Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile phone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The results of experimental studies are presented the level of electromagnetic radiation of vehicles, computers, household appliances, personal care products, mobile phones and smartphones.
PL
Wyniki badań eksperymentalnych przedstawiają poziom promieniowania elektromagnetycznego pojazdów, komputerów, sprzętu gospodarstwa domowego, produktów higieny osobistej, telefonów komórkowych i smartfonów.
EN
High-frequency electromagnetic field monitoring is extremely important for the environment. Recording and continuous observation of the levels of harmful factors and their evaluation should be examined by means of systematic and reliable measurements. The purpose of the present research stems from the need for verification and analysis whether modern phones are safe for users during telephone conversations. The analysis was carried out with the use of two ESM 120 and ESM 140 meters measuring the same devices simultaneously. The SAR (Specific Absorption Rate) describes the energy processes in the biological tissues exposed to electromagnetic fields (EMF). The maximum values recorded by the ESM 140 dosimeter are SAR = 0.5 mW/kg.
EN
The development of modern technologies has enabled unlimited possibilities for contemporary people in the sphere of education, information, communication or entertainment. There have been significant progress and development in many areas of human life. However, the positive changes which contributed to the improvement of the social life quality, at the same time, brought many behaviors threatening health. The long list of risks is constantly growing and it is not expected to decrease. The problem of cellular addiction occurs more often and gains in power. Excessive and improper use of mobile phones poses many threats to physical, cognitive, emotional or social development and may lead to a phonoholism - i.e. a phenomenon that may result in withdrawal from social life, loss of contact with the family or persistent sleep disorders. As the mobile phone is today the basic subject, which is used by people of all ages, increasingly also the youngest, several-year-old children should become an educational challenge for parents and teachers. Therefore, there is a great need for extensive prevention of health and promotion of media competences for the digital society in order to make conscious, safe, responsible and critical use of tools that facilitate communication, learning and playing.
PL
Jedną z wielu usług świadczonych przez operatorów telefonii mobilnej jest usługa głosowa. Jej funkcjonalność w dużej mierze zależy od jakości mowy. W artykule przedstawiono ocenę subiektywną i obiektywną usługi głosowej świadczonej przez czterech, największych operatorów działających w Polsce. Pomiary wykonano w centrum Wrocławia w okresie jednego tygodnia w odstępach dwugodzinnych. Przedstawiono ocenę świadczonej usługi w układzie zarówno dziennym jak i godzinowym.
EN
One of the many services provided by mobile telephony operators is a voice service. Its functionality depends to a large extent on the quality of speech. This article presents a subjective and objective evaluation of the voice service provided by four major operators working in Poland. Measurements were made in the center of Wroclaw within one week at two-hour intervals. The assessment of the service provided is presented both on a daily and hourly basis.
PL
Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.
EN
The article presents current methods used for the recovery of metals from used electronic equipment. The analysis of the composition and structure of the material was made on the example of one of the most popular and widespread e-waste - used cell phones. The article was address the problems of processing and separation of individual components included in these heterogeneous wastes. The main purpose of the conducted research was to prepare the tested material in such a way that the recovery of metalsin the further stages of its processing was as effective as possible. The results of attempts to separate individual material fractions with magnetic, pyrometallurgical or hydrometallurgical methods will be presented. An analysis of the possibilities of managing electronic waste in terms of the circular economy will be made.
EN
The following article focusses the consequences of using new media in West Africa, especially in the Republic of Benin. The increasing number of mobile phones and smartphones entails a lot of economic, social and political changes within the African society. The way of using these technologies is characterized by creativity and different kinds of local appropriation offering inter alia new chances of development.
PL
Poniższy artykuł skupia się na konsekwencjach wykorzystania nowych mediów w regionie Afryki Zachodniej, w szczególności w Republice Beninu. Rosnąca liczba telefonów komórkowych i smartfonów przynosi szereg zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych w społeczeństwie Afryki Zachodniej. Sposób korzystania z nich cechuje się kreatywnością i implikuje różne formy przyswajania, obejmujące między innymi nowe szanse rozwoju.
PL
Zachowania czasoprzestrzenne ludności są obecnie jedną z popularniejszych kwestii podejmowanych na gruncie geografii transportu. W efekcie rośnie również zainteresowanie rozwojem nowych narzędzi badawczych związanych z ich identyfikacją, takich jak urządzenia mobilne. Mimo dużej popularności smartfonów, wciąż jednak niewiele jest przykładów badań, w których zostały one wykorzystane na większą skalę. Za cel artykułu przyjęto więc określenie możliwości i perspektyw szerszego zastosowania telefonów komórkowych w badaniach zachowań transportowych ludności, a także wskazanie najważniejszych zalet i wad tego typu narzędzi. Do realizacji wyznaczonego celu posłużyły: a) przegląd literatury opisującej narzędzia badawcze stosowane do identyfikacji zachowań transportowych ludności oraz b) przeprowadzone w Poznaniu badania pilotażowe z wykorzystaniem smartfonów i stworzonej w tym celu aplikacji mobilnej. Na tej podstawie można stwierdzić, że w danych pozyskanych za pomocą telefonów komórkowych tkwi bardzo duży potencjał i mogą one znaleźć szerokie zastosowanie w różnego rodzaju analizach transportowych. Jednakże należy również zwrócić uwagę na istotne bariery dla dalszego upowszechniania się tego typu narzędzi badawczych, w postaci problemów natury technicznej i organizacyjnej, związanych z doborem próby oraz analizą dużych zbiorów danych.
EN
Human travel behaviour is recently one of the most popular research topic in transport geography. Therefore, we could observe increasing interest on new research tools related to their identification such as mobile devices. Despite the widespread popularity of smartphones, there are not many examples of studies in which they have been used on a larger scale. So, the main objectives of the article are: to assess the possibilities and perspectives of the broader use of mobile phones in analyses on human travel behaviour and to identify the main advantages and disadvantages of such research tools. To realize these purposes we implemented a) literature review on the methods used for travel behaviour identification and b) pilot study conducted in Poznań with the use of smartphones and dedicated mobile application. Based on our findings, we could conclude that there is a great potential connected with the use of mobile phone data in transport geography and they can be used in different types of analyses. However, some important barriers of the broader use of smartphones in travel behaviour studies should be also noticed. We could mention technical and organisational problems, sampling issues and challenges related to big data analyses.
PL
Według statystyk traktujących o najczęstszych przyczynach awarii silników elektrycznych, łożyska toczne są najczęstszą przyczyną problemów. Jednocześnie dziedzina monitorowania stanu łożysk tocznych jest bardzo dojrzałą gałęzią dużo szerszego zagadnienia diagnostyki maszyn wirujących. W rezultacie wiele bardzo wydajnych systemów diagnostycznych pozwalających na monitorowanie stanu łożysk z bardzo dużą dokładnością zostało stworzonych w ostatnich dekadach. Niestety inwestycja w owe, często kosztowne systemy, nie zawsze jest ekonomicznie opłacalna, zwłaszcza gdy rozpatrywany jest monitoring nie krytycznych elementów systemu. To z kolei może prowadzić do potencjalnego zwrotu z inwestycji o krytycznie niskiej wartości. Ten stan rzeczy jest motywatorem działań mających na celu znalezienie idealnej równowagi pomiędzy kosztami przedsięwzięć skierowanych na monitorowanie stanu elementów łożyska, a ich efektywności. Jeden z obecnych trendów jest stricte powiązany z możliwościami bardzo wszechstronnych urządzeń przenośnych, na przykład telefonów komórkowych, które są wyposażone w mocne jednostki obliczeniowe oraz mają domyślnie wbudowanych wiele rodzajów sensorów. Ten tekst koncentruje się na możliwościach wykorzystania mikrofonu wbudowanego w standardowy telefon komórkowy do monitorowania stanu łożysk tocznych. Okazuje się, że głównym wyzwaniem jest charakterystyczna odpowiedź częstotliwościowa standardowego mikrofonu, który jest skonstruowany z myślą o transmisji ludzkiego głosu, a ten rzadko niesie ważne informacje w paśmie poniżej 200Hz. Jednakże uzyskane wyniki wskazują, że pomimo tego ograniczenia, jest możliwe wykrywanie obecności wad typowych dla łożysk tocznych.
