Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria systemów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zaprojektowanie metody oceny ryzyka zawodowego opartej na szarym modelu decyzyjnym Grey Decision Making (GDM). Osiągnięcie wskazanego celu jest warunkowane zastosowaniem metody krytycznej analizy piśmiennictwa oraz metody projektowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono w syntetyczny sposób teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego. Następnie przybliżono istotę teorii systemów szarych, a zwłaszcza wielokryterialny szary model decyzyjny GDM. W kolejnej części opracowania zaproponowano strukturę logiczną postępowania oraz schemat szarej metody oceny ryzyka zawodowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono przykład zastosowania nowej metody oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska operatora wózka widłowego.
EN
The aim of the article is to design a risk assessment method based on Grey Decision Making (GDM). Achievement of the indicated goal is conditioned by the use of the method of critical analysis of the literature and the design method. The first chapter presents in a synthetic way the theoretical basis for occupational risk assessment. Next, the essence of the theory of grey systems was approximated, in particular the multicriteria grey decision model of GDM. The next part of the study proposes a logical structure of the procedure and a scheme of the grey method of risk assessment. The last chapter presents an example of the application of a new method of occupational risk assessment on the example of a forklift operator workplace.
EN
Sustainable development represents a shared aspiration, the priority of which is widely recognised worldwide by scientists, decision-makers and public opinion alike. It became a topic for reflection and an endeavour for initiatives taken by local communities, businesses, regions, states and international organisations. The subject of sustainability is interdisciplinary and involves a complex thinking that recently led to the emergence of a new discipline, namely sustainability science. The systems approach (systemics) is deemed to offer a set of concepts and methods that enable the elaboration of visions, as well as the steering of the process of sustainable development in real contexts. Within this framework, the main strength of this approach consists in its capacity to overcome the reductionism peculiar to conventional perspectives on sustainability as being limited to greening and environmentalism. The alternative perspective proposed by systemics is based on taking stock of the knowledge pertaining to the complex interdependencies between nature, society (including the economy), technology and the built environment. In short, systemics offers a background that is both pertinent and pragmatic and which enables the understanding of complex problems and the design of their solutions. One peculiarity of this approach resides in its capacity to foster the coining of new, meaningrich concepts, usable in further theoretical and practical undertakings. Examples of such concepts include systemography, complexification, syntegrity, and coopetition. This paper proposes a new such concept, that is sitesynthesis, rooted in the spirit of a given place and time.
PL
Rozwój zrównoważony jest wyrazem wspólnych aspiracji wyrażanych na całym świecie przez naukowców, polityków i opinię publiczną. To nie tylko temat do dyskusji, ale także do podejmowania konretnych inicjatyw i to na różnych poziomach: lokalnych społeczności, przedsiębiorstw, regionów, krajów i organizacji międzynarodowych. Zagadnienie zrównoważoności jest interdyscyplinarne i zakłada holistyczne podejście, które niedawno doprowadziło do powstania nowej dyscypliny naukowej, którą jest nauka dla zrównoważonego rozwoju. Uznaje się, że podejście systemowe (teoria systemów) oferuje zbiór pojęć i metod właściwych dla wypracowania koncepcji, a także wdrażania rozwoju zrównoważonego w rzeczywistości. Główną zaletą tego podejścia jest przezwyciężenie redukcjonizmu, który jest cechą charakterystyczną tradycyjnego traktowania zrównoważoności, zawężonego do ekologii i środowiska. Alternatywa, którą niesie ze sobą podejście systemowe, oparta jest na zasobach wiedzy odnoszącej się do złożonych współzależności występujących w świecie przyrody, społeczeństwie (w tym ekonomii), technologii i środowisku architektonicznym. Ujmując inaczej, podejście systemowe to podstawa, która jest trafna teoretycznie, a zarazem praktyczna, a która umożliwia zrozumienie złożonych problemów i przedstawia możliwe sposoby ich rozwiązania. Cechą szczególną tego podejścia jest zdolność do kreowania nowych szeroko zakrojonych koncepcji, które będą możliwe do wykorzystania w przyszłych tak teoretycznych, jak i praktycznych przedsięwzięciach. Wśród przykładowych koncepcji wskażmy na systemografię, syntensegrację i konkuperację. W niniejszym artykule zaproponowano kolejną taką koncepcję – to synteza zakorzeniona w duchu danego miejsca i czasu.
