Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Stropy panelowe – rynek polski i światowy
PL
Stropy panelowe pojawiły się na rynkach światowych na początku XXI w., a w Polsce ponad dziesięć lat później. Obecnie rozwiązania te są często pierwszym wyborem konstrukcji stropów w przypadku 8% polskich projektantów. Wraz ze zwiększonym zainteresowaniem komercyjnym, stropy panelowe coraz częściej stają się przedmiotem badań naukowych. Szczególne miejsce znalazły w Azji, gdzie badania są prowadzone w szerokim zakresie, mającym zwiększyć możliwości stosowania prefabrykatów. Autorskie badania długotrwałe wykazały cechy dwukierunkowej pracy paneli stropowych, wynikające z wykonania warstwy nadbetonu oraz specjalnie ukształtowanych zamków ścinanych. W efekcie ugięcie zostało zmniejszone nawet o 70% w odniesieniu do stosowanych w praktyce uproszczonych metod obliczeniowych. Stropy panelowe stanowią odpowiedź na zmiany gospodarcze zachodzące w ostatnich latach na rynku krajowym.
EN
Panel slabs are a solution that appeared on world markets in the first half of the 21st century. The first elements manufactured in Poland were introduced over ten years later. Currently, these elements are indicated as the first choice by 8% of Polish designers. With the increased commercial interest, panel slabs are increasingly becoming elements of scientific research. They found a special place in Asia, where research is carried out in many areas to expand precast elements’ applications. The authors’ long-term research has shown the panels’ two-way work’s decisive features, resulting from the concrete overtopping and specially shaped shear key. As a result, the deflections are reduced even by 70% compared to the simplified calculation methods used in practice. Panel slabs are the market’s response to economic changes in the domestic market in recent years.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano próbkę 2677 inżynierów budownictwa pod kątem ich zarobków w zależności od branży, stażu pracy, wielkości miejscowości oraz czasu pracy. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie tabelarycznej oraz poddane analizie i krytycznej ocenie. Ponadto porównano otrzymane dane z danymi pozyskanymi pod koniec 2019 roku, na podstawie czego wyciągnięto wnioski odnośnie do zmian płac budowlanej kadry inżynierskiej w Polsce.
EN
In this article, a sample of 2,677 civil engineers was analyzed in terms of their earnings depending on the specialty, seniority, size of the town and working time. The obtained results were presented in tabular form and were analyzed and critically assessed. In addition, the obtained data was compared with the data obtained at the end of 2019, on the basis of which conclusions were drawn regarding changes in construction wages of engineers in Poland.
3
Content available Ile zarabiał inżynier w 2019 roku?
PL
Jawność wynagrodzeń przynosi szereg korzyści zarówno dla kadry inżynierskiej, jak również pracodawców i branży budowlanej jako systemu. Ważne jest, aby aktualne pobory inżynierów nie były analizowane jedynie na podstawie ofert pracy, ale również przy wykorzystaniu faktycznych danych otrzymanych od pracowników. W niniejszym artykule przeanalizowano informacje otrzymane od blisko 2500 inżynierów budownictwa. Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia możliwe było przeanalizowanie zarobków w zależności od stanowiska, specjalności, doświadczenia w branży, liczby godzin przepracowanych w tygodniu oraz lokalizacji pracy.
EN
Open salary gives a number of benefits, both for engineering staff as well as employers and the construction industry as a system. It is important that the current salary of engineers is not only analyzed on the basis of job offers, but also using actual data received from employees. In this paper, information received from nearly 2,500 civil engineers was analyzed. Thanks to such a broad approach to the issue, it was possible to analyze earnings depending on the position, specialty, industry experience, weekly hours worked and location of work.
4
Content available remote Wpływ koniunktury w budownictwie na produkcję cementu w Polsce
PL
W artykule dokonano oceny wpływu koniunktury w budownictwie na wielkość produkcji cementu w Polsce. W związku z tym skonstruowano i oszacowano dynamiczny, zgodny model ekonometryczny, w którym procesem objaśnianym była wielkość produkcji cementu. W zbiorze potencjalnych procesów objaśniających znalazły się cztery wybrane wskaźniki opisujące koniunkturę na rynku budowlanym: bieżący portfel zamówień na rynku krajowym, wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych, bieżąca produkcja na rynku krajowym oraz bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Wskaźniki te pochodziły z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny metodą tak zwanego „testu koniunkturalnego”, opartego o kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badanie wykazało, że jedynym ważnym czynnikiem przyczynowym, powiązanym z wielkością produkcji cementu, jest wykorzystanie przez przedsiębiorstwa budowlane mocy produkcyjnych. Proces ten okazał się być istotny jako proces bieżący (w okresie t) oraz opóźniony o jeden miesiąc (w okresie t-1).
EN
The article evaluates the impact of the business cycle in the building industry on the volume of cement production in Poland. Therefore, a dynamic congruent econometric model was constructed and estimated, where the volume of cement production was a dependent variable. The set of potential explanatory processes includes four selected indicators describing the economic situation on the building market: the current domestic investment portfolio, the utilization of the production capacity by construction companies, the current domestic production, and the current financial situation of construction companies. These indicators came from surveys conducted by the Central Statistical Office using the so-called "business cycle testing", based on a questionnaire survey. The study showed that the only important causal factor related to the volume of cement production is the use of production capacity by construction companies. This process proved to be significant as the current process (in the time period t) and with a one-month lag (in the time period t-1).
5
Content available remote Ile zarabia inżynier?
PL
Aktualna sytuacja finansowa inżynierów budowlanych oraz sanitarnych: Wobec dynamicznych zmian, jakie zachodzą w ostatnich latach na polskim rynku budowlanym, ważne jest, aby monitorować możliwie dużo składowych, które tworzą ten rynek. Pozwala to na odpowiednie planowanie oraz realizowanie przedsięwzięć budowlanych. Jednym ze wspomnianych składników jest wynagrodzenie kadry inżynierskiej. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie obecnego poziomu wynagrodzeń uzyskiwanych przez inżynierów. Informacja zwrotna z przeprowadzonych badań jest ważna dla pracodawców, którzy mogą w porę podnieść wynagrodzenia, aby uniknąć rotacji kadry, jak również dla samych pracowników, którzy mają możliwość zweryfikowania poziomu swoich poborów.
EN
Current financial situation of construction and sanitary engineers: Because of the dynamic changes that have been taking place in the recent years on the Polish construction market, it is important to monitor as many components as possible that make up this market. It allows for proper planning and implementation of construction projects. One of the components mentioned is the salary of engineering staff. The purpose of this work is to analyze the level of current salaries earned by engineers. Feedback from the research is important for employers who can increase wages in a timely manner to avoid staff turnover, as well as for the employees themselves who have the ability to verify their salary levels.
6
Content available remote Stropy gęstożebrowe w świetle wymagań rynku materiałów budowlanych
PL
Celem artykułu jest analiza wymagań polskiego rynku materiałów budowlanych dotyczących stosowanego na szeroką skalę gęstożebrowego systemu stropowego Teriva. Artykuł został opracowany na podstawie dostępnej literatury oraz badań popularności systemów stropowych oraz kryteriów wyboru z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 – luty 2016 r. W artykule wykazano, że gęstożebrowe stropy Teriva należą do jednych z najpopularniejszych rozwiązań stropowych na rynku. Technologię tę opracowano jednak przed prawie czterdziestu laty i nie odpowiada wymaganiom współczesnego rynku preferującego m.in. bardzo dobre parametry techniczne, szybkość i łatwość montażu oraz możliwie najmniejszy koszt wykonania stropu. Ponadto większość oferowanych na polskim rynku stropów Teriva bazuje na starych dokumentacjach niezgodnych z Eurokodem. Rynek zbyt wolno ewoluuje. Wiele korzyści może dać zastosowanie nowoczesnej prefabrykacji, unifikacji i standaryzacji systemów stropowych. Aby nowoczesne rozwiązania stropowe były powszechnie stosowane, konieczna jest odpowiednia edukacja i promocja nowoczesnych technologii. W przyszłości to one zdominują rynek.
