Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bateria akumulatora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
PL
Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym, zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe. Od poprawności ich doboru zależy czas eksploatacji oraz poprawne funkcjonowanie systemu zasilania gwarantowanego. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania eksploatacyjne – dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii – których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji. Uzupełnieniem artykułu jest opis wpływu różnych czynników na żywotność baterii akumulatorów.
EN
High requirements for security of electricity supply to critical importance end consumers force designers to construct power supply systems equipped with UPSs. A very important element of these UPSs are accumulator batteries which operated in an improper manner pose the explosion hazard. The accuracy of their selection influences the operational time and proper functioning of the guaranteed supply system. Presented are the basic operational requirements – for accumulator batteries applied in UPSs as energy storages – meeting which guarantees maintaining of operational efficiency for the assumed period. The article is also complemented by description of various factors influence on accumulator batteries service life.
PL
Spągoładowarki są powszechnie stosowanymi maszynami w polskim górnictwie węglowym. Zazwyczaj maszyny te stosowane są do prac związanych z odpowiednim utrzymaniem spągu w chodnikach. Są to z reguły maszyny samobieżne, zbudowane na podwoziu gąsiennicowym, o napędzie elektrohydraulicznym, w których wszystkie funkcje sterownicze realizowane są na drodze hydraulicznej. Pompa hydrauliczna napędzana jest silnikiem elektrycznym, zasilanym z rozwijanego kabla podłączonego do kopalnianej sieci elektroenergetycznej. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczona mobilność spągoładowarki oraz możliwość uszkodzenia mechanicznego przewodu zasilającego. W związku z powyższym, podjęto prace nad układem napędowym zasilanym z własnego źródła w postaci baterii ogniw. Prace nad innowacyjnym rozwiązaniem zespołu zasilającego rozpoczęto w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, przy współpracy z producentem maszyn górniczych firmą HYDROTECH S.A.
EN
Dinting loaders are widely used machines in Polish coal mining. Typically, these machines are used for works related to proper maintenance of the floor in the sidewalks. These are self-propelled machines built on a tracked electro-hydraulic chassis, in which all control functions are carried out by the hydraulic systems. The hydraulic pump is driven by an electric motor, powered from a drop-down cable connected to the mine power network. The disadvantage of this solution is limited mobility and the fact that during the displacement of the dinting loader, the cable being unwound and exposed to mechanical damage. In reference to the above, it was reasonable to start work on the drive system supplied from its own power source in the form of battery cells. Work on an innovative solution of the power supply unit for mining machinery of small mechanization has been started at the KOMAG Institute of Mining Technology in cooperation with the mining machine manufacturer HYDROTECH S.A.
6
Content available remote Ekologiczne skutki zastąpienia zespołu prądotwórczego baterią akumulatorów
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące modyfikacji klasycznej siłowni okrętowej, polegającej na zastąpieniu jednego z zespołów prądotwórczych baterią akumulatorów. Miałoby to ograniczyć zużycie kosztownego paliwa odsiarczonego w obszarach chronionych. Podczas żeglugi poza obszarem chronionym bateria akumulatorów ładowana by była przez zespół prądotwórczy zasilany paliwem ciężkim, podczas postoju w porcie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zasadniczą część artykułu stanowi oszacowanie emisji związków szkodliwych w spalinach dla różnych opcji ładowania i korzystania z baterii akumulatorów.
PL
W artykule zostały opisane magazyny energii stosowane w zasilaczach UPS. Przedstawiono podstawowe źródła energii, takie jak baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, niklowo-kadmowych, litowo-jonowych, superkondensatory oraz masy wirujące i ich przydatność jako zasobniki energii wtórnej do współpracy ze statycznymi zasilaczami UPS. Ze względu na dostępność, cenę, opracowane technologie produkcji i recyklingu, szerzej omówione zostały akumulatory bezobsługowe VRLA w technologii AGM. Przedstawiono zalety i wady akumulatorów VRLA, sposób ich doboru dla wymaganej mocy odbiorników i czasu autonomii oraz czasu ponownego ładowania w zależności od specyfikacji UPS i założeń projektowych. W drugiej części omówiono wymagania wentylacyjne przedziału i pomieszczeń z bateriami akumulatorów oraz podstawowe wymagania i zasady eksploatacji i serwisowania.
PL
W artykule zostały opisane magazyny energii stosowane w zasilaczach UPS. Przedstawiono podstawowe źródła energii, takie jak baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, niklowo-kadmowych, litowo-jonowych, superkondensatory oraz masy wirujące i ich przydatność jako zasobników energii wtórnej do współpracy ze statycznymi zasilaczami UPS. Ze względu na dostępność, cenę, opracowane technologie produkcji i recyklingu, szerzej omówione zostały akumulatory bezobsługowe VRLA w technologii AGM.Przedstawiono zalety i wady akumulatorów VRLA, sposób ich doboru dla wymaganej mocy odbiorników i czasu autonomii oraz czasu ponownego ładowania w zależności od specyfikacji UPS i założeń projektowych.W drugiej części omówiono wymagania wentylacyjne przedziału i pomieszczeń z bateriami akumulatorów oraz podstawowe wymagania i zasady eksploatacji i serwisowania.
EN
The paper describes the energy storage used in UPS. Basic energy sources such as lead-acid, nickel-cadmium and lithium-ion batteries, supercapacitors and rotating masses and their application as secondary energy storage for integration with static UPS units are presented. Due to availability, price, developed production and recycling technologies, VRLA maintenance-free batteries in AGM technology have been discussed in greater details.There are also evaluated the advantages and disadvantages of VRLA batteries, the process of their selection for the required power of loads, the time of autonomy and recharge time depending on the UPS specification and design requirements.The second part discusses the ventilation requirements of the compartment and rooms with battery batteries as well as basic requirements and principles of service and maintenance.
