Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 249

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tekstura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Fabric quality control and defect detection are playing a crucial role in the textile industry with the development of high customer demand in the fashion market. This work presents fabric defect detection using a sensitive plant segmentation algorithm (SPSA) which, is developed with the sensitive behaviour of the sensitive plant biologically named “mimosa pudica”. This method consists of two stages: The first stage enhances the contrast of the defective fabric image and the second stage segments the fabric defects with the aid of the SPSA. The SPSA proposed was developed for defective pixel identification in non-uniform patterns of fabrics. In this paper, the SPSA was built through checking with devised conditions, correlation and error probability. Every pixel was checked with the algorithm developed to be marked either a defective or non-defective pixel. The SPSA proposed was tested on different types of fabric defect databases, showing a much improved performance over existing methods.
PL
Wraz z rozwojem zapotrzebowania klientów na rynku mody kontrola jakości tkanin i wykrywanie defektów odgrywa kluczową rolę w przemyśle tekstylnym. W pracy przedstawiono wykrywanie defektów tkanin przy użyciu czułego algorytmu segmentacji roślin (SPSA), który został opracowany na podstawie rośliny o nazwie biologicznej „mimosa pudica”. Ta metoda składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wzmocnienie kontrastu wadliwego obrazu tkaniny, a drugi etap segmentował defekty tkaniny za pomocą SPSA. Proponowana metoda z użyciem SPSA została opracowana do identyfikacji wadliwych pikseli w niejednorodnych wzorach tkanin. W artykule przedstawiono wyniki SPSA, a także dokonano ich weryfikacji pod kątem korelacji i prawdopodobieństwa błędu. Każdy piksel został sprawdzony za pomocą opracowanego algorytmu, tak aby został zaznaczony piksel wadliwy lub nieuszkodzony. Proponowany algorytm SPSA został przetestowany na różnych typach baz danych defektów tkanin i wykazał niezwykłą wydajność w stosunku do istniejących metod.
EN
In this article, an effort has been made to investigate the evolution of microstructure, texture and mechanical properties of AA 7075 alloy during equal channel angular pressing (ECAP) by route BC at room temperature at a pressing speed of 1 mm/min. Transmission electron microscopy (TEM) revealed the presence of rod-like (MgZn2) precipitates in annealed conditions which were broken after two ECAP passes along with remarkable grain refinement due to high imposed strain after the second pass. After two consecutive ECAP passes, hardness, yield strength, and tensile strength of the alloy increased significantly in comparison to initial annealed condition. The fraction of high angle boundaries (HABs) and grain misorientation angle significantly increased after ECAP passes compared to the initial condition. Texture measurements were performed by X-ray diffractometer (XRD), on TD plane (parallel to extrusion direction). Texture results revealed the dominance of Cθ and A∗2θ components after the first pass and the presence of strong Bθ, B¯θ and A¯θ components along with weaker A∗2θ,Cθ components after the second pass. Scanning electron microscopy (SEM) revealed that the average dimple size was gradually reduced with increasing the ECAP passes.
3
Content available remote Microstructural characterization of ULC steel
EN
In the present study, microstructure of the ULC steel was investigated by using the X-ray diffraction (XRD), optical microscopy (OM) and electron back scattering diffraction (EBSD) analysis. The pure ferrite phase consisting of various crystalline orientations, e.g. (110) and (200) etc., existed in the ULC steel. Ultra-fine grains of ferrite were observed in the ND-TD cross-section (⊥ RD), meanwhile, typical lamina were seen in the ND-RD cross-section (// RD) of the steel sheet. Grain size of the annealed steel was observed to be coarser and equiaxed in all direction. According the EBSD results, intensities of the beneficial texture {111}<001> increased in the annealed steel, but weakened in the cross-section that was parallel to rolling direction. Ratio of low-angle grain boundaries (1°< LAGBs < 15°) in the annealed steel was estimated as the higher value (93.1 %) than that in the cold-rolled steel (69.1 %).
