Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 246

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available Dyspozytornie kopalniane
PL
Dla sprawnego zarządzania ruchem zakładu górniczego oraz monitorowania zagrożeń w kopalniach służą dyspozytornie ruchu. Dyspozytornia prowadzi nadzór nad pracą urządzeń o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa kopalni. Podstawowym wyposażeniem dyspozytorni początkowo była łączność telefoniczna oraz urządzenia alarmowo-informacyjne do rejonów prowadzenia robót górniczych.
PL
W artykule, na tle charakterystyki geologicznej dolnośląskich złóż granitu, przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem osuwiskowym występującym w odkrywkowych zakładach górniczych. Ponadto omówiono warunki prowadzenia eksploatacji granitu na terenie Dolnego Śląska oraz kwestie nadzoru nad ruchem kamieniołomów wydobywających granit. Opisano również osuwisko, które zaistniało w Kopalni Granitu „Borów 17".
EN
Accurate prediction of blasting vibration should be achieved in mine blasting production practice. It is also a critical problem in the field of blasting vibration control technology research. In this research paper, on the basis of the previous research results and taking account into the reflection principle of elastic wave at the free interface, the authours proposes the blasting seismic wave propagation model. In addition, the blasting positive elevation effect are theoretically explained in detail, and the vibration velocity prediction formula of the positive elevation effect is derived. Finally, the positive elevation effect mechanism and the step (positive) formula are calibrated based on the on-site monitoring data of blasting vibration of Qipanjing Jinou coal mine. In beirf, a theoretical basis is laid by this paper for similar blasting projects.
PL
W artykule dokonano analizy i obliczeń obecnej i przyszłej sieci wentylacyjnej kopalni X w celu doboru parametrów wentylatorów głównych jakie powinny być zastosowane w modelu docelowym kopalni X po likwidacji niezbędnej infrastruktury wyrobisk górniczych i przystosowaniu kopalni do roli centralnej pompowni wód dołowych będącej zabezpieczeniem dla sąsiadujących z nią kopalń i zakładów górniczych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów aktualnej sieci wentylacyjnej Kopalni X oraz sieci modelu docelowego za pomocą programu AERO-2014D firmy POK „Zachód” Spółka z o. o. Symulacje parametrów sieci w modelu docelowym uwzględniały likwidację dwóch szybów i zbędnych wyrobisk górniczych. Badania przeprowadzono dla różnych typów wentylatorów głównych. Uzyskane wyniki pozwoliły dobrać optymalny wentylator główny, spełniający założone wymagania wentylacyjne w przyszłym modelu docelowym kopalni X.
EN
The article analyzes and calculates the current and future ventilation network of the X mine in order to select the parameters of the main fans that should be used in the target model of the X mine after the liquidation of the necessary mining excavations infrastructure and adaptation of the mine to the role of a central underground water pumping station which is a protection for neighboring mines and mining plants. The article presents the results of measurements of the parameters of the current ventilation network of the Mine X and the target model network using the AERO-2014D program of the company POK "Zachód" Spółka z o.o. Simulations of network parameters in the target model included the liquidation of two shafts and unnecessary mining excavations. The tests were carried out for various types of main fans. The obtained results enabled the selection of an optimal main fan meeting the assumed ventilation requirements in the future target model of the X mine.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z opracowaniem bezprzewodowego systemu łączności dla frontu wydobywczego podziemnej kopalni. Przedstawiono wyniki badań pomiarowych wydajności sieci, wykonanych w rzeczywistych warunkach kopalnianych (połączenie punkt-punkt), a także w warunkach laboratoryjnych (połączenie wieloskokowe). Przedstawiono również wybraną propozycję rozłożenia węzłów sieci we froncie wydobywczym, zapewniającą zasięg na obszarze 200x400m.
EN
The article presents the results of research related to the development of a wireless communication system for the mining front of the underground mine. The paper presents the results of network efficiency measurements carried out in real mine conditions (point-to-point connection) and also in laboratory conditions (multi-hop connection). A selected proposal for the distribution of network nodes in the mining front is also presented, ensuring a network’s range of 200x400m.
PL
W XVIII wieku na obszarze Górnego Śląska węgiel urabiano systemem chodników wybierkowych. Od chodnika podstawowego prowadzono prostopadle chodniki wybierkowe, z których starano się uzyskać jak najwięcej węgla. Ze względu na wzmożone ciśnienie górotworu występujące na skrzyżowaniu chodników pozostawiano filar węglowy podtrzymujący strop. System ten był mało wydajny i niebezpieczny.
