Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Using the Fenchel-Young duality we derive a new critical point theorem. We illustrate our results with solvability for certain discrete BVP. Multiple solutions are also considered.
EN
The paper concerns development of original method of optimal control at energy performance index and its application to dynamic processes surveillance of some mechatronic systems. The latter concerns chatter vibration surveillance during highspeed slender milling of rigid details, as well as motion control of two-wheeled mobile platform. Results of on-line computer simulations and real performance on the target objects reflect a great efficiency of the processes surveillance.
PL
Artykuł poświęcony jest przedstawieniu oryginalnej metody sterowania optymalnego z wykorzystaniem energetycznego wskaźnika jakości i jej zastosowaniu do nadzorowania procesów dynamicznych w wybranych systemach mechatronicznych. W szczególności dotyczy to nadzorowania drgań chatter podczas obróbki szybkościowej przedmiotów sztywnych z wykorzystaniem narzędzi smukłych oraz sterowania ruchem dwukołowej platformy mobilnej. Rezultaty symulacji komputerowych oraz przeprowadzone badania eksperymentalne na rzeczywistych obiektach pokazują dużą efektywność proponowanej metody.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, a następnie wybrane, kluczowe szczegóły budowy systemu kontrolno-pomiarowo-symulacyjnego czasu rzeczywistego. System ten znajduje zastosowanie w badaniach metod aktywnej redukcji drgań. Zamieszczono przykłady rezultatów badań obrazujące możliwości zastosowania systemu. Dzięki systemowi uzyskano również możliwość szybszego prototypowania algorytmów sterowania oraz obniżono koszty badań.
EN
One of the important problems that may be encountered during milling operations are tool-workpiece relative vibrations [1]. There are many methods of their reduction, particularly including active ones [1-10]. In the paper, an idea of a real time control, measurement and simulation system utilised for studies on active vibration control is presented and its selected key elements are described. The system is based on the PXI platform and is programmed in LabView RT environment (Figs. 1, 2).The organisation of the main control loops in control programs is described in detail (Fig. 3). In order to generate a force acting on the plate, one or two pizeoactutators are used (Fig. 4). They allow not only actively reducing but also exciting vibrations, which are used in Hardware-in-the-Loop (HIL) simulations. In this approach some parts of the controlled system (i.e. cutting process) are simulated, while the others are real (i.e. machined plate). This reduces the time of control law prototyping and testing significantly. It also reduces research costs as there is less need for performing experiments on a real milling centre. The presented system allows measuring vibrations, calculating a control signal for actuators and performing HIL simulations with the same hardware and software. The presented examples of the results obtained thanks to the system (Figs. 5-7) show its versatility and effectiveness. This confirms that the initial idea and chosen programming solutions are correct.
EN
Using variational methods we investigate the existence of solutions and their dependence on parameters for certain fourth order difference equations.
5
Content available remote Some remarks on nonlinear discrete boundary value problems
EN
Using critical point theory and some monotonicity results we consider the existence and multiplicity of solutions to nonlinear discrete boundary value problems represented as a nonlinear system (…) with parameter (…) and with matrix A being not necessarily positive definite. We provide applications for discrete version of the Emden-Fowler equation.
EN
We consider the Dirichlet boundary value problem for higher order O. D. E. with nonlinearity being the sum of a derivative of a convex and of a concave function in case when no growth condition is imposed on the concave part.
PL
Przedstawiono historię prac związanych z pomiarami rezystancji uziemień prowadzonych w Politechnice Gdańskiej od połowy ubiegłego wieku. Omówiono metodę pomiaru, stosowane mierniki, konfigurację obwodu i definicję rezystancji uziemienia mierzonej przy prądach impulsowych o czasie czoła zbliżonym do udaru piorunowego. Porównano wyniki pomiarów uziemień metodami statyczną i udarową. Wprowadzony współczynnik udaru jako stosunek obu wielkości jest wskaźnikiem zachowania się uziemienia podczas wyładowania atmosferycznego. Metoda udarowa pozwala mierzyć uziemienia odgromowe, zarówno linii elektroenergetycznych jak również obiektów kubaturowych, bez rozłączania przewodów odprowadzających.
EN
Lightning protection earthing systems should be tested at currents with time parameters similar to those of lightning. A method and definition of a measured value of impulse resistance are introduced. The resistance was counted as a quotient of voltage drop on the tested earthing to a value of current in measure circuit. Resistance measurements of such a lightning protection system by means of a low frequency classic method do not seem to be obvious and require disconnections of the earthing conductor from a tested tower. An impulse method is much convenient and needs no disconnection, so it can be performed on a hot line. The paper deals with some remarks concerning accuracy of such tests versus line spank lengths. It has been stated, that the influence of neighbouring tower earthing reduces the obtained results. The reduction depends on an impulse front time as well as on a line span length and for analized conditions it has been evaluated within the range of 3 to about 10 %. The presented impulse method also permits evaluation of lightning protection installations of different objects for example buildings without disconnections of testing terminals of the installation.
