Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogowego
PL
W 2019 roku dokonano aktualizacji wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni. Główne złożenia przyjęte przy aktualizacji to m.in. rozszerzenie zapisów dotyczących inwentaryzacji i oceny nawierzchni betonowych oraz wybranych elementów korpusu drogi (poboczy nieutwardzonych i elementów odwodnienia), a ponadto usystematyzowanie zasad wykonywania pomiarów konstrukcji nawierzchni. W artykule przedstawiono tylko najistotniejsze fragmenty diagnostyki sieci drogowej stosowanej w GDDKiA. W szczególności odniesiono się do celu diagnostyki nawierzchni, cech technicznych nawierzchni i metod ich identyfikacji oraz zasad wyznaczania zabiegów remontowych. Wynikiem diagnostyki jest klasyfikacja potrzeb remontowych na odcinku pasa jezdni, jezdni, drogi, ciągu drogowym, sieci drogowej.
EN
In 2019, the guidelines for the diagnosis of pavement condition were updated. The main submissions accepted for the update include extending the records concerning the inventory and evaluation of concrete pavement and selected elements of the road (unpaved shoulders and drainage elements), as well as systematizing the principles of performing measurements of pavement structures. The paper presents only the most important fragments of road network diagnostics used in GDDKiA. In particular, it refers to the purpose of pavement diagnostics, technical features of the pavement and methods of its identification, and the principles of determining repair procedures. The result of the diagnostics is the classification of repair needs on a section of lane, carriageway, road, route, road network.
EN
Compression bandage (CB) as a porous material should provide both graduated pressure and thermal comfort properties to enable air permeability, heat transfer, and liquid perspiration out of the human body. The main factors affecting thermal comfort properties are the temperature difference between environment and skin, yarns’ structure and material, fabric thickness, porosity, areal density, number of fabric layers, trapped air, and fabric structure. Thermal resistance (Rct) and water vapor resistance (Ret) are evaluated for four types of woven CBs. All bandage types were applied at the range of extension (10–80%) using both two- and three-layer bandaging on thermal foot model (TFM). Rct values are compared with measured results by the Alambeta instrument, whereas Ret test is performed on the Permetest device. Thermal resistance is significantly decreased when increasing the bandage extension from 10 to 40%, then it is slightly increased by increasing the extension from 40 to 60%, after that it is decreased especially at 80% extension due to lower bandage thickness and higher compression.
4
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie charakterystyki zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600.00 do km 53+305.51 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków. W trakcie realizacji robót drogowych konieczne było wzmocnienie podłoża pod korpusem drogowym, spowodowane wystąpieniem przewarstwień gruntów organicznych i słabonośnych w stanie miękkoplastycznym. Przedmiotowe wzmocnienie podłoża zostało wykonane przy zastosowaniu dwóch technologii przemieszczeniowych – pali FDP oraz autorskiego rozwiązania P.I.”IMB-Podbeskidzie”- pali przemieszczeniowych IMBDP. Po wykonaniu pali przygotowano 3 pola testowe dla których przeprowadzono po 2 próbne obciążenia statyczne wraz z dokładną interpretacją oraz analizą uzyskanych wyników, pozwalające porównać zastosowane technologie FDP oraz IMBDP.
EN
The subject of the article is to present the characteristics of the task titled „Extension of the national road No. 75 from km 51 600.00 to km 53 305.51 in the town of Tęgoborze along with the drainage of landslides», carried out by Przedsiębiorstwo Inżynieryjne «IMB-Podbeskidzie» Sp. z o.o. for the OrderingParty - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddział Krakow (General Directorate of National Roads and Motorways, Branch in Krakow). During the implementation of road works, it was necessary to strengthen the ground under the road body, caused by the occurrence of interbedding organic soils and low-strength soils in soft condition. The ground reinforcement was accomplished using two displacement technologies - FDP piles and proprietary solution of P.I. “IMB-Podbeskidzie” - IMBDP displacement piles. When the piles were completed, 3 test fields were prepared, where 2 static loads tests were carried out followed by a precise interpretation and analysis of the obtained results. This allowed to compare the applied FDP and IMBDP technologies.
PL
Projektowanie rozbudowy części podziemnej budynków jest zazwyczaj wspomagane modelowaniem numerycznym 2D lub 3D. Przedstawiono wnioski z analizy porównawczej wyników uzyskanych z analiz modeli numerycznych budynku rozbudowywanego w części podziemnej, opracowanych w układzie płaskim 2D z wykorzystaniem powszechnie stosowanego oprogramowania i przestrzennym 3D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.
EN
Designing the extension of the underground part of buildings is usually supported by 2D or 3D numerical modeling. The conclusions have been presented from the comparative analysis of the results obtained from the numerical models of the building extension in the underground part, that have been developed in 2D flat numerical model using commonly available software and 3D spatial numerical model based on specialized software.
EN
We study general lattices with normal unary operators for which we prove relational representation and duality results. Similar results have appeared in print, using Urquhart’s lattice representation, by the second author with Vakarelov, Radzikowska and Rewitzky. We base our approach in this article on the Hartonas and Dunn lattice duality, proven by Gehrke and Harding to deliver a canonical lattice extension, and on recent results by the first author on the relational representation of normal lattice operators. We verify that the operators at the representation level (appropriately generated by relations) are the canonical extensions of the lattice operators, in Gehrke and Harding’s sense.
EN
This paper deals with the impact of fabric density on fabric thickness change when samples are subjected to uniaxial tensile forces in the weft direction. During stretching, fabric thickness changes depending on the value of the tensile force. In an effort to be as precise as possible in measuring fabric dynamic thickness changes and the area on which the tensile force acts, a new measuring apparatus was designed and constructed. This measuring apparatus allows the simultaneous measurement of fabric dynamic thickness, related tensile axial forces and extension. Measurements of the fabric dynamic thickness, breaking force and breaking extension during the stretching process were carried out on five samples of cotton woven fabric with a constant warp density and different weft densities in the same structural plain weave. Based on the experimentally obtained values, the paper presents diagrams of the relationship between dynamic changes in fabric thickness in relation to the tensile force and extension. The research presented in this paper shows that an increase in the tensile force increases fabric thickness for all weft densities. Also, the out-of-plane woven fabric ratio was calculated as a relation between the relative thickness strain and relative axial strain. The characteristic curve shows this ratio.
PL
W artykule określono wpływ gęstości wątku na zmianę grubości tkaniny podczas oddziaływania jednoosiowych sił rozciągających w kierunku wątku. Podczas rozciągania grubość tkaniny zmienia się w zależności od wartości siły rozciągającej. Aby pomiar dynamicznych zmian grubości tkaniny i obszaru, na który działa siła rozciągająca był jak najbardziej precyzyjny zaprojektowano i zbudowano nowy aparat pomiarowy. Zaprezentowane urządzenie pomiarowe umożliwia jednoczesny pomiar grubości dynamicznej tkaniny oraz powiązanych sił osiowych i rozciągania. Pomiary grubości dynamicznej tkaniny, siły zrywającej i rozciągania przy zerwaniu podczas procesu rozciągania przeprowadzono na pięciu próbkach tkanin bawełnianych o stałej gęstości osnowy, różnych gęstościach wątku i tym samym strukturalnym splocie płóciennym. Na podstawie uzyskanych eksperymentalnie wartości w pracy przedstawiono schematy zależności między dynamicznymi zmianami grubości tkaniny w stosunku do siły rozciągającej i rozciągania. Badania przedstawione w artykule pokazały, że wzrost siły rozciągającej zwiększa grubość tkaniny dla wszystkich gęstości wątku. Obliczono również stosunek tkaniny w płaszczyźnie jako stosunek między odkształceniem względnej grubości a względnym odkształceniem osiowym.
8
Content available remote Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego do standardu NF40
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej biorącej udział w konkursie „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Głównymi celami opracowania było odtworzenie dokumentacji obiektu, ocena jego stanu technicznego, projekt zmiany układu funkcjonalno-użytkowego i zalecenia modernizacyjne, a przede wszystkim dotyczące termorenowacji przegród zgodnie z wymaganiami standardu NF40, z zastosowaniem dwóch materiałów izolacyjnych – wełny mineralnej i poliuretanu.
EN
The article was based on the diploma thesis taking part in the competition "For the best diploma thesis using polyurethanes" organized by the Polish Association of Engineers and Construction Technicians Circle No. 4 at the Poznan University of Technology and the Polish Association of PUR and PIR manufacturers and processors "SIPUR". The main objectives of the study were inventory of the object, evaluation of its technical condition, design of the change of functional and utility system and modernization recommendations, especially thermal renovation of partitions in accordance with the requirements of the NF40 standard, comparing two insulation materials – mineral wool and polyurethane.
PL
Scharakteryzowano proces kształtowania modelu numerycznego 3D budynku zabytkowego, rozbudowywanego o kolejne kondygnacje podziemne, usytuowanego w zwartej zabudowie miejskiej, a także jego kalibracji z uwzględnieniem wyników pomiarów geodezyjnych. Przedstawiono wnioski ogólne dotyczące kalibracji tego rodzaju modeli numerycznych.
EN
The article describes the process of design a 3D numerical model of the historic building, extended with subsequent underground storeys, situated in a compact urban development, and its calibration taking into account the results of geodetic measurements. General conclusions of the calibration of these types of numerical models are presented.
EN
We consider the problem of existence and uniqueness of extensions for the solutions of the Pexider type equation f(x + y) = g(x) + h(y) + k(x)l(y) for (x, y) ∈ D, where X is a normed space and D is a nonempty open and connected subset of X2.
11
Content available remote Open relations and collectionwise normality
EN
Using the framework of discrete-valued relations, we give a simple proof of a theorem obtained by Stoyan Nedev. This theorem provides a generalisation of an element in the proof of Dowker’s extension theorem, which is essential for constructing continuous selections of set-valued mappings defined on collectionwise normal spaces. Using this relationship, we also give a simple proof of the Dowker’s theorem.
PL
Oba zespoły budynków miały konstrukcję projektowaną przez tych samych konstruktorów, na których współpracę zawsze można było liczyć podczas realizacji inwestycji. Wykonywanie robót budowlanych w rewitalizowanych obiektach MOCAK i Cricoteki było związane z częstym rozwiązywaniem dodatkowych problemów konstrukcyjnych. Podobnie, ze względu na wykonanie w ramach budowy głębokich wykopów w terenie zabudowanym, wymagany był udział konstruktorów w prowadzonej w sposób ciągły przez kierownika budowy i inspektora nadzoru analizie wyników geodezyjnych osiadań budynków i budowli, będących w strefie oddziaływania głębokich wykopów. Istotne było na wstępnym etapie określenie przez konstruktorów przemieszczeń dla poszczególnych obiektów. Hydroizolacja z mat bentonitowych, pozwalająca na aplikację praktycznie niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności podłoża, wymagała jednak miejscami uciążliwych prac w celu przygotowania podłoża o właściwej geometrii.
EN
Both building complexes had their structural design developed by the same engineers, who were always willing to cooperate during realization of the investment. Performing construction works in revitalized MOCAK and Cricoteka facilities frequently meant solving additional structural problems. Similarly, due to deep excavations in a built-up area carried out as part of the construction process, the engineers were required to participate in analysis of geodetic results of subsidence of buildings and constructions located in the impact zone of deep excavations. Such analysis was conducted in a continuous manner by the construction manager and by the civil engineering work supervision inspector. At the initial stage it was essential for the constructors to determine movements for different facilities. Hydro-insulation with bentonite mats, allowing for application virtually regardless of atmospheric conditions and ground moisture, nevertheless required resource-consuming works to be performed, in order to prepare the ground with adequate geometry.
14
Content available remote BIM w realizacji rozbudowy Victoria Station w Londynie
EN
The classical Cayley-Hamilton theorem is extended to Drazin inverse matrices and to standard inverse matrices. It is shown that knowing the characteristic polynomial of the singular matrix or nonsingular matrix, it is possible to write the analog Cayley-Hamilton equations for Drazin inverse matrix and for standard inverse matrices.
PL
Przedstawiono założenia architektoniczne, rozwiązania konstrukcyjne (ustrój żelbetowy monolityczny) i instalacyjne oraz elewacji. Zwrócono uwagę na współpracę specjalistów różnych branż w tworzeniu dzieła, które stanowiła rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, otwartej w roku 1829.
EN
Architectural assumptions, and structural (RC monolitic structure), mechanical and elevation solutions of new extension of historical Raczyński’ Library building (opened in 1829) have been presented. Co-operation of various branches specialists on creation of the structure has been observed.
