Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenia udarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono testy udaru próbek folii termoplastycznej wytwarzanej ze skrobi ziemniaczanej i gliceryny z dodatkiem keratyny oraz poli(alkoholu winylowego) (PVAL). Zbadano wpływ dodatków oraz warunków przechowywania na wartość siły i wydłużenia krytycznego oraz na charakter uszkodzenia folii. W warunkach wilgotności względnej powietrza 50% próbki z dodatkiem PVAL uzyskiwały najwyższe wartości siły reakcji oraz najniższe wartości wydłużenia. Dodatek keratyny powodował znaczne obniżenie zarówno wartości maksymalnej siły reakcji, jak i wydłużenia folii. Próbki z dodatkiem PVAL ulegały uszkodzeniu poprzez przebicie o wymiarach zbliżonych do wymiarów impaktora, a dodatek keratyny nadawał próbkom cechy szkła i uszkodzenie miało charakter wielokrotnych pęknięć promieniowych. Folia przechowywana w powietrzu o wilgotności 91% i 99% charakteryzowała się niskimi wartościami siły niszczącej, co ogranicza jej zakres zastosowania.
EN
Three films (thickness 0,11–0,24 mm) made of thermoplastic starch modified with glicerol, poly(vinyl alc.) or/and keratin were prepd. by extrusion with blowing and studied for impact strength at relative air humidity 50–99%. The poly(vinyl alc.)-contg. films exhibited the highest crit. force response and the lowest elongation. The addn. of keratin resulted in decrease of both the crit. force response and elongation. The film samples studied under high relative humidity showed a low crit. force.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji procesu uderzenia w układzie roboczym młota bijakowego z narzędziem rydlowym. Na podstawie analizy wyników dokonano ogólnej oceny wytężenia konstrukcji narzędzia i wskazano miejsca koncentracji naprężeń. które mogą stanowić ogniska powstawania pęknięć zmęczeniowych.
EN
The results of the simulation of the impact process in the system with the so-called spade tool are presented. On this base the evaluation of the total effort of the tool construction was made and the areas of the stress concentration were indicated. These areas can be sources of the fatigue fractures formation.
PL
Omówiono oddziaływanie materiału na masę, uderzającą z dużymi prędkościami. W analizie wykorzystano nieklasyczny model, w celu określenia wpływu własności materiału na jego deformację. Ponadto, wykorzystując symulację komputerową, przedstawiono obszar wyników zależności siły S w funkcji deformacji u.
EN
The impact of the material on the striking mass with high speeds was discussed. In the analysis a non-classical model was used to determine influence of material properties on its deformation. Moreover, by using computer simulation certain area of the results of S force dependence in u function of deformation.
PL
Opracowano prostą inżynierską metodę określania dynamicznych parametrów mechanicznych materiałów sprężysto-plastycznych z liniowym wzmocnieniem. Wykorzystano do tego celu test Taylora, tj. prostopadłe zderzenie długiego pręta z płaską sztywną płytą. W oparciu o ścisłe falowe rozwiązanie tego zagadnienia początkowo-brzegowego, wyprowadzono zamknięte algebraiczne wzory, określające prędkość propagacji fali plastycznej w pręcie i dynamiczną granicę plastyczności materiału pręta. Praca uzupełnia wiedzę o dynamicznych właściwościach materiałów, szczególnie metali, i ma walory aplikacyjne w inżynierii materiałowej.
EN
A new simple engineering method to determine dynamic mechanical parameters of elastic-plastic materials with linear strain hardening is presented in this paper. For this purpose, the Taylor's impact test, i.e., perpendicular striking of the long rod on a fl at rigid target has been used. On the base of the exact wave solution of the above-mentioned initial boundary value problem, the dynamic yield point of a material rod have been derived. This paper supplements knowledge on dynamical properties of metals and it has application values in materials engineering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki dynamicznych badań wytrzymałościowych spieków na osnowie wolframowej (stanowiących materiał konstrukcyjny penetratorów pocisków APFSDS-T) metodą testu Taylora. Na podstawie otrzymanych eksperymentalnych wyników badań dynamicznych stwierdzono, że w obliczeniach numerycznych można stosować wartości dynamicznej granicy plastyczności materiału penetratora w zakresie 2100-3000 MPa.