EN
We provide stability results for the family Lκu=∇Fκ(u) where Lκ is positive definite and selfadjoint operator and ∇Fκ for κ=0,1,2,... is a gradient mapping. The abstract results obtained are applied to prove the stability and continuous dependence on parameters for the fourth order Dirichlet problems for ordinary differential equations with the differential operator depending on numerical parameters.
PL
Współczesne systemy pomiarowe wykorzystywane są w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. W zależności od zastosowania można wyróżnić systemy badawcze, pomiarowo-kontrolne i pomiarowo-diagnostyczne. Systemy badawcze służą do doświadczalnej weryfikacji hipotez stawianych w badaniach naukowych. Systemy pomiarowo-kontrolne pozwalają na automatyzację procesów technologicznych. Systemy pomiarowo-diagnostyczne służą do wyznaczania stanu danego obiektu, wykrywania uszkodzeń, określania rodzaju uszkodzeń i miejsca ich wystąpienia.
11
Content available remote System pomiarowo-informacyjny dla urządzenia do mikrotunelingu
PL
Urządzenia do mikrotunelowania są produkowane w Europie zaledwie przez kilka firm. W Polsce pierwsze tego typu urządzenie wykonano w 2004 roku. Pozwala ono na budowę rurociągów o średnicy 980 mm lub 1120 mm i długości pojedynczych odcinków do 150 m. W roku 2005 powstało kolejne, większe urządzenie, umożliwiające budowę rurociągów o średnicy 1295 mm lub 1725 mm i o długości 200 m. Autorzy referatu opracowali, wykonali i uruchomili systemy pomiarowo -informacyjne dla tych urządzeń. W czasie pracy wykorzystano wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu systemów pomiarowych dla maszyn budowlanych [2].
EN
The article shows the process of designing, making and starting of a new measurement and informative system, which was used for i.e. microtunneling device type UM- 100/114. Authors also show the way of microtunnel creation, advantages and improvements of the system.
PL
W pracy opisano proces nadzorowania drgań wirujących narzędzi w nowoczesnych obrabiarkach. Przedmiotem rozważań jest proces frezowania szybkościowego smukłym frezem kulistym. Zjawiskiem dynamicznym o istotnym znaczeniu są drgania względne narzędzie-przedmiot obrabiany, których rozwój, przy określonych warunkach, może doprowadzić do utraty stabilności oraz do wystąpienia drgań samowzbudnych typu chatter. Rezultaty zmodyfikowanej metody nadzorowania drgań za pomocą sterowania optymalno-liniowego prędkością obrotową dowodzą, że można uzyskać redukcję drgań chatter poprzez zmiany prędkości obrotowej wrzeciona. Przeprowadzono badania eksperymentalne podczas frezowania na nowoczesnej maszynie Alcera Gambin 120CR, których przykładowe wyniki zamieszczono w pracy. Uzyskane wyniki wykazały praktyczne uzasadnienie stosowanej strategii nadzorowania.
EN
A process of vibration surveillance of rotating tools in modern working machines is described. Here is considered the high speed slender ball end milling process. Tool-workpiece relative vibration means to be a significantly important dynamic phenomenon. Hence it may lead to a loss of stability and then - generate self-excited chatter vibration. Based upon a modified method of vibration surveillance by the linear-optimal spindle speed control it is found out, that spindle speed changes significantly reduce chatter vibration. Results of the milling experiments being performed on modern production machine Alcera Gambin 120CR are explained. The obtained results disclosed a practical meaning of applied strategy of surveillance.
PL
Praca dotyczy nadzorowania drgań niestacjonarnych układów mechanicznych za pomocą sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości. W układzie drgającym wyodrębniono podukład modalny, podukład strukturalny oraz podukład łączący. Dynamikę układu sterowanego opisano we współrzędnych hybrydowych. Przedstawiono przykład nadzorowania drgań podczas skrawania przedmiotów podatnych frezem kulistym.
EN
The paper concerns vibration surveillance of non-stationary mechanical systems by the optimal control at energy performance index. There are separated from vibrating system following subsystems: modal, structural and connective. Dynamics of controlled system is described in hybrid co-ordinates. Here is explained vibration surveillance during ball end milling of flexible details and considering assurance of parameters of a modal subsystem.
EN
We provide a generalization of a well known Krasnosel'skii theorem on continuity of the Nemytskii operator for functions taking values in separable Banach spaces. We follow the results obtained in [6] for the finite dimensional case.
EN
We provide definition of such a Fenchel-Young type duality for a convexifiable function f that its second dual is a given function f. Examples and possible applications are given.
EN
We provide sufficient conditions involving invexity to the nonlinear programming problem with nonnegative variable and both inequality and equality constriants. We also consider the Mond-Wiers duals to such a problem.