PL
W artykule: • Rodzaje akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS • Układy akumulatorów, systemy zabezpieczeń w ich eksploatacji, analiza pracy i jej uwarunkowania poparte matematycznymi wyliczeniami
PL
W artykule przedstawiono techniczne i organizacyjne aspekty związane z produkcją na wielką skale samochodów osobowych, zasilanych z baterii akumulatorów nowej generacji. Przedstawiono techniczne możliwości w zakresie produkcji samochodów zasilanych energią elektryczną, w tym sposoby szybkiego uzupełniania energii akumulatorów i ich zalety oraz wady. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt energetyczny, bezpieczeństwo w czasie eksploatacji i procesu ładowania baterii.
EN
Some technical and organizational aspects of series production of electric cars, driven from a set of new generation rechargeable cells, are presented in the paper. Technical capabilities in the scope of a production of cars driven with electric energy, including methods of a quick charging of rechargeable cells as well as their advantages and disadvantages, are described. Special attention is paid to power aspect, operational safety and battery loading process.
12
EN
The paper presents a model of the drive system of an electric vehicle with a hybrid energy storage system. Electric drive consist of a permanent magnets synchronous motor supplied by a battery and a supercapacitor. Bi-directional DC/DC converter shall be responsible for transfer of energy from a power supply unit to the motor and its recovery during braking. The time characteristics of motor electromechanical values and parameters of power supply system were recorded during simulation testing carried out for various conditions of operation.
PL
W pracy przedstawiono model układu napędowego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii elektrycznej. Napęd elektryczny stanowi silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, dla którego źródłem zasilania jest bateria akumulatorów oraz superkondensator. Dwukierunkowa przetwornica DC/DC odpowiada za transfer energii ze źródła zasilania do silnika i jej odzysk podczas hamowania. Podczas badań symulacyjnych, przeprowadzonych dla różnych warunków pracy, rejestrowano charakterystyki czasowe wielkości elektromechanicznych silnika oraz parametry układu zasilania.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z konstruowaniem maszyn górniczych na przykładzie ciągnika podwieszonego, w którym zastosowano po raz pierwszy w światowym górnictwie, nową generację baterii akumulatorów z ogniwami litowymi. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo w czasie eksploatacji i na specjalne, dotychczas nie stosowane, systemy zabezpieczeń baterii akumulatorów, umożliwiające pracę w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Obecnie stosowane baterie z ogniwami ołowiowo-kwasowymi wymagają specjalnych komór do ładowania, nowe rozwiązanie z ogniwami litowymi jest przystosowane do ładowania w dowolnym miejscu trasy transportowej. Ciągnik PCA-1 dostosowany jest do ładowania z ogólnodostępnych urządzeń górniczych, będących na wyposażeniu kopalń.
EN
Problems of designing the mining machines on the example of suspended drivetrain, in which the new generation batteries with lithium cells were used for the first time in the mining industry are presented. Special attention was paid to safety measures enabling operation in workings threatened by methane and/or coal dust explosion hazard, which had been not used before. The batteries with lead-acid cells used so far, require special rooms for recharging, the new solutions with lithium cells enables charging the batteries at any place along the transportation route. PCA-1 drivetrain is adapted to be charged from all devices available in the mine.
PL
Pogarszające się warunki przewietrzania wyrobisk górniczych oraz przepisy dotyczące stosowania maszyn spalinowych w podziemiach kopalń w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników skłaniają do budowy maszyn i urządzeń zasilanych z akumulatorów. W większości dotychczasowych rozwiązań jako źródło zasilania stosowane są z reguły ogniwa kwasowo-ołowiowe. Obserwuje się również próby wdrażania układów zasilających bazujących na ogniwach litowych. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych umożliwiające stosowanie ich w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo prowadzenia badań w zakresie m.in.: odporności ogniwa na zwarcie metaliczne na zaciskach, przeładowanie, nadmierne rozładowanie. W trakcie badań niszczących, badano skład gazów wydzielanych z ogniwa. Zaprezentowano możliwości zastosowania ww. ogniw w górnictwie węgla kamiennego.
EN
Worsening ventilation in mine roadways as well as regulation concerning use of diesel mining machines in underground mines and protection of workers health force to design the mining machines supplied from batteries. In most solutions of electric drives, lead-acid batteries are used. Some attempts of implementation of electric drives based on lithium cell are observed. Results of laboratory tests of lithium-iron-phosphate cells as regards their use in atmosphere potentially threatened by methane and coal dust explosion hazard are presented. Some attention was paid for safety of conducting tests regarding the resistance to short circuit on terminals, overcharging and too much discharging. During destructive tests, composition of released gases was determined. Possibility of using the above-mentioned cells in the coal mining industry is discussed.
15
Content available System nadzoru baterii ogniw akumulatorowych (BMS)
PL
W artykule przedstawiono system nadzoru baterii ogniw akumulatorów (BMS), zwiększający bezpieczeństwo pracy. Potrzeba jego stosowania wynika z zastosowania ogniw nowej generacji, w szczególności litowych, bardzo wrażliwych na przeładowanie i zbyt głębokie rozładowanie. Umożliwia on zabezpieczenie baterii akumulatorów przed skutkami nierównomiernego doładowywania poszczególnych jej ogniw, jak również przed przeładowaniem. Zaprezentowano możliwości zastosowania systemu w maszynach górniczych oraz określono jego podstawowe funkcje.
EN
Battery pack management system (BMS), which improves work safety, is presented. Such a system is required, especially due to use of new generation cells, the lithium ones, which are very sensitive to overcharging and deep discharge. It also protects the battery pack against uneven recharging of each cell as well as against overcharging. