Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 266

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka jądrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W artykule omówiono w skrócie działania jakie podjęto w związku z dostosowaniem krajowej energetyki do pracy w warunkach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wobec możliwych problemów w instalacji wystarczającej mocy OZE dyskutuje się potrzebę budowy energetyki jądrowej.
EN
The article briefly discusses the measures that have been taken to adapt the national power industry to work in conditions of reduced greenhouse gas emissions. In view of possible problems in installing sufficient RES capacity, the need for nuclear power generation is discussed.
2
PL
Artykuł przedstawia przegląd dokonań w energetyce jądrowej na świecie w 2020 r. z rozdziałem zawierającym informacje, co wydarzyło się w Polsce. Liczba reaktorów na świecie zmalała do 442 bloków, przy czym włączono 5 nowych bloków i wyłączono 6 starych bloków. Ogólna ich moc zainstalowana nieznacznie wzrosła do 392,5 GWe. Prowadzone są prace przy budowie 50 bloków jądrowych w krajach posiadających energetykę jądrową. W Polsce prace ruszyły do przodu poprzez przyjęcie przez rząd aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) i przygotowanie do podpisania porozumienia o współpracy z USA przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Planowo realizowany jest projekt Gospostrateg-HTR dotyczący wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTGR). Zgodne z harmonogramem przebiegała praca reaktora badawczego MARIA w Świerku. Spółka Synthos Green Energy działała na rzecz budowy małego reaktora modułowego BWRX-300 poprzez przygotowanie wspólnie z amerykańskim koncernem Exelon Generation studium wykonalności i rozpoczęciem dialogu regulacyjnego z Państwową Agencją Atomistyki–PAA.
EN
The article presents an overview of achievements in nuclear energy in the world in 2020, with a chapter indicating what happened in Poland. The number of reactors in the world has decreased to 442 units, with 5 new units being added and 6 old units shut down. Their overall installed capacity slightly increased to 392.5 GWe. Work is underway on the construction of 50 nuclear units in countries with nuclear energy. In Poland, work has been moved forward by the government's adoption of the update of the Polish Nuclear Power Program (PPEJ) and preparation for the signing of a cooperation agreement with the US in the construction of the first nuclear power plant in Poland. The Gospostrateg-HTR project for a high-temperature gas-cooled reactor (HTGR) is underway. The work of the MARIA research reactor in Swierk was according to the schedule. The company Synthos Green Energy acted to build a small modular reactor BWRX-300 by preparing a feasibility study together with the American concern Exelon Generation and starting a regulatory dialogue with PAA.
3
Content available Amerykański model spółdzielni energetycznych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono jedną z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej stosowaną w USA – spółdzielnię energetyczną. Przedstawiono główne cechy modelu, rozpowszechnienie, przykłady zrealizowanych i realizowanych inwestycji. Dokonano także porównania z podobnym modelem Mankala stosowanym w Finlandii i opisanym przez autora w poprzednich artykułach w PTJ (4/2019, 1/2019).
EN
This paper presents one of the methods of financing of investment projects in nuclear power sector, employed in the United States – an electric cooperative. The article presents main features of this model, extension of use, examples of invest ment projects (concluded and just under way). It also presents a comparison with similar Mankala model used in Finland, which was a subject of Author’s publication in previous PTJ editions (4/2019, 1/2019).
PL
Głównym zadaniem polityki energetycznej UE i całego globu jest ograniczenie zmian klimatycznych i zapewnienie bezpiecznego oraz powszechnego dostępu do energii. Porozumienie Paryskie (COP 21, Paryż 2015) określiło między innymi cele długoterminowe, których osiągnięcie jest konieczne dla utrzymania wzrostu temperatury globu znacznie poniżej 2oC w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Podkreśla się ponadto konieczność podjęcia wysiłków do zatrzymania tego wzrostu na poziomie 1.5oC.
PL
Zapowiadana budowa polskiej elektrowni jądrowej budzi wiele emocji. Wśród przeciwników energii atomowej pojawiają się m.in. hasła o szkodliwym wpływie promieniowania na zdrowie ludzi. Jak jest naprawdę?
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
8
Content available Rosja poza granicami...
