Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 237

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Według wstępnych danych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) polskie przedsiębiorstwa chemiczne w 2019 r. obniżyły wskaźniki płynności bieżącej średnio o ok. 40%, podczas gdy w krajach europejskich wskaźnik ten dla przedsiębiorstw chemicznych wzrósł o ok. 14,8%, a dla całego świata nie uległ on zmianie. Średnie (oraz mediany) wskaźniki płynności bieżącej zarówno dla Polski, jak i dla krajów Europy oraz świata utrzymywały się na bezpiecznym i dość wysokim poziomie. Cykl należności uległ skróceniu dla Polski o 11,7%, dla Europy o 23,16%, a dla świata o 26,39%. Długość cykli należności była podobna dla Polski, Europy oraz świata. Jeśli chodzi o sprzedaż produkcji chemicznej, to w Polsce odnotowano wyższy wzrost niż w Europie czy na świecie (w Polsce wzrost o 3,7%, w Europie spadek o 1,7%, na świecie wzrost o 1,5%).
EN
Title data for chem. industry in Poland, Europe and world in 2010–2019 were compared. High stability of the industry was obsd.
PL
Na podstawie danych wstępnych (dostępnych w sierpniu 2019 r.) stwierdzono, że przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce w 2019 r. odnotowały poprawę wskaźnika rentowności brutto opartego na sprzedaży, ale jednocześnie spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto. Spadek wskaźników rentowności opartych na zysku netto obserwowano także dla Europy i świata. W 2019 r. spadł także dla polskich przedsiębiorstw chemicznych wskaźnik pokrycia odsetek, czyli zdolność do obsługi zadłużenia, oraz wydłużył się cykl zapasów. Sytuacja przemysłu chemicznego w 2019 r. pogorszyła się w porównaniu z 2018 r., jednak średnie i mediany badanych wskaźników finansowych wskazują, że nie było to silne pogorszenie.
EN
Financial situation of the Polish chem. industry in 2010–2019 (for 2019 the analysis was based on a small sample of enterprises) was presented. The efficiency, profitability and solvency indicators of chem. companies in Poland, Europe and the world were compared.
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dla studiów wykonalności projektów taborowych. Na poziomie Unii Europejskiej oraz w poszczególnych krajach członkowskich przyjęto szereg norm prawnych oraz bazujących na ich podstawie tzw. dobrych praktyk dotyczących minimalnego zakresu informacyjnego Studiów Wykonalności i w ten sposób powstał model Studium Wykonalności, który umownie można określić, jako „europejski” lub „unijny”. Model ten wynika z omawianych w artykule rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej. Zasadniczą część artykułu stanowią omówione w kontekście unijnych rozporządzeń zasady ogólne analizy finansowej i ekonomicznej, wchodzącej w skład całej analizy kosztów i korzyści (AKK).
EN
The article discusses the basic requirements for the feasibility studies of rolling stock projects. At the level of the European Union and in individual Member States, a number of legal norms and the so-called good practices regarding the minimum information scope of Feasibility Studies, and thus the Feasibility Study model was created, which can be contractually defined as "European" or "EU". This model results from the regulations of the European Parliament and delegated regulations of the European Commission discussed in the article. The essential part of the article consists of the general principles of financial and economic analysis, which are part of the entire cost-benefit analysis (CBA), discussed in the context of EU regulation.
PL
W artykule za pomocą modeli matematycznych z czasem ciągłym wykonano analizę relacji cenowych pomiędzy cenami paliw, ceną energii elektrycznej, ciepła oraz ceną pozwoleń na emisję CO2, dla układu gazowo-parowego dwupaliwowego z turbiną upustowo-kondensacyjną. Rezultaty obliczeń zaprezentowano na wykresach. Wykonane analizy umożliwiają dobór optymalnej mocy turbozespołu gazowego, tj. mocy gwarantującej najniższe koszty produkcji ciepła.
