Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Modernizacje nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
PL
W referacie omówiono aktualne trendy w rozwoju nowoczesnych pojazdów trakcji elektrycznej. Przedmiotem referatu są w szczególności pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerskiego w transporcie szynowym, zarówno miejskim jak i dalekobieżnym. W nowoczesnych pojazdach szczególną uwagę zwrócono na napędy asynchroniczne, które wymagają dość złożonych systemów obliczeniowych.
EN
The present paper presents the current trends in the development of modern electric traction vehicles. In particular, the subject of the paper covers vehicles intended for passenger carriage in rail traffic, both the urban one and the long-distance one. In modern vehicles, particular attention is paid to asynchronous drives, which require fairly complex computing systems.
PL
Obciążenia niesymetryczne są przyczyną niesymetrii napięć występujących na zaciskach strony wtórnej transformatorów energetycznych. Niesymetrię napięć charakteryzuje się przede wszystkim przez tzw. stopień niesymetrii napięć, określany przez stosunek składowej symetrycznej kolejności przeciwnej bądź zerowej do składowej kolejności zgodnej. Dopuszczalną wartość stopnia niesymetrii określają przepisy. W referacie przeanalizowano wpływ różnego rodzaju niesymetrii obciążeń na wartość współczynnika niesymetrii. Do analizy wykorzystano program Mathcad.
EN
Asymmetric loads constitute the cause of asymmetries occurring on secondary side terminals of power transformers. Voltage asymmetry is characterised, above all, by the so called degree of voltage asymmetry, determined by the ratio of symmetric negative or zero sequence component to the positive sequence component. The permissible value of the degree of asymmetry is determined by legal regulations. The paper analyses the effect of different types of load asymmetry on the value of asymmetry factor. The Mathcad software was used to carry out the analysis.
PL
W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, zagadnienia wyższych harmonicznych prądów występujących w obwodach elektrycznych małych mocy i ich wpływ na straty mocy w przewodach. Charakterystykę przedstawiono ze względu na odbiorniki różnych klas oraz z uwzględnieniem różnego rodzaju klas sieci. Przeprowadzono analizę wyżej wymienionych prądów harmonicznych.
EN
The paper presents the problem of higher harmonic components of the currents flowing in low power electric circuits and their impact on the power losses arising in the conductors. The problem is solved with the help of the Mcad software. The characteristics is presented with regard to various classes of the receivers and with consideration of various classes of the networks. Analysis of the above mentioned harmonic currents has been carried out.
PL
W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, zagadnienia prądów wyższych harmonicznych występujących w obwodach elektrycznych średniej mocy. Przedstawiono wpływ harmonicznych prądów na wartość skuteczną tych prądów, a tym samym na obciążenie przewodów prądem, zwłaszcza przewodu neutralnego (zerowego). Przeprowadzono dyskusję skutków wyższych harmonicznych prądów na pracę sieci elektroenergetyczną.
EN
The paper presents the problem of higher harmonic components of the currents flowing in medium power electric circuits, solved with the help of the Mcad software. The effect of the harmonic currents on root mean square of these currents is presented. In consequence, the harmonics also affect the current load of the conductors, particularly the load of the neutral (zero) conductor. The effects of higher current harmonics on operation of the electric power network are discussed.
EN
The paper deals with the issues related to currents of higher harmonics occurring in low and medium power circuits, using the Mcad software. Furthermore, it presents the effect of current harmonics on the root–mean–square value of these currents, and thus on the current load of conductors, especially the neutral (zero) conductor. Subject to discussion are also the effects of higher current harmonics on the performance of the power grid.
PL
W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, wyniki analizy wpływu niesymetrii napięcia sieci elektroenergetycznej na obciążalność trójfazowych silników indukcyjnych. Przedstawiono charakterystyki momentu elektromagnetycznego dla składowych symetrycznych – zgodnej i przeciwnej. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników.
EN
The paper presents the results of analysis of the effect of mains voltage asymmetry on load capacity of three-phase induction motors. The computation has been carried out with the use of the Mcad software. The characteristics of electromagnetic moment of the symmetric positive and negative sequence components are presented. The results obtained have been subject to analysis
PL
W referacie przedstawiono przy wykorzystaniu programu Mcad, możliwości wykorzystywania prądnic synchronicznych, zwłaszcza mniejszych mocy, w agregatach prądotwórczych awaryjnego zasilania różnego rodzaju obiektów. Przedstawiono wyniki wybranych obliczeń i przeprowadzono ich analizę.
EN
The paper presents possible use of a synchronous generator, particularly of low power, in the generator sets designed as backup power to various types of equipment. Selected computation trials have been carried out with the Mcad software and subjected to analysis.
EN
The paper presents possible use of synchronous generators, particularly of low power, in the generator sets of back-up supply of various objects. The calculations have been carried out with the help of the Mcad software, their selected results are presented and analyzed.
PL
Stopień niesymetrii napięć w sieci elektroenergetycznej jest ograniczony a jego wartość również określają przepisy. Niesymetrię napięć wyjściowych transformatorów energetycznych w największym stopniu wymuszają obciążenia niesymetryczne. W referacie, przy wykorzystaniu programu Mathcad przeanalizowano wpływ różnego rodzaju niesymetrii obciążeń na wartość współczynnika niesymetrii.
EN
The degree of voltage asymmetry of electric power network is constrained and its value is defined by the regulations too. Asymmetry of output voltage of power transformer is caused chiefly by asymmetric loads. The paper presents analyzes the effect of various types of load asymmetry on the value of the asymmetry factor. The analyzes are carried out with the help of Mathcad software.
PL
W referacie przedstawiono przy wykorzystaniu programu Mathcad, wyniki obliczeń i analizę wartości strat mocy w odcinku linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej silnik indukcyjny większej mocy, którego moc bierną kompensuje się przy zastosowaniu kondensatorów. W sieci z kondensatorami konieczne jest uwzględnianie harmonicznych występujących w napięciu. Prądy wymuszone tymi harmonicznymi zwiększają straty mocy. Przedmiotem referatu jest analiza wartości tych strat. Analizę przeprowadzono dla trzech klas sieci elektroenergetycznej, w zależności od dopuszczalnych wartości THD.
EN
The paper presents the results of calculation and analysis of power loss arising in a segment of an LV electric power line supplying a high-power induction motor, the reactive power of which is compensated with the use of capacitors. The computation was carried out with the use of Mcad software. In case of a network including capacitors consideration of the voltage harmonic components is necessary. The currents forced by these harmonics increase the power loss. The paper is devoted to analysis of the value of these losses. The analysis has been carried out for three classes of electric power networks, according to allowable THD values.
PL
W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mathcad, wyniki obliczeń wartości napięć wyjściowych transformatorów energetycznych SN/nn przy różnych wymuszeniach obciążenia, zwłaszcza przy różnych wartościach współczynnika mocy. Pokazano wpływ niesymetrii obciążenia na wartości napięć.
EN
The paper presents the results of calculation of output voltage in MV/LV power transformers for various loads, with consideration of various power factor values. The computation was carried out with the use of Mcad software. The effect of load asymmetry on the voltage values is shown.
EN
The paper presents an analysis of the effect of voltage harmonics on the power loss in an LV line supplying an induction motor with reactive power compensation, with the use of capacitors, and analysis of the values of output voltage of an MV/LV transformer depending on the load type and value.
PL
Stopień niesymetrii napięć w sieci elektroenergetycznej jest ograniczony a jego wartość określają przepisy. Niesymetrię napięć wyjściowych transformatorów energetycznych w największym stopniu wymuszają obciążenia niesymetryczne. W referacie przeanalizowano wpływ różnego rodzaju niesymetrii obciążeń na wartość tego współczynnika. Do analizy wykorzystano program Mathcad.
EN
Degree of voltage asymmetry in electric power network is restrained to the value determined by proper regulations. Asymmetry of output voltage of a power transformer is caused chiefly by asymmetric loads. The paper presents analysis of the effect of various kinds of load asymmetry on the value of the factor. The analysis was carried out with the help of the Mathcad software.