EN
The purpose of this study was to assess miners’ perceptions about the safety climate of their workplace. To achieve the research aim, the relationship between demographic characteristics and occupational hazards was first determined, and finally, the relationship of safety climate with occupational hazards and health-seeking behavior was discovered. The data was collected through a self-reporting questionnaire. The results revealed that the subjects have to deal with severe occupational hazards, and they possess poor health-seeking behavior. A safety climate assessment showed that only one of the seven dimensions (i.e. safety communication, learning, and trust in co-worker safety competence) was at a satisfactory level. With respect to the first objective, we found that age, education, and experience were statistically significant with occupational hazards, while marital status had no significant impact on occupational hazards. Regarding the second objective, three dimensions (management safety justice, safety communication, learning, and trust in co-worker safety competence, and workers’ trust in the efficacy of safety systems) were significant predictors of occupational hazards. The study reflects that workers’ participation is the main factor in setting up an adequate safety climate within the organization. Suggestions provided in this study could provide useful information to managers and safety practitioners to improve safety performance and promote the safety climate in the organization.
EN
This paper is a continuation of the paper published in issue 2 of the 2019 journal. It includes a further analysis of the impact of selected factors shaping the OHS culture in Polish mining companies. The first half of 2020 sees the world combating the coronavirus. In the case of operations carried out by mining companies, the virus threat must necessarily be considered. What is more, this threat becomes even more significant when the energy security of Poland is taken into account. The paper presents the results of the strategic analysis carried out for a selected group of factors that shape the OHS culture in companies.
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy opublikowanej w numerze 2 czasopisma z roku 2019. Zawiera dalszą część prac prowadzonych nad analizą wpływu wybranych czynników kształtujących kulturę bhp w polskich przedsiębiorstwach branży wydobywczej. Pierwsza połowa 2020 roku to walka całego świata z koronawirusem. W przypadku prac realizowanych w przedsiębiorstwach wydobywczych zagrożenie wirusem siłą rzeczy musi być uwzględnione, a co więcej zyskuje ono na sile w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy strategicznej, przeprowadzonej dla wybranej grupy czynników kształtujących kulturę bhp w przedsiębiorstwach.
EN
The production process carried out in longwall faces of hard coal mines is characterized by a high production risk due to a number of factors determining it. Therefore, it is necessary to recognize this risk and then reduce its occurrence. This article presents the mining and geological as well as technical and organizational conditions of the process carried out in the longwall face. The possibilities of risk assessment and its quantification in the production process implemented in the longwall face of hard coal mines for the selected mining technology are also presented. It was found that the constantly evolving BI class tools are intended to support the decision-making process based on the knowledge derived from the events that take place every day in the enterprise, including longwall faces. The use of appropriate computational tools and methodologies to analyze collected data may contribute to reduce the negative effects of the risk that occurs in the mining process.
PL
Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego charakteryzuje się występowaniem wysokiego ryzyka produkcyjnego, ze względu na szereg determinujących go czynników. Konieczne zatem jest rozpoznanie tego ryzyka a następnie ograniczanie jego występowania. W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania geologiczno- górnicze oraz techniczno-organizacyjne procesu realizowanego w przodku ścianowym. Zaprezentowano także możliwości oceny ryzyka i jego kwantyfikacji w procesie produkcyjnym realizowanym w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego dla wybranej technologii urabiania. Stwierdzono, że stale rozbudowujące się narzędzia klasy BI z założenia mają wspierać proces decyzyjny i to właśnie w oparciu o wiedzę pochodzącą ze zdarzeń, które codziennie mają miejsce w przedsiębiorstwie, w tym także w przodkach ścianowych. Odpowiednie wyposażenie gromadzonych danych w narzędzia i metodyki obliczeniowe może przyczyniać się do ograniczania negatywnych skutków ryzyka, jakie występuje w procesie wydobywczym.
EN
In the Canary Islands, groundwater is the main source of drinking water. Groundwater mines have been the system used by the engineers of the archipelago to collect water from the ground. The Canary Islands are volcanic with soils characterized by being rich in uranium, the disintegration of which gives rise to radon gas. In this study, radon gas levels in the mines on two islands of the archipelago have been measured to study exposure to this gas in the galleries. Results show values much higher than the European regulatory limit concentrations.
