Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterownik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper deals with development neural network controller to ensure safe and reliable operation of damaged induction motor. It was chosen field-oriented control algorithm as a basis for neural controller aimed to provide reliable control signals both for healthy and damaged motor. It was investigated different compositions of neural network model. It was received simulation results for modified field-oriented control algorithm with neural network regulator, which showed similar results comparing to original model for healthy motor, which confirms correctness of developed model.
PL
Opisano zastosowanie sterownika wykorzystującego sieci neuronowe do stabilnej i niezawodnej pracy zdrowego lub uszkodzonego silnika indukcyjnego.
EN
This paper describes a shunt active power filter for compensating harmonic currents and reactive power. The shunt active power filter (SAPF) was implemented with a phase pulse modulated current control voltage source inverter. The proposed system is based on PLL synchronization with reduced fuzzy logic controller (RD-FLC). These control techniques for SAPF prove that source current is sinusoidal even when load is nonlinear. The CC-VSI inverter switching is done according to gating pulse obtained from the hysteresis controller using RD-FLC controller. The proposed system is investigated using simulation results. The effectiveness of the controller is observedin the form of total harmonic distortion, reactive power compensation and settling time of dc link voltage under non linearload condition. This technology reduced the rules of fuzzy logic controller from 49 to 37.
EN
The paper represents laboratory bench to analyse a system of automated control with a fuzzy controller. The laboratory bench consists of a thermal object, and software and hardware complex involving logic controller VIPA System 200 V as well as HMI / SCADA system Zenon Supervisor 7.0. The thermal object is described with the help of the second-order differential equation using “current value within the power converter of electric heater-air temperature inside a thermal object” control channel. Coefficients of the differential equation depend upon location of a dampener and upon rotation frequency of a centrifugal fan. Control error (ie deviation between the specified temperature value within the thermal object and its current value), and derivative of the error, represented in the form of linguistic variables involving five triangular terms and two trapezoidal (extreme) ones have been used as the input values of the fuzzy controller. Output value of the fuzzy controller is the electric power supplied to the electric heater and assuming seven specified values. Selection of the specific value of electric power depends upon knowledge base being a finite set of rules of fuzzy sets falling into line with the applied linguistic variables. To implement such a system of automated control with a fuzzy controller, original software has been developed making it possible to analyze a process of thermal object heating with the use of human-computer interface. Interaction algorithm of certain program elements has been described. Experimental results, concerning the thermal object transfer from different initial conditions to terminal ones, have been demonstrated. A dependence of mean-square error of the controlled value upon the control period has been demonstrated.
PL
Rosyjskie podejście do projektowania obwodów pomocniczych DC - na podstawie materiałów firmy EKRA
PL
Rosnące wymagania w zakresie niezawodności, elastyczności oraz wszechstronności aplikacji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, stają się nowymi wyzwaniami. Dynamicznie zmieniające się pod kątem cyfryzacji obiekty elektroenergetyczne, w tym podstacje średniego napięcia, dają szansę na jeszcze efektywniejszą eksploatację.
PL
Na polskim rynku operuje kilkunastu producentów mających w swojej ofercie sterownik i zabezpieczenie pola średniego napięcia. Czy jest miejsce na kolejne urządzenie tego typu? Przed takim pytaniem Energotest stanął blisko 3 lata temu.
EN
Although the multitude benefit of wind power, the randomness of wind speed and the fluctuations of wind power are the most disadvantages of wind energy. So, for more efficiency and better performances, wind rotor must be driven at specific optimal rotational speed under each particular wind speed. Therefore, to extract the maximum power from wind turbine, a Maximum Power Point Tracking (MPPT) controller is required. In this paper, modeling of wind energy conversion system WECS using tip speed ratio (TSR) MPPT controller using PID controller tuned by genetic algorithm is investigated. The wind energy conversion is based on a doubly-fed induction generator (DFIG), which it is controlled by robust sliding mode control technique using a generator of 3.6 MW . The obtained results are presented and analyzed, where the performances of both proposed control strategies (MPPT based PID-GA, sliding mode control) have been shown.