3
Content available remote Założenia teoretyczne do szacowania kosztów życia platformy nawodnej
PL
Informacje podstawowe Treści zawarte w artykule są efektem realizacji na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu rozwojowego pt. Autonomiczne platformy nawodne. Przedstawione założenia teoretyczne do szacowania kosztów życia platformy nawodnej są elementem wykonanego studium wykonalności projektu. Wskazanie metod W artykule podjęto próbę wytłumaczenia językiem teorii systemów oraz teorii modelowania problematykę kosztów życia systemu, która zgodnie z teorią zarządzania stanowi często element studium wykonalności wchodzącego w skład dokumentacji inicjacji projektu. Wyniki i wnioski. Obecnie przy realizacji projektów wymagana jest coraz szersza dokumentacja przy ich inicjacji. Nie dotyczy to jedynie projektów rozległych, kosztownych czy uciążliwych dla środowiska, lecz zaczyna dotykać niemal każdego projektu. Aby przekonać potencjalnych inwestorów trzeba mówiąc językiem dla nich zrozumiałym wykazać celowość inwestycji. Teorie systemów, zarządzania projektami, szeroko pojętego modelowania, eksploatacji czy nauki ekonomiczne utworzyły swój własny system pojęciowy i język, nie unikając przy tym redundancji i niejasności. Dlatego warto poprzedzić studium wykonalności krótkim wstępem teoretycznym celem uściślenia pojęć używanych na jego użytek.
4
Content available remote Założenia konceptualne budowy wojskowego systemu logistycznego
PL
W pracy przedstawiono założenia konceptualne budowy wojskowego systemu logistycznego, który obejmuje 6 podsystemów (systemów) organizacyjno-funkcjonalnych tj.: system kierowania zabezpieczeniem logistycznym, system zabezpieczenia materiałowego, system zabezpieczenia technicznego, system zabezpieczenia medycznego, system zabezpieczenia komunikacyjnego oraz system zabezpieczenia infrastrukturalnego. Zastosowana metoda badawcza bazuje na ogólnej teorii systemów, analizie i syntezie systemowej oraz inżynierii systemów logistycznych.
EN
The paper presents the conceptual foundation of building the military logistic system, which includes 6 subsystems (systems) organizational and functional: logistics control security system , material security system, technical security system, medical security system, communication security system and infrastructure security system. The applied research method is based on general systems theory, analysis and synthesis of system engineering and logistics systems.
PL
Od kilku lat trwają dyskusje związane z definiowaniem logistyki oraz systemów logistycznych. Dla wielu logistyka powinna być osadzona w teorii systemów. Nadużywanie pojęć związanych z logistyką obserwowane jest zwłaszcza w odniesieniu do systemów logistycznych. Termin "system" jest często dość swobodnie interpretowany. Zdaniem autorów jedną z przyczyn takiego stanu jest nieścisłe definiowanie systemu, często wynikające z nieznajomości teorii systemów. Zamiarem autorów jest uporządkowanie związków logistyki z teorią systemów. W artykule opisano ogólną teorię Klira oraz Mesarovića.
EN
For several years, discussions are ongoing concerning the role of logistics and logistics systems. For many logistics should be embedded in systems theory. Abuse of concepts related to logistics is seen particularly in relation to logistics systems. The term "system" is often interpreted quite freely. According to the authors one of the reasons for this is inaccurate to define the system, often resulting from ignorance of systems theory. The intent is to organize the logistics and trade systems theory. This article describes the general system theory in terms of Klir and Mesarović.
EN
One of the strategies to develop a coherent and consistent approach to the economic category of ecosystem services in the economy for sustainable development is to adopt a systemic perspective. The aim of this paper is to present original system aspects in the research on ecosystem services in the emerging economy for sustainable development. The paper analyses the concept of a system, properties of dynamical systems, evolution of systems, systems approach in the perspective of the sustainable development paradigm, and assumptions of the systems research on ecosystem services in the economy for sustainable development.
PL
Jedną ze strategii umożliwiających wypracowanie spójnego i jednolitego podejścia do ekonomicznej kategorii usług środowiska w ekonomii zrównoważonego rozwoju jest przyjęcie w badaniach nad nią perspektywy systemowej. Celem opracowania jest autorskie przedstawienie systemowych aspektów badania usług środowiska w tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu przeanalizowano pojęcie systemu, właściwości systemów dynamicznych, ewolucję systemów, podejście systemowe w perspektywie paradygmatu zrównoważonego rozwoju i założenia systemowego badania usług środowiska w ekonomii zrównoważonego rozwoju.
PL
Na bazie ogólnej teorii systemów oraz jej paradygmatów została przedstawiona koncepcja systemu logistycznego (SL) opartego na jego elementach, między którymi występują relacje (R). Istotnym elementem koncepcji systemu logistycznego stają się procesy w nim realizowane oraz funkcjonowanie procesów w określonych elementach składowych tego pojęcia. Uzupełnieniem przyjętych rozważań staje się ilościowa ocena funkcjonowania pojęcia w postaci (FV) jako pewnego modelu matematycznego.
