprawi jakość i ilość produktów MSP. Cele badania to: 1) określenie ochrony prawnej MSP w Indonezji oraz 2) uzyskanie profilu MSP w Indonezji w erze globalnej poprzez zbadanie wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem. W badaniu wykorzystano dane pierwotne zebrane za pomocą kwestionariusza od podmiotów związanych z zarządzaniem MSP. Dane uzyskane z danych pierwotnych analizowano przy użyciu metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS) Strukturalnego Modelowania Równań (SEM). Wnioski z badania są następujące: 1) ochrona prawna SMI ma znaczący wpływ na zarządzanie biznesem MŚP. Taka polityka miała na celu poprawę istnienia i konkurencyjności SMI w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami; (2) profil SMI obejmował prosty proces produkcyjny, księgowość i wsparcie marketingowe, które znacząco wpływają na wyniki biznesowe i utrzymują je w istnieniu oraz mają konkurencyjność w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami.
20
PL
W artykule zawarte są treści dające się sprowadzić do trzech tez, traktujących o: uczestnikach rynku transportowego, tzn. głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach (firmach) i zachowaniu ich na nim; zakresie usług transportowych innych niż przewóz rzeczy oraz o zmianach zachodzących w usługach transportowo-spedycyjnych. Z treści artykułu wynika, że zwiększenie zakresu usług transportowych spowodowało powstanie licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) specjalizujących się w realizacji zadań cząstkowych w układach transportowych. Natomiast w wyniku zjawiska integracji realizacji usług cząstkowych powstają zestawy usług stanowiące zintegrowaną usługę logistyczną. Takie postępowanie jest wynikiem dążenia do optymalizacji przedsięwzięć w całym łańcuchu (kanale) transportowym. Ponadto w artykule wskazano, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność doskonalenia i dokonywania permanentnych zmian w rodzajach i formach oferowanych usług, a także poszerzania ich zakresu w celu uzyskania konkurencyjności MiŚP na rynku usług transportowych. Zatem dalej w treści artykułu uzasadnia się, iż najnowsze i najczęstsze tendencje funkcjonowania MiŚP transportowych w łańcuchu (kanale) przewozowym, to ich współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami w ramach tworzonych grup kapitałowych. Artykuł kończą zasadne i stosowne wnioski oraz uogólnienia.
EN
The article contains content that can be included in three theses describing the participants of the transport market, namely mainly about small and medium enterprises (companies) and their behaviour on it; the scope of transport services other than transport of goods and changes in transport and forwarding services. The article shows that the increase in the scope of transport services has resulted in the creation of a number of small and medium-sized enterprises (SMEs) specialising in in the implementation of partial tasks in transport systems. As a result of the phenomenon of integration of partial services implementation, sets of services are created which create an integrated logistics service. Such a procedure is a result of striving for optimization of undertakings in the whole transport chain (channel). Furthermore, in order to achieve the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the transport services market, the article highlights the need for, and even the need for, improvement and making permanent changes in kinds, forms, and manners of still offered services and in their scope. The article also justifies that the latest and most frequent trends in the functioning of small and medium-sized transport enterprises in the transport chain (transport channel), concern cooperation with large international companies within the established capital groups. The article ends with justified and appropriate conclusions and generalisations.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.