Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszt kapitału własnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Environmental risk disclosure and cost of equity
EN
Environmental problems are increasingly becoming a concern of various parties. When other studies look more at environmental performance, this study focuses on environmental risk disclosure. The purpose of this study is to empirically test the relationship of environmental risk with the cost of equity. Environmental risk disclosure is measured using content analysis. The cost of equity is calculated using the Capital Assets Pricing Model (CAPM) method. The study sample consisted of 476 companies listed on the Indonesia stock exchange in 2016-2018. The data is processed using SPSS with multiple linear regression methods. Empirical results show that environmental risk disclosure has a positive effect on the cost of equity. The results of this study contribute by expanding the disclosure theory because it empirically proves that investors use environmental risk information.
PL
Problemy środowiskowe stają się coraz bardziej przedmiotem troski z różnych stron. Gdy inne badania bardziej skupiają się na efektywności środowiskowej, niniejsze badanie koncentruje się na ujawnieniu ryzyka środowiskowego. Celem tego badania jest empiryczne przetestowanie związku ryzyka środowiskowego z kosztem kapitału własnego. Ryzyko środowiskowe jest mierzone za pomocą analizy treści. Koszt kapitału własnego obliczany jest przy użyciu metody Capital Assets Pricing Model (CAPM). Próba badawcza składała się z 476 spółek notowanych na giełdzie indonezyjskiej w latach 2016-2018. Dane są przetwarzane przy użyciu SPSS z wieloma metodami regresji liniowej. Wyniki empiryczne pokazują, że ujawnienie ryzyka środowiskowego ma pozytywny wpływ na koszt kapitału własnego. Wyniki tego badania przyczyniają się do rozszerzenia teorii ujawnień, ponieważ empirycznie dowodzą, że inwestorzy wykorzystują informacje o ryzyku środowiskowym.
EN
Because of the value of time, investors are interested in obtaining economic benefits rather early and at a highest return. But some investing opportunities, e.g. mineral projects, require from an investor to freeze their capital for several years. In exchange for this, they expect adequate remuneration for waiting, uncertainty and possible opportunities lost. This compensation is reflected in the level of interest rate they demand. Commonly used approach of project evaluation – the discounted cash flow analysis – uses this interest rate to determine present value of future cash flows. Mining investors should worry about project’s cash flows with greater assiduousness – especially about those arising in first years of the project lifetime. Having regard to the mining industry, this technique views a mineral deposit as complete production project where the base sources of uncertainty are future levels of economic-financial and technical parameters. Some of them are more risky than others – this paper tries to split apart and weigh their importance by the example of Polish hard coal projects at the feasibility study. The work has been performed with the sensitivity analysis of the internal rate of return. Calculations were made using the ‘bare bones’ assumption (on all the equity basis, constant money, after tax, flat price and constant operating costs), which creates a good reference and starting point for comparing other investment alternatives and for future investigations. The first part introduces with the discounting issue; in the following sections the paper presents data and methods used for spinning off risk components from the feasibility-stage discount rate and, in the end, some recommendations are presented.
PL
Z uwagi na znaczenie czynnika czasu inwestorzy zainteresowani są jak najszybszym uzyskiwaniem korzyści z możliwie największą stopą zwrotu. Niektóre jednak inwestycje mają charakter długoterminowy i wymagają od inwestorów zamrożenia środków kapitałowych na długie lata. W zamian za oczekiwanie, niepewność i utratę potencjalnych możliwości działania inwestorzy oczekują odpowiedniego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to znajduje odzwierciedlenie w żądanym przez nich poziomie stopy procentowej. Powszechnie stosowana metodyka oceny projektów inwestycyjnych – analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – wykorzystuje tę stopę do aktualizacji wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Metoda DCF postrzega złoże kopaliny jako pełny projekt produkcyjny, gdzie podstawowymi źródłami niepewności są parametry ekonomiczno-finansowe oraz geologiczno-techniczne. Jedne z nich są bardziej ryzykowne od innych – niniejszy artykuł próbuje je rozdzielić i zważyć ich znaczenie na przykładzie typowego projektu górniczego (węgla kamiennego) na etapie studium wykonalności. Postawione zadanie zrealizowano stosując analizę wrażliwości wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Obliczenia zrealizowane zostały przy założeniu bare bones (finansowanie wyłącznie kapitałem własnym, kalkulacje w pieniądzu stałym, po opodatkowaniu, stała cena i koszty przez cały okres istnienia) oznaczającym w tym przypadku „czysty” projekt stanowiący bazowy wariant odniesienia do wszelkich porównań i badań. Artykuł prezentuje dane i metody wykorzystane do rozwiązania problemu wyodrębnienia porcji ryzyka w ramach stopy dyskontowej, charakterystycznej dla etapu stadium wykonalności, oraz przedstawia zalecenia i rekomendacje w kontekście przyszłego zarządzania wdrożonym projektem.
