Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this publication is to present the results of theoretical research – evaluation of normative and legal documents used for the design and installation of voice alarm systems (VAS) in selected European countries. The aim of the research was to analyze and compare the functioning of voice alarm systems in Poland against the background of selected European countries. Introduction: Voice alarm systems are systems installed in buildings that enable the broadcast of warning signals and voice messages for the safety of people in the building. Mandatory use of voice alarm systems in selected buildings became applicable in Poland on January 16, 2006. In Europe, these systems have been present before. Over the years, there has been development of both the devices included in the systems, as well as the normative documents and legal acts that describe these systems. Methods: Within the research process, theoretical research was used, such as: analysis of literature and legal documents, synthesis, generalization, inference, comparison and analogy. As part of the research, documents from such countries as Poland, Great Britain (mainly England), Sweden, Norway, Germany and the Netherlands were analyzed. The selection of individual countries was guided by the level of development of these systems in a given country and the availability of source documents. Conclusions: The presented analysis of the requirements for the use of voice alarm systems shows how different the approach to the use of this type of systems is. Depending on individual experiences and the administrative structure of a given country, a variety of regulations, whether legal or normative (not always normative documents issued by state standardization institutions), can be seen in the field of voice alarm systems application. Unfortunately, one can get the impression that voice alarm systems are still not as popular as fire detection systems. The definition of the requirements for buildings in which the use of voice alarm systems should be obligatory and the requirements for the determination of the required level of speech intelligibility constitute the basis for the consistent development of this type of fire protection equipment. Such requirements should be specified either in legal regulations or in normative acts dedicated to voice alarm systems.
PL
Cel: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników prowadzonych badań teoretycznych – oceny dokumentów normatywnych i prawnych stosowanych do projektowania i instalowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w wybranych krajach europejskich. Celem prowadzonych badań było dokonanie analizy i porównania funkcjonowania DSO w Polsce, na tle wybranych krajów europejskich. Wprowadzenie: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze to systemy instalowane w obiektach budowlanych, które umożliwiają rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie budowlanym. Obligatoryjne stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w wybranych obiektach budowlanych zaczęło obowiązywać w Polsce 16 stycznia 2006 r. W Europie systemy te obecne były już wcześniej. Przez lata nastąpił rozwój zarówno urządzeń wchodzących w skład systemów, jak i dokumentów normatywnych oraz aktów prawnych, które opisują te systemy. Metodologia: Autorzy wykorzystali badania teoretyczne, takie jak: analiza literatury i dokumentów prawnych, synteza, uogólnianie, wnioskowanie, porównanie oraz analogia. Dokonano analizy dokumentów z takich krajów jak: Polska, Wielka Brytania (głównie Anglia), Szwecja, Norwegia, Niemcy i Holandia. Przy doborze poszczególnych krajów kierowano się poziomem rozwoju tych systemów w danym państwie oraz dostępnością dokumentów źródłowych. Wnioski: Przedstawiona analiza wymagań w zakresie wykorzystania dźwiękowych systemów ostrzegawczych za granicą pokazuje, jak różne jest podejście do stosowania tego typu systemów. W zależności od indywidualnych doświadczeń oraz struktury administracyjnej danego kraju można dostrzec różnorodność przepisów, czy to prawnych, czy normatywnych w zakresie stosowania DSO (nie zawsze są to dokumenty normatywne wydane przez państwowe instytucje normalizacyjne). Niestety można odnieść wrażenie, że dźwiękowe systemy ostrzegawcze wciąż nie cieszą się taką popularnością, jak systemy sygnalizacji pożarowej. Określenie zasadniczych wymagań w zakresie obiektów, na terenie których stosowanie DSO powinno być obligatoryjne oraz wymagań w obszarze określenia wymaganego poziomu zrozumiałości mowy stanowi podstawę do konsekwentnego rozwoju tego typu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Powyższe wymagania powinny być określone albo w przepisach prawa, albo w aktach normatywnych dedykowanych dźwiękowym systemom ostrzegawczym.