11
EN
The article presents the methodology for assessing the longevity of hard coal mines. Based on inter-national experts’ assessments, important criteria for determining mine viability have been presented. The results refer to Polish coal mines in the area of the Upper Silesian Coal Basin, however, the methodology itself can be applied to other geological and mining conditions of mines elsewhere. The results of structural analyses carried out using the MICMAC method for factors related to the mining geo-environment that may determine the longevity of individual hard coal mines are presented. The analyses were based on the results of expert surveys carried out using the Delphi method. The experts participating in the survey came from various countries and had extensive experience related to work or cooperation with hard coal mining. The criterion factors examined were assigned to two systems (groups) for which structural analysis was performed. The first group includes factors related to the level of exploitation hampering, while the second group includes factors related to hard coal quality and the availability of resources. As a result of the analyses the following were determined: the key factors which have the most significant influence on the system, result and goal factors, factors affecting the system and autonomous factors which have little effect on the system. The obtained results allowed to determine which factors should be taken into account in the process of determining the longevity of a hard coal mine.
EN
Wet shotcrete technology is being gradually used in roadway support in frigid mining areas. Thus, problems such as low strength, fragility, and high repair rate have also emerged. This study focuses on low strength, cracking, and other problems in the wet shotcrete support of a mine. It introduced the fishbone diagram to investigate the effects of temperature, cement content, and water-cement ratio (W/C) on the strength of the shotcrete layer. The microscopic morphology of wet shotcrete based on scanning electron microscopy (SEM) is observed. Results demonstrated that temperature was the main influencing factor of wet shotcrete in frigid mining areas. When the curing temperature was lower than 10°C, the early strength of wet shotcrete dropped significantly. Temperatures above 15°C were favorable for later gain in strength. W/C was of a complementary relationship with strength development at different ages. Temperature was the essential factor that influenced the microscopic morphology of wet shotcrete. Furthermore, internal initial porosity and aggregate interface bonding strength had a direct effect on macro-mechanical properties of wet shotcrete.
13
Content available remote Próba oceny trwałości koronek oraz raczków wykorzystywanych w kopalni Rudna
PL
W pracy przedstawiono oparte na teorii rozprzestrzeniania się sprężystych fal naprężeń podstawy funkcjonowania wiertarek obrotowo-udarowych przeznaczonych do wiercenia otworów strzałowych i kotwiowych w skałach zwięzłych i bardzo zwięzłych. Sprecyzowano podstawowe parametry determinujące o optymalnej prędkości wiercenia i wzajemne związki pomiędzy nimi, a także ograniczenia, którym podlegają. Rezultaty pomiarów przedstawiono graficznie na wykresach.
EN
The paper presents essentials of operation of rotary and percussive drills destined for boring of blaster and bolting holes into some compact and very compact rocks, based on the theory of propagation of stress wave elasticity. The basic parameters determining an optimal drilling velocity and reciprocal links among them as well as limitations of which they depend on have been defined. The results of measurement shave been shown on graphic way into diagrams.
PL
Artykuł podejmuje problematykę utraty słuchu wśród górników kopalń węgla kamiennego. Opisuje zagrożenia związane z hałasem występujące w górniczym środowisku pracy. Przedstawia wyniki krótkich badań testowych identyfikujących zaburzenia słuchu wśród wybranej grupy pracowników kopalń. Próbuje ocenić słabe i mocne strony występującego w Polsce systemu diagnostyki słuchu. Przedstawia ciekawe wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród górników z zakresu zagrożeń hałasem oraz zwraca uwagę na możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyki i profilaktyki zaburzeń słuchu w polskich kopalniach.
EN
The article deals with the problem of hearing loss among miners of hard coal mines. Describes hazards related to noise occurring in the mining work environment. It presents the results of short test tests identifying hearing disorders among a selected group of mine employees. The article also tries to assess the weaknesses and strengths of the hearing diagnostics system in Poland. It presents interesting results of surveys conducted among miners in the field of noise hazards and draws attention to the possibility of introducing innovative solutions in the field of diagnostics and prevention of hearing disorders in Polish mines.
PL
Artykuł podejmuje problematykę określenia parametrów sieci wentylacyjnej Kopalni X dla przyszłego modelu docelowego jej funkcjonowania, w którym po zakończeniu etapu likwidacji zbędnej infrastruktury kopalnia będzie pełnić rolę centralnej pompowni wód dołowych dla wszystkich kopalń Niecki Bytomskiej. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów aktualnej sieci wentylacyjnej Kopalni X oraz za pomocą programu AERO-2014D firmy POK „Zachód” Spółka z o.o. symulację parametrów jej sieci w modelu docelowym po likwidacji szybu „Witczak”. Uzyskane wyniki pozwoliły określić działania techniczne jakie należy podjąć aby zagwarantować stabilność sieci wentylacyjnej w przyszłym modelu docelowym kopalni X.