EN
In this paper, we present the estimation of yield stress in tungsten rods at high strain-rates using Taylor's impact. The results of this test showed that the yield stress in tungsten rods achieved 2100-3200 MPa for the impact velocity of about 130-150 m/s. The experimental results will be used for computer analyses of the armour penetration process by tungsten penetrators.
PL
Oszacowano dynamiczną granicę plastyczności dwóch stali łuskowych: produkcji polskiej i niemieckiej. Mechaniczne właściwości tych stali aproksymowano modelem ciała idealnie plastycznego. W badaniach stosowano płasko zakończone cylindryczne pręty o długości początkowej L = 56 mm i średnicy D = 8 mm. Pręty w charakterze pocisków napędzano do początkowej prędkości V o wartościach zawartych w przedziale 110÷210 m/s, które uderzały prostopadle w nieodkształcalne kowadło. W obliczeniach szacujących dynamiczną granicę plastyczności badanych stali uwzględniono poprawne równanie ruchu sztywnej sekcji deformowanego pręta. Granicę tę oznaczono symbolem Y. Dla porównania obliczono również dynamiczną granicę plastyczności badanych stali klasyczną teorią Taylora i oznaczono ją przez YT. Okazuje się, że YT < Y. Różnica wynosi około 20%. Średnie wartości dynamicznej granicy plastyczności wynoszą: Y ≈ 2230 MPa dla polskiej i Y≈ 2170 MPa dla stali niemieckiej. Przeciętny wzrost dynamicznej granicy plastyczności w porównaniu ze statyczną granicą plastyczności wynosi odpowiednio dla stali produkcji polskiej Y/R₀.₂ ≈ 1,86 i niemieckiej Y/R₀.₂ ≈ 1,75.
EN
Using Taylor’s impact technique, mean values of the dynamic yield stress in two shell steels (Bw 35 HGNMV and here denoted SŁ-N) was estimated. Mechanical properties of these steels were approximated by ideal plastic model. The technical flat-ended projectiles made of the above listed steel, was driven to the values of the impact velocity in the range of 110÷210 m/s. These projectiles have impacted in non deformable anvil. The computations of the dynamic yield stresses were performed, using the correct equation of motion of the deformed segment of the rod after impact. The mean values of the dynamic yield stress of the studied shell steels are equal to Y ≈ 2230 MPa for Bw 35 HGNMV and Y ≈ 2170 MPa for SŁ-N. The average increase in the dynamic yield stress value to relative static yield stress these steels is Y/R₀.₂ ≈ 1.86 and Y/R₀.₂ ≈ 1.75, respectively. It is necessary to take into account that dynamic yield stress commutated by means of the classic Taylor theory YT is smaller then the presented in this paper dynamic yield stress Y (YT
PL
Opracowana przez G. I. Taylora, Th. Karmana i Ch. A. Rachmatulina teoria propagacjifal sprężysto-plastycznych w ośrodkach ciągłych wymaga stosowania dynamicznego związku naprężenie-odkształcenie (σ-ε). Związek ten różni się istotnie od statycznego wykresu σ-ε. W związku z tym opracowano wiele metod otrzymywania dynamicznej zależności σ-ε. W niniejszym artykule dokonano przeglądu niektórych metod konstrukcji dynamicznej zależności σ-ε, opartych na trwałych odkształceniach cylindrycznego pręta metalowego uderzającego prostopadle z odpowiednią prędkością w nieodkształcalną przegrodę. W metodach tych wykorzystuje się analityczne rozwiązanie problemu oddziaływania centrowanej fali obciążenia (fali Reimanna) z odbitą od swobodnego końca pręta falą odciążenia silnej nieciągłości. Taki układ fal generowany jest w metalowym pręcie podczas zderzenia z nieodkształcalną przegrodą. Okazuje się, że trwałe (plastyczne) odkształcenia pręta, powstałe podczas procesu zderzenia, pozwalają skonstruować dynamiczny wykresσ-ε dla materiału, z którego jest on wykonany.
EN
The theory of Taylor, Karman's, and akhmatulin's on elastic-plastic waves propagation in continuous media requires application of dynamical stress-strain relation. In fact, this relation is different from static stress-strain curve. Therefore, some methods for the dynamic stress-strain plot performance were elaborated. The survey of the construction methods of the dynamical stress-strain plot on the basis of plastic strain of the impact loaded bar has been presented here. Analytical solution of the problem of interaction of the centered Rimann's wave with an unloading wave of strong discontinuity, reflected from free end of the bar, was used. Such waves system is generated in the metal bar during its striking with a rigid target. It turned out, that plastic strain of the bar, produced during the impact, allows for constructing the dynamic stress-strain curve for bar material.
PL
W pracy podjęto próbę identyfikacji parametrów odkształceniowych podłoża piaszczystego. Jako podstawę do analiz przyjęto badanie wykonane w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej. Zarejestrowane wyniki poddano analizie w celu określenia wartości modułu odkształcenia i współczynnika Poissona. Prezentuje się wyniki z identyfikacji dokonanej z zastosowaniem modelu numerycznego podłoża w ujęciu falowym dla ośrodka liniowo sprężystego oraz modelu oscylatora.
EN
An attempt at identifying the deformation parameters of sandy ground it was made in the paper. The analysis basis was an experiment which was made in laboratory by the means of oscillator model. The recorded results were analyzed to determine values of deformation modulus and Poisson's ratio. For identification the numerical ground model and oscillator model were used. The numerical ground model was based on wave problem depiction for linear-elastic medium.
PL
Opisano zadania i warunki eksploatacji współczesnych wozów bojowych oraz zagrożenia na polu walki. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wytężenia elementów struktury nośnej wozu bojowego obciążonej udarem wygenerowanym wybuchem miny przeciwdennej.
EN
In paper there were described tasks and operating conditions of contemporary combat vehicles as well the battle-field threats. There were presented the results of numerical calculations of combined stress of combat vehicle supporting structure loaded with the strake generated by anti-bottom mine explosion.
PL
Istotne informacje dotyczące odpowiedzi dynamicznej układu na obciążenia wybuchowe lub udarowe można uzyskać metodami symulacji numerycznych. Elastyczność formułowania zadania i bogactwo uzyskiwanych informacji są podstawowymi zaletami tego podejścia. Równie istotne znaczenie (lub często znacznie większe) mogą mieć aspekty zapewnienia bezpieczeństwa alternatywnych badań doświadczalnych. Bezpieczne uzyskanie informacji dotyczących obciążeń, które mogą dziaiać na załogę pojazdu w przypadku obciążeń od fali wybuchu, ma podstawowe znaczenie w określeniu stopnia narażenia życia, czy w prostszych przypadkach - ergonomii.
EN
The paper presents alternative load modeling for structures loaded by blast pressure wave. The classical approach, using external codes for pressure generation and subsequent implicit time integration of structure dynamics was compared to an alternative approach, taking advantage of Arbitrary Lagrange-Euler coupling, allowing for simultaneous calculation of pressure wave propagation and explicit integration of structural equations of motion. The discussion of results of performed tests are presented.
PL
Zjawiska przebicia elementów maszynowych poddanych obciążeniom udarowym zależą nie tylko od własności materiałów, ale także od warunków ich zamocowania. Ponadto quasi statyczne badania eksperymentalne materiałów wykazują istotny wpływ nie tylko wartości siły, ale także prędkości przebijania na efekt zniszczenia. Prowadzi to do konieczności stosowania w opisie procesu przebicia modeli bardziej złożonych niż model Hooke'a. Autorzy niniejszej pracy proponują stosowanie do opisu zjawiska przebicia modelu zdegenerowanego, którego podstawowym elementem jest model standardowy w odpowiedniej konfiguracji z elementem plastycznym umożliwiającym plastyczną deformację po przekroczeniu granicznej siły "h". W oparciu o ten model wykonano analizę matematyczną oraz symulację komputerową procesu przebijania, której rezultaty przedstawiono w niniejszej pracy.
EN
Phenomena of puncture of serfs' machine elements do not depend on properties of materials only, but also on conditions of fastening. Speed of piercing but not the value of strength solely have the essential influence on effect of destruction according to the quasistatic experimental tests. This enables the application of models more complicated then the Hooke's one in description of a puncture process. The authors of the present paper propose the application of degenerate model in description of a puncture phenomenon. The standard model together with suitable configuration of plastic element enabling plastic deformation for exceeded limit force h constitute the basic of the degenerate model. Mathematical analysis as well as numerical simulations of a piercing process were performed accordingly to the proposed model.
12
Content available remote Uszkodzenia udarowe w konstrukcjach z kompozytów polimerowych
PL
Poprzeczne obciążenia udarowe stanowią czynnik ograniczający efektywność stosowania kompozytów polimerowych w technice. Obniżają one wytrzymałość materiału oraz stwarzają zagrożenie w postaci możliwości inicjacji korozji naprężeniowej. W kompozytach chemoodpornych stosowanych w budowie rurociągów zasadniczne niebezpieczeństwo stanowi uszkodzenie (podczas uderzenia) ochronnych warstw antykorozyjnych, co może umożliwić infiltrację mediów korozyjnych do wnętrza ścianki. W laminatach konstrukcyjnych stosowanych w lotnictwie zagrożeniem jest propagacja rozwarstwień poudarowych obniżająca wytrzymałość i sztywność elementu. Przedstawione różne koncepcje podejścia do problemu uszkodzeń udarowych ilustrowano przy pomocy wyników własnych badań uszkodzonej struktury kompozytu epoksylowego tkaniną szklaną.
EN
Horizontal impact loads are afctors decreasing the efficiency of using polymer composites in technics. They reduce the durability of the material and create hazards of the initiation of stress corrosion. In chemoresistant composites applied in the construction of pipelines the greatest hazard comes from disturbances (during impact) of protective anticorrosive lavers which can lead to the infiltration of corrosive media into the walls. In construction laminates used in aviation the hazards come from the propagation of post-impact delamination which decreases the durability and stiffness of the element. Various presented concepts of solving the problem of impact disturbances are illustrated with the results of own studies on the distributed epoxide composite structure reinforced with glass fibre.
PL
W pracy pokazano zagrożenia dla współczesnych wozów bojowych na poiu walki oraz analizę ich konstrukcji w aspekcie zwiększenia ochrony. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wytężenia elementów struktury nośnej wozu bojowego obciążonej falą uderzeniową wygenerowaną wybuchem miny przeciwdennej. Rozważono wpływ modyfikacji konstrukcji kadłuba na zwiększenie jego odporności.
EN
In the work were shown threats for present-day fighting vehicles in the battle field as well as analysis of their construction in bearing of increase of protection. Were presented results of numerical computations of efforts of carrying structure elements of fighting vehicle while shock wave pressure generated by the mine explosion. Weis considered effect modifications of hull construction on increase impact strenght.