3
Content available The cost of equity in the energy sector
EN
Taking the importance of time and risk into account has a significant impact on the value of investment projects. Investments in the energy sector are long-term projects and, as such, are burdened with uncertainty associated with the long-term freezing of capital and obtaining the expected return. In the power industry, this uncertainty is increased by factors specific to the sector, including in particular changes in the political and legal environment and the rapid technological development. In the case of discounted cash flow analysis (DCF), commonly used for assessing the economic efficiency of investments, the only parameter expressing investor uncertainty regarding investment opportunities is the discount rate, which increases with the increasing risk of the project. It determines the value of the current project, thus becoming an important criterion affecting investors’ decisions. For this reason, it is of great importance for the assessment of investment effectiveness. This rate, usually in the form of the weighted average cost of capital (WACC), generally includes two elements: the cost of equity capital and borrowed capital. Due to the fluctuant relationship between these two parameters in project financing, performing a WACC analysis in order to compare the risks associated with the different technologies is not completely justified. A good solution to the problem is to use the cost of equity. This article focuses on the analysis of this cost as a measure of risk related to energy investments in the United States, Europe and worldwide.
PL
Istotny wpływ na wartość przedsięwzięć inwestycyjnych ma uwzględnienie wpływu czynnika czasu i ryzyka. Inwestycje w energetyce są projektami długoterminowymi i już jako takie obarczone są niepewnością, związaną z wieloletnim zamrożeniem kapitału i uzyskaniem oczekiwanego zwrotu. W energetyce niepewność tę zwiększają czynniki specyficzne charakterystyczne dla sektora, w tym w szczególności zmiany otoczenia polityczno-prawnego i szybkiego postępu technicznego. W stosowanej powszechnie do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji – analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flow, DCF) – jedynym parametrem wyrażającym niepewność inwestorów w zakresie realizacji inwestycji jest stopa dyskontowa – tym większa, im większe ryzyko przedsięwzięcia. Decyduje ona o wartości bieżącej projektu stając się tym samym istotnym kryterium oddziałującym na decyzje inwestorów. Z tego powodu jej dobór ma doniosłe znaczenie dla oceny efektywności inwestycji. Stopa ta, występując zwykle w postaci średnioważonego kosztu kapitału, WACC – obejmuje zasadniczo dwa elementy: koszt kapitału własnego oraz obcego. Ze względu na różną relację tych dwóch źródeł w finansowaniu projektów przeprowadzanie analiz WACC w celu porównywania ryzyka związanego z różnymi technologiami jest nie do końca czytelne. Dobrym rozwiązaniem problemu jest stosowanie jako wskaźnika kosztu kapitału własnego. Niniejszy artykuł obejmuje analizy tego kosztu jako miernika ryzyka związanego inwestycjami energetycznymi w Stanach Zjednoczonych, Europie i świecie.
PL
Problem badawczy podjęty w artykule dotyczy dostosowania tradycyjnych modeli kalkulacji kosztu kapitału własnego do specyfiki przedsiębiorstw górniczych. Rozwiązania znane z literatury nie dają racjonalnych wyników. Wynika to z unikatowości działalności przedsiębiorstw górniczych, w przypadku której występuje brak możliwości odniesienia do typowych sytuacji rynkowych. Celem artykułu jest wskazanie takich rozwiązań, które umożliwiają uzyskanie racjonalnych i miarodajnych wyników. Jedną z propozycji jest zmodyfikowana metoda Famy-Frencha. W artykule przetestowano ją kalkulując koszt kapitału w wybranym przedsiębiorstwie górniczym. Problem kalkulacji kosztu kapitału jest szczególnie ważny w obszarze oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Koszt kapitału znajduje zastosowanie jako stopa dyskontowa w dynamicznych miarach efektywności, ukierunkowanych na wzrost wartości ekonomicznej.