EN
According to statistics of the causes of electric machinery failures, bearings are at the very top of the list. Simultaneously the field of condition monitoring of rolling element bearings is a very mature branch of the more broad family of rotating machinery diagnostics. Many sophisticated systems have evolved over the past decades which allow to monitor the condition of bearings with a very high accuracy. Unfortunately, the business case of installing such, often costly system, in not always economically viable, especially when monitoring of the non-critical elements of the system is concerned and so the potential Return On Investment might be of critically low value. For this reason there is an ongoing endeavor to find the perfect balance between the cost of the condition monitoring activities and their efficiency. One of the mostly investigated areas these days is related to the onset of the very powerful and versatile portable devices e.g. mobile phones chich come instrumented with a very powerful CPUs and a number of sensors of different types. This text looks into the possibilities of utilizing the microphone embedded in a standard off-the-shelf mobile phone for the purpose of monitoring the condition of rolling element bearings. It turns out that the main challenge comes from the characteristic frequency response of the standard microphone which is mainly designed to transmit human voice, typically in the range above 200Hz. However the obtained results suggest that despite this limitation it is possible to detect the presence of typical faults in the rolling element bearings.
PL
Zaprezentowano analizy współczynnika SAR od terminali systemów telekomunikacyjnych pracujących w paśmie 400/900/1800 MHz w jednorodnym modelu głowy człowieka. Autorzy skupią uwagę na skutkach bezpośredniego sprzężenia anteny radiotelefonu z głową użytkownika,. W pracy wykazano, że metalowa ramka okularów wpływa na rozkłady pól elektromagnetycznych wokół głowy zwiększając wartość absorbowanej energii. Zmieny SAR w stosunku do głowy bez okularów dochodzą do 100%.
EN
Paper presents SAR coefficient changes in homogenous human head model with glasses from popular wireless telecommunication systems working in 400/900/1800MHz. The research focalized on direct coupling handheld antenna with human head model. Presented outcomes shows that metallic glasses frame has influence on distribution of electromagnetic field in surrounding human head model witch lead to increased amount of absorbed energy. Obtained SAR changes regarding head model without glasses achieve up to 100%.
EN
The article presents an implementation of application software for image processing and object identification. The program was written in the Java programming language intended to work on a Google's Android mobile platform.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania ekologicznej oceny cyklu życia do analizy różnych scenariuszy i rozwiązań logistycznych dla produktów niepełnowartościowych. Ekologiczna ocena cyklu życia jest metodą, która pozwala na identyfikację przepływów materiałowych i energetyczny oraz oceną ich wpływu na środowisko. Przykładowe scenariusze zagospodarowania produktów niepełnowartościowych opracowano dla prostego modelu telefonu komórkowego. Utworzono sześć różnych scenariuszy zagospodarowania i dokonano ich oceny przy wykorzystaniu metody Eco-indicator’99. Wyniki przedstawiono w ujęciu pojedynczego wskaźnika, 3 wskaźników szkody oraz 11 wskaźników wpływu.
EN
The objective of the paper is to present the possibilities of using LCA to assess different logistic solutions and scenarios for handling defective products. Ecological life cycle assessment is a method that enables the identification of material, energy and waste flows and evaluation of its impacts on environment. Defective products handling scenarios are developed for a simple mobile phone model. Six scenarios for handling defective products are assessed with the use of LCA Eco0indicator’99 method. The results are presented in a form single score indicator, 3 damage indicators and 11 impact indicators.
PL
W artykule zostały zawarte treści dotyczące uzależnienia od telefonu komórkowego. Potraktowano je jako nowy problem społeczny i wyzwanie edukacyjne. W pierwszej części przybliżono krótką historię powstania telefonii komórkowej oraz przedstawiono przyczyny, dla których ludzie kupują telefony komórkowe. Zdefiniowano, czym jest uzależnienie infoholiczne oraz zwrócono uwagę na jego etiologię. Ukazano typowe cechy zachowania osoby uzależnionej psychicznie oraz rodzaje uzależnień od telefonu. W drugiej części zaprezentowano wyniki zarówno badań polskich, jak i zagranicznych odnośnie omawianego problemu (ujęcie statystyczne). W trzeciej części podjęto zagadnienie konsekwencji, skutków, jakie niesie za sobą cyberuzależnienie. Na końcu artykułu podkreślono konieczność prowadzenia profilaktyki uzależnień oraz zadania stojące przed edukacją, a służące bezpieczeństwu użytkowników urządzeń cyfrowych.