EN
The article deals with the issue of determining the parameters of the ventilation network of the Mine X for the future model of its target operation, in which after completion of the phase of unnecessary infrastructure liquidation will act as a central pumping station for all mines of the Bytom Basin. The article presents the results of measurements of the parameters of the current ventilation network of Mine X and with the help of the AERO-2014D program of the POK "Zachód" Spółka z o.o. simulation of its network parameters in the target model after the liquidation of the "Witczak" shaft. The obtained results allowed to determine the technical measures to be taken to ensure the stability of the ventilation network in the future target model of the X mine.
PL
Przy ustalaniu, do jakiej kategorii terenów należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, najważniejsza jest treść planu miejscowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
PL
Przedsiębiorstwa górnicze oddziaływują na społeczność lokalną, która zamieszkuje tereny, gdzie prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego, dlatego też występują silne relacje pomiędzy kopalniami a samorządami lokalnymi, często oparty na emocjach, a nie na argumentach. Mając to na uwadze, autorzy artykułu postawili sobie za cel zdiagnozowanie jak samorządy lokalne postrzegają przedsiębiorstwa wydobywcze działające na ich terenie i ewentualne zasygnalizowanie problemów występujących na linii samorząd-kopalnia. Narzędziem w przeprowadzonym badaniu była ankieta, która została wypełniona przez respondentów przy wykorzystaniu metody CAWI (wywiad realizowany za pośrednictwem Internetu). Z wyników przeprowadzonych badań wynika, że samorządy stosunkowo dobrze oceniają współpracę z kopalniami i stwierdzają jednoznacznie, że nie są z nimi skonfliktowane. Najgorzej natomiast została oceniona sfera działalności kopalń na rzecz społeczności lokalnych. Oryginalność przeprowadzonej analizy zaprezentowanej w artykule polega na wykorzystaniu do badań autorskiej ankiety, opracowanej na potrzeby działalności Grupy wspólnych inicjatyw społecznych GÓRNICTWO OK, mającej na celu poprawę wizerunku kopalń wśród społeczności.
EN
Mining plants influence local communities inhabiting areas where hard coal is exploited; for this reason, there are strong relationships between coal mines and local governments, which are frequently based on emotions rather than arguments. Bearing this in mind, the authors of the article set themselves the goal to find out how local governments perceive mining plants operating on their territory and, possibly, to signal problems between the government and the mine. The tool used in the research was a survey, which was completed by respondents using the CAWI method (computer-assisted web interviews). The results of the conducted investigations indicate that local governments assess co-operation with mines relatively well and make it clear that they are not in conflict with each other. The worst evaluated area was the activity of mines on behalf of local communities. The original character of the conducted analysis that has been presented in the article lies in the use of the authors’ own survey, developed for the needs of the activity of the Group of Joint Social Initiatives GÓRNICTWO OK, aimed at improving the image of mines among communities.
EN
Coal dust explosions are a lethal threat to anyone working in an underground coal mine. Many coal mining countries including Australia and much of Europe already utilize passive barrier explosion suppressant systems but due to differences in ventilation patterns in the United States, simple passive systems such as the bagged barrier are not as cost effective. Active systems are triggered by properties of an explosion, such as pressure, heat, or light, and release or project a suppressant into the environment to suppress an explosion. To deploy an active system, the best sensor and suppressant release location and spacing must be determined; this must account for total system latency and explosive propagation speed. A 10:1 model of a longwall entry system has been developed to study the pressure wave propagation of coal dust explosions and consequent triggering of different suppressants. The scaled model, with its removable stoppings, allows multiple potential propagation pathways for an explosion to be repeatedly tested, different from typical straight shock tunnel tests. The layout also facilitates the placement of sensors and cameras to fully observe and document the tests. The pressure wave characteristics found at crosscuts and corners will aid in the development of active barrier trigger systems and spacing of suppressant release locations.