PL
Minimalna wartość współczynnika mocy w sieci elektroenergetycznej jest ograniczona a jego wartość określają przepisy. Za dotrzymywanie wartości współczynnika mocy odpowiada odbiorca energii elektrycznej, jednak aktualnie drobni odbiorcy energii elektrycznej nie ponoszą żadnych konsekwencji finansowych za niedotrzymywanie tego parametru, jakkolwiek spółki dystrybucyjne ponoszą koszty zwiększonych strat energii. W referacie, przy wykorzystaniu programu Mathcad, przedstawiono propozycję szacowania dodatkowych strat energii powodowanych obniżoną wartością współczynnika mocy.
EN
Minimum value of the power factor in an electric power network is restrained to the value defined by appropriate regulations. The electric energy consumer is responsible for maintaining proper value of the power factor, nevertheless, minor consumers bear no financial consequences for inobservance of required value of the parameter. On the other hand, the distribution companies are charged with the cost of increased power loss. The present paper includes a proposal of estimation of additional power losses caused by reduced level of the power factor. The estimation is carried out with the use of the Mathcad software.
EN
Minimum value of the power factor of an electric power network is constrained and its value is determined by the regulations. Customer of electric power is responsible for maintenance of proper value of the power factor. On the other hand, minor electric power customers are not charged with any financial consequences for disregarding proper value of the parameter, in spite of the fact that the distribution companies are charged with the cost of increased power losses. Moreover, the degree of voltage asymmetry of electric power network is constrained and its value is defined by the regulations too. Asymmetry of output voltage of power transformer is caused chiefly by asymmetric loads. The paper presents a proposal of estimating additional power losses caused by reduced value of the power factor and analyzes the effect of various types of load asymmetry on the value of the asymmetry factor. The proposals and analyzes are carried out with the help of Mathcad software.
PL
W referacie przedstawiono niektóre zagadnienia występujące podczas procesów dynamicznych trójfazowych silników indukcyjnych przy wybranych niesymetrycznych układach połączeń. Przy wykorzystaniu podstawowych równań różniczkowych opisujących pracę trójfazowych silników indukcyjnych w stanach dynamicznych przedstawiono wybrane charakterystyki ilustrujące zachowanie się maszyn, zwłaszcza podczas rozruchu, przy niesymetrycznych układach połączeń.
EN
The paper presents some problems arising during dynamical processes undergoing in three-phase induction motors in case of selected asymmetric connection systems. Basic differential equations describing operation of the three-phase induction motors in dynamical conditions served as a basis for presenting the selected characteristics illustrating behaviour of the machines. The analysis deals particularly with starting of the machines under asymmetric connection systems.
PL
W referacie podjęto próbę matematycznego przedstawienia wpływu takich zmienionych parametrów nowoczesnych transformatorów energetycznych jak prąd magnesujący i straty mocy w rdzeniu na ograniczenie strat mocy oraz moc bierną przy przesyle energii w sieciach rozdzielczych, zwłaszcza niskiego napięcia.
EN
The paper presents an attempt of mathematical description of the effect of the parameters of modem power transformers on reduction of power losses and reactive power during power transmission in the distribution grids. Such parameters as magnetizing current and core power loss are considered, particularly in case of the low voltage networks.
EN
The paper presents some problems arising during dynamic processes undergoing in three-phase induction motors, particularly in some asymmetric connection modes. Some characteristics illustrating the machine behaviour, particularly during start-up and at asymmetric connection modes, are presented with the use of basic differential equations describing operation of three-phase induction motors.
EN
The paper presents an attempt of mathematical description of the effect of, among others, such parameters of modern energetic transformers as magnetizing current or power loss in the core on the power loss and reactive power, in case of power transmission in the distribution networks, particularly of low-voltage.
EN
The equations presented in the paper "Basic equations for analysis of a three-phase three-winding transformer subjected to asymmetrical load" served for consideration of possible use of the low voltage winding of a three-winding transformer for reactive power compensation in the power network.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.