EN
On the basis of the general theory of systems and its paradigms there has been introducet the concept of the logistic system (SL) based on its elements reciprocally related (R). The important elements of this logistic system comcept are the processes which are realized in it and also the functioning of these processes in the specified constituent elements of this concept. The quantitative evaluation of functioning of the concept as a mathematic model (FV) is the completion of the assumed speculations.
EN
In the paper an analysis of mechatronic systems by using matrix method has been described. On the base a real matrix method system is presented a model the member: electrics, electronics, mechanics, hydraulics and others in connections with feedback and without them has been examined. In the end an example at a control bus door for this purpose obtaining minimum time control has been presented.
PL
W pracy opisano analizę układów mechatronicznych drugiego rzędu za pomocą metody macierzowej. Wyznaczono oryginalne macierze wypadkowe członów o różnych połączeniach z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Na podstawie realnego systemu mechatronicznego, systemu sterowania drzwiami autobusu, wyznaczono minimalny czas zamykania drzwi.
PL
W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat systemów logistycznych. Jako pierwsze scharakteryzowane zostało podejście systemowe, które tworzy podstawę funkcjonowania współczesnej logistyki. Następnie autorzy wyjaśnili pojęcie systemu logistycznego oraz przedstawili jego elementy i konstrukcję. Na zakończenie opracowania przedstawione zostały przykłady zastosowania informatyki w systemach logistycznych.
EN
In the paper selected information about logistics systems was presented. As first, system approach was described as a fundament of functioning of present logistics. Further, authors presented meaning of logistics systems and showed their elements and construction. At the end of the paper examples of use of information technology in logistics systems were given.
10
Content available remote Teoria systemów jako instrumentarium badań ekonomicznych w transporcie
PL
[...] W niniejszym artykule przedstawiono pewne przemyślenia na temat przydatności modeli formalnych do badania procesów ekonomicznych w transporcie. Zwrócono uwagę na ograniczenia w ich wykorzystaniu.
EN
The origins of the Author’s interest in systems science and the influence of the system approach on the modeling of economic phenomena in transportation are discussed in the paper. The advantages and disadvantages of formal models are presented in the context of their computational complexity. This type discussion is necessary in case of qualitative effects’ modelling and in particular in case of modelling of the synergy effect intensity.
PL
Od kilku lat trwają dyskusje związane z rolą logistyki w nauce. Dla wielu logistyka powinna być osadzona w teorii systemów. Nadużywanie pojęć związanych z logistyką obserwowane jest zwłaszcza w odniesieniu do systemów logistycznych. Termin "system" jest często dość swobodnie interpretowany. Zdaniem autora jedną z przyczyn takiego stanu jest nieścisłe definiowanie systemu, często wynikające z nieznajomości teorii systemów. Zamiarem autora jest uporządkowanie związków logistyki z teorią systemów.
EN
For several years, discussions are ongoing concerning the role of logistics in science. For many logistics should be embedded in systems theory. Abuse of concepts related to logistics is seen particularly in relation to logistics systems. The term "system" is often interpreted quite freely. According to the author one of the reasons for this is inaccurate to define the system, often resulting from ignorance of systems theory. The intent is to organize the logistics and trade systems theory.
12
Content available Logistyka a teoria systemów
PL
Obserwowany od lat rozwój logistyki zmierza do zbudowania teorii logistyki. Dyskutowana jest jej naukowość. Dla wielu autorów nie ulega wątpliwości, że teoria logistyki powinna być osadzona w teorii systemów. Na tym tle pojawia się jednak wiele sformułowań i określeń odbiegających od uznanych i powszechnie przyjmowanych terminów i definicji. Zamierzeniem autora jest uporządkowanie i usystematyzowanie związków logistyki i systemów. Efektem podsumowującym rozważania jest koncepcja systemu logistycznego.
EN
The development observed for years of the logistics aims at building the theory of the logistics. For her a scientific nature is being discussed. For many authors there is no doubt that the theory of the logistics should be settled in the systems theory. Against this background however many expressions of both expressions running away from recognized and universally accepted dates and the definition appear. Tidying up and systematizing connections of the logistics and systems is planning the author. A conception is an effect recapitulating discussions of logistic system.
EN
This study provides the basic principles for designing the functional structure of manufacturing systems and their components. The analysis of functional values is applied to create the technological and manufacturing model underlying the design of the foundry equipment with machine units and materials handling systems. Quoted examples illustrate the approved procedure to be applied to control the sand preparation process in a foundry.