PL
Opracowanie przedstawia zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w zagraniczne projekty jądrowe. Rosja jest w tej chwili największym eksporterem technologii jądrowych na świecie. Kluczowym rosyjskim graczem w tej dziedzinie jest korporacja ROSATOM. Artykuł przybliża zagadnienie rosyjskiej dominacji w dziedzinie eksportu technologii jądrowych z punktu widzenia dozoru jądrowego i zarządzania korporacją
EN
The study presents the involvement of the Russian Federation in foreign nuclear projects. Russia is currently the largest exporter of nuclear technologies in the world. The key Russian player in this field is the ROSATOM corporation. The article introduces the issue of Russian domination in the field of nuclear technology exports from the point of view of nuclear regulatory body and ... corporate management.
EN
The issue of energy security was the subject of research in the 1970s when the oil crisis of 1973 significantly affected the economic stability of hundreds of companies and ordinary citizens in the United States and Western Europe. One of the first researchers of energy security was Mason Willrich who, considering the impact of energy on international politics, national security, the world economy, and the environment in the world, drew attention to the issues of “security of supply” and “security of demand” as fundamental to ensure energy security. The concept of “energy security” involves the comprehensive implementation of political, economic, environmental, technological, and social measures to strengthen the internal subjectivity of the state and limit opportunities for external influence. Subsequently, numerous researchers have expanded the understanding of energy security to environmental sustainability and energy efficiency). The presented scientific work is focused on the analysis of state management decisions for ensuring the energy security of Ukraine. The authors also trace vulnerabilities in various energy systems, including energy infrastructure, energy services, and renewable energy sources. The decline in energy demand due to the COVID-19 pandemic in Ukraine has created a dilemma: state support for renewable energy production (RES), which generates rising producer prices, or reduced energy intensity of GDP and stimulated production of cheap nuclear energy. A comprehensive scientific analysis of the solution to this dilemma is the purpose of the presented work.
PL
Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego było przedmiotem wielu badań w latach 70. XX w., kiedy kryzys naftowy w 1973 r. znacząco wpłynął na stabilność ekonomiczną setek firm i zwykłych obywateli w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Jednym z pierwszych był Mason Willrich, który badając wpływ energii na politykę międzynarodową, bezpieczeństwo narodowe, gospodarkę światową i środowisko, zwrócił uwagę na kwestie „bezpieczeństwa dostaw” i „bezpieczeństwa dostępu do energii” jako fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Pojęcie „bezpieczeństwa energetycznego” zakłada kompleksową realizację działań politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych i społecznych, mających na celu wzmocnienie wewnętrznej podmiotowości państwa i ograniczenie możliwości wpływów zewnętrznych. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało później rozszerzone o zagadnienia zrównoważenia środowiska i efektywności energetycznej. Prezentowana praca koncentruje się na analizie decyzji zarządczych państwa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Autorzy identyfikują również słabe punkty w różnych systemach energetycznych, w tym w infrastrukturze energetycznej, usługach energetycznych i odnawialnych źródłach energii. Spadek zapotrzebowania na energię w wyniku pandemii COVID-19 na Ukrainie spowodował powstanie dylematu: czy państwo ma wspierać produkcję energii odnawialnej (OZE), co generuje rosnące ceny producentów, czy też zmniejszenie energochłonności PKB i stymulowanie produkcji taniej energii jądrowej. Celem prezentowanej pracy jest wszechstronna analiza zmierzająca do rozwiązania tego dylematu.
10
Content available Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie
PL
Obecnie (stan na 8.01.2020) na świecie pracuje 448 reaktorów jądrowych, pokrywając ok. 10% zapotrzebowania na energię elektryczną. Najwięcej (96) reaktorów znajduje się w USA, na kolejnych miejscach są Francja (58) i Chiny (48). Rozwój energetyki jądrowej na całym świecie jest koniecznością i warunkiem pozwalającym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w świetle obecnego kryzysu klimatycznego. Niestety, trendy nie są optymistyczne, a kraje europejskie wręcz odwracają się od energetyki jądrowej. Sztandarowym przykładem są Niemcy, gdzie zamknięto już większość elektrowni jądrowych, a pozostałe 6 bloków ma zostać wyłączonych do końca 2022 r.
11
Content available Energetyka jądrowa - kiedy i jaka?
