Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okładzina kamienna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Elewacje z okładzinami kamiennymi przyklejanymi do ścian niewątpliwie należą do grupy najstarszych systemów wykończenia ścian zewnętrznych. Na systemy te składają się: okładziny kamienne, łączniki mechaniczne i zaprawy klejowe. Systemy te były często stosowane w Polsce na budynkach reprezentacyjnych w minionych epokach, często objętych opieką konserwatorów zabytków. Niestety czas, oddziaływania środowiskowe i antropogeniczne niekorzystnie wpływają na tego typu elewacje. Awarie omawianych systemów (ze względu na masę okładzin kamiennych) mogą powodować bardzo groźne skutki. Główne przyczyny awarii tych typów elewacji związane są z zaniedbaniami użytkowymi. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen stanu technicznego tych elewacji. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen elewacji z okładzin kamiennych oraz podstawowe zakresy czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie i badawcze pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych z wymaganymi dokładnościami.
EN
The system consists of: stone cladding, mechanical fasteners, adhesive mortars. These systems were often used in Poland on representative buildings from bygone eras, often under the care of the conservator. Unfortunately, time, environmental and anthropogenic impacts adversely affect this type of elevation. Failures of the discussed systems (due to the mass of stone cladding) can have very serious consequences. The main cause of failure of this type of systems is related to negligence in use. Minimizing the risk of failure is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of periodic assessments of stone facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems with the required accuracy.
PL
W artykule (cz. 1) przedstawiono nowoczesne programy edukacyjne opracowywane przez wykładowców Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach programów edukacyjnych Erasmus+ współfinansowanych przez UE. Zaprezentowane projekty dotyczą: bezpiecznego montażu okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, programu szkoleniowego z zakresu metodologii BIM i integracji EPD (Environmental Product Declaration) w ramach strategii zrównoważonego budownictwa, międzysektorowego i interdyscyplinarnego podejścia BIM do aspektów zdrowia w budownictwie mieszkaniowym oraz opracowania szkoleń w zakresie bezpiecznego wykonywania robót ziemnych wspomaganych technologią rzeczywistości rozszerzonej.
EN
The article presents modern educational programmes developed by the lecturers of the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology within the Erasmus+ educational programmes co-financed by the EU. The presented projects concern: safe installation of stone cladding using augmented reality, training programme on BIM methodology and integration of EPD (Environmental Product Declaration) within sustainable construction strategy, intersectoral and interdisciplinary approach of BIM to health aspects in housing construction and development of training on safe earthworks supported by augmented reality technology.
3
Content available remote Współczesne systemy elewacji wentylowanych – rodzaje i wymagania
PL
W artykule przedstawiono systemy elewacji wentylowanych z wykorzystaniem różnych rozwiązań materiałowych. Przedstawiono w nim podstawowe typy elewacji wentylowanych, rodzaje okładzin elewacyjnych, podkonstrukcji i połączeń elementów elewacji, wymagania techniczne oraz zalety i wady.
EN
The article presents ventilated facade systems using different material solutions. The presentation covers the basic types of ventilated facades, types of facade linings, substructure base and joints, as well as the applicable technical requirements, advantages and disadvantages.
PL
W artykule przedstawiono stosowane na obudowach ściennych zewnętrznych materiały kamienne i kamiennopochodne. Omówiono charakterystyczne parametry materiałów. Przedstawiono różnice występujące w sposobach montażu, wielkościach obciążenia. Przedstawiono właściwości przegród wykonanych z kamienia oraz powstających z materiału kamiennego.
EN
The article presents stone and stone-based materials used in external wall cladding. Characteristic parameters of these materials are discussed, with presentation of differences in installation methods and loads, as well as the properties of space dividing elements made of stone and formed of stone-based materials.
5
Content available remote Ocena techniczna elewacji wentylowanych
PL
Artykuł dotyczy elewacji wentylowanych. W artykule wymieniono podstawowe badania pozwalające na dokonanie oceny technicznej elewacji wentylowanej. Przedstawiono możliwości stosowania danych zawartych w Aprobatach Technicznych w praktyce inżynierskiej.
EN
The paper deals with ventilated facades. The article lists the basic tests to assess ventilated facades in the technical aspect. Discussed the possibility of using the information in the Technical Approvals in engineering practice.
6
Content available remote Sztuczne okładziny kamienne w świetle wymagań prCUAP 05.04/14
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania oraz regulacje zawarte w prCUAP dotyczące sztucznych kamiennych okładzin murów.Wprzypadku pozytywnej oceny projektu dokumentu na podstawie wskazówek CUAP wyroby te będą oceniane w procesach aprobacyjnych.
EN
The paper describes the technical requirements for wall coverings made of reconstituted stones on the basis of the draft CUAP 05.04/14.
