Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utrzymanie ruchu maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cel: Współczesne systemy produkcyjne, narastający stopień ich zautomatyzowania i wysoki poziom zorganizowania stawiają przed służbami utrzymania ruchu maszyn przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Odpowiedzią na te zmiany w obszarze utrzymania wysokiej niezawodności i efektywności infrastruktury technicznej jest powstawanie nowych koncepcji, metod i narzędzi wspomagających pracę służb z działu utrzymania ruchu. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyk współczesnych filozofii zarządzania produkcją, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie utrzymaniem maszyn we współczesnych systemach produkcyjnych. Materiały i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu i przemyśleniach autorów. Zastosowano technikę badawczą deskresearch i uzupełniono jej treść przykładem zastosowania narzędzi związanych z utrzymaniem ruchu maszyn. Wyniki: W pracy scharakteryzowano wybrane koncepcje racjonalizacji zadań służb utrzymania ruchu na tle współczesnych systemów produkcyjnych. Przedstawiono istotne metody i narzędzia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, stosowane w koncepcjach: szczupłej produkcji - Lean Manufacturing (LM), produkcji klasy światowej - World Class Manufacturing (WCM) oraz zwinnej produkcji - Agile Manufacturing (AM). Analizę wsparto badaniem funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie poprzez pomiar wskaźnika ogólnej efektywności wyposażenia - OEE. W trakcie prowadzonych badań autorzy zidentyfikowali kilka barier i problemów związanych z zarządzaniem utrzymania ruchu infrastruktury technicznej. Wniosek: Zastosowanie odpowiedniej filozofii zarządzania utrzymaniem ruchu infrastruktury technicznej jest zasadniczym elementem, który wpływa na efektywność i niezawodność pracy.
EN
Introduction and aim: Modern production systems, increasing the degree of automation and high levels pose enterprises increasingly higher requirements to organize maintenance services of machinery. The response to these changes in the area of maintaining high reliability and efficiency of technical infrastructure is the emergence of new concepts, methods and tools supporting the work of services from the maintenance department. The aim of the study is to present the characteristics of modern production management philosophy, methods and tools to support the management of maintenance equipment in modern production systems. Material and methods: The material is based on the literature and the authors’ thoughts. The desk research technology was used and its content was supplemented by an example of tools related to machine maintenance. Results: The study characterized the rationalization concepts selected tasks of maintenance services on the background of modern production systems. Significant methods and tools of machine maintenance management were presented, used in the following concepts: lean production - Lean Manufacturing (LM), world class production - World Class Manufacturing (WCM) and agile production - Agile Manufacturing (AM). The analysis of the problem was supported by the study of TPM functioning in the enterprise by measuring the general equipment efficiency indicator - OEE. During the research, the authors identified several barriers and problems related to the management of technical infrastructure maintenance. Conclusions: Application of proper management philosophy of maintenance of the technical infrastructure is an essential element that affects the efficiency and reliability
EN
The aim of the article is to develop new methods of analysis, estimation and optimal selection of quantitative resources (inherent and non-inherent) in the planning of the product effect for specific environmental conditions. The required iterative approach in the construction of the mathematical model and analysis of its possible practical applications and search for how to figure those opportunities. As the testing method has been applied method intuitive, allowing you to use the experience of expert analysis from ongoing opportunities to make full use of the sustainability properties and customize to their processes. The results were presented in the form of mathematical models in the collection of complex numbers and graphically on the plane of complex numbers. Method to estimate changes inherent and non-inherent resources objects (machines, systems, organizations) on their productivity (Po). The method uses the original, innovative, model potential workspace object (PrO) in the form of a complex binding numerically inherent (ZiO) and non-inherent (ZniO) resources objects. Evaluation of value Po it was proposed with the PrO. The values of the ZiO and ZniO was adopted as two independent resources constituting the whole of resources in the required in the production (or in the service). Method evaluation Po illustrates for the resources object described model Ro =│PrO = f (ZpO, ZoO)│, where ZiO is a work resource (ZpO), ZniO is extracted from the operation of the resource service (ZoO), and the generating capacity of the object Po is described using a pointer named R object (Ro). Illustrated in the complex plane analysis results and the results obtained from the calculation PrO and Ro, for contract values of the ZpO and ZoO, indicate the application capabilities developed method. Method allows a very clear description of the productivity changes objects (or processes, or production organization), in the context of the selection of manufacturing resource structure, through the separation of the factors causing these changes. Method can be adapted for optimal production costs (or services) through design changes object and/or design changes of the process exploitation. Developed the method brings new opportunities for theoretical and application in relation technical and economic sciences.
PL
Celem artykułu jest opracowanie nowej metody analizy, szacowania i optymalnego doboru ilościowego zasobów (inherentnych i nieinherentnych) w planowaniu efektu produktowego w określonych warunkach środowiskowych. Realizacja celu wymagała iteracyjnego podejścia przy budowie modelu matematycznego i analizie możliwych jego zastosowań praktycznych oraz poszukiwaniu sposobu ilustracji tych możliwości. Jako metoda badawcza została zastosowana metoda intuicyjna, pozwalająca wykorzystać doświadczenie eksperckie z realizowanych analiz możliwości pełnego wykorzystania trwałości obiektów i dostosowywania do tego ich procesów eksploatacji. Wyniki zostały zaprezentowane w postaci modeli matematycznych w zbiorze liczb zespolonych i graficznie na płaszczyźnie liczb zespolonych. Metoda umożliwia szacowanie zmian inherentnych i nieinherentnych zasobów obiektów (maszyn, systemów, organizacji) na ich produktywność (Po). W metodzie wykorzystano autorski, innowacyjny, model potencjału roboczego obiektu (PrO) w postaci liczby zespolonej wiążącej liczbowo inherentne (ZiO) i nieinherentne (ZniO) zasoby obiektu. Wyznaczanie wartości Po zaproponowano z modułu PrO. Wartości ZiO i ZniO przyjęto jako dwa niezależne od siebie zasoby stanowiące całość zasobów w realizacji danej produkcji lub usługi. Metodę oceny Po zilustrowano dla zasobów obiektu opisanych modelem Ro =│PrO = f (ZpO, ZoO)│, gdzie ZiO to zasób pracy obiektu (ZpO), ZniO to wyodrębniony z eksploatacji zasób obsług (ZoO), a zdolności wytwórcze obiektu Po opisano za pomocą wskaźnika nazwanego resursem obiektu (Ro). Zilustrowane na płaszczyźnie zespolonej wyniki analiz i uzyskane wyniki z obliczeń PrO i Ro, dla umownych wartości ZpO i ZoO, wskazują na duże możliwości aplikacyjne opracowanej metody. Metoda umożliwia bardzo czytelny opis zmian produktywności obiektów\procesów\ organizacji, w kontekście doboru struktury zasobów wytwórczych, poprzez rozdzielenie czynników powodujących te zmiany. Metodę można adaptować na potrzeby optymalizacji kosztów produkcji\usług poprzez zmiany projektowe obiektu technicznego i\lub zmiany projektowe procesu jego eksploatacji. Opracowana metoda wnosi nowe możliwości teoretyczne oraz aplikacyjne w powiązaniu nauk technicznych i ekonomicznych.
PL
Stałe unowocześnianie maszyn i urządzeń, a także awaryjność sprzętu stosowanego w zakładach górniczych wymaga ciągłych prac remontowo-modernizacyjnych. I w tej dziedzinie ustawodawca przewidział specjalne, branżowe uwarunkowania prawne.
4
Content available Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn
PL
W pracy przedstawiono trendy rozwojowe utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Scharakteryzowano trzy okresy i trzy sposoby podejścia do utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Wśród koncepcji, które się pojawiły najważniejsze to: RCM (Reliability Centered Maintenance) - utrzymanie ruchu skierowane na niezawodność (strategia wg niezawodności) i TPM (Total Productive Maintenance) - całościowe utrzymanie ruchu zorientowane na produktywność (lub w wolnym przekładzie - utrzymanie ruchu zintegrowane z produkcją). Inne współczesne koncepcje utrzymania ruchu maszyn, takie jak 5S i samodzielne przeglądy techniczne zostały również zaprezentowane. W końcowej części pracy pokazano zależność jakości utrzymania ruchu maszyn technologicznych i jakości wyrobów.
EN
The trends in machines operation maintenance have been presented in the paper. Three methods and three periods of machines operation maintenance have been characterized. Among the concepts which have appeared, the most important ones are RCM (Reliability Centred Maintenance) - reliability oriented operation maintenance and TPM (Total Productive Maintenance) - general productivity oriented operation maintenance or operation maintenance integrated with production. Other contemporary concepts of operation maintenance as the 5S method and operator's own technical inspection have been presented too. At the end of the paper interrelationship of the quality of technological machines operation maintenance and the quality of products has been shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.