Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono aktualne potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed nowoczesną mobilną siecią telekomunikacyjną, przede wszystkim z perspektywy ciał standaryzacyjnych, ale także perspektywy operatora telekomunikacyjnego i klienta. W artykule podsumowano przewidywane wymagania wobec przyszłej sieci telekomunikacji ruchomej oraz przedstawiono niektóre rozwiązania techniczne, konieczne do spełnienia wymienionych potrzeb. Artykuł opiera się na ogólnie dostępnych rekomendacjach, raportach oraz na prawie 20-letnim doświadczeniu zawodowym autora.
EN
In the article author describes the challenges and needs, which are the subjects for the current mobile communication systems development. Several points of view presented: the client's, the mobile's operator, the standardization bodies, the regulator authorities. Article summarizes the expected requirements for the new Mobile Telecommunication System, shortly describes the technical solutions which should fulfill these requirements.
PL
W ciągu kilku lat ma nastąpić użytkowanie dolnej części pasma częstotliwości THF przez nowe systemy radiokomunikacyjne, które będą przenosić olbrzymie ilości danych. W artykule przedstawiono wstępne cechy, parametry i charakterystyki operacyjne tych systemów. Określono także możliwości implementacji owych systemów w aspekcie warunków propagacji fal radiowych na częstotliwościach powyżej 200 GHz. Opisano konieczność prowadzenia i wstępne wyniki badań kompatybilnościowych dotyczące rozwijania systemów służb ruchomej MS i stałej FS w paśmie THF w aspekcie użytkowania tego pasma przez służby satelitarnych badań Ziemi (pasywną) EESS, radioastronomiczną RAS oraz badań kosmosu (pasywną) SRS.
EN
Within a few years, the lower part of the THF frequency band will be used by new radiocommunication systems that will carry huge amounts of data. The article presents initial features, parameters and operational characteristics of these systems. The possibilities of implementing these systems in the aspect of propagation of radio waves at frequencies above 200 GHz were also determined. The necessity to conduct compatibility tests in the context of the development of systems of Mobile Service MS and Fixed Service FS in the THF band has been described due to the use of this band by Earth Exploration Satellite Service (passive) EESS, Radio Astronomy Service RAS and Space Research Service (passive) SRS.
PL
W artykule przedstawiono platformę Xamarin wykorzystywaną do tworzenia aplikacji wieloplatformowych na systemy: Android, iOS, MacOS oraz platformę Universal Windows Platform. Omówiona została sama platforma, a także aplikacja testowa oraz badania przeprowadzone w celu przeanalizowania możliwości platformy i jej efektywności w budowaniu aplikacji. Badania dotyczyły części wspólnej kodu, rozmiaru aplikacji po zainstalowaniu oraz jej wydajności. Pokazały one, że z pomocą Xamarina możliwe jest tworzenie aplikacji o części wspólnej kodu powyżej 80%, przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru i zadowalającej wydajności.
EN
The article presents Xamarin platform which is used to create cross-platform application for Android, iOS, MacOS and Universal Windows Platform. This article shows Xamarin platform and a test application that has been used to investigate platform's capabilities and effectiveness in creating multi-platform applications. Inspections prove that Xamarin allows to create multi-platform applications in a more effective way without losing too much on performance of these applications on individual platforms and systems.
PL
W artykule przedstawiono analizę czasową wydajności systemów Windows 10 oraz Windows 8.1. Przeprowadzone badania skupiały się na porównaniu wydajności elementów systemu urządzenia mobilnego, które są ważne z punktu widzenia użytkownika a mianowicie na szybkości procesora, przepustowości RAM i pamięci masowej, szybkości generowania obrazu przez procesor graficzny oraz czasie dostępu do urządzeń. Na potrzeby analizy została stworzona aplikacja mobilna do pomiaru wyżej wymienionych elementów. Postawione w artykule hipotezy badawcze zostały zweryfikowane i częściowo udowodnione.
EN
This article presents time analysis of performance of Windows 10 and Windows 8.1. Presented research was mainly focused on performance comparison of mobile device system elements which are relevant from end user point of view like main processor, RAM and mass storage throughput, image generation speed by the graphics processor and access time to devices. In order to measure the performance of the above elements a mobile benchmark application was created. The hypotheses set in the article have been verified and partially confirmed.
PL
Obecny postęp technologiczny oraz rozwijanie wielu nowych trendów w wytwarzaniu oprogramowania na smartfony powoduje, że coraz częściej poddawany wątpliwości jest aspekt bezpieczeństwa korzystania z systemów mobilnych. Istnieje szereg codziennych sytuacji, które zlekceważone mogą powodować wyciek bardzo wrażliwych danych lub ułatwienie przechwytywania ich przez przestępców. W artykule poddane dyskusji zostały różne podejścia ochrony danych użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.
EN
Current technological progress and the evolution of a great number of new trends in software development for smartphones, causes a lot of doubts and questions about the security aspect of contemporary mobile systems. There are a lot of everyday situations, which, if underestimated, can put highly sensitive data in danger. The paper presents various strategies in providing security of data for mobile devices' users.
EN
Mobile navigation for inland shipping is an example of a GIS system dedicated for recreational users using inland waterways. Developing this system is a primary purpose of the research project “Mobile Navigation for Inland Waters” funded by the National Centre for Research and Development under the program LIDER. System assumptions include the development of a dedicated model of mobile cartographic presentation, taking into account the generalization of data. This article is focused on simplification of line and polygon features, included in the spatial data model MODEF (MObinav Data Exchange Format), which is used in the created system. During the simplification of line features, the Douglas-Peucker algorithm was mainly implemented. During the simplification of polygon features, a simplification method was applied, maintaining the basic shape and size of the objects. A simplification tolerance parameter and a parameter determining the minimum area of the object was also used. In addition, objects within a certain distance were merged. A smoothing tool for the shape and size of buildings and the PEAK method (Polynomial Approximation with Exponential Kernel) were used as well. Furthermore, a selection tool was employed and features with minor importance to the user were deleted during navigation mode. Given the requirements of the future user of the system, a separate model simplification for each of the layers of the system was created; these models are combinations of the methods listed above. The overriding factor that has been taken into account during the research of simplification methods, was the limitation of the sharpness of human eyes. The study of generalization methods was carried out in ArcGIS software.
EN
The article concerns the use of computer support systems for technical support in the difficult conditions. The term difficult conditions should be understood as such conditions, in which an operation is carried out in a specific location, impeding or preventing the use of the computer. In such cases, computers integrated with operators’ working clothes (wearable computers) should be used, with which the communication takes place using voice. This article shows the attempt to resolve the problem of voice communications in a portable system to handle aircraft M-28.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wykorzystania komputerowych systemów wspomagania obsługi obiektów technicznych w warunkach trudnych. Pod pojęciem warunków trudnych należy rozumieć takie warunki, w których obsługa odbywa się w specyficznej lokalizacji, utrudniającej lub wręcz uniemożliwiającej wykorzystanie komputera. W takich przypadkach należy stosować komputery zintegrowane z odzieżą roboczą operatora, tzw. komputery do noszenia (wearables computers), z którymi komunikacja odbywa się za pomocą głosu. W artykule przedstawiono próbę rozwiązania problemu komunikacji głosowej w przenośnym systemie wspomagania obsługi samolotu M-28.
8
Content available remote Mobile remote monitoring system of water reservoirs
EN
The article presents the concept, architecture and testing of mobile monitoring system of water reservoirs. Its main elements are a remotely controlled boat with a sonar, which additionally records GPS data. The developed system could be used in several configurations for the achievement of functions such as generating bathymetric maps or the current monitoring of the bottom of a water reservoir. The main functionalities of the system have been tested and presented with the results of the tests and their analysis, conclusions and plan of further development.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, architekturę oraz testy mobilnego systemu monitoringu zbiorników wodnych. Jego głównymi elementami są zdalnie sterowana łódź oraz echosonda rejestrująca dodatkowo dane GPS. Opracowany system może być wykorzystywany w kilku konfiguracjach, umożliwiając realizację funkcjonalności takich jak generowanie map batymetrycznych lub bieżący monitoring dna zbiornika wodnego. Główne funkcjonalności systemu zostały przetestowane i zaprezentowane wraz rezultatami testów, ich analizą, wnioskami i planem dalszego rozwoju.
PL
W powszechnie stosowanych statkowych systemach nawigacyjnych prezentujących informację przestrzenną, kluczową rolę pełnią dane wektorowe. Profesjonalne systemy typu ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), czy też jego śródlądowy odpowiednik InlandECDIS wykorzystują do prezentacji danych geograficznych elektroniczne mapy nawigacyjne w standardach ENC oraz InlandENC, które są całkowicie wektorowymi bazami danych. Z drugiej strony lądowi użytkownicy rekreacyjni przyzwyczajeni są do różnego rodzaju geoportali, czy serwisów przedstawiających informacje przestrzenne w postaci ortofotomap lub podkładów rastrowych. W aspekcie wykorzystania nowoczesnych systemów mobilnych dla śródlądowych użytkowników rekreacyjnych, szczególnie istotne jest więc zapewnienie możliwości integracji danych rastrowych na ekranie. Wyświetlenie ortofotomapy jako danych podkładowych i nałożenie na nią warstw wektorowych wraz z IENC przy zachowaniu odpowiedniej przezroczystości może zaowocować czytelnym dla każdego, nawet niedoświadczonego użytkownika, obrazem zawierającym wiele elementów treści. Problematyczne kwestie w procesie zarządzania danymi rastrowymi w systemie, to zapewnienie dostępu do danych, a więc łączności i możliwości pozyskania ich z poszczególnych usług sieciowych typu WMS lub WCS. Alternatywnym podejściem jest pozyskanie warstw rastrowych (głównie zdjęć lotniczych) z ośrodka geodezyjnego i przechowywanie na dysku urządzenia/karcie. Termin „zarządzanie” oznacza w tym wypadku pozyskiwanie, transformację, konwersję, integrację oraz przygotowanie danych do wizualizacji zgodnej z przyjętym modelem kartograficznym. Artykuł przedstawia wyniki badań nad możliwością integracji danych rastrowych w systemie Mobilnej nawigacji śródlądowej. Badaniami zostały objęte oba warianty. W pierwszym, po szczegółowym przeanalizowaniu architektury usługi wraz z jej dostępnymi interfejsami, zaproponowano algorytm podłączania i obsługi WMS w formie warstwy rastrowej dla dwóch trybów działania aplikacji – trybu przeglądania mapy oraz trybu nawigacyjnego. W drugim skupiono się na analizie możliwości wykorzystania własnych mapowych danych rastrowych i sposobach ich zarządzania oraz udostępniania użytkownikom. Analizowano przechowywanie ortofotomap w oryginalnych rozmiarach i rozdzielczości, po przekształceniu w podziale na sekcje pokrywające określony obszar (np. obszar komórki mapy – ang. chart cell) oraz jako małe wycinki wizualizujące jedynie obszary o interesującej infrastrukturze lub treści. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie polegające na przechowywaniu i udostępnianiu mapowych obrazów rastrowych jedynie dla ograniczonych przestrzennie obszarów reprezentujących ciekawe lub ważne ( z punktu widzenia użytkownika) regiony, które z jakichś powodów nie są wystarczająco reprezentowane za pomocą danych wektorowych. Artykuł przedstawia wyniki analiz oraz szczegóły przyjętego rozwiązania.
EN
It is the vector data that plays a key role in the commonly used ship navigation systems that present spatial information. Professional ECDIS (Electronic Chart Display And Information System), or its equivalent InlandECDIS systems, use electronic navigational charts and ENC/InlandENC standards for presenting geographical data. They are both build entirely on vector databases. On the other hand, recreational users are accustomed to all sorts of geoportals or services representing spatial information as ortho or raster image. It seems, therefore, that in terms of use of modern mobile systems for inland recreational users, it is especially important to ensure the ability to integrate raster data on screen. Displaying an orthophotomap as a background and applying IENC vector layers above it while maintaining adequate transparency may result in a readable image containing multiple pieces of content for everyone, even an inexperienced user. The most problematic issue in the process of raster data management is providing access to data, by ensuring proper transfer and ability to obtain it from various WMS or WCS services. An alternative approach is to obtain raster layers (mainly aerial photographs) from the geodetic resources and to store them directly in the memory of the device. In this case the term „management” means the acquisition, transformation, conversion, integration and preparation of data for its visualization according to the accepted model of cartography. The article presents results of research on the possibility of raster data integration in the mobile inland navigation system. The study has covered two separate approaches. In the first one, after a detailed analysis of architecture services, together with its available interfaces, it proposed an algorithm connecting and operating WMS raster layer in the form of two modes of application – the viewing mode and the navigation mode. The second approach focuses on analyzing the possibility to use own raster mapping sources and also managing and providing this data to systems users. The analysis covered different ways of storing maps: in their original size and resolution, after transformation as a series of tiles covering a defined area or as certain sections visualizing only areas of interest. Finally, a solution consisting of storing and sharing raster map images only for limited areas representing regions interesting or important from the users’ perspective, which – for some reasons – are not sufficiently represented by vector data. The article presents the results of the analysis and details of the adopted solution.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem ekspertowym, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Omówiono budowę systemu oraz sposób jego wykorzystania na przykładzie symulatora diagnostycznego samolotu M-28.