17
Content available remote Moisture Comfort and Antibacterial Properties of Elastic Warp-Knitted Fabrics
EN
Multifunction elastic warp-knitted fabrics were fabricated on a crochet machine with the use of metal composite yarns/viscose yarn and bamboo polyester/ crisscross-section polyester hybrid yarns as the front face and back face of the knitted fabric structure, respectively. We investigated the effect of the blend ratio of bamboo charcoal/ crisscross-section polyester multiply yarns on the fabric's moisture comfort properties, such as water vapour transmission (WVT), water evaporation rate (WER), and water absorbency. The results showed that blending ratio significantly influenced WVT and WER. Moreover, antibacterial activity of the elastic warp-knitted fabric was tested against Staphylococcus aureus and Escherichia coli in accordance with AATCC 90-2011. Finally, the extension-stress value curves were used to analyse the elastic stretching property, and the fabric exhibited greater breaking elongation and lower stress value in the walewise than in the weft direction.
PL
W pracy zamieszczono rozważania teoretyczne dotyczące stosowanych modeli obliczeniowych długości ramion kompensatorów kształtowych w instalacjach z tworzyw sztucznych. Porównanie modeli obliczeniowych odniesiono do badań zmęczeniowych przeprowadzonych na stanowisku doświadczalnym. Na podstawie obliczeń oraz analizy otrzymanych wyników badań zmęczeniowych wskazane zostały możliwości skrócenia długości ramion kompensatorów kształtowych wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu PVC-C, mając na uwadze wymaganą 50-letnią niezawodność i trwałość podczas ich pracy w instalacjach.
EN
The paper includes theoretical considerations on applied computational models of arms-length of shaped compensators made of plastics materials. The comparison of computational models referred to fatigue tests performed on the test stand. On the basis of the calculation and analysis of the received results of fatigue tests the possibilities of reducing the length of the arms of the shaped compensators in instalations made of chlorinated polyvinyl chloride PVC-C have been indicated, taking into consideration the required 50 years reliability and durability during their work in instalations.
19
Content available remote Hopfian and co-hopfian subsemigroups and extensions
EN
This paper investigates the preservation of hopficity and co-hopficity on passing to finite-index subsemigroups and extensions. It was already known that hopficity is not preserved on passing to finite Rees index subsemigroups, even in the finitely generated case. We give a stronger example to show that it is not preserved even in the finitely presented case. It was also known that hopficity is not preserved in general on passing to finite Rees index extensions, but that it is preserved in the finitely generated case. We show that, in contrast, hopficity is not preserved on passing to finite Green index extensions, even within the class of finitely presented semigroups. Turning to co-hopficity, we prove that within the class of finitely generated semigroups, co-hopficity is preserved on passing to finite Rees index extensions, but is not preserved on passing to finite Rees index subsemigroups, even in the finitely presented case. Finally, by linking co-hopficity for graphs to co-hopficity for semigroups, we show that without the hypothesis of finite generation, co-hopficity is not preserved on passing to finite Rees index extensions.
PL
Procesy technologiczne, w zależności od ich rodzaju i typu materiału obrabianego, wymagają dostarczenia odpowiedniej ilości energii w celu wytworzenia produktu o określonych właściwościach. Jej wartości zmieniają się od 28.5MJ,w przypadku metalurgii proszków, do 50MJ podczas kucia na zimno lub gorąco, na jeden kilogram produktu [1]. Stosowanie tak dużych wartości energii przyczynia się do przedwczesnego zużywania elementów maszyn. Jednym z możliwych sposobów wydłużania czasu ich eksploatacji jest redukowanie zasadniczych sił wytwórczych, jak: siła ciągnienia [2], wyciskania [2], czy kucia, poprzez wykorzystanie metody KOBO – polegającej na przyłożeniu cyklicznie zmiennego obciążenia skręcającego do matrycy, bądź stempla. Prace badawcze w tym zakresie, z jednej strony wskazują, że obniżanie sił w procesach technologicznych jest uzyskiwane przy stosunkowo dużych wartościach deformacji w kierunku skręcania, rzędu 50%, [2]. Inne z kolei świadczą, że redukcja sił jest również możliwa, gdy wartości deformacji postaciowej osiągają wartości poniżej 1% [3]. W związku z tym, uzasadnione jest pytanie: jakie są optymalne parametry obciążenia skręcającego w celu uzyskania znacznego obniżenia siły? Dlatego też, celem pracy jest zaproponowanie sposobu określania wartości amplitudy obciążania skręcającego oraz zbadanie jej wpływu i częstotliwości na redukcję siły rozciągającej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.