EN
Lightning grounding should lead the lightning currents to the ground, in order to protect men and devices during an atmospheric surge. Ultra short lightning times make the inductance voltage drops very important. Because of that, the grounding should be validated basing on its impulse characteristics, not on static ones. Measuring the inductance component of impulse impedance is difficult in practice, but its value can be estimated with the help of the impedance-to-impulse resistance ratio. Impulse resistance is easy to measure and, in conjunction with maximal impulse impedance, can give the designer a precious hint about the correctness of his grounding system.
PL
Jako miara skuteczności uziemienia odgromowego od wielu dziesięcioleci przyjmowana jest powszechnie wartość jego rezystancji statycznej. Rezystancję tą wyznacza się dla częstotliwości technicznych (ok. 50...150Hz) podczas gdy uziemienie odgromowe ma zapewniać utrzymanie niskich wartości spadków napięć w warunkach odprowadzania do gruntu prądów piorunowych o czasach narastania rzędu pojedynczych mikrosekund. Niezwykle krótki czas trwania zjawisk udarowych sprawia, iż w ochronie odgromowej istotną rolę odgrywają indukcyjne spadki napięcia na uziemieniach. Pomiar składowej indukcyjnej impedancji udarowej jest dosyć trudny do realizacji praktycznej ponieważ w ciągu zaledwie kilku [mi]s, przy pojedynczym impulsie pomiarowym, należy ustalić odpowiednie zależności czasowe oraz dokonać kilku pomiarów wartości chwilowych. Znajomość składowych impedancji udarowej pozwala jednakże na znacznie dokładniejszą ocenę stanu uziemienia niż znajomość jedynie modułu tej impedancji. Prace nad udarowymi pomiarami uziemień prowadzone od szeregu lat na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pozwoliły na określenie kilku metod wyznaczania składowych impedancji udarowej. Pomiar indukcyjności jest stosunkowo skomplikowany gdyż wymaga on dosyć rozbudowanego układu zawierającego wiele elementów o dużej szybkości działania. Prostsza metoda szacowania udziału indukcyjności w tworzeniu całkowitej impedancji udarowej polega na wyznaczaniu czasu wyprzedzenia czyli czasu o jaki maksimum spadku napięcia wyprzedza maksimum prądu. Inna metoda szacunkowa polega na określeniu składowej rezystancyjnej, a następnie oszacowaniu składowej indukcyjnej na podstawie stosunku wartości składowej rezystancyjnej do całkowitej impedancji udarowej. Należy przy tym pamiętać, że składowa rezystancyjna impedancji udarowej odnosi się jedynie do strefy efektywnej uziemienia i dla uziemienia rozległego może ona być wielokrotnie większa od jego rezystancji statycznej. Podsumowując należy stwierdzić, iż przy dzisiejszych środkach technicznych można wyznaczać nie tylko impedancję udarową uziemienia dla impulsów o czasach narastania rzędu pojedynczych mikrosekund ale również składową rezystancyjną i indukcyjną tej impedancji. Metody szacunkowe są relatywnie proste w realizacji i zapewniają dokładność wystarczającą dla celów kontroli uziemień. Znajomość składowych impedancji udarowej pozwala na dokładniejszą ocenę stanu uziemienia, a także na wykrywanie oszustw i błędów konstrukcyjnych w instalacjach odgromowych.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z realizacją zadań dydaktycznych w Katedrze Miernictwa Elektrycznego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na II, III, IV i V roku studiów kierunku Automatyki i Robotyki (studium magisterskie) oraz kierunku Elektrotechniki (studia inżynierskie, magisterskie i zaoczne). Omówiono wprowadzane innowacje umożliwiające lepsze zrozumienie różnorodnych zjawisk omawianych na wykładach jak również lepsze przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.
EN
In the papers are presented the problems connected with education of metrology realized by the team of the Chair of Electrical Measurements (Technical University of Gdansk). The lectures and laboratory tasks are realized for the students of 2nd, 3rd, 4th and 5th year of studies with specialization of Control Engineering (MS degree) and Electrical Engineering (BS and MS degree). There are discussed the innovation which enable better understanding of different phenomena presented during the lectures and better preparation for the laboratory tasks.
EN
A method of solving problems involving invex functions via certain convex problems is presented. Nonsmooth problems are also considered. A definition of such a Fenchel-Young type duality for an invex function f that its second dual is equal to f is provided.
20
Content available remote Problemy pomiarów udarowych uziemień rozległych
PL
Omówiono niektóre zagadnienia związane z wyznaczaniem parametrów udarowychuziemień odgromowych promujących w zintegrowanym systemie uziemień. Odnie-siono również wyniki pomierzone w warunkach udarowych dla takich uziemieńdo analogicznych wyników uzyskanych w warunkach statycznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.