Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
2
Content available Stability analysis of hybrid active power filter
EN
In the paper the analysis of a three-phase hybrid active power filter stability has been presented. Configuration with a single tuned passive filter was used as an example. However, the analysis can be applied to similar configurations of hybrid filters with closed loop control. The article presents a model of the analyzed system in the frequency domain. The division of the model into two independent systems, for positive and negative components, allowed to apply the Nyquist criterion for the stability analysis in this case. As a part of the analysis, the effect of delays, control signal filter parameters, and passive filter parameters have been examined. Based on the presented stability analysis, system parameters for the experimental model of a hybrid power filter have been selected. Finally, experimental results confirming the validity of the analysis have been shown.
4
Content available remote Hybrid power line conditioner based on two parallel converters topology
EN
A new Hybrid Power Line Conditioner is proposed in this paper. It is formed by an active conditioner in parallel with a hybrid conditioner composed by an active filter in series to one or more passive filters. This topology allows the reduction of the inverters power rating, constituting an effective solution in high power levels where classical power filters can not be used. The conditioner operates properly in three-phase four-wire systems reducing the harmonic distortion and/or unbalance and attaining unity displacement power factor. Experimental results are included for testing the topology and its control.
PL
W artykule przedstawiono nową strukturę oraz metodę sterowania trójfazowego-czteroprzewodowego równoległego filtru aktywnego (APF) sprzężonego z siecią zasilającą za pomocą szeregowego obwodu LC, przeznaczonego do redukcji harmonicznych. Główna cechą zaproponowanej struktury, wyróżniającą ją spośród innych rozwiązań układów APF, jest połączenie przewodu neutralnego sieci zasilającej z ujemną szyną DC falownika, przez co unika się potrzeby zastosowania dzielonego kondensatora. Natomiast, sprzężenie LC układu APF z siecią zasilającą oraz kontrola napięcia stałego na poszczególnych kondensatorach sprzęgających pozwalają stosować niskie napięcie na szynach DC, a także osiągnąć symetrię napięcia podawanego na sterownik prądu w przedziałach załączania ton i wyłączania toff tranzystorów. Niniejszy artykuł zawiera ogólne omówienie nowej struktury oraz porównanie z klasycznymi układami APF z dławikami sprzęgającymi L. Ponadto, przedstawiono metodę sterowania umożliwiającą uzyskanie wspomnianej wyżej symetrii napięcia i, w konsekwencji, zmniejszenie napięcia na szynach DC oraz wartości dławików w obwodach sprzęgających LC. Właściwości zaproponowanego rozwiązania ilustrują wyniki symulacji i badań eksperymentalnych.
5
Content available remote Hybrid modulation technique for the neutral-point-clamped converter
EN
This paper presents a hybrid modulation technique for the three-level neutral-point-clamped converter. A modulation strategy that was presented previously is able to remove completely the low frequency voltage oscillations that appear on the neutral point for some operation conditions. However, such a modulation strategy has an important drawback; it increases significantly switching losses on the converter. The hybrid modulation proposed here combines such a modulation with sinusoidal PWM. The main characteristic of this hybrid modulation is the capacity to reduce switching losses at the cost of having some low-frequency voltage oscillations on the neutral point. The amplitude of these oscillations can be controlled thanks to the degree of mixture between the two strategies. Performance of the hybrid modulation is analyzed in this paper and compared with the original strategies. Switching losses are evaluated by simulation, and some experimental results show how the hybrid modulation performs with balancing the dc-link capacitors.
PL
W artykule omówiono technikę modulacji hybrydowej w zastosowaniu do trójpoziomowego przekształtnika typu NPC. Strategia modulacji przedstawiona we wcześniejszych publikacjach umożliwia całkowite wyeliminowanie niskoczęstotliwościowych oscylacji napięcia, pojawiających się w punkcie neutralnym przekształtnika w pewnych warunkach jego działania. Jej istotną wadą są, jednakże, znaczne większe straty łączeniowe przekształtnika. Proponowana modulacja hybrydowa stanowi połączenie tej modulacji i sinusoidalnej PWM, a jej główną cechą jest zdolność redukowania strat łączeniowych kosztem niedużych niskoczęstotliwościowych oscylacji napięcia w punkcie neutralnym. Amplituda tych oscylacji może być przy tym kontrolowana poprzez stopień mieszania obydwu strategii. W artykule przeprowadzono analizę i ocenę modulacji hybrydowej w porównaniu ze strategią pierwotną. Straty łączeniowe zostały ocenione na podstawie symulacji, natomiast, wybrane wyniki badań eksperymentalnych, pokazują wpływ modulacji hybrydowej na zrównoważenie napięcia kondensatorów w obwodzie DC.
PL
W referacie przedstawiono konsekwencje zastosowania układów przekształtnikowych w napędach maszyn górniczych z uwagi na jakość energii w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych. W celu ograniczenia zawartości wyższych harmonicznych w prądach i w napięciach zasilania układów przekształtnikowych stosowane są statyczne filtry pojemnościowe. W referacie zaproponowano wykorzystanie filtrów aktywnych do kompensacji wyższych harmonicznych w sieciach kopalnianych. Dla układu sieci kopalnianej zasilającej maszynę wyciągową z silnikiem prądu stałego, zasilaną z 3-fazowego prostownika mostkowego, symetrycznego, przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych modelu matematycznego układu oraz porównanie statycznych i dynamicznych metod kompensacji wyższych harmonicznych.
EN
The paper presents the consequences of application a converter supply systems in mines machines drives systems, considering for quality of energy in mining electroenergetic sets. For minimization of capability of high harmonics in current and in voltage of converter supply systems, are applied a static capacity filters. In the paper proposed utilization of active filters for compensation of high harmonics spectrum in mining sets. For supply system consisting of: hoisting machine driven by DC motor and supplied with 3 phase symmetric bridge rectifier, are presented a result's of simulation performances for the mathematical model of drive system, and a comparison of static and dynamic compensation method's.
PL
Przedstawiono zarys budowy (syntezy) filtru hybrydowego - na przykładzie filtru w obwodzie prądu stałego - o strukturze "optymalizowanej". Wykorzystuje sie w niej dwójnik aktywny z torem aktywnej filtracji, do osiągnięcia w gałęzi poprzecznej filtru dolnoprzepustowego rezonansu napięć, inwariantnego względem wartości prądu płynącego w tej gałęzi i jego widma. Filtr o takiej strukturze umożliwia osiągnięcie bardzo duzego współczynnika tłumienia zakłóceń prądowych i napięciowych w układzie zasilania z przekształtnikami. Zawarto wyniki symulacjipracy gałęzi poprzecznej z wymuszeniem prądowym: sinusoidalnym, prostokątnym i typu "szum". Przedstawiono także oscylogramy z pracy filtru wejściowego z kompensacją w układzie zamkniętym dla obwodu rzeczywistego z przerywaczem okresowym
EN
The paper outlines of hybrid filter synthesis - exemplified by the filter in the direct current circuit - with an optimized structure. An active two-terminal network with an active filtering line is used in the filter to achieve - in the crosswise branch of a low-pass filter - a voltage resonance which is invariant in relation to the value and the spectrum of the current in the branch. A structure of this type makes it possible ti achieve a high attenuation factor of circuit and voltage disturbances occurring in a supply system with converters. The paper contains the simulation results for the work of the crosswise branch with sinusiodal, rectangular and "noise" type input functions. It also outliness oscillograms of the work of the input filter with a closed systems compensation for an actual circuit with a chopper
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.