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych sosów serowych otrzymanych na bazie kazeiny kwasowej i rafinowanego oleju rzepakowego z dodatkiem koncentratu białek serwatkowych (WPC80) w ilości 2-8%. Zastosowanie różnej ilości dodatku koncentratu białek serwatkowych (WPC80) miało wpływ na właściwości fizykochemiczne otrzymanych sosów serowych. Wraz ze zwiększaniem zawartości białka serwatkowego WPC80 obserwowano wzrost twardości i przylegalności badanych sosów. Najwyższą spójność zauważono w sosie z dodatkiem 6% WPC80, sprężystości zaś w sosie z dodatkiem 4% WPC80. Wraz ze wzrostem ilości dodatku białka serwatkowego do produktu zwiększeniu ulegała lepkość sosów serowych. Ponadto wszystkie sosy charakteryzowały się wysoką sprężystością. Intensywność kolorów ocenianych produktów była istotnie różna (p<0,05), natomiast barwę określono jako kremową. Gęstość otrzymanych sosów nie charakteryzowała się równomiernym wzrostem względem ilości dodawanego białka serwatkowego. Aktywność wody utrzymywała się na podobnym poziomie.
EN
The purpose of this study was to evaluate the physico-chemical properties cheese sauces obtained on basis of acid casein and rapeseed oil with addition of whey protein concentrate (WPC80) in an amount between 2-8%. The use of various concentrations of whey protein concentrate (WPC80) had an impact on the physicochemical properties of obtained cheese sauces. As the WPC80 whey protein content was increased, there was also observed an increase in hardness and adhesiveness of tested sauces. The highest increase in cohesiveness was noticed in the sauce with the addition of 6% WPC80, and the springiness in sauce with the addition of 4% WPC80. With the increasing amount of whey protein added to the product, apparent viscosity of cheese sauces increased. In addition, all cheese sauces were characterized by high springiness. The color intensity of the evaluated sauces was significantly different (p<0.05) and it could be described as creamy. The density of the tested product was not characterized by even increase in the amount of added whey protein, while the water activity remained at a similar level.
5
Content available remote Methods for texture improvement in electrical steels
EN
Aiming the development of high efficiency electric motors for electric vehicles, there is strong pressure for improvement of the magnetic properties of electrical steel sheets. One of the clearest possibilities is crystallographic texture enhancement. In this review, diverse methods for texture improvement are presented and discussed. All of them have the drawback of increasing the cost of material processing.
PL
Materiały magnetyczne używane w pojazdach elektrycznych powinny mieć bardzo dobre właściwości. Jedną z metod ich poprawy jest polepszenie ich tekstury. W artykule przedtawiono metody poprawy tekstury oraz analizowano zalety iwady tych metod, włącznie z kosztami produkcji.
EN
Appropriate skid resistance properties of airfield pavements are extremely important in terms of the safety of air operations. Their evaluation is not limited to the measurements of the coefficient of friction, which determines the roughness of a pavement, but also involves measuring the depth of the pavement texture (micro- and macrotexture), which is a component of the tire-pavement contact surface friction characteristics. It should be stressed that the current aviation documents do not contain a strict interconnection between the texture depth parameter and airfield pavement coefficient of friction criteria. Based on the result population gathered in the course of the field tests, the authors plan to determine the impact of texture on the roughness of airfield pavements.
PL
Odpowiednie właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni lotniskowych są niezwykle istotne w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Ich ocena nie ogranicza się tylko do pomiarów współczynnika tarcia określającego stan szorstkości nawierzchni, ale obejmuje również pomiary głębokości tekstury nawierzchni (mikrotekstura i makrotekstura), czyli elementu składowego charakterystyki tarcia powierzchni styku opona/nawierzchnia. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej w dokumentach lotniczych nie ma ścisłego powiązania kryteriów dla parametru głębokości tekstury i parametru współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych. Na podstawie zgromadzonej populacji wyników podczas badań terenowych, autorzy chcą określić wpływ tekstury na szorstkość nawierzchni lotniskowych.
EN
Knowing how to identify terrain types is especially important in the autonomous navigation, mapping, decision making and emergency landings areas. For example, an unmanned aerial vehicle (UAV) can use it to find a suitable landing position or to cooperate with other robots to navigate across an unknown region. Previous works on terrain classification from RGB images taken onboard of UAVs shown that only static pixel-based features were tested with a considerable classification error. This paper presents a computer vision algorithm capable of identifying the terrain from RGB images with improved accuracy. The algorithm complement the static image features and dynamic texture patterns produced by UAVs rotors downwash effect (visible at lower altitudes) and machine learning methods to classify the underlying terrain. The system is validated using videos acquired onboard of a UAV with a RGB camera.