PL
Pozycja energetyki jądrowej jest różna, w zależności od regionu i kraju. Najsilniejsza jest w Rosji i w Chinach, gasnąca w Niemczech, w stagnacji - w Japonii, Francji, Korei Południowej oraz w fazie próby powrotu do światowej, globalnej rywalizacji w USA. Ten jednozdaniowy przegląd pokazuje współistnienie wzajemnie wykluczających się trendów, co oznacza, że wytyczenie drogi do wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej jest bardzo trudne.
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet środowiskowych elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą oni, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
13
Content available Polityka energetyczna Polski – nowe wyzwania
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Spośród wielu zagadnień autorzy wybrali te, które uznali za najbardziej rewolucyjne. Przede wszystkim należy zrestrukturyzować Krajowy System Elektroenergetyczny, aby sprostał wyzwaniom zmieniającego się otoczenia, był przystosowany do zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną, a jednocześnie jak najmniej oddziaływał na środowisko przyrodnicze. Cele te można osiągnąć poprzez reformy zmierzające do zmniejszenia znaczenia węgla w miksie energetycznym i rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki wiatrowej na morzu. Kolejnymi zadaniami są rozwój elektromobilności, umożliwiający zmniejszenie zanieczyszczenia powodowanego przez transport, oraz, w dalszej perspektywie, po 2030 roku, rozwój energetyki jądrowej w miejsce wycofywanych mocy węglowych.
EN
The article presents selected issues from the Polish Energy Policy draft until 2040. From many issues, the authors chose the ones they considered the most revolutionary. Firstly, the National Power System should be restructured to meet the challenges of a changing environment, be adapted to the growing demand for electricity, and at the same time have the least impact on the natural environment. These goals can be achieved through reforms to reduce the importance of coal in the energy mix and the development of renewable energy sources, especially offshore wind energy. The next tasks are the development of electromobility, enabling the reduction of pollution caused by transport, and, in the longer term, after 2030, the development of nuclear energy in place of the withdrawn coal power.
PL
W artykule dla upamiętnienia 40. rocznicy śmierci przedstawiono sylwetkę niezwykle zasłużonego dla polskiej energetyki prof. Stanisława Andrzejewskiego. Opisano jego działalność zawodową, naukową oraz jego wkład i zaangażowanie w energetykę jądrową. Autor przytacza również swoje wspomnienia związane ze znajomością z Profesorem.
EN
In the article to commemorate the 40th anniversary of death, a figure of professor Stanisław Andrzejewski, unusually well-deserved for the Polish power industry, was presented. His professional and scientific activity as well as his contribution and involvement in nuclear energy have been described. The author also mentions his memories related to the Professor.
PL
W artykule opisano sposób funkcjonowania TSO w kilku krajach. Termin TSO używany jest dopiero od 10 do 15 lat. MAEA uznaje powstanie TSO za kluczowe do zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego. TSO powinny być niezależne od operatorów elektrowni jądrowych i powinny mieć zapewnione stabilne finansowanie. Model organizacyjny TSO: czy to będzie jedna organizacja, czy kilka, jak duże TSO jest potrzebne – jest sprawą otwartą. W Polsce na poziomie oficjalnym nie ma organizacji TSO. Trzy instytuty są zainteresowane w powstaniu TSO (CLOR, IChTJ i NCBJ) i według planów Ministerstwa Energii mają zostać połączone w jedną organizację (łącznie z czwartym instytutem: IFPLM) Narodowe Laboratorium Energii Jądrowej. W kontekście zmian personalnych w Ministerstwie Energii i braku decyzji o budowie elektrowni jądrowych nie wiadomo czy plany dotyczące TSO w Polsce wejdą w życie.
EN
The article describes the functioning of TSO in several countries. The term TSO has only been used for 10-15 years. The IAEA recognizes the development of TSOs as key to ensuring nuclear safety. TSOs should be independent from nuclear power plant operators and should be provided with stable funding. The organizational model of the TSO: whether it will be one organization or several, how big TSO is needed - it is an open matter. In Poland, there is no TSO organization at the official level. Three institutes are interested in the founding of TSO (CLOR, ICHTJ and NCBJ) and according to the plans of the Ministry of Energy they are to be merged into one organization (including the fourth institute: IFPLM) National Laboratory for Nuclear Energy. In the context of personnel changes in the ME and the lack of decision on the construction of nuclear power plants, it is not known whether the plans for TSO in Poland will come into force.