EN
In the article, using continuous mathematical models, an analysis of the price relations between fuel prices, the price of electricity, heat and the price of CO2 emission permits was carried out for a dual-fuel gas-steam system with a venting condensing turbine. The results of the calculations are presented in the charts. The performed analyzes allow selection of the optimal power of the gas turbine set, i.e. the power guaranteeing the lowest heat production costs.
EN
Mercury emissions have become one of the problems in the energy sector in recent years. The currently used mercury removal techniques include: primary, secondary and preliminary methods. However, due to the large variation in the mercury content in hard and brown coal and the different characteristics of power plants, these methods are often not effective enough to meet the new requirements set by BREF/BAT which requires a search for new, high-efficiency solutions. The proposal for a new technology has been developed in the project “Hybrid Adsorption Systems to Reduce Mercury Emissions Using Highly Effective Polymer Components” (HYBREM). The project was implemented by the consortium of SBB Energy SA and ZEPAK Pątnów II Power Plant. An innovative, high-efficiency hybrid technology for purifying exhaust gases from mercury was developed. GORE polymer modules were used as a technology base where, in combination with the injection of solid sorbents, a hybrid technology was developed. To assess the economic efficiency of the similar case as in the HYBREM project model based on OPEX and CAPEX, each method was selected separately. The article focused on the substitution of solid sorbents used in the HYBREM project by zeolite based materials. Modified zeolite X, applied in the project, was derived from fly ash. Preliminary analysis shows that the system of proposed technologies is very cost-competitive compared only to GORE technology. The basic factors are the possibility of recovering zeolites from ash, combined with low investment outlays.
PL
Emisja rtęci w ostatnich latach stała się jednym z problemów sektora energetycznego. Obecnie stosowane techniki usuwania rtęci to: metody pierwotne, wtórne i wstępne. Nie są one wystarczająco skuteczne, aby spełnić nowe wymagania określone przez BREF/BAT, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, wysokowydajnych rozwiązań. Propozycja nowej technologii została opracowana w ramach projektu „Hybrydowe systemy adsorpcyjne w celu zmniejszenia emisji rtęci za pomocą wysoce skutecznych składników polimerowych” (HYBREM). Projekt został zrealizowany przez konsorcjum SBB Energy SA i Elektrownię Pątnów II. W jego ramach zbudowano innowacyjną, wysokowydajną technologię do oczyszczania gazów spalinowych z rtęci. Zastosowano technologię GORE, która łączy istniejące rozwiązania wykorzystujące wydajne moduły polimerowe oraz system wtrysku stałego sorbentu. Innym rozwiązaniem jest technologia konfiguracji wtrysku sorbentu bez użycia modułów GORE. Aby ocenić efektywność ekonomiczną dla przypadku podobnego jak w projekcie HYBREM, wybrano model oparty na OPEX i CAPEX. Artykuł koncentruje się na zastąpieniu stałych sorbentów stosowanych w projekcie HYBREM materiałami na bazie zeolitów. Zastosowany w projekcie zmodyfikowany zeolit X pochodził z popiołu lotnego. Wstępna analiza pokazuje, że system proponowanych technologii jest bardzo konkurencyjny pod względem kosztów w porównaniu z technologią GORE. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest możliwość odzyskiwania zeolitów z popiołu w połączeniu z niskimi nakładami inwestycyjnymi.
PL
Nieustanny rozwój cywilizacyjny, mimo powstawania i rozwoju coraz mniej energochłonnych technologii, generuje jednak stały wzrost zapotrzebowania na energię, tak w sektorze elektroenergetycznym, jak i w sektorze energetyki cieplnej.