EN
In the current research the hydrostatic extrusion (as one of the most common method of grain refinement) of the commercial 1.4462 duplex stainless steel was carried out using several reduction stages leading to a cumulative deformation strain ɛ = 1.4, and then ɛ = 3.8. The extrusion process has led to a change of microstructure and texture of the investigated material as was expected. Moreover, these changes were accompanied by improvements in mechanical properties measured by the nanohardness. The aim of this research was the characterization of the texture, residual stress and mechanical properties after subsequent stages of deformation.
EN
People with visual impairments make up a very large part of society. Elderly people, as well as children and young people, are affected by sight impairments that sometimes continue until they lose their sight. These people should be facilitated as to their functioning in the environment through appropriate space design. It is reasonable and advisable to adapt the living quarters in particular to meet their needs. In this study, the authors investigated the preferences for colours and textures in living space, with particular emphasis on the kitchen.
EN
The paper presents research and analysis of PTFE wear during cooperation with steel. The surface of steel elements was subjected to laser texture. Three different patterns of texture were applied to the surface of steel elements. For comparative purposes, an element without a structure was also tested. The experiment was carried out in a roller-plate test on the author’s research stand. As part of the conducted tests, the linear wear of PTFE plates was determined, and the values of the kinetic and static friction coefficients of the tested friction pairs were determined. Steel friction surfaces were also subjected to SEM microscopic observation. The obtained results showed an apparent effect of laser texture on changes in friction and wear of PTFE. This influence is different and depends on the pattern of the texture.
PL
Przedstawiono badania i analizę zużycia PTFE podczas współpracy ze stalą. Powierzchnię elementów stalowych poddano teksturowaniu laserowemu. Na powierzchnię elementów stalowych naniesione zostały 3 różne wzory struktur. W celach porównawczych badaniom poddano również element bez naniesionej struktury. Badania przeprowadzono w skojarzeniu walec–płytka na autorskim stanowisku badawczym. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczone zostało zużycie liniowe płytek PTFE oraz określone zostały wartości współczynnika tarcia kinetycznego i statycznego badanych par trących. Stalowe powierzchni trące poddane zostały również badaniom mikroskopowym SEM. Uzyskane wyniki wykazały wyraźny wpływ teksturowania laserowego na zmiany oporów ruchu oraz zużycie PTFE. Wpływ ten jest różny i zależny od wzoru zastosowanej struktury.
PL
W artykule poddano ocenie teksturę i jednorodność właściwości mechanicznych w procesie wyciskania na gorąco kształtowników ze stopu aluminium w gatunku EN AW-5019. Figury biegunowe typu (111), (200), (220) przedstawiono dla przekrojów poprzecznych profili wyciskanych o różnym kształcie przekroju poprzecznego. W celu wyznaczenia anizotropii właściwości mechanicznych, próbki wycięte pod różnym kątem w stosunku do kierunku wyciskania (0, 45 i 90°) poddano statycznej próbie rozciągania. Stwierdzono występowanie różnych charakterów tekstur, w tym tekstury włóknistej, w zależności od kształtu wyciskanego profilu. Najwyższą wytrzymałość na rozciąganie Rm oraz najwyższe wydłużenie procentowe A, odnotowano dla próbek zorientowanych równolegle do kierunku wyciskania.
EN
The paper evaluated the texture and homogeneity of mechanical properties in the hot extrusion process of sections from EN AW-5019 aluminum alloy. Polar figures of type (111), (200), (220) were presented transverse cross sections in extruded profiles of different shapes. In order to determine the anisotropy of the mechanical properties, the samples cut at different angles to the extrusion direction (0, 45 and 90°) were subjected to a static tensile test. Various texture characteristics were found, including fibrous texture, depending on the shape of the extruded profile. The highest tensile strength Rm, and the highest percentage elongation A, were determined for samples oriented parallel to the extrusion direction.
