Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dostęp szerokopasmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka w kontekście dostępu do szerokopasmowych usług. Po krótkim wprowadzeniu i zaprezentowaniu podstawowych definicji, omówiono wybrane usługi szerokopasmowe i przedstawiono szereg statystyk rynkowych obrazujących stopień rozpowszechnienia wybranych technik i rodzajów usług w poszczególnych rejonach Świata na przestrzeni lat. Obserwując rozwój tego rodzaju rozwiązań łatwo dostrzec fakt, że ludzie znacznie się od nich uzależniają. W odniesieniu do powyższego, pomijając problem zachowania prawa do prywatności, warto mieć na uwadze skutki możliwych do zrealizowania scenariuszy, w których moglibyśmy zostać choćby czasowo pozbawieni tego rodzaju udogodnień.
EN
The analysis of influence of broadband wireless data communications techniques on contemporary human being was presented in this article. Problems were described in the context of broadband services. After short introduction, chosen services as well as some statistical information related with broadband wireless access in the World were discussed. As a result, omitting our privacy rights problem, it is observed that people are becoming very dependent on such services. Therefore we have to be aware of possible to realize scenarios in which we can, even temporary, be deprived of such conveniences.
PL
Przedstawiono problem wysokiego tempa nowej emigracji z Polski, która od 2004 r. osiągnęła już poziom około 3 milionów, głównie młodych ludzi. Przedstawiono specyfikę nowego świata społeczeństwa informacyjnego i powstawanie internetowej Polonii, czy inter-Polonii, stanowiącej swoistą internetową wspólnotę Polaków z Polski i zza granicy oraz Polonii. Przedstawiono wyzwanie utrzymania tych osób i ich potomków w obszarze oddziaływania polskiej kultury oraz zapewnienia wszystkim zainteresowanym warunków do utrzymania ich tożsamości narodowej. Zaprezentowano wypowiedzi Świętego Jana Pawła II. Dotyczą one problemu tożsamości i dziedzictwa, aktualnego również w wirtualnym świecie oraz ocenę wymiaru etycznego sposobu wykorzystywania i korzystania z Internetu. Przedstawiono również problem zapewnienia dostępu do polskiego języka, historii i kultury potomkom tych Polaków, którzy z przyczyn od siebie niezależnych znaleźli się poza granicami współczesnej Rzeczypospolitej. Szczególnie dotyczy to potomków tych, którzy za swoją polskość byli represjonowani, a nawet masowo mordowani. Przedstawiono możliwości, jakie nowe techniki informacyjne i komunikacyjne (ICT), a zwłaszcza szerokopasmowy dostęp do Internetu, zapewniają w zakresie integracji społecznej i kulturowej środowisk przestrzennie rozproszonych. Omówiono specyfikę nowych środków technicznych, nowe możliwości i nowe ryzyka, sygnalizując również nową inicjatywę. Zaapelowano o całościową politykę państwową i przedstawiono cele dyskusji na XV KOS 2014. Potwierdzono gotowość SEP do wspierania niezbędnych działań.
EN
The article presents the problem of the high rate of new emigration of Polish citizens, which since 2004 have already reached a level of about 3 million, mostly young people. It shows the specificity of a new world Information Society, resulting in Iheformation of Internet’s "Polonia" or "Inter- Polonia", which is a kind of an Internet community of Poles from Poland and other countries and "Polonia" people, presents a challenge to maintain these people and their descendants in the area of influence of Polish culture and to ensure all interested parties, the conditions to maintain their national identity. The article presented related to this challenge, speeches of the Holy Father, Blessed and soon the Holy, Pope John Paul II. These relate to the problem of identity and heritage, current also in the virtual world, as well as evaluating the ethical dimension of Internet use. The article discuses also the problem of providing access to the Polish language, history and culture, for the descendants of those Poles who, for reasons beyond their control, find themselves outside of the contemporary Poland borders. This is especially true for descendants of those, who were victimized because of being Polish and even mass- murdered. The possibilities of what new information and communication technology (ICT), and particularly broadband Internet access, provide a range of social and cultural integration of spatially distributed Polish people. In this article are presented also the new technical possibilities, new opportunities and new risks and giving information on the new initiative. Called for a comprehensive national policy objectives and presents a discussion on the fifteenth KOS 2014. SEP confirmed readiness to support the necessary actions.
3
Content available Światłowodowe sieci dostępowe
PL
Wskazano, że szybki wzrost wymagań dotyczących przepływności łączy abonenckich i jakości usług zmusza do budowy nowej infrastruktury dostępowej, przeważnie z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego. Przedstawiono czynniki motywujące operatorów do budowy sieci światłowodowych, rozwiązania techniczne sieci, ich klasyfikację oraz problemy związane z zapewnieniem dostępu do sieci operatorom alternatywnym.
EN
The paper highlights that rapidly growing requirements for subscriber access speed and service quality force operators to build a new access infrastructure, preferably based on optical fibers as the transmission medium. A review of factors motivating to build fiber access networks, technical solutions, terminology and problems related to provision of access for competitive operators is presented.
PL
Przedstawiono rozwój polskiego Intemetu w okresie ostatnich lat. Opisano zarówno wzrost dostępności do Intemetu, zmiany w rozkładzie społeczno-demograficznym internautów, jak i ich zainteresowania w sposobie wykorzystania dostępu do globalnej sieci.
EN
There are presented the Polish Internets development in relation to the recent years. The article indicates both the increase in the Internet availability and the social-demographic changes of Internet user as well as their interests in the Internet usage use in the total network.
PL
Dokonano próby zdefiniowania polskiego internauty oraz przedstawienia, na jak duże obciążenie finansowe jest on skazany, gdy chce mieć warunki dostępu do Internetu porównywalne z mieszkańcami starej Unii, czyli UE25.
EN
The material is a trial of Polish Internet user definition and presentation of Polish Internet user expenses to have comparable Internet access conditions to EU (25 countries) inhabitants.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju radiowych szerokopasmowych systemów dostępowych powstających na podstawie standardów sieci bezprzewodowych. Pokazano rozwiązania istniejące, prace w komitetach normalizacyjnych mające na celu rozwój nowych standardów oraz nowe możliwości wykorzystania technik dostępowych. Przedstawiono pokrótce współczesne standardy łączności bezprzewodowej, zaprezentowano również perspektywy, które pojawiają się wraz z wprowadzaniem na szeroką skalę techniki bezprzewodowej wszędzie tam, gdzie dotychczas były stosowane wyłącznie techniki przewodowe.
EN
In the article main directions of the broadband wireless access networks are presented. There are some investigations on new standards for wireless communications described. The current perspectives for wireless access systems are presented, especially introducing new possibilities for increasing applications of wireless broadband solutions.
PL
Przedstawiono możliwości zrealizowania dostępu ISDN-BRA z wykorzystaniem wydzielonej części przepływności w standardowych systemach xDSL. Jednoczesny dostęp do usług ISDN i do usług szerokopasmowych przy użyciu techniki xDSL we wspólnej sieci dostępowej o przewodach miedzianych można uzyskać korzystając z rozdziału zakresu częstotliwości, wykorzystując wyodrębnienie niezależnych kanałów cyfrowych (STM) w strukturze ramki xDSL lub stosując jednolitą platformę transportową ATM (lub IP) korzystającą z transmisji xDSL.
EN
In this paper have been presented possibilities of ISDN-BRA achievement by using separated part of bit stream rate in standard xDSL systems. Simultaneous access to ISDN and broadband services through xDSL technique in common access network, based on copper pairs, can be obtained by frequency range division, by separation of independent digital channels (STM) in xDSL frame structure or by using uniform transport platform ATM (or IP) based on xDSL physical transmission.
PL
Przeanalizowano przydatność rozwiązania niskoorbitowego LEO S-UMTS oraz wysokoorbitowego GEO-GMR. Uzasadniono przydatność w przyszłości formy geostacjonarnej GEO.
EN
The LEO S-UMTS and GEO-GMR concepts have been analysed. The GEO form of a future personal satellite system is concluded.
PL
Przedstawiono opis systemu WALKair w wersji 1000, dotychczas znanej i nowo wprowadzanej wersji 3000 z asynchronicznym trybem pracy ATM. Omówiono budowę obu wersji systemów i funkcje systemu zarządzania. Opisano główne funkcje systemu dotyczące realizacji usług IP, Frame Relay, dynamicznego przydziału pasma dla transmisji danych i głosu, mechanizm realizacji usługi szybkiego Internetu. Przedstawiono również przykład planowania radiowego sieci zrealizowany w kontrakcie pomiędzy firmą Siemens i FirstMark.
EN
In the article is presented description of WALKair system in complementing one another versions 1000 and 3000. The version 1000, known before is extended with version 3000, which is based on asynchronous transmission ATM. It was described architecture of both versions and management system solution. In the article are described main futures covering functionality of IP, Frame Relay, dynamic bandwidth allocation for voice and data transmission. It is described mechanism of fast Internet. As an example of real radio planning was described radio planning of Hamburg area from the realisation of contract between companies Siemens and FirstMark.
PL
Przedstawiono nową platformę dostępową opracowaną przez firmę Schmid Telecom AG - system PEGASUS. Przedyskutowano koncepcję umożliwiającą operatorom sieci i dostawcom usług internetowych oferowanie usług transmisji głosu i szerokopasmowej transmisji danych przy wykorzystaniu tej samej pary przewodów miedzianych doprowadzonych do abonenta.
EN
System PEGASUS - new access platform developed by Schmid Telecom AG is presented. Concept, that allows network operators and internet service providers to offer voice and data transmission services with use of the same cooper link is presented.
PL
Przedstawiono szerokopasmowy, satelitarny system dostępu abonenckiego SkyBridge. Opisano architekturę tego systemu (segment satelitarny, naziemny i terminale abonenckie), jego działanie oraz oferowane usługi.
EN
The article presents a broadband satellite access system - SkyBridge. System architecture (satellite and earth segments, user terminals), system functionality as well as services were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.