15
Content available The climate change system. Introduction. Part 1
EN
Contemporary sciences approach with use of system theory, complex problem solving, case studies and system thinking are offering new horizon for understanding the natural sciences and the climate change system issues. Novelty is understanding of holistic nature of the world and larger. System approach has been applied and history of happenings and evolvements are presented at this part. The Climate Change System Introduction, Brief history of the Planet Earth as a one of Subsystems of the Universe, and Interdependences, Interactions and Co-operations of the Life, Climate Change System, and Biosphere are major parts presented.
PL
Nowoczesne podejście naukowe umożliwia zrozumienie prawidłowości przyrodniczych oraz systemowych mechanizmów zmian klimatu. Opiera się ono na przesłankach teorii systemów, kompleksowym rozwiązywaniu problemów, interdyscyplinarnym badaniu problemów i ich systemowej interpretacji. Pierwsza z trzech części tej pracy dotyczy genezy zastosowań w tej dziedzinie analizy systemowej oraz wyników i ewoluowania modelu. Meritum tej części jest krótka historia Ziemi jako części podsystemu wszechświata z uwzględnieniem współzależności i interakcji, rozpatrywana w kontekście zmian klimatu w skali całej biosfery.
16
Content available remote Quality as a system on example of transport system
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano uogólnioną teorię dotyczącą oceny jakości działania złożonych systemów eksploatacji. Uwzględnia ona różnorodność rozpatrywanych systemów a jednocześnie zawiera jednoznaczną metodę, przydatną do opisu funkcjonowania tych systemów, wykorzystując jeden i ten sam sposób formalizujący. Zaprezentowany uniwersalny, sformalizowany model matematyczny, oceny jakości działania złożonych systemów eksploatacji, służy jako ogólna postać abstrakcyjna, dla szerokiej klasy różnorodnych systemów rzeczywistych, różniących się między sobą właściwościami, strukturą i działaniem. Zastosowanie teorii systemów powoduje, że obiekt badania definiowany jest jako system i rozpatrywany poprzez jego model formalny. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe pojęcia dotyczące teorii systemów oraz jakości działania złożonych systemów eksploatacji.
EN
The paper presents general theory concerning quality assessment complex maintenance systems. This theory take into consideration various consideration systems and include the method useful for describe all this systems. Presented universal, mathematical model quality assessment complex system operation. Its using as a generally abstraction form for broad class real systems which are different which other of the characteristic structure and operation. The result of use theory system that scientific object is defined as a system and is consider throughout his formall model. This elaborate is defined elementary ideas concerning system theory and quality operating complex system.
PL
Systemy uczące się stanowią obszar dynamicznego rozwoju w okresie ostatnich lat dzięki rozwojowi teorii sztucznej inteligencji, a w jej ramach między innymi dzięki osiągnięciom zastosowań teorii sieci neuronowych. Autor omawia pojęcie systemu uczącego się, jego podstawowe definicje, i przedstawia podstawowe metody i techniki realizacji procesu uczenia się opracowane przez teorię systemów uczących się. Wskazuje, że podstawowe znaczenie dla procesu uczenia się ma mechanizm i metodologiczna podstawa tworzenia obrazu otoczenia, w jakim działa dany system. Przedstawia schemat procesu uczenia się, w którym realizowane jest rozpoznawanie otoczenia i ewentualne korygowanie jego obrazu. System realizujący proces uczenia się w ramach danej teorii autor nazywa prostym systemem uczącym się (PSU). Autor wprowadza podział systemów uczących się na dwie kategorie: PSU jest kategorią niższą, podstawową. Wyższym etapem rozwoju systemu jest przejście do poziomu inteligentnych systemów uczących się (ISU) - jest to druga kategoria systemów uczących się.
EN
The splitting of science into different disciplines and its associated specialisation is diametrically opposed to the resulting demands for cooperation. The demands are essentially characterised by new fields of application, holistics and communication. Since the amalgamation of the different disciplines is impossible, what remains is the training of students in the sense of specialisation without isolation: the use of an integrating model in teaching and the integration of the subject of systems theory/systems engineering in the curricula as a methodologically orientated cross-sectional subject.
EN
It is shown that the limit in an abstract version of Szego's limit theorem can be expressed in terms of the antistable dynamics of the system. When the system dynamics are regular, it is shown that the limit equals the difference between the antistable Lyapunov exponents of the system and those of its inverse. In the general case, the elements of the dichotomy spectrum give lower and upper bounds.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.