EN
The paper presents studies of different ways of finishing the top surface of concrete pavements. The authors carried out investigations on selected concrete pavement stretches of motorways and expressways in Poland and analysed the variation in roughness and texture depending on the type of pavement structure and base, the temperature, the type of surface finish and the in-service time. It has been found that the construction technology and the type of pavement structure have a bearing on roughness while the top surface finish technology has an effect on texture. The highest pavement smoothness values were measured on the jointless continuously reinforced pavements. It is shown that the texture index considerably depends on the pavement service time. No effect of temperature on the investigated parameters was observed.
PL
W pracy zamieszczono studia nad różnymi sposobami wykończenia górnych warstw powierzchniowych na- wierzchni betonowych. Badania własne na wybranych odcinkach dróg autostradowych i ekspresowych w Polsce o nawierzchni betonowej pozwoliły przeanalizować zmienność równości i tekstury w zależności od typów konstrukcji, podbudów, temperatury, sposobów wykończenia oraz okresów eksploatacji. Wykazano, że na zmianę równości wpływa technologia budowy oraz typ konstrukcji, a na zmianę tekstury technologia wykończenia górnej powierzchni. Największe wartości równości uzyskano dla nawierzchni bezdylatacyjnych o ciągłym zbrojeniu. Wykazano, że wskaźnik tekstury znacznie zależy od okresu eksploatacji nawierzchni. Nie stwierdzono wpływu temperatury na badane parametry.
PL
W publikacji przeprowadzono studia nad różnymi technologiami wykończenia górnych warstw powierzchni nawierzchni betonowych. Analizy wykonano na podstawie badań własnych na wybranych odcinkach dróg autostradowych i ekspresowych w Polsce o nawierzchni betonowej. Na tej podstawie ustalono zmienność równości i tekstury w zależności od różnych typów konstrukcji, sposobów wykończenia oraz okresów eksploatacji. Stwierdzono, że na zmianę równości istotnie wpływa technologia budowy oraz typ konstrukcji, a na zmianę tekstury technologia wykończenia górnej powierzchni. Dla nawierzchni bezdylatacyjnych o ciągłym zbrojeniu uzyskano najlepszą równość. Wykazano, że wskaźnik tekstury jest mocno zależny od okresu eksploatacji nawierzchni. Dodatkowo przeprowadzono ocenę wpływu równości i tekstury na poziom hałasu w kabinie pojazdu.
EN
We studied various technologies of finishing the upper layers of the concrete pavements.The analyses were made on the basis of own research on selected sections of motorway and express roads with a concrete surface in Poland. On this basis, the variability of equality and texture was determined depending on different types of structures, finishing methods and operational periods. It was found that the change of construction technology and the type of construction signifkantly influence the change of equality, while the technology of finishing the upper surface influences the texture. The best equality was obtained for the nondilatation pavements with continuous reinforcement. It was shown that the texture indicator is strongly dependent on the pavement exploitation. In addition, an assessment of the impact of equality and texture on the noise level in the vehicle's cabin was carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny tekstury pięciu rodzajów pieczywa przeprowadzonej w różnych okresach od wypieku. Do badań wykorzystano własnoręcznie wypieczone bochenki: orkiszowy, żytni, owsiany, pszenny pełnoziarnisty i kukurydziany. Pomiaru twardości dokonywano w dzień, dwa dni i siedem dni od wypieku. Do przeprowadzenia analizy tekstury skorzystano z instrumentalnego testu TPA, wykonanego z użyciem Analizatora CT3. Dla uzyskanych wyników twardości obliczono podstawowe statystyki oraz dokonano analizy porównawczej w oparciu o test Fishera. Wyniki analizy wykazały statystycznie istotną różnicę twardości różnych rodzajów pieczywa dla każdego przypadku. Największe zróżnicowanie zaobserwowano dla wypieku świeżego i 2 dni po wypieku, natomiast najmniejsze dla pieczywa siedmiodniowego. Uzyskane wyniki wskazują na wpływ czasu przechowywania na wzrost twardości pieczywa.
EN
Thje article presents the results of texture evaluation of five types of bread made in different periods from baking. The research involved the use of self-baked loaves: spelled, rye, oat, wheat whole grain and corn. Hardness measurements were made day, two days and seven days after baking. An instrumental TPA test was used to analyze the texture, which was made using the CT3 Analyzer. For the gotten results, basic statistics and comparative analysis based on the Fisher test were calculated. The results of the analysis showed a statistically significant difference in the hardness of different types of bread for each case. The greatest variation was observed for fresh baking and 2 days after baking, while the smallest for seven-day bread. The obtained results indicate the influence of storage time on the increase of hardness of bread.