EN
The aim of the article is to analyse the polish market of building materials with respect to still widely used Teriva multi-rib floor system. The article was prepared on the basis of the available literature and quantitative research on popularity of floor systems and selection criteria from a technical and economical point of view out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. In the article it was shown that Teriva multi-rib floor systems are among the most popular floor solutions on the market, they rely on almost 40 years old technological solutions which do not conform to the requirements of the today's market, such as high technical parameters, time-effectiveness and ease of installation, overall cost-effectiveness. Moreover, the vast majority of the Teriva floor systems offered on Polish market had been based on outdated documentation incompatible with the Eurocode. Although this specific market segment is evolving to slowly. Some beneficial changes stemming from modern prefabrication, as well as systemic unification and standardisation. In order for modern floor solutions to be widely used, appropriate education and promotion of modern solutions is necessary. Nevertheless, they are bound to become dominant solutions in the foreseeable future.
7
Content available remote BIM – nowe ścieżki kariery
PL
Niniejsza publikacja porusza zagadnienia związane z siłami napędowymi konkurencji i kooperacji na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane takimi jak: potencjalni wchodzący, nabywcy, substytuty, dostawcy oraz konkurenci w sektorze.
EN
This publication discusses the issues related to the driving forces of competition and cooperation on the public procurement market of construction works, such as potential firms, buyers, substitutes, suppliers and competitors in the sector.
PL
W artykule omówiono sytuację przedsiębiorstw deweloperskich. Wskazano ich specyfikę, a następnie, głównie na podstawie danych statystycznych, dokonano analizy otoczenia rynkowego ich działalności. Skoncentrowano się na analizie rynku budowlanego i mieszkaniowego. Ponadto syntetycznie opisano sytuację finansową notowanych na giełdzie spółek deweloperskich, która jest pochodną sytuacji rynkowej.
EN
The article discusses the situation of real estate developers. Their characteristics was indicated and then, mainly based on statistical data, an analysis of the market environment for their business was conducted. The focus is on the analysis of the construction market and housing. In addition, the paper synthetically describes the financial situation of listed real estate companies, which is related to the market situation.
10
Content available Poziom optymizmu branży budowlanej zmalał
PL
Wprawdzie w 2016 r. poziom optymizmu w branży budowlanej wyraźnie się obniżył, jednak w dalszym ciągu pozostaje on na przyzwoitym poziomie, głównie z uwagi na wysokie oczekiwania względem roku 2017. Firmy budowlane zdają sobie sprawę, że obecne spowolnienie jest przejściową korektą techniczną, która prędzej czy później przerodzi się w fazę intensywnego wydatkowania środków unijnych.
11
Content available Dobry rok dla STRABAG
PL
Wywiad z Alfredem Watzlem i Wojciechem Trojanowskim, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa talks to Alfred Watzl and Wojciech Trojanowski, members of the Management Board of STRABAG Sp. z o.o.
12
Content available remote Identyfikacja wyrobów budowlanych a technika RFID
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne oraz wymagane dane, które muszą zostać wytworzone i zarchiwizowane podczas produkcji i wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, a także podczas tzw. nadzoru nad rynkiem tych wyrobów. Zaprezentowano technikę RFID jako przykład bezpiecznego i trwałego przechowywania danych i identyfikacji wyrobów budowlanych oraz podmiotów gospodarczych.
EN
In the paper the legal conditioning were presented and required data was pointed, which should be prepared and archived during production and bringing to the market of building products, also during so-called supervision of the market of these products. RFID technique was presented as the example of a safety and sustainable data storage and identification of building products and business entities.
PL
W artykule wskazano na wzrost zainteresowania przedsiębiorstw wprowadzaniem zmian o charakterze innowacyjnym. Taka postawa wynika z konieczności ciągłego doskonalenia organizacji gospodarczych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku. Nakreślono obszary wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie i przedstawiono wyniki badania ankietowego przedsiębiorców budowlanych w aspekcie obecności w firmie nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacją, stanu świadomości kadry kierowniczej odnośnie do możliwości ich wykorzystania oraz poziomu zainteresowania implementacją innowacji o charakterze organizacyjnym.