PL
Szanse na stosunkowo duże złoża węglowodorów istnieją w Karpatach oraz na Niżu Polskim w utworach czerwonego spągowca i być może dewonu. Ich cechą wspólną jest zaleganie na głębokościach poniżej 3 km. Duże koszty wierceń na tych głębokościach oraz typ potencjalnych złóż (niekonwencjonalne i o niskich przepuszczalnościach) są przyczynami, dla których problemem zasadniczym jest opłacalność ich eksploatacji. Realna analiza ekonomiczna wymaga opracowania modelu złoża (wraz z charakterystyką petrofizyczną skał, liczbą potencjalnych odwiertów), a ten z kolei wymaga wykonania kompletu badań geofizyki otworowej i kompletu badań laboratoryjnych (petrograficznych, petrofizycznych). Dodatkowo ze względu na głębokości i rodzaj skał takie parametry jak przepuszczalność, przepuszczalność względna, przepływy oryginalnych płynów złożowych czy analizy geomechaniczne muszą być wykonywane w symulowanych warunkach złożowych. Analizy w symulowanych warunkach złożowych trwają bardzo długo, są również kosztowne. Kolejnym parametrem warunkującym opłacalną eksploatację jest ilość węglowodorów, które można pozyskać. Należy również uwzględnić potencjalne szczelinowania. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonanie wstępnego modelu złoża na podstawie pierwszego wiercenia. Czy jest to możliwe? Tak, jeśli stworzymy odpowiednie bazy danych dla poszczególnych basenów sedymentacyjnych. Warunkiem koniecznym jest istnienie w bazie danych poprawnej statystycznie liczby badań wykonanych w warunkach otworowych oraz wszystkich innych dostępnych badań. Wtedy, wykorzystując metody sztucznej inteligencji, można dokonać wydzielenia klas podobieństwa skał (ang. rock typing), oszacować parametry skał dla całego złoża i przeprowadzić analizę ekonomiczną na podstawie bazy danych z rozwiercanego basenu sedymentacyjnego oraz wyników badań rdzeni i profili geofizycznych z pierwszego odwiertu. Bazy danych powinny rosnąć w miarę prac w poszczególnych basenach sedymentacyjnych. Podsumowując, można stwierdzić, że kluczem dla udostępniania tego typu złóż będą analizy w symulowanych warunkach złożowych i bazy danych (big data) pozwalające na zastosowanie metod sztucznej inteligencji.
EN
We are entering the second stage of prospecting hydrocarbons in Poland. The potential volume of gas in various types of unconventional reservoirs is huge. Deep lying sediments in the Carpathians and in the Polish Lowland (the Rotliegend Basin and the Devonian) are prospective gas basins, but it is possible to find them deeper than 3000 m. Additionally, in contrast with shale gas, other types of unconventional reservoirs provide a big chance for profitable exploitation, however it requires application of complex, modern methods of investigation and very careful calculation of all prices connected with facilities of such types of reservoirs. Deeper targets means great drilling costs. Unconventional type means that compressibility of rocks and reservoir fluids, as well as high temperatures and pressures, must be taken into account. These two factors result in the main problem being economical profitability. Real economical analysis is possible after creating a numerical reservoir model with evaluation of the volume of hydrocarbons, the number of necessary wells and the potential production rate. The numerical model requires well logs and laboratory analyses. A part of laboratory analyses must be performed in simulated reservoir conditions. These analyses are expensive and time consuming. So, is it possible to reduce the costs and the time of model creation? For example, is it possible to create a full numerical model on the basis of the first well. Yes, if we have an appropriate data base (date base from the sedimentary basin in which we found a reservoir with a statistically correct number of core analyses performed in simulated reservoir conditions). In such a situation we can apply artificial intelligence methods and rock typing methods and evaluate petrophysical parameters for the whole reservoir. To sum up, the key to proper evaluation and exploitation scheduling will be the analyses performed in simulated reservoir conditions and big data.
PL
Artykuł zawiera analizę przepisów statuujących ramy działalności czterech form organizacyjnych energetyki rozproszonej – klastra energii, spółdzielni energetycznej, społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej oraz obywatelskiej społeczności energetycznej. Dwie pierwsze istnieją już na gruncie prawa polskiego, wprowadzenie dwóch pozostałych dokona się wraz z transpozycją dyrektyw 2018/2001 oraz 2019/944. Autorzy szczegółowo analizują definicje i przepisy materialne regulujące tworzenie i funkcjonowanie wyżej wymienionych form organizacyjnych. Na tej podstawie autorzy identyfikują możliwe problemy i przeszkody regulacyjne w rozwoju inicjatyw, które zdecydują się uzyskać jeden z czterech omawianych statusów. Ponadto autorzy proponują prawodawcy pewne rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację adresatów analizowanych rozwiązań regulacyjnych.