EN
The aim of this study was to develop discrimination models based on textural features for the identification of barley kernels infected with fungi of the genus Fusarium and healthy kernels. Infected barley kernels with altered shape and discoloration and healthy barley kernels were scanned. Textures were computed using MaZda software. The kernels were classified as infected and healthy with the use of the WEKA application. In the case of RGB, Lab and XYZ color models, the classification accuracies based on 10 selected textures with the highest discriminative power ranged from 95 to 100%. The lowest result (95%) was noted in XYZ color model and Multi Class Classifier for the textures selected using the Ranker method and the OneR attribute evaluator. Selected classifiers were characterized by 100% accuracy in the case of all color models and selection methods. The highest number of 100% results was obtained for the Lab color model with Naive Bayes, LDA, IBk, Multi Class Classifier and J48 classifiers in the Best First selection method with the CFS subset evaluator.
PL
Celem pracy było opracowanie modeli dyskryminacyjnych opartych o cechy teksturalne do identyfikacji ziarniaków jęczmienia porażonych przez grzyby z rodzaju Fusarium oraz ziarniaków zdrowych. Porażone ziarniaki jęczmienia o zmienionym kształcie i z przebarwieniami oraz zdrowe ziarniaki jęczmienia zostały zeskanowane. Tekstury zostały obliczone przy użyciu programu MaZda. Ziarniaki były klasyfikowane jako porażone i zdrowe z wykorzystaniem oprogramowania WEKA. W przypadku modeli barwnych RGB, Lab i XYZ, dokładność klasyfikacji w oparciu o 10 wyselekcjonowanych tekstur o największej mocy dyskryminacyjnej zawierała się w przedziale od 95 do 100%. Najmniejszy wynik (95%) odnotowano dla modelu barwnego XYZ i Multi Class Classifier dla tekstur wyselekcjonowanych za pomocą metody Ranker i ewaluatora atrybutów OneR. Wybrane klasyfikatory charakteryzowały się dokładnością 100% w przypadku wszystkich modeli barwnych i metod selekcji. Najwięcej wyników 100% uzyskano dla modelu barwnego Lab dla klasyfikatorów: Naive Bayes, LDA, IBk, Multi Class Classifier i J48 dla metody selekcji Best First z ewaluatorem CFS.
PL
W pracy prezentowanej w artykule badano wpływ zamrażalniczego przechowywania (21 tygodni) i rozmrażania mikrofalowego na właściwości reologiczne chleba baltonowskiego. Analiza krzywych ściskania i relaksacji oraz wyznaczone na ich podstawie parametry reologiczne, umożliwiły ocenę tekstury miękiszu chleba. Badania wykazały, że przechowywanie chleba przez 16 tygodni w warunkach zamrażalniczych (t = -18oC) oraz rozmrażanie mikrofalowe pozwoliły, w dużym stopniu, zachować cechy chleba świeżego.
EN
It was studied in the work presented in the article the effect of frozen storage (21 weeks) and microwave thawing on rheological properties of baltonowski bread. The analysis of stress-relaxation curves and appointed on their basis rheological properties, the made possible the assessment of the texture of baltonowski bread. Study showed, that storage of baltonowski bread by 16 weeks in the frozen storage conditions (t = -18oC) and microwave thawing it let, in the large degree, keep the features of fresh bread.
EN
Magnesium alloy AZ61 was processed by hot rolling up to a large thickness reduction (~89%) in several routes with intermediate annealing. The hot rolling process was conducted at 450°C and at a 1.5 s−1 strain rate. The structure and texture evolution as well as the mechanical properties during processing were investigated. The structure studies showed that, during the hot-rolling process, a large number of twins formed, which had an impact on the mechanical properties of the hot-rolled samples. After annealing for 15 minutes, the twins were no longer observed in the annealed samples, causing a significant decrease in hardness. Moreover, an investigation of the hardness showed that annealing for 15 minutes did not remove all of the hardening effects nor did the hardness of the annealed samples decrease to the value before hot rolling. The texture investigations showed that the texture of the hot-rolled samples was a typical basal-type texture. However, the basal pick was split into two tilted towards the rolling direction (RD). The texture changed during annealing while the new strong texture components evolved. The annealing led to an increased intensity of <1010>{1120} texture component and enhanced ductility. It was concluded that the texture changes observed in the present investigations may lead to the enhanced ductility of magnesium alloys and, therefore, help us design a deformation scheme for magnesium alloys consisting of several thermomechanical routes.