EN
The article indicates a growing interest of introducing some innovative changes. This attitude comes from a need of constant improvements of companies that operate on the competitive market. There are some innovation implementation areas in the enterprise and some results of the survey held among contractors were presented. The study was on a presence of innovative tools for management systems in the enterprise. A state of the innovation utility awareness among management staff was analyzed. A level of interest in the organizational innovation implementation was underlined.
15
Content available PORR wzmacnia pozycję na polskim rynku budowlanym
PL
Poznaj swój rynek, poznaj swoich klientów – tą dewizą kieruje się od pięciu lat renomowana firma budowlana PORR w realizacji swojej strategii na rzecz inteligentnego wzrostu, osiągając przy tym międzynarodowy sukces. Firma PORR jest obecna w Polsce od 1987 r., zaś jej polski oddział, PORR Polska SA, jest jednym z wiodących wyspecjalizowanych wykonawców w dziedzinie budownictwa kubaturowego i kolejnictwa. Nie dziwi zatem fakt, że firma PORR wykazała zainteresowanie informacją o wystawieniu na sprzedaż firmy Bilfinger Infrastructure SA.
EN
Learn about your market, get to know your customers - this motto has been applied for five years by renowned company PORR in implementing its strategy for smart growth, and being internationally successful at the same time. PORR has been operating in Poland since 1987, and its Polish branch, PORR Polska SA, is one of leading contractors specialized in the sectors of construction of buildings and railway construction. It is no wonder that PORR expressed its interest in information on offering Bilfinger Infrastructure SA for sale.
PL
Artykuł prezentuje najciekawsze realizacje robót palowych wykonanych w Republice Czeskiej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Wskazuje także różnice między polskimi a czeskimi wymaganiami co do projektowania oraz kwestii technologicznych w zakresie robót palowych.
PL
Wywiad z Jerzym Werle, wiceprezesem zarządu firmy Warbud SA.
EN
Joanna Miciak talks to Jerzy Werle, Vice President at Warbud SA.
PL
W 2014 r. wartość rynku budownictwa kolejowego wzrośnie o ok. jedną trzecią i wyniesie 5,1 mld zł. W nowej perspektywie unijnej sektor kolejowy będzie miał do wykorzystania ponad 10 mld €, a w puli planowanych inwestycji większego znaczenia nabiorą budowy nowych linii kolejowych, wyceniane na 15 mld zł. Jednakże nie wszystkie z nowych połączeń kolejowych ostatecznie trafią do realizacji.
EN
The value of railway construction market in 2014 will grow by about one third to reach the amount of PLN 5.1 billion. In the new EU financial framework the railway sector will have more than € 10 billion at its disposal, and projects of construction of new railway lines valued at PLN 15 billion will gain greather significance in the pool of planned investments. However, not all of the new railway line projects will be eventually implemented.
PL
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku budowlanym bezpośrednio wpływa na strukturę komplementarnego dla budownictwa rynku maszyn. Zachodzące zmiany dotyczą zarówno poziomu i struktury sprowadzanego sprzętu, jak i zyskowności firm ten sprzęt oferujących. W najbliższych latach oczekujemy wysokiego udziału rynkowego koparek i ładowarek, stabilizacji na niskim poziomie w kategorii żurawi wieżowych, a także skurczenia się rynku walców drogowych.
20
Content available Szukamy nowych rynków i szerszych możliwości
PL
Rozmowa z Piotrem Kledzikiem, prezesem zarządu Bilfinger Infrastructure SA.
EN
Anna Biedrzycka talks to Piotr Kledzik, President of the Board of Bilfinger Infrastructure S.A. Our undisputable success include: completing in time for UEFA Euro 2012 the Okęcie tunnel. Stadion railway station, Gdansk bypass and completing the Zambrów bypass according to schedule.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.