EN
The article contains an analysis of the legal framework on four organisational forms related to decentralised generation – energy cluster, energy cooperative, renewable energy community and citizens’ energy community. The first two are already included in the Polish law, while the remaining two will be introduced along with the transposition process for directives 2018/2001 and 2019/944. The authors analyse in detail the definitions and substantive provisions prescribing how the abovementioned organisational forms are to be set up and operated. On that basis, the authors identify possible problems and regulatory barriers to the development of initiatives which decide to assume one of the four legal statuses analysed. Moreover, the authors include some proposals on how the legislator could improve the situation of the addressees of the analysed regulatory solutions.
EN
This article presents issues related to the search for new products. The process of innovation implementation in a production company is characterized. Issues related to the process of innovation implementation are presented, as well as processes closely related to it. There are presented the analyses which are necessary to carry out, before starting the process of innovation implementation in a company. The process of economic analyses and risk assessment of FMEA implementation was discussed. The analyses presented refer to a specific example which is the implementation of innovative impregnated wheels in the company Andre Abrasive Articles.
PL
Analizując koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła w hierarchicznych elektrowniach i elektrociepłowniach gazowo-parowych okazuje się, że bardzo istotną częścią tych kosztów jest składnik kapitałowy części parowej. Dlatego należy poszukiwać sposobu ich obniżenia instalując w układzie zamiast turbiny parowej turakspander wraz ze sprężarką i nagrzewnicą powietrza. W artykule przedstawiono analizę energetyczną i ekonomiczną takiego wiązania.
EN
Analyzing the costs of electricity and heat production in hierarchical power plants and gas-steam CHP plants, it appears that a very important aspect related to this cost is associated with the capital investment in the steam-based system. Therefore, attempts should be made to find a way to reduce the cost of electricity and heat production related to thre steam-based system installed in the hierarchical power plants and gassteam CHP plants. For instance, in the place of installing a steam turbine in them, it is possible to consider the use of a turboexpander with a compressor and an air preheater. This paper contains a report concerned with the thermal and economic analysis of such a system design.
12
Content available remote Environmentally friendly fuel usage: Economic margin of feasibility
EN
In the world there are two main problems concerning energy and ecology. Despite the crude oil price fluctuation, it has tended to increase. Moreover fossil fuel burning emits hazard compounds, including greenhouse gas. To solve them alternative fuels for vehicle have to be used. In due to properties, their usage impacts on the engine efficiency. The alternative fuel usage needs additional investment costs on the vehicle engines adaptation and fuel supply infrastructure. So, decisions must be based on mathematical apparatus. Three submodels were used in the suggested mathematical model: energy and economic indicator for fuels; energy and economic indicator for vehicles; criteria for investment projects. As a criterion of investment projects the profitability index has been grounded. The mathematical model and the algorithm for determining the feasibility of the alternative fuel utilization have been developed. The proposed algorithm includes the following stages: calculation of the fuel energy cost; calculation of the criteria for vehicles; determining the maximum value of investments; making decisions. Biofuels and gaseous fuels for some countries have been studied. The economic attractiveness of the alternative transport fuels has been presented. According to mathematical modeling, gaseous fuels are more economically attractive compared with liquid biofuels. Among gaseous fuels, LPG has a higher economic efficiency. The economic margin of alternative fuel application feasibility has been determined.
EN
The performance and economic simulation and modeling are crucial for accurate and rapid designing, construction, and forecasting future economic needs of municipal wastewater treatment plants (MWWTPs). In this study, combined nitrifying trickling filter/activated sludge (NTF/AS) process was suggested for the modernization of a MWWTP and the performance and economics of MWWTPs based on the combined TF/AS process and combined NTF/AS process were analyzed and compared. In real, the performance, total project construction, total operation labor, total maintenance labor, total material, total chemical, total energy, and total amortization costs of these proposed MWWTPs were calculated and compared. Under the used design criteria and operational conditions in this study, the project construction cost of the MWWTP based on TF/AS was 15.25 % higher than that of the MWWTP based on NTF/AS. Also, MWWTP based on NTF/AS was cost effective and the material and amortization costs for both plants were higher in comparison with the operation, maintenance, energy, and chemical costs. It is necessary to note that this study is a computer simulation for a case and drawing general conclusions only on the basis of this simulation may be insufficient.
EN
The article presents the results of the viability economic analysis of the use of an installtion for the treatment of greywater and/or rainwater, in order to reuse the recovered water for flushing toilets and watering the garden. The economic indicator in the form of simplepayback time (SPBT) was used in the analysis. The use of a dual water supply system should theoretically reduce costs for water supply and sewage disposal, ensuring investment profitability. The analysis was carried out assuming the possibility of using water recoveryfrom only greywater, only rainwater or from greywater and rainwater in a single household inhabited by 4 people. It was also assumed that the building could be connected to the water supply and sewage network or only to the water supply network and the sewage tank. Based on the results of the analysis it showed that the cost of the water supply and sewage disposal is crucial to the profitability of using the water recovery system in a single household. For prices above 12 PLN/m3, water recovery should be considered.
PL
Przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej zastosowania instalacji do oczyszczania wody szarej i/lub deszczowej w celu ponownego wykorzystania odzyskanej wody do spłukiwania toalet i podlewania ogrodu. W analizie wykorzystano wskaźnik ekonomiczny w postaci prostego czasu zwrotu (SPBT). Zastosowanie podwójnego systemu zaopatrzenia w wodę powinno teoretycznie obniżyć koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zapewniając opłacalność inwestycji. Analizę przeprowadzono przy założeniu możliwości wykorzystania odzysku wody tylko z wody szarej, tylko wody deszczowej lub z wody szarej i wody deszczowej w jednym gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 4 osoby. Przyjęto również, że budynek można podłączyć do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub tylko do sieci wodociągowej i zbiornika ściekowego. Na podstawie wyników analizy wykazano, że koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ma kluczowe znaczenie dla opłacalności korzystania z systemu odzyskiwania wody w jednym gospodarstwie domowym. Odzysk wody należy wziąć pod uwagę w przypadku cen powyżej 12 PLN/m3.
PL
Celem oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment – HTA) jest wspieranie świadomego kształtowania polityki i oceny ekonomicznej w zakresie medycyny, a tym samym racjonalnej alokacji zasobów niezbędnych do rozwoju technologii medycznych. Przykładem zmian technologicznych w medycynie jest intensywny rozwój małoinwazyjnych technik chirurgicznych, w tym technik laparoskopowych. Biorąc pod uwagę korzyści uzyskiwane przez pacjenta w wyniku leczenia laparoskopowego, naturalną tendencją powinno być ich zastosowanie w miejsce metod otwartych. Niestety dla osób zarządzających placówkami zdrowia priorytetem jest minimalizacja kosztów wykonywanych procedur medycznych. Z tego względu, celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza kosztów wybranych zabiegów chirurgicznych wykonywanych metodą otwartą i laparoskopową. Uzyskane wyniki są częściowo zaskakujące, gdyż kwestionują przekonanie, że koszt wykonania zabiegów laparoskopowych przekracza koszt identycznych zabiegów wykonywanych metodą otwartą.
EN
The aim of Health Technology Assessment is to support activities intended to form politics as well as economic analysis in medicine and hence rational allocation of resources which are necessary for developing medical technologies. An example of technological changes in medicine is an intensive development of minimally invasive surgical techniques including laparoscopic techniques. Taking into account the great benefits of laparoscopic treatment for patient the natural tendency should be the change of open surgeries to minimal invasive procedures. However the problem of conflicts costs-benefits is indicated by health managers, for whom the procedures’ costs are treated as a priority. Taking this as a background for considerations, there was formulated the research objective that is a comparative analysis of selected surgical procedures performed in open method and laparoscopy. The outcomes are partly surprising and questioned the hypothetical rule that the cost of performing laparoscopic procedures exceed the cost of identical procedures, but executed with open method.
16
PL
Artykuł podejmuje problematykę ratownictwa górniczego w Polsce w kontekście likwidowanych zakładów górniczych. Na podstawie wybranych przepisów górniczych autor wyjaśnia zasady funkcjonowania ratownictwa przedsiębiorcy i podmiotów zawodowo trudnią-cych się ratownictwem górniczym. Opisuje organizację ratownictwa górniczego w Polsce oraz kompetencje poszczególnych podmiotów w tym zakresie. Przedstawia także etapy tworzenia ratownictwa górniczego w spółce SRK S.A. oraz elementy analizy ekonomicznej związanej z kosztami utrzymania Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. Artykuł porusza również problem społeczny związany z próbą przejęcia przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu pełni zabezpieczenia w zakresie ratownictwa górniczego 12 oddziałów SRK S.A. w których nadal prowadzone są roboty podziemne. W podsumowaniu autor opisuje paradoksy tego przedsięwzięcia.
EN
The article discusses aspect of the mining rescue in Poland in the context of liquidated mining plants. On the basis of selected mining regulations, the principles of the rescue operation of an operator as well as of professional mining rescue workers has been explained. This paper describes the organization of the mining rescue in Poland and the competences of individual entities included in this entity. Described have been also the stages of organizing the mining rescue in SRK S.A. and elements of economic analysis of maintenance costs in SRK S.A. Rescue Station. The article also undertakes the social problem related to the attempted takeover by the Central Mining Rescue Station S.A. in Bytom full security of twelve departments of the mining rescue SRK S.A. where underground works are still being carried out. As a summary the author faces with the paradoxes of this situation.
PL
Zastosowanie w praktyce budowlanej zasad zrównoważonego budownictwa jest objęte pracami badawczymi i ustawodawczymi, których efektem są normy i inne dokumenty stanowiące pomoc projektantom i inwestorom w ocenie wyrobów budowlanych i budynków w cyklu życia. Prezentowane w literaturze przedmiotu badania koncentrują się przede wszystkim na analizie oddziaływań środowiskowych w fazie wytwarzania wyrobów budowlanych. Tematyka artykułu dotyczy realizacji robót budowlanych w procesach remontowych na etapie eksploatacji budynków i przedstawia koncepcję ich analizy oraz oceny środowiskowo-ekonomicznej i socjalnej. Przedstawiono metodę oceny aspektu socjalnego z wykorzystaniem wskaźników ilościowych (ze względu na ograniczone dotychczas rozpoznanie naukowe tych zagadnień).
EN
The application of the principles of sustainable construction in practice is covered by research and legislative works, the effect of which are standards and other documents helping designers and investors in the assessment of construction products and buildings in the life cycle. The research, presented in the literature, focus primarily on the study of environmental impacts, in particular in the phase of manufacturing construction products. The subject of the paper concerns the implementation of construction works in renovation processes in the use stage and presents the concept of their analysis and environmental economic and social assessment. The paper presents the methodology for the evaluation the social aspect based on quantitative indicators (due to the limited scientific recognition of this area).
EN
For an exemplary single-family residential building, final energy consumption for heating and domestic hot water preparation was calculated using an air / water heat pump, consumption of electricity for household purposes (lighting, household appliances, RTV, etc.) was also calculated as based on statistical summaries. On this basis, power was selected and the annual production volume was determined by a photovoltaic micro-installation working in the ON-GIRD system pursuant to prosumer regulations contained in the Act on Renewable Energy. Then, an economic analysis was carried out basing on such static and dynamic methods as SPBT, PBP, NPV, IRR and CCE. The calculations were made for two variants, i.e.: the investment costs of the system are borne entirely by the investor, or the installation is purchased within the "EKOkredyt Prosument II" NFEP&WM program. As a result of the calculations, it was found that the investment in PV microinstallation will be profitable only if the support instruments offered by the NFEP&WM program are used. If the investor uses co-financing, the investment will pay back within 16 years at the latest and if he wants to invest his own funds, the waiting period for the return on investments can be extended to up to 21 years, which, given the twenty-five year period of operation, can turn out to be the risk that the funds invested can never be returned.