EN
The article concerns a problem of mobile phone addiction. It has been treated as a new social problem and an educational challenge. The first part presents a short history of mobile phones and indicates reasons for purchasing and using these communication devices. It has also been defined what information ad-diction is, drawing attention to the etiology. This part also shows the typical features of a men-tally-addicted person’s behaviour and the types of mobile phone addiction. The second part discusses the results of Polish and foreign research related to the above-mentioned problem (a statistical approach), while the third part deals with the consequences and effects of cyber addiction. At the end of the article the author highlights the need for the prevention of the addiction and the challenges facing education, leading to the safety of users of digital devices.
14
Content available remote Influence of metallic spectacle frame on SAR in the head of a mobile phone user
EN
This paper describes an approach to investigate the influence of glasses on SAR (Specific Absorption Rate) value in two-layer human head model with mobile phone operating at dual band frequencies such as 900 and 1800 MHz. The applied antenna is dual-patch antenna without housing. The human head model is homogenous head with skin layer, stimulated with tissue equivalent material. The SAR of human head has been calculated. Further specific parameters related to SAR such as overall values, 1 gram and 10 gram are computed. The spectacle frame is varied and results are compared.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizy interesującego aspektu SAR – wpływ okularów z całkowicie metalowymi oprawkami na wartość SAR w modelu dwuwarstwowym głowy użytkownika telefonu komórkowego. Skupiono się na zbadaniu wartości SAR od telefonu komórkowego z anteną dwupasmową pracującą na częstotliwościach sieci 900MHz i 1800MHz. Wykazano, że otoczenie, jakim są okulary zmieniają wartość absorbowanej energii w przedstawionym modelu głowy.
15
Content available Mobile phone as a fluorescence reader
EN
A new achievement of mobile phone application for fluorometry to identify cocaine concentration using samples made of tested person sweat implementing special designed software has been presented in this paper. Accessibility is one of most dominant features of this method since the main important part is a mobile phone which can be found and used vastly. Reliability of data collected using this technique is strong enough to compete with past time consuming and expensive devices and equipment. The results enable to have a close and precise observation about the amount of cocaine concentration, the same as reference device outputs.
PL
Pierwsze instalacje automatyki budynkowej obsługiwane były za pomocą czujników przyciskowych. Wkrótce pojawiły się piloty IR oraz radiowe. Przełomem było pojawienie się homeserwerów umożliwiających sterowanie za pomocą sieci LAN i Internetu. Rewolucyjną zmianą stało się wykorzystanie iPhonów i smartfonów wykorzystywanych do zarządzania, kontroli i rejestracji zdarzeń.
EN
Firstly building automation and control systems were operated by push-button sensors. Soon IR and radio remote control appeared. Turning point was the appearance of Home Servers, allowing to control installation via LAN and Internet. Breakthrough was usage of iPhones and smartphones in management, control and logging.
17
Content available remote E-waste as a source of valuable metals
EN
Purpose: Recovery of metals and precious metals from electronic waste (e-waste) has been an important topic not only for economic aspect but also for recycling rare natural sources and reducing the e-waste to prevent the environmental pollution. The paper presents data concerning material composition of e-waste, with particular attention directed to the precious metals and possibility of their recovery from Printed Circuit Boards (PCBs). Design/methodology/approach: Material balance, one of the most popular and widespread e-waste in the form of used mobile phones, has been conducted. The results of preliminary leaching of precious metals from ground mass of PCBs derived from used mobile phones have been also shown. Findings: Main source of precious metals in e-waste are PCBs. In the adopted experimental conditions, when aqua regia was used in the second stage of the leaching, precious metals have not been effectively recovered. Material complexity of PCBs may complicate the hydrometallurgical processes and can reduce the effectiveness of metals recovery. Research limitations/implications: E-waste consists of several components in the form of metals and multi-material elements. The base metals include iron, copper, aluminum, nickel, zinc, selenium, indium, gallium and precious metals. Hazardous substances that can be found in e-waste, include: mercury, beryllium, lead, arsenic, cadmium, antimony. In addition, the large material group consists of plastics, glass and ceramics. Recovery of desired material with such a diverse group of waste requires the use of complex technology recycling. The biggest problem is a necessity of applying different technologies for the processing of various materials, which are extracted in the subsequent stages of recycling. Practical implications: This cognitive work provides the basis for further research. Originality/value: It is a research work.