EN
The paper concerns on the problem of the supporting airplane diagnostic and maintenance processes. It presents the possibility of the using the modern technologies that can be used to facilitate and augment safety of the airplane maintenance operations. For this goal, it proposed a mobile device including expert system and equipped with user interface based on the augmented technologies. It discussed system structure and the way of his utilization for the M-28 diagnostic simulator.
EN
The paper undertakes the subject of spatial data pre-processing for marine mobile information systems. Short review of maritime information systems is given and the focus is laid on mobile systems. The need of spatial data generalization is underlined and the concept of technology for such generalization in mobile system is presented. The research part of the paper presents the results of analyzes on selected parameters of simplification in the process of creating mobile navigation system for inland waters. In the study authors focused on selected layers of system. Models of simplification for layers with line features and with polygons were tested. The parameters of tested models were modified for the purposes of study. The article contains tabular results with statistics and spatial visualization of selected layers for individual scales.
12
Content available Mobile system for recording road weather conditions
EN
A prototype of the “Mobile System for Recording Road Weather Conditions” has been made in the context of research and development work done on behalf of APM PRO Sp. z o.o. The system is used to record data collected from MARWIS - mobile sensor of surface condition produced by Lufft Company, a GPS receiver, accelerometer, and the instantaneous vehicle velocity from CAN bus. Its task is also processing the obtained information to standardized form and transfer it to an external database.
EN
This article deals with the issues relating to the maintenance and diagnostics of airplanes. It presents the concept of using the expert system to support the necessary maintenance and diagnostics of the aircraft. In the beginning it describes the general principles of developing the expert systems. It briefly discusses the basic tools used and their implementation. It also presents a way of employing one of the tools, i.e. the CLIPS expert system shell for solving airplane maintenance problems. Here the technical state diagnostics simulator of the M-28 airplane is used as an example.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim koncepcję wykorzystania systemu ekspertowego do wspomagania obsługi i diagnostyki statku powietrznego. Na wstępie przedstawiono ogólne zasady budowy systemów ekspertowych. Krótko omówiono podstawowe narzędzie służące do ich implementacji. Przedstawiono sposób wykorzystania jednego z narzędzi, jakim jest powłoka systemów ekspertowych CLIPS, do rozwiązania problemów obsługowych statku powietrznego na przykładzie symulatora diagnostycznego samolotu M-28.
EN
The paper deals also with geodetic railway measurements performed in order to carry out research concerning mobile surveying systems under existing legislation on railway lines in Poland. The focus of the first part is measurement analysis in horizontal plane and its horizontal rail track geometrical parameters. Special attention is paid to the reproducibility of kinematic measurement with different interval and the influence of temperature conditions.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano geodezyjne pomiary kolejowe wykonane w celu przeprowadzenia badań dotyczące pomiarów wykonywanych systemami mobilnymi, na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce. W części pierwszej skupiono się głównie na analizie pomiarów w płaszczyźnie poziomej, a także otrzymanych na tej podstawie poziomych parametrów geometrycznych torów kolejowych. Szczególną uwagę poświęcono powtarzalności wyników pomiarów w zależności od interwału pomiarowego oraz wpływowi warunków atmosferycznych na prowadzone pomiary.
EN
The paper deals also with geodetic railway measurements performed in order to carry out research concerning mobile surveying systems under existing legislation on railway lines in Poland. The focus of the second part is measurement analysis in vertical plane and its vertical rail track geometrical parameters. Special attention is paid to the reproducibility of kinematic measurement with different interval and the influence of temperature conditions.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano geodezyjne pomiary kolejowe wykonane w celu przeprowadzenia badań dotyczące pomiarów wykonywanych systemami mobilnymi, na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce. W części drugiej skupiono się głównie na analizie pomiarów w płaszczyźnie pionowej, a także otrzymanych na tej podstawie pionowych parametrów geometrycznych torów kolejowych. Szczególną uwagę poświęcono powtarzalności wyników pomiarów w zależności od interwału pomiarowego oraz wpływowi warunków atmosferycznych na prowadzone pomiary.