8
Content available remote Dachy strome - nowe możliwości wykonywania okładzin kamiennych
PL
Dach jest nazywany piątą elewacją budynku. Kształt i rodzaj pokrycia dachu ma znaczący wpływ na architekturę całego budynku. Kamień jako warstwa zewnętrzna na dachach stromych, poza zastosowaniem łupka jako pokrycia dachu był dotąd rzadko stosowany. Celem artykułu jest opis technologii dachów stromych z okładziną kamienną na przykładzie rozwiązań zastosowanych przy budowie ekskluzywnego osiedla budynków wielorodzinnych Concerto Verona - we Wrocławiu.
EN
The shape and type of roof covering significantly affects the architecture of the whole building. The external layer on the steep-sloped roofs made of stone (apart from the slate) has been rarely used. The aim of this article is to describe the technology of steep-sloped roofs with stone cladding based on the solutions applied in the exclusive multi-family residential development Concerto Verona in Wrocław.
9
Content available remote Okładziny kamienne ścian klejone bezpośrednio do warstw izolacji termicznej
PL
Nowoczesne elewacyjne okładziny kamienne ścian zewnętrznych budynków podwieszane są do warstw konstrukcyjnych przegrody i w ten sposób two.rzą wierzchnią okładzinę wentylowanych ścian warstwowych. Płyty kamienne o grubości 3-4 cm mocowane są za pomocą kotwi ze stali nierdzewnej bez.pośrednio do warstw konstrukcyjnych ścian albo pośrednio poprzez rusz.ty stalowe lub aluminiowe do elementów konstrukcyjnych budynku, tj. wień.ce stropowe, nadproża itp. Tego typu okładziny wymagają wyspecjalizowa.nego montażu, należą do najdroższych i najbardziej pracochłonnych sposo.bów wykończenia fasad. Nowym rozwiązaniem jest zastosowanie cienkowar.stwowych okładzin kamiennych klejonych bezpośrednio do warstwy izolacji termicznej budynku.
10
Content available remote Podstawowe błędy projektowe oraz wykonawcze kamiennych okładzin elewacyjnych
PL
Nie bez powodu okładzina kamienna jest jednym z najchętniej stosowanych rodzajów wykończenia elewacji. Znakomicie spełnia dwie podstawowe funkcje - chroni budynek przed wpływem czynników zewnętrznych, zabezpieczając klimat wnętrza, i jednocześnie - ze względu na znakomite walory estetyczne - zdobi go. Jednak, aby tak się działo, elewacja musi być wykonana zgodnie z pewnymi podstawowymi zasadami, które nie tylko pozwolą uniknąć szybkiej deterioracji, ale również umożliwią, na skutek starzenia się materiału, pokrycie patyną, która dodaje architecturze swoistego piękna i uroku charakterystycznego dla obiektów zabytkowych. Ponadto, jako powłoka o właściwie dobranych parametrach, pozwoli na oszczędzanie energii, będąc integralną częścią tzw. inteligentnego budynku, reagującego na zmienne warunki klimatyczne. Wciąż pojawiają się doskonalsze rozwiązania budowlane, korzystnie wpływające na wygląd elewacji, jej parametry konstrukcyjne oraz izolacyjne. Jednak nawet najlepsza technologia nie zagwarantuje odpowiedniej odporności na czynniki zewnętrzne, jeśli fasada zostanie niewłaściwie zaprojektowana lub wykonana.
EN
A stone facade is one of the most popular type of finishing building elevation for many reasons. It perfectly serves main functions such as: separating the usable interior space from the outside world, absorbing push and pull forces from wind loads, providing protection from the sun, resisting the penetration of rainwater and defining the architectural appearance of the building. However, to make it work like that, the facade needs to be done properly, accordingly to the basic rules, which will help not only to avoid fast deterioration but to age well. Furthermore correctly designed elevation becomes a part of an intelligent building which reacts to a changing climate and saves valuable energy. New technologies appear each day. They are better looking, working and they have better parameters, than the previous ones. However, even the best technology won't guarantee longevity if designer or contractor don't understand basic principles.
11
Content available remote Przegląd najpopularniejszych współczesnych elewacji
12
Content available remote Okładziny kamienne stosowane do wykonywania elewacji
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania konstrukcji elewacji wykorzystujących okładziny kamienne: konstrukcje z okładzinami kamiennymi, okładziny montowane „na mokro”, systemy mocowania bezpośredniego (metoda montażu „na sucho”), systemy zamocowań dyblowych oraz system zamocowań pośrednich.
13
Content available remote Ściany zewnętrzne - warstwy elewacyjne
14
Content available remote Stabilność okładzin elewacyjnych z kamienia naturalnego
EN
Stone slab facing fastening methods. Wall thermal insulation layer minimum thickness. Wall thermal insulation bases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.