PL
W pracy przedstawiono system energii wiatrowej wykorzystujący sterownik śledzący szcztową prędkość . W sterowniku zastosowano regulator PID strojony z wykorzystaniem algorytmu generycznego. Jako generator wykorzystano układ DFIG sterowany za pośrednictwem sterownika ślizgowego.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie idei funkcjonowania roweru elektrycznego jako nowoczesnej alternatywy wobec roweru klasycznego i jego walorów techniczno-użytkowych oraz perspektyw rozwojowych w infrastrukturze systemów transportowych. W kolejnych częściach omówiono zasadę działania roweru elektrycznego, stosowane obecnie rozwiązania technicznokonstrukcyjne i zasadnicze zalety i wady tego pojazdu. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawno-legislacyjne i aktualne trendy rynkowe rowerów elektrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono też wybrane modele współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych przodujących firm światowych.
EN
The aim of the work was to present the idea of electric bicycle operation as a modern alternative to classic bicycle and its technical and utility values as well as development prospects in the infrastructure of transport systems. The following sections discuss the principle of electric bicycle operation, currently used technical and construction solutions and the essential advantages and disadvantages of this vehicle. Particular attention was paid to the legal and legislative conditions and current market trends of electric bicycles in the European Union and Poland. Selected models of modern construction solutions of leading global companies were also discussed.
PL
Artykuł opisuje nietypowe zastosowanie symulatora zdarzeń dyskretnych OMNeT++ do sterowania programowalnymi sieciami komputerowymi (SDN). W środowisku OMNeT++ przygotowano sterownik sieci programowalnych obsługujący protokół Open Flow w wersji 1.0.0. Sterownik może wykorzystywać rzeczywisty interfejs sieciowy. Ponadto sterownik wyposażono w odpowiednie liczniki wiadomości i ich rozmiarów. Napisano także aplikację wspierającą zarządzanie ARP w sieci SDN. Przygotowano środowisko do przeprowadzenia badań, oparte o emulator Mininet i bazę danych MySQL oraz omówiono zebrane wyniki.
EN
The article describes unusual usage of discret event simulator OMNeT++ to control software defined networks (SND). An SDN Controller that supports OpenFlow version 1.0.0 has been prepared in OMNeT++. The Controller may use a real network’s interface. Moreover, the Controller has been equipped in counters of messages and their sizes. An application that supports maintaining of ARP has been prepared. The test environment based on Mininet and MySQL instances has been created. The results have been presented and discussed.
12
Content available remote Szybkość zmian stanu wyjścia sterowników cRIO-9022 oraz myRIO-1900
PL
W artykule dokonano porównania wybranych parametrów sterowników cRIO-9022 (sterownik przemysłowy) oraz myRIO-1900 (sterownik dydaktyczny) z punktu widzenia możliwości wykorzystania ich w układzie sterowania wyrzutni elektromagnetycznej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ukierunkowanych na porównanie czasu narastania oraz opadania zbocza sygnału na wyjściu cyfrowym dla obu sterowników. Badania przeprowadzono w celu oceny możliwości wykorzystania zamiennie obu sterowników w układzie sterowania pracą hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym.
EN
The article compares some selected parameters of the cRIO-9022 (industrial controller) and myRIO-1900 (student device) from the point of view of their possible use in the electromagnetic launcher control system. The results of laboratory tests aimed at comparing the rise and fall time of the signal edge at the digital output for both controllers are presented. The study was conducted to assess the interchangeability of both controllers in the control system of a hybrid electromagnetic launcher with pneumatic assist.
13
Content available remote Sterownik FPGA do badań napędów z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi
PL
W artykule przedstawiono układ szybkiego sterownika przełączalnych silników reluktancyjnych (SRM), przeznaczonego do badań parametrów wysokoobrotowych napędów z tego typu maszynami. Sterownik wykonano w oparciu o układ FPGA, w celu ograniczenia czasu realizacji algorytmu sterowania i opóźnień sygnałów sterujących względem sygnałów wejściowych z czujnika położenia kątowego wirnika. Elementy peryferyjne podłączono do sterownika poprzez pętle prądowe w celu ograniczenia zakłóceń sygnałów sterujących. Układ wyposażono w czujniki pomiarowe napięcia i prądu, wykorzystywane w procesie sterowania, umożliwiające jednocześnie rejestrację przebiegów pomiarowych. Zaimplementowany interfejs komunikacyjny USB umożliwia zapis wyników pomiarów w komputerze.
EN
The paper presents a topology of fast switched reluctance motor (SRM) controller, designed for measure parameters of drives, witch based on new supply systems designed for these type of the motors. To reduce an algorithm realization time and delay of output signals in respect to rotor position angle given from encoder, the control system is based on FPGA device. External circuits were connected using current loops to limit the noise of control signals. The system was equipped with voltage and current sensors, used in the control process, which enables simultaneous recording of measuring waveforms. Implemented USB interface allows to save measurement results on a computer.