EN
In this paper there are introduced the principles of how to measure railhead reference elevation difference and track gaugeunder existing legislation on railway lines in Poland.The paper includes the characterization of cant, gauge and uplift difference using the GEDO–CE kinematic measurement methodology. There are also discussed vertical and horizontal rail track geometrical parameters: track location in cross-section, gradient, track twist, inequality of railway track in the horizontal and vertical plane. In addition, special attention is given to the comparative results of classical geodetic measurements and mobile system measurements.
PL
W artykule opisano zasady prowadzenia pomiarów różnicy wysokości toków szynowych i szerokości toru na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce. Następnie scharakteryzowano metodologię wykonywania pomiarów kinematycznych różnicy wysokości toków szynowych i szerokości toru z wykorzystaniem systemu wózkowego GEDO – CE. Omówiono także pionowe i poziome parametry geometryczne toru kolejowego: położenie toru w przekroju poprzecznym, gradient, wichrowatość, nierówność toku szynowego w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Szczególną uwagę poświęcono porównaniu wyników pomiarów klasycznych z pomiarami wykonanymi systemami mobilnymi.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z transmisją we współczesnych systemach mobilnych stosowanych w logistyce. Systemy takie posiadają wiele interfejsów, które mogą być wykorzystywane jednocześnie. Wykorzystanie wielu interfejsów do realizacji transmisji dla jednego połączenia jest możliwe poprzez zastosowanie specjalistycznych protokołów transportowych obsługujących transmisję wielodrogową. W artykule przenalizowano protokół MPTCP, który jest rozszerzeniem protokołu TCP o możliwość pracy wielodrogowej. W ramach prac autorzy przenalizowali zachowanie się protokołu MPTCP w środowisku emulatora NCTUns. Badania przeprowadzone przez autorów miały na celu sprawdzenie jak protokół MPTCP zachowuje się w środowisku mobilnym stosowanym w logistyce.
EN
The article presents the issues associated with the transmission in modern mobile systems used in logistics. Such systems have a number of interfaces which can be used simultaneously. The use of multiple interfaces to implement the transmission for one connection is possible through the use of specialized transport protocols that support multipath transmission. In the article analysis of the MPTCP protocol, which is an extension of the TCP was performed. The analysis of the MPTCP protocol behavior was performed in the NCTUns emulator. An analysis conducted by the authors aimed to test how the MPTCP protocol behaves in a mobile environment used in logistics.
EN
The paper presents selected technical solutions in the area of exhaust emissions research conducted in real operational conditions of a vehicle. The author describes his own road emissions research methodology with the use of information about the air flow supplying an engine (OBD II) and the measured volumetric shares of particular fumes components (exhaust gas analyser). Test results confirm the possibility of applying this measurement method, and their analysis shows the inadequacy of the type-approval tests compared to the real operation of the vehicle.
PL
W pracy omawiane są wybrane rozwiązania techniczne w zakresie badań emisji spalin w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdu. Autor opisuje własną metodykę drogowych badań emisji spalin z wykorzystaniem informacji o wydatku powietrza zasilającego silnik (OBD II) i zmierzonych udziałów objętościowych poszczególnych składników (analizator spalin). Wyniki badań potwierdzają możliwość stosowania opisanej metody pomiarowej, a ich analiza wskazuje ponadto na nieadekwatność testów homologacyjnych w odniesieniu do realnej eksploatacji pojazdu.
EN
The article describes the use of mobile technology in logistics. Presented operating systems for mobile devices. Mentioned the subject of application described in storage technology. Also shows the geographical identification technology is widely used in modern companies.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii mobilnych w logistyce. Zaprezentowano systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych. Poruszono tematykę zastosowania opisywanych technologii w magazynowaniu. Przedstawiono także technologię identyfikację geograficzną szeroko stosowaną w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
EN
The paper discusses the problem of supporting aircraft diagnostic and maintenance processes. A possibility of usage of modern technologies, that could facilitate aircraft’s maintenance procedures and increase safety of their service, is presented. A usage of a mobile device, with implemented expert system and user interface based on augmented reality technology, is suggested. Proposed system structure is presented in the paper. Also, a possibility of usage of such a system is demonstrated on M-28 aircraft simulator.
PL
Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Jako propozycję spełniającą takie wymagania, przedstawiono mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem ekspertowym, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Omówiono budowę takiego systemu oraz przykład jego wykorzystania w symulatorze diagnostycznym samolotu M-28.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.