PL
W niniejszym artykule, na przykładzie fińskiej spółki Fennovoima, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Jest to kontynuacja poprzedniego artykułu, w którym model Mankala został opisany na przykładzie spółki TVO.
EN
This paper presents one of the methods of financing of investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala, based on example of Finnish company Fennovoima. This is a follow-up to the previous paper concerning the Mankala model used by the TVO company.
PL
W artykule, na przykładzie fińskiej spółki TVO, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Przedstawiony jest krótki opis modelu, historia powstania spółki, zasady jej funkcjonowania, realizowane inwestycje oraz plany rozwojowe.
EN
This paper presents one of the methods of financing investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala model, based on example of Finnish company TVO. The Authors presented a short description of the model, history of the company and rules of its functioning, ongoing projects as well as development plans.
PL
W artykule przedstawiono podejmowane działania w okresie ostatnich dziesięciu lat, gdy rząd zdecydował o drugim podejsciu do budowy elektrowni jądrowej w Polsce w styczniu 2009 r. W tym czasie dokonano nowelizacji ustawy – Prawo atomowe, uchwalono tzw. specustawę o budowie elektrowni jądrowej, uzgodniono z sąsiadującymi państwami raport oddziaływania na środowisko i rozpoczęto rozmowy z potencjalnymi dostawcami technologii jądrowej. Dalszy ciąg prac utknął na etapie przygotowania sposobu finansowania budowy oraz oczekiwania na przygotowanie raportów lokalizacyjnego i oddziaływania na środowisko. Ministerstwo Energii wielokrotnie deklarowało chęć budowy elektrowni jądrowej, ale wciąż nie ma decyzji rządowej w tej sprawie.
EN
The article presents actions taken in the last ten years, when the governments decided to take actions for the construction of a nuclear power plant in Poland in January 2009. During this time a Nuclear Low was amended, special parliament law for construction NPP was adopted and environmental impact report was consulted with neighbour’s countries, the talks with potential suppliers of nuclear technology was started. The further steps including formulation of financial model of construction and preparation of localization and environmental reports are still under way. Ministry of Energy many times declares readiness to construct the NPP but still there is no government decision on this matter.
PL
Pierwiastek tor może zostać wykorzystany jako alternatywne paliwo dla energetyki jądrowej. Posiada on szereg zalet, które świadczą o jego użyteczności w jądrowym cyklu paliwowym m.in. jego koncentracja w naturze jest od 3 do 5 razy większa niż koncentracja uranu a zużyte torowe paliwo jądrowe charakteryzuje się mniejszą długotrwałą radiotoksycznością niż zużyte paliwo uranowe. Badania nad torowym cyklem paliwowym prowadzone są również w Polsce. W Katedrze Energetyki Jądrowej, Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (AGH) w Krakowie znajduje się unikatowy w skali Polski zestaw Th-Pb pozwalający na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad paliwem torowym.
EN
Thorium can be used as an alternative fuel for nuclear power generation. It presents many advantages over uranium, which shows its usability in the nuclear fuel cycle. Its concentration in nature is about 3-5 times larger than concentration of uranium. In addition, the long-term radiotoxicity of the spent thorium fuel is significantly lower than the radiotoxicity of the spent uranium fuel. The research on thorium fuel cycle is also performed in Poland. Department of Nuclear Energy, Faculty of Energy and Fuels of AGH University of Science and Technology in Krakow owns unique in Poland Th-Pb fuel assembly dedicated for research on thorium fuel.
20
Content available remote O tworzeniu energetyki jądrowej w Polsce
PL
W Polsce od wielu lat toczy się dyskusja, w jaki sposób rozbudowywać energetykę, zwiększać moce wytwórcze. Kwestią bardzo istotną jest niska emisyjność dwutlenku węgla urządzeń wytwarzających energię. Mając to na uwadze staramy się przekonać Czytelnika, że energetyka jądrowa byłaby dobrym uzupełnieniem nowego energetycznego miksu dla Polski, co więcej wskazujemy, że już w tej chwili winniśmy jako państwo rozpocząć działania. Podajemy też optymalne uwarunkowania w jakich te działania należy prowadzić.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.