PL
W artykule zaprezentowano zmodyfikowaną wersję kaskadowego sterownika VFO-ADR (ang. Vector-Field-Orientation - Active-Disturbance-Rejection) przystosowaną do kompensacji dryfu poprzecznego ujawniającego się podczas realizacji ruchu przez niedosterowany pojazd w zadaniu autonomicznego odtwarzania ścieżek przestrzennych. Modyfikacja polega na dynamicznym odkształcaniu, charakterystycznego dla metody VFO, wektorowego pola zbieżności w taki sposób, aby korygować wypadkowy wektor prędkości postępowej bryły robota i tym samym poprawiać dokładność odtwarzania ścieżki. Struktura sterownika wymaga jedynie sprzężenia od wyjścia, realizowanego na podstawie pomiaru pozycji i orientacji bryły pojazdu. Skuteczność proponowanej metody zilustrowano wynikami symulacji numerycznych uzyskanych dla modelu sterowca.
EN
In the paper, a modified version of the VFO-ADR (Vector-Field-Orientation – Active-Disturbance-Rejection) cascaded controller has been presented for the spatial maneuvering with underactuated vehicles. The controller is adapted to compensate the effects of a transversal drift occurring during autonomous motion execution in the path following task. Modification of the control law relies upon a dynamical deformation of the convergence vector field (characteristic of the VFO method) in the way which corrects a resultant instantaneous direction of a longitudinal velocity vector of a vehicle body and, as a consequence, improves a positional accuracy of motion. The control law has an output-feedback structure demanding only the positional and attitude measurements. Control performance has been illustrated with numerical simulations for a model of an airship.
PL
Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne. Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowalna oś czy jako dowolnie programowalna oś.
PL
W dobie nowoczesnego przemysłu praktycznie w każdym obiekcie spotykamy się z układami napędowymi różnych producentów. Każde rozwiązanie napędowe jest sparametryzowane przez osobne środowisko programowe. Częstym problemem w przypadku diagnostyki stanu napędu jest brak odpowiedniego oprogramowania czy wiedzy personelu z zakresu obsługi danego narzędzia software’owego. Napędy Siemensa dają przewagę użytkownikowi dzięki rozwiązaniu o nazwie SINAMICS web serwer.
17
Content available remote Swing-up problem of an inverted pendulum - energy space approach
EN
This paper describes a novel, energy space based approach to the swing-up of an inverted pendulum. The details of the swing-up problem have been described. Equations of the velocity-controlled have been presented. Design of the controller based on energy space notion has been elaborated. The control algorithm takes into account state constraints and control signal constraints. Parameters of the controller have been optimized by means of the Differential Evolution method. A numerical simulation of the inverted pendulum driven by the proposed controller has been conducted, its results have been presented and elaborated. The paper confirms that the proposed method results in a simple and effective swing-up algorithm for a velocity-controlled inverted pendulum with state constraints and control signal constraints.
PL
Koncepcja Przemysłu 4.0 na dobre zagościła w świadomości inżynierów firm produkcyjnych. Takie zagadnienia jak IloT (ang. Industrial Internet of Things) oraz transfer danych między poszczególnymi poziomami zarządzania produkcją powoli stają się wymogami koniecznymi do modernizacji i wdrażania systemów sterowania maszyn i urządzeń.
20
Content available remote Cyfrowy sterownik CPLD falownika klasy DE
PL
W artykule opisano sterownik falownika klasy DE z układem CPLD, który realizuje synchronizację do częstotliwości rezonansowej. Metoda synchronizacji oparta jest na pomiarze czasu półokresu prądu wyjściowego i obliczeniu sterowania w kolejnym półokresie. Metoda zapewnia komutację suboptymalną w czasie synchronizacji i w stanie ustalonym. Zamieszczono oscylogramy podczas startu oraz normalnej pracy falownika 300 kHz/1500 W. Przedstawiono przykład wykorzystania sterownika do realizacji modulacji IPDM.
EN
Digital controller of class DE inverter with CPLD, which implements synchronization to resonant frequency is presented in the paper. Synchronization method is based on time measurement of half period of output current and calculation of control signal in the next half period. The method provides suboptimal commutations in synchronization time and steady state condition. The paper contains waveforms of start-up process and normal operation of the 300 kHz/1500 W inverter. Usage with IPDM modulator is presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.