PL
Stop magnezu AZ61 został odkształcony przez walcowanie na gorąco do sumarycznego zgniotu 89%, w kilku przepustach z wyżarzaniem międzyoperacyjnym. Walcowanie odbywało się w temperaturze 450°C, a prędkość odkształcenia wynosiła 1,5 s−1. W pracy badano wpływ struktury oraz tekstury na własności mechaniczne stopu AZ61. Badania strukturalne pokazały występowanie dużej liczby bliźniaków po walcowaniu na gorąco, co miało wpływ na własności mechaniczne. Po wyżarzaniu przez 15 minut struktura nie zawierała bliźniaków oraz zaobserwowano spadek własności mechanicznych badanych próbek, ale nie do wartości sprzed walcowania. Z kolei badania teksturowe wykazały, że po walcowaniu na gorąco powstaje tekstura typu bazalnego, z dwoma pikami odchylonymi od [0001] w kierunku walcowania. Po wyżarzaniu zaobserwowano dodatkowy komponent tekstury, <1010>{1120}, co spowodowało poprawę własności plastycznych badanego materiału. Zaobserwowane zmiany strukturalne i teksturowe wpływają silnie na własności plastyczne stopu AZ61, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie zaprojektowanie procesu walcowania tego materiału.
18
Content available remote Characteristics of TiCN coating deposited by cathodic arc evaporation
EN
Purpose: In this paper, we report the research results on the structure and mechanical and tribological properties of TiCN coating deposited by cathodic arc evaporation process on the X40CrMoV5-1 steel substrate. Design/methodology/approach: The morphology of the surface of the investigated coating was performed using a scanning electron microscope Zeiss Supra 35. Diffraction and thin film structure were tested with the use of the transmission electron microscopy. The cohesion and adhesion properties of the coating were made using the scratch test on the CSEM REVETEST device. The friction coefficient and wear rate of coating were determined in the ball-on-disc test. The whole study was complemented by X-ray crystallography. Findings: The TiCN coating demonstrated columnar structure as well as good adherence to the substrate - the critical load LC2 is 63 N. It was found that the structure of the investigated coating consisted of fine crystallites. Basing on the XRD pattern of the TiCN, the occurrence of fcc phase was observed in the coating, the texture direction <111> is perpendicular to the sample surface. In sliding dry friction conditions, the friction coefficient for the investigated element is set in the range between 0.32-0.37. The coatings demonstrated a high hardness (3000 HV). Practical implications: In order to evaluate with more detail the possibility of applying these surface layers in tools, further investigations should be concentrated on the determination of the thermal fatigue resistance of the coatings. The very good mechanical properties of the TiCN coatings make them suitable in industrial applications. Originality/value: The investigation results will provide useful information to applying the TiCN coatings for the improvement of mechanical properties of the hot work tool steels.
EN
The paper presents a method of classification of road traffic conditions based on the analysis of the content of images of the traffic flow. The view of the traffic lanes with vehicles is treated as a texture, while the change in the description of its characteristics is ascribed to the change in the density of traffic. Four classes of conditions are determined on the basis of the values of Haralick texture features. An MLP network is used for classification. Video data, which were registered by an UAV hanging over a traffic junction, are used for validation of the method.
PL
W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania tekstury powierzchniowej metodami elektroerozyjną i laserową. Wymienione tekstury będą miały zastosowanie na powierzchniach roboczych par ślizgowych węzłów tarcia, takich jak łożyska ślizgowe wzdłużne i uszczelnienia czołowe pomp. W przedstawionych badaniach omawia się związki pomiędzy parametrami procesu a geometrią pojedynczego elementu tekstury oraz właściwościami tribologicznymi.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.