PL
2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury zarekomendował do dobrowolnego stosowania wzorce i standardy dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, tj.: mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych. Dokumenty te stanowią źródło aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w obszarze mostownictwa i są udostępnione bezpłatnie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury. Dotychczas Minister Infrastruktury zarekomendował do stosowania 14 wytycznych mostowych.
EN
On March 2, 2021, the Minister of Infrastructure recommended for voluntary use patterns and standards for road engineering structures, i.e. bridges, viaducts, flyovers, tunnels, culverts and retaining structures. These documents are a source of current scientific and technical knowledge in the field of bridge engineering and are available free of charge in the Public Information Bulletin of the Ministry of Infrastructure. So far, the Minister of Infrastructure has recommended 14 bridge guidelines for application.
5
Content available remote Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych
PL
Autorzy artykułu omawiają publikację drugiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych” Stowarzyszenia DAFA w języku polskim, przedstawiając jej genezę i cel. Prezentują tematykę Wytycznych, a także różnice względem pierwszego wydania.
EN
The authors of the article discuss the publication of the second edition of “Guidelines for green roofs. Guidelines for the design, installation and maintenance of green roofs” of DAFA in Polish, presenting its genesis and purpose. They present the subject matter of the Guidelines, as well as things that have changed in comparison with the first edition.
7
Content available remote Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali - cz.2
13
Content available remote Wytyczne i działania w zakresie wdrażania zrównoważonych paliw lotniczych
PL
Omówiono przebieg wdrażania zrównoważonych paliw lotniczych, na który składają się zadania objęte wymaganiami instytucji nadzorujących ruch lotniczy, nadzorujących zrównoważone wykorzystanie biomasy oraz finansujących tego typu przedsięwzięcia. Przedstawiono także syntetyczny opis dostępnych technologii produkcji biokomponentów oraz zaprezentowano analizę działań polskich organizacji i perspektywy ekspansji.
EN
A review, with 38 refs., of aviation fuels, their prodn. processes and their availability under Polish conditions. A special attention was paid to biofuels of plant origin.
14
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
15
Content available remote Wytyczne projektowania węzłów drogowych
PL
W artykule przedstawiono wytyczne do projektowania skrzyżowań drogowych na drogach publicznych, które po okresie konsultacji publicznych będą rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wskazano na potrzeby zmian i uzupełnienie obowiązujących przepisów. Przedstawiono podstawowe założenia związane z wyborem rozwiązania projektowego. Omówiono kryteria doboru podstawowych parametrów projektowych dla elementów węzłów oraz zasady projektowania wyposażenia technicznego węzłów.
EN
The paper presents guidelines for the design of road intersections on public roads, which will be recommended for use by the Ministry of Infrastructure after the public consultation period. The needs of changes and supplementation of the existing regulations were indicated. Basic assumptions related to the choice of design solution were presented. Criteria for the selection of basic design parameters for elements of interchanges and principles of designing technical equipment of interchanges are discussed.
16
Content available remote Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych
PL
Opisano zasady ogólne oświetlenia przejść dla pieszych, procedurę projektowania oświetlenia, w tym ustalanie konieczności oświetlania przejść dla pieszych, określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego. Oprócz rozwiązań standardowych przedstawiono rozwiązanie oświetlenia dedykowanego rozumianego jako zastosowanie opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejściem dla pieszych z kierunków ruchu pojazdów) oraz wprowadzono i zdefiniowano nową klasę oświetlenia „PC”, przeznaczoną dla dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. Opisano kiedy i jak należy stosować strefy przejściowe.
EN
General principles of lighting pedestrian crossings, the procedure of lighting design, including determining the necessity of lighting pedestrian crossings, determining the class of lighting and the rules of lighting solution selection are described. In addition to the standard solutions, a dedicated lighting solution understood as the use of luminaires with asymmetric light distribution, placed in the appropriate configuration (before pedestrian crossings from the directions of vehicle traffic) was presented and a new class of PC lighting was introduced and defined, designed for dedicated lighting of pedestrian crossings. It describes when and how the transition zones should be used.
17
Content available remote Nowe wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – założenia i zmiany
PL
W artykule przedstawiono nowe wytyczne do projektowania skrzyżowań drogowych na drogach publicznych, które po okresie konsultacji publicznych będą rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Opisano zakres koniecznych zmian w nowym opracowaniu, zidentyfikowany na podstawie analizy dotychczasowych przepisów i wytycznych. Przedstawiono najważniejsze zmiany w podejściu do projektowania skrzyżowań oraz wskazano wybrane założenia przyjęte w nowych wytycznych.
EN
The article presents new guidelines for road intersection design on public roads, which will be recommended for application by the Ministry of Infrastructure after the public consultation period. The scope of necessary changes in the new guidelines was described. It was identified based on an analysis of the existing regulations and guidelines. The most important changes in the approach to the design of intersections are presented as well as selected assumptions adopted in the new guidelines are indicated.
18
Content available remote Diagnostyka stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogowego
PL
W 2019 roku dokonano aktualizacji wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni. Główne złożenia przyjęte przy aktualizacji to m.in. rozszerzenie zapisów dotyczących inwentaryzacji i oceny nawierzchni betonowych oraz wybranych elementów korpusu drogi (poboczy nieutwardzonych i elementów odwodnienia), a ponadto usystematyzowanie zasad wykonywania pomiarów konstrukcji nawierzchni. W artykule przedstawiono tylko najistotniejsze fragmenty diagnostyki sieci drogowej stosowanej w GDDKiA. W szczególności odniesiono się do celu diagnostyki nawierzchni, cech technicznych nawierzchni i metod ich identyfikacji oraz zasad wyznaczania zabiegów remontowych. Wynikiem diagnostyki jest klasyfikacja potrzeb remontowych na odcinku pasa jezdni, jezdni, drogi, ciągu drogowym, sieci drogowej.
EN
In 2019, the guidelines for the diagnosis of pavement condition were updated. The main submissions accepted for the update include extending the records concerning the inventory and evaluation of concrete pavement and selected elements of the road (unpaved shoulders and drainage elements), as well as systematizing the principles of performing measurements of pavement structures. The paper presents only the most important fragments of road network diagnostics used in GDDKiA. In particular, it refers to the purpose of pavement diagnostics, technical features of the pavement and methods of its identification, and the principles of determining repair procedures. The result of the diagnostics is the classification of repair needs on a section of lane, carriageway, road, route, road network.
PL
W części pierwszej artykułu przedstawiono ogólne informacje na temat chłodniczego transportu kontenerowego, w tym klasyfikację i charakterystykę kontenerów. W tej części zostaną podane wytyczne projektowania kontenerów chłodniczych wraz z metodyką obliczeń i doboru. Opracowanie może stanowić praktyczny materiał dla projektantów chłodniczych systemów kontenerowych, jak również specjalistów z branży przechowalnictwa i transportu produktów spożywczych.
20
Content available Nowa struktura przepisów w mostownictwie
PL
Trwają prace nad stworzeniem nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie. Wymagania zawarte w obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym drogowych obiektów inżynierskich są obecnie przenoszone do nowej struktury składającej się z dwóch poziomów: rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu i kilku wytycznych technicznych rekomendowanych przez tegoż ministra. Przy czym stosowanie wytycznych będzie dobrowolne, na podobieństwo stosowania polskich norm. W niniejszym artykule Koordynatorzy pracy omawiają dawną i nową strukturę przepisów techniczno-budowlanych oraz podają wymagania, które obecnie znajdują się we wstępnej wersji projektu nowego rozporządzenia. Wymagania te stanowią zbiór tzw. wymagań podstawowych, które należy zapewnić przy projektowaniu, budowie i utrzymaniu obiektów inżynierskich w przewidywanym okresie użytkowania.
EN
Work is underway on the creation of a new structure of technical and construction regulations in the bridge industry. The requirements of the applicable regulation on road engineering structures are now being transferred to a new structure consisting of two levels: the regulation of the minister in charge of transport and a number of technical guidelines recommended by the said minister. The application of the guidelines will be voluntary, similar to the application of Polish standards. In this article the Work Coordinators discusses the old and new structure of technical and construction regulations and gives the requirements which are currently in the preliminary version of the draft of the new regulation. These requirements constitute a set of the so-called basic requirements, which should be ensured during the design, construction and maintenance of engineering structures in the anticipated period of use.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.