PL
Informacja jest jednym z ważniejszych narzędzi uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, a jej bezpieczeństwo stanowi kluczowy element wiarygodności przedsiębiorcy i niezbędny warunek spełnienia wymagań prawa. Dla zapewnienia skutecznej ochrony informacji w organizacji nie wystarczy tradycyjny zamek w drzwiach, firewalle i zabezpieczony hasłem komputer, niezbędne jest kompleksowe podejście do złożonych zagadnień bezpieczeństwa. Artykuł relacjonuje przebieg prac projektowo-wdrożeniowych w zakresie budowy w Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” – operatora sieci telefonii mobilnej Orange – systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005. Pełne wdrożenie systemu i jego certyfikację poprzedziła pilotażowa implementacja w wytypowanym obszarze funkcjonalnym przedsiębiorstwa. W zakończeniu artykułu przedstawiono uzyskane korzyści wynikające z wdrożenia systemu oraz sformułowano wnioski praktyczne.
EN
Information is one of the most important tools for obtaining competitive advantage, and its safety is a key element of the entrepreneur and essential credibility to meet the requirements of the law. The effectiveness of informational protection in organizations is not possible by the old means: by door lock, firewalls and password-protected computer. It is essential to take a comprehensive approach to complex security issues. Article recounts the course of design and implementation of the construction of the Polish Mobile Phone “Centertel” – the mobile phone network operator Orange – Information Security Management System (ISMS), consistent with the requirements of ISO / IEC 27001:2005. Full implementation of the system and its certification was preceded by a pilot implementation in a selected functional area businesses. In conclusion, the paper presents the benefits of implementing the system and formulates practical conclusions.
PL
Lider zespołu Republika – Grzegorz Ciechowski – śpiewał „[…] ten telefon w mojej głowie tylko brzęczy […]”. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczących rodzimego rynku telefonii komórkowej, pod koniec 2011 r. Polacy posiadali 50,7 mln aktywnych telefonów i modemów komórkowych. Na stu mieszkańców przypadało więc ok. 131,5 czynnych kart SIM, co oznacza ponad 131 modeli aparatów telefonów komórkowych, a liczba ta stale rośnie. Atrakcyjne promocje operatorów powodują zwiększenie liczby nowych użytkowników mobilnej telefonii, a niskie ceny coraz nowocześniejszych smartfonów sprawiają, że znacznie łatwiej jest podjąć decyzję o kupnie. Z badań wynika, że ok. 40% społeczeństwa przechowuje stare aparaty w czeluściach szaf i szuflad oraz nie jest świadoma wynikających z tego zagrożeń. Nie wszyscy zdają sobie także sprawę z tego, że telefon komórkowy, po okresie użytkowania (jego średnia długość życia to ok. 8 lat) staje się odpadem niebezpiecznym ze względu na to, iż zawiera szkodliwe substancje. Co zatem zrobić z zużytym lub zepsutym sprzętem elektronicznym, jeśli nie można po prostu wyrzucić go do śmietnika?
20
Content available remote Oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko człowieka
PL
W pracy przedstawiono podział oddziaływań elektrotechnicznych. Przedstawiono oddziaływania pól elektromagnetycznych różnych częstotliwości na organizm człowieka. Omówiono oddziaływania pól elektromagnetycznych komórki oraz przedstawiono możliwości wykorzystania oddziaływania pól elektromagnetycznych w diagnostyce i lecznictwie.
EN
This paper presents the division of electromagnetic interactions. It presents the influence of electromagnetic fields of various frequencies on the human body. It discusses the interaction of electromagnetic fields of mobile phone oven as well as describes the possibility of utilizing the interaction of electromagnetic fields in diagnostics and therapeutics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.