PL
Opracowany w TNO (Delft, Holandia) pakiet MADYMO jest stosowany głównie do rozwiązywania zadań z zakresu dynamiki układów mechanicznych i biomechanicznych poddawanych obciążeniom o charakterze udarowym. System oferuje hybrydowe podejście do modelowania układów dynamicznych - umożliwia korzystanie zarówno z modeli opracowanych na podstawie metody układów wielomasowych jak też metody elementów skończonych. Pozwala to na znalezienie rozsądnego kompromisu między stopniem "szczegółowości" modeli a czasem obliczeń. Typowym przykładem zastosowań jest przewidywanie skutków wypadków komunikacyjnych i analiza wpływu różnych zabezpieczeń na stopień zagrożenia ich uczestników. Pakiet MADYMO jest wykorzystywany w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, w Pracowni Metod Komputerowych i Inżynierii Bezpieczeństwa (ViSEB) od kilku lat do prowadzenia prac badawczych oraz w dydaktyce. W pracy przedstawiono możliwości zastosowań programu do rozwiązywania nietypowych zadań na podstawie wyników wybranych prac dyplomowych/przejściowych wykonanych przez studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.
EN
Application of the MADYMO software to modelling and simulation of dynamic systems under impact loads is presented in this paper. The most common application of the MADYMO system is in the field of road safety research. In this work 3 examples of less typical applications are presented: spinal column loads of a glider pilot during an accident or "hard landing", analysis of downhill skiing and a piano mechanism. The presented results have been obtained by M.Sc. students (of the Faculty of Power and Aeronautical Engineering) performing their diploma and term projects at the Virtual Safety Engineering and Biomechanics Lab, Inst. of Aeronautics and Applied Mechanics, WUT.
PL
Wykonano badania wytrzymałości stopu Al-Si w jednoosiowym stanie naprężenia w temperaturze +20°C i +80°C dla trzech prędkości odkształcenia oraz badania wytrzymałości w przestrzennym, osiowosymetrycznym stanie naprężenia w temperaturze +20°C oraz +80°C. Wyniki badań wytrzymałościowych wykorzystano do modelowania numerycznego stanu naprężenia w elemencie zawieszenia poddanym obciążeniu udarowemu. Symulacje rozkładów naprężeń w łapie zawieszenia wykonano za pomocą programu Abaqus Explicite po upływie 10, 80 i 100 mikrosekund od momentu przyłożenia obciążenia dynamicznego. Wyniki modelowania numerycznego ujawniły miejsca w odlewie, od których rozpoczyna się proces zniszczenia, a na mikrofotografii obrazującej przełom próbki zaobserwowano pęknięte wydzielenia krzemu, co uznano za krytyczny warunek dekohezji.
EN
Strength tests of Al-Si alloy were carried out in uniaxial state of stress in +20°C and +80°C temperature with three strain rates along with strength tests in spatial axial-symmetrical state of stress in +20°C and +800C temperature. The results of stress tests were used for numerical modelling of stress state in suspension element subjected to the effect of impact load. Simulation of stress distribution was performed in suspension arm using Abaqus Explicite software after 10, 80 and 100 microseconds starting from the moment of applying a dynamic load. The results of numerical modelling revealed places in a cast piece where the failure process starts. In the microfractography picture of the piece fracture, the silicon precipitates with cracks were noticed. It was regarded as the critical decohesion condition.
PL
W artykule zaprezentowano dotychczasowe wyniki prac nad nieliniowymi zagadnieniami mechaniki. Dotyczą one modelowania zjawisk udarowych. Obiektem badań są konstrukcje ochronne maszyn roboczych. Przedstawiono podstawy teoretyczne określające charakterystyki materiałowe i ich wykorzystanie w metodzie elementów skończonych. Porównano różne modele zachowania się materiału w przypadku obciążenia udarowego oraz zaprezentowano przykłady liczbowe.
EN
In the paper selected problems occurring in analysis of nonlinear model of impact phenomena were presented. The material characteristics and their application in finite element method were discussed. Various models of material behavior under impact loading were compared and numerical examples were shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.