PL
Dla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego obliczono zużycie energii końcowej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła typu powietrze/woda. Określono również w oparciu o zestawienia statystyczne wielkość zużycia energii elektrycznej na cele bytowe (oświetlenie, AGD, RTV, itp.) Na tej podstawie dobrano moc i określono roczną wielkość produkcji przez mikroinstalację fotowoltaiczną pracującą w systemie ON-GIRD w ramach przepisów dotyczących prosumentów zawartych w ustawie o OZE. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną w oparciu o metody statyczne i dynamiczne takie jak: SPBT, PBP, NPV, IRR oraz CCE. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów, tj.: koszty inwestycyjne systemu ponoszone są w całości przez inwestora lub instalacja jest zakupiona w ramach programu NFOŚiGW „EKOkredyt Prosument II”. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że inwestycja w mikroinstalację PV będzie opłacalna jedynie w przypadku skorzystania z instrumentów wsparcia oferowanych przez program NFOŚiGW. Jeżeli inwestor skorzysta z dofinansowania to inwestycja zwróci się najpóźniej w ciągu 16 lat, natomiast jeżeli będzie chciał zainwestować środki własne okres oczekiwania na zwrot nakładów może wydłużyć się nawet do 21 lat, co przy zakładanym dwudziestopięcioletnim okresie eksploatacji może okazać się, że inwestycja ta będzie niosła za sobą ryzyko, iż zainwestowane środki mogą się nie zwrócić.
PL
Systematyczny w ostatnich latach wzrost cen za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków skłania użytkowników do ograniczania poboru wody wodociągowej. Jednym ze stosunkowo mało popularnych w Polsce rozwiązań jest instalacja dualna, umożliwiająca odzysk ścieków szarych lub ścieków opadowych i powtórne ich użycie po oczyszczeniu. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie instalacji dualnej jest odpowiedni stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę przez wodę szarą oraz wynik przeprowadzonej analizy ekonomicznej opłacalności danego rozwiązania technicznego. W niniejszym artykule przeprowadzono ekonomiczną analizę efektywności wdrożenia instalacji dualnej do odzysku ścieków szarych w dwóch obiektach - schronisku górskim oraz domu jednorodzinnym. W ramach przeprowadzonej oceny wykorzystano dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych: dynamiczny koszt jednostkowy DGC, wskaźnik zaktualizowanej wartości netto NPV oraz współczynnik korzyści i kosztów BCR. Dodatkowo inwestycje oceniono pod względem prostego czasu zwrotu SPBT. Ocenę przeprowadzono dla aktualnych w Polsce cen dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków. Na podstawie wykonanej oceny określono opłacalność realizacji każdego z rozpatrywanych projektów.
EN
The regular prices increase in water and sewage services, provokes water consumers to limit it use over time. One of yet little popular in Poland way to restrain water consumption is a dual system of recycling greywater or rainwater and reusing it. There are two basie conditions which should be fulfilled before investing into dual system: a positive greywater balance and positive economic analysis, confirming profitability of the investment. The exemplary economic analysis of dual systems for two different buildings is presented in this paper. The dynamics methods of project evaluation were used, in particular: Dynamie Generation Cost (DGC), Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR) and Simply Payback Time (SPBT). The economic evaluation was carried for current water services prices for different locations in Poland. Basing on carried analysis.
EN
The paper described brief economic analysis and comparison of Turkish Airlines, Lufthansa Group and Air France-KLM. Throughout the economic and commercial development and with disappearance of boundaries between countries is rapidly changing air transport. The transportation and logistics investments and competition between companies and states rapidly increased. Thus, transportation modes developed and changed rapidly as a natural response to development itself. In the paper, we will practice the comparison of two major companies of European Air Freight: Turkish Airlines and Lufthansa.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.