PL
Korozja instalacji podczas procesu wydobycia i przeróbki ropy naftowej stwarza ogromny problem techniczny i ekonomiczny, dlatego stosowane są różne metody ochrony przed korozją, w tym wykorzystywanie inhibitorów korozji. W publikacji opisano przyczyny powstawania korozji oraz przemysłowe metody jej zapobiegania w kopalniach i rafineriach. Przedstawiono metody badań oraz wyniki badań laboratoryjnych inhibitorów korozji opracowanych w ramach projektu: Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Badania korozyjne wykonane według NACE 1D182 wykazały, że przy dozowaniu do mieszanki ropa–woda 25 mg/litr inhibitora korozji do dozowania ciągłego do odwiertów i ropociągów Pachem-CWR-1011 szybkość korozji płytek Steel Shimstock obniżyła się z wartości około 1,4 mm/rok do poniżej 0,05 mm/rok, poziom ochrony przed korozją wynosił 96,7%, a rozdział ropy od wody nastąpił w czasie do 15 minut. Badania skłonności do emulgowania według ASTM G 170-06, z udziałem tego inhibitora w ilości 50 mg/litr, wykazały, że do 15 minut zaobserwowano ostry rozdział ropy naftowej od wody. Badania, według NACE 1D182, inhibitora korozji do dozowania okresowego do odwiertów i ropociągów Pachem-CWR-1021 wykazały, że przy jego dozowaniu w I etapie – w celu wytworzenia powłoki ochronnej – w ilości 10 000 mg/litr mieszanki ropa–woda szybkość korozji płytek Steel Shimstock w II etapie obniżyła się do poniżej 0,05 mm/rok, a stopień ochrony przed korozją wynosił 98,60%. Po badaniu do 15 minut zaobserwowano wyraźny rozdział ropy naftowej od wody. Badania grubości warstwy wykazały, że Pachem-CWR-1021 tworzy powłokę ochronną o grubości około 20 mikrometrów. Przeprowadzono badania inhibitora Pachem-CR-1012 do dozowania w sposób ciągły do rur oparowych i orosień kolumn destylacyjnych w celu ochrony przed korozją kolumn destylacyjnych, układów kondensacyjnych i rurociągów na instalacji destylacji ruro- wo-wieżowej DRW. Badania według NACE 1D182 wykazały, że inhibitor przy dozowaniu 15 mg/litr benzyny ogranicza szybkość korozji z poziomu około 2 mm/rok do poniżej 0,01 mm/rok, a stopień ochrony przed korozją wynosi 99,8%. Inhibitor znakomicie przeciwdziała tworzeniu się emulsji – po badaniu uzyskano niezawodnioną, pozbawioną produktów korozji benzynę surową i czystą, pozbawioną węglowodorów wodę kondensacyjną.
EN
Corrosion of installations during the process of oil production and processing creates a huge technical and economic problem, which is why various methods of corrosion protection are applied, including the use of corrosion inhibitors. The paper describes the causes of corrosion and industrial methods of its prevention in oilfields and refineries. The research methods and laboratory test results of corrosion inhibitors developed as part of the Project: Innovative chemicals with modified imidazoline for the refinery, oilfields, metallurgy and machinery industries, co-financed by the National Center for Research and Development. Corrosion tests (NACE 1D182) have shown that dosing the Pachem-CWR-1011 corrosion inhibitor for continuous injection to wells and pipelines to an oil/water mixture at 25 mg/liter, decreased the corrosion rate of Steel Shimstock plates from ca 1.4 mm/year to below 0.05 mm/year, and corrosion protection was 96.7%. Emulsification tendency evaluation (ASTM G 170-06) showed a sharp separation of crude oil and water phases within up to 15 minutes when 50 mg/liter of this inhibitor was used. Tests of the Pachem-CWR-1021 corrosion inhibitor for periodical injection to wells and pipelines showed that the rate of corrosion of Steel Shimstock plates, in the second stage, decreased to a level below 0.05 mm/year, and the degree of corrosion protection was 98.60% when a treat rate of 10,000 mg/liter of oil-water mixture was used in the first stage to produce a protective coating. After the tests, a clear separation of oil and water was observed within up to 15 minutes. The film layer thickness measurements showed that Pachem-CWR-1021 forms a protective film with a thickness of about 20 micrometers. Corrosion inhibitor PachemCR-1012 for continuous dosing into the vapor pipes and refractory distillation columns to protect against corrosion of the installation on the CDU plant was also tested. The NACE 1D182 tests have shown that the inhibitor, dosed at the rate of 15 mg/liter of gasoline reduces the corrosion rate from 2 mm/year to below 0.01 mm/year, and the degree of corrosion protection is 99.8%. The inhibitor is excellent in protecting against the formation of emulsions – after the test, a non-watery crude oil free corrosion products and clear condensation water free of hydrocarbons were obtained.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.