EN
The problem of research undertaken in the article concerns the adaptation of traditional models of calculating the cost of capital to the specifics of mining companies. Solutions known from the literature do not give reasonable results. This is due to the uniqueness of the activities of mining companies, in which case we are dealing with a lack of reference to the typical market situations. The aim of this article is to identify solutions that allow rational and reliable results to be obtained. One of the proposals is a modified Fama-French method. The article was tested by calculating the cost of capital in the largest Polish mining enterprises. The problem of calculation of the cost of capital is particularly important in the area of assessing the effectiveness of investment projects. The cost of capital is used as the discount rate in dynamic measures of performance, such as NPV.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony analizie struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych. Właściwe dobranie odpowiednich poziomów finansowania kapitałem własnym i obcym ma istotny wpływ na jego wartość. Zatem, aby maksymalizować wartość przedsiębiorstwa, należy tak dobrać strukturę kapitału przedsiębiorstwa, aby ważony koszt kapitału przyjął wartość minimalną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury kapitału wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce i na świecie oraz dokonanie oszacowania kosztu kapitału własnego, jak i obcego, dla tych spółek. W artykule dokonano również oszacowania optymalnej struktury kapitału dla wybranej polskiej spółki górniczej (KGHM S.A.). Jak wynika z przeprowadzonych badań, spółki górnicze zarówno polskie jak i światowe, nie posiadają długu przekraczającego 45% w całej strukturze finansowania. Dla większości analizowanych przypadków poziom finansowania kapitałem obcym waha się w przedziale od 10 do 35%. Koszt kapitału własnego przewyższa koszt kapitału obcego. W pierwszym przypadku koszt ten zawiera się w przedziale od 8 do około 20%, natomiast w drugim od 1,9 do około 12%. Przeprowadzona analiza w aspekcie szacowania optymalnej struktury kapitału dla wybranej spółki górniczej pokazała, iż finansowanie kapitałem obcym dla tej spółki powinno zawierać się w przedziale od 5,7 do 7,4%.
EN
This article focuses on the analysis of the structure and cost of capital in mining companies. Proper selection of appropriate levels of equity and debt capital funding of investment has a significant impact on its value. Thus, to maximize the value of the company, the capital structure of the company should be composed to minimize the weighted average cost of capital. The objective of the article is to present the capital structure of selected Polish and world’s mining companies and estimate their cost of equity and debt capital. In the paper the optimal capital structure for the Polish mining company (KGHM SA) was also estimated. It was assumed that both Polish and world’s mining companies, have no debt exceeding 45% in the financing structure. For the most of analyzed cases, the level of financing with debt capital is in the range between 10% and 35%. The cost of equity exceeds the cost of debt capital and is in the range between 8% and 20%, while the cost of debt capital reaches the range between 1.9% and 12%. The analysis of the optimal capital structure determining, performed for the selected mining company, showed that debt capital funding for the company should be in the range between 5.7% and 7.4%.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony szacowaniu kosztu kapitału własnego przy użyciu trzywskaźnikowego modelu Fama - French (3FM). Proponowany model, w odróżnieniu od modelu bazowego CAPM, jest bardziej wiarygodny, a wyniki są bardziej precyzyjne. Artykuł składa się z czterech części. We wstępie do artykułu określono jego cel. W drugiej części autor publikacji przedstawił trzywskaźnikowy model Fama - French, a mianowicie sposób ustalania kosztu kapitału własnego przy jego zastosowaniu. W kolejnej części opracowania przedstawiono wykorzystanie omawianego modelu dla wybranych polskich spółek górniczych. Zakładając, iż analizowany model jest bardziej wiarygodny aniżeli model tradycyjny, należy stwierdzić, iż koszt kapitału własnego wybranych polskich spółek górniczych przy wykorzystaniu modelu CAPM jest nieco zaniżony, niemniej jednak różnice te nie są znaczące. Ostatnia część artykułu to podsumowanie. Artykuł został zamknięty spisem literatury wykorzystanej do jego opracowania.
EN
The article was dedicated to estimate the cost of equity using the Fama and French Three Factor Model (3FM). The proposed model, unlike the base model CAPM, is more credible and the results are more accurate. Article consists of four parts. In the introduction to the article its purpose has been defined. In the second part the application of Fama and French Three Factor Model in determining the cost of equity capital has been presented. In the next part present the using of the model for selected Polish mining companies. The assumption that the analysed model is more reliable than the traditional model, at the same time should emphasize, that the cost of equity capital of selected Polish mining companies estimated with using the CAPM model, is a bit on the lower side, however, these differences are not significant. The last part of the article is a summary. The article ends with the list of literature used to write this paper.
PL
Branża górnictwa węgla kamiennego, uznawana za znajdującą się w fazie schyłkowej, przechodzi stopniowe odrodzenie. Światowy rynek węgla rośnie. Popyt na czarne paliwo jest napędzany głównie przez energetykę w krajach spoza OECD oraz rosnące ceny alternatywnych nośników energii. W związku z rosnącą rolą przedsiębiorstw górniczych w rozwoju gospodarki światowej w niniejszym artykule podjęto problem kosztu kapitału własnego zaangażowanego w finansowanie tego typu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych w ujęciu międzynarodowym. Zbadano koszt kapitału własnego w największych koncernach górniczych działających na rynku w Australii, Chinach oraz USA. Badaniem objęto 12 przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny. Okres badań obejmuje lata 2009–2013. W badaniach zastosowano przede wszystkim analizę statystyczną danych pierwotnych, dotyczących notowań akcji badanych przedsiębiorstw górniczych oraz indeksów giełd papierów wartościowych, stanowiących dla nich benchmarki. Przeprowadzone badania mogą być pomocne do określenia perspektyw rozwojowych węgla kamiennego na świecie w aspekcie uwarunkowań międzynarodowych. [...]
EN
Hard coal mining industry, considered to be in a declining stage, is undergoing a gradual revival. The world coal market is growing. The demand for black fuel is mostly enhanced by the power industry in the countries being outside OECD and rising prices of alternative energy carriers. In relation with the increasing role of mining enterprises in development of the world economy, in the hereby article there is a problem of equity cost raised which is engaged in financing of such type of enterprises. The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of mining enterprises in an international perspective. The cost of equity was examined in the largest mining corporations operating on the market in Australia, China and USA. The research encompassed 12 enterprises dealing with hard coal excavation. The research period included the years 2009–2013. In the research there was mostly statistical analysis of primary data used that concern stock quotations for the examined mining enterprises and stock exchange indexes that constitute benchmarks for them. The research conducted may be helpful in determining the development perspectives of hard coal in the aspect of international conditions. It also enables providing the answer to the basic research questions: In the light of globalization of international markets and intensification of resources flow, especially coal, is the cost of equity, engaged in the hard coal mining enterprise financing, varied in terms of the market that this enterprise performs on? The results obtained allow stating that the cost of equity of hard coal mining enterprises is varied depending on the market that the enterprises conduct their activity on. The tendency observed constitutes a reason for further research aimed at investigating the reasons for the variety and indicating the consequences in a longer time perspective.
EN
This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C - Capital (kapitał). Jest to metoda punktowa (scoringowa) zbliżona do sposobu określania wartości cen akcji wykorzystywana przez ING Finansial Markets. Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu literatury, metoda ta nie jest powszechnie znana i używania przez przed- siębiorstwa, niemniej jednak posiada ona pewne zalety, uzasadniające jej wykorzystanie. Do jej głównych atutów należy zaliczyć łatwość zastosowania oraz „stabilność” uzyskiwanych wyników - wyliczony koszt kapitału własnego nigdy nie będzie przyjmował wartości mniejszych niż przyjęta stopa wolna od ryzyka. Omawiana metoda ma swoje szczególne zastosowanie do spółek (przedsiębiorstw), które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych. Niniejszy artykuł składa się z pięciu części: wstępu, metody LEFAC, parametryzacji metody LEFAC (P-LEFAC), przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. Druga cześć opracowania dotyczy charakterystyki metody LEFAC. W trzeciej części artykułu dokonano parametryzacji metody uzyskując funkcję określoną przez wzór 22. Kolejny rozdział zawiera przykład obliczeniowy dla spółki KGHM S.A., w rozdziale tym zaprezentowano również wyniki, jakie uzyskałyby spółki górnicze stosując omawianą metodę obliczania kosztu kapitału własnego - obliczeń dokonano zarówno dla spółek górniczych notowanych, jak i nie notowanych, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej części artykułu zaprezentowano również krótkie porównanie wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu metody CAPM z omawianym modelem. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Całość artykułu została zamknięta spisem wykorzystanej literatury.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie problematyki szacowania kosztów kapitału własnego ke i obcego kd i wpływu ich poziomów na wartość średnioważonego kosztu kapitału WACC na przykładzie spółki górniczej. Dobór właściwych metod obliczania ke oraz kd jest kluczowa dla wyznaczania ekonomicznej wartości przedsiębiorstw oraz ustalania benchmarków dla ewentualnego porównywania tych wartości z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Pomimo wypracowania wielu metod szacowania kosztów kapitału nie mamy ani standardów ani wytycznych dotyczących wyboru ich stosowania w przypadku konkretnej branży bądź konkretnych uwarunkowań.
EN
This paper presents the problem of estimating the cost of equity ke and external capital kd and the impact of their levels on the value of the weighted average cost of capital WACC on the basis of the example of a mining company. Selection of appropriate methods for calculating ke and kd is crucial for the determination of the economic value of the business and setting benchmarks for possible comparison of these values with competing companies. Despite the development of many methods for estimating the cost of capital, there are no standards or guidelines for the selection of their application in a particular industry or particular circumstances.
EN
The article presents classification of the cost of equity valuation methods. As far as debt is concerned the cost of this source of financing can be directly observed or priced easily. Unfortunately with respect to the equity is it is much more complicated mainly because the shareholders expectations can not be observed directly. There were many methods developed but the academics are still arguing about them. The classification proposed in the paper may be found controversial because the differences are diminishing but at the same time it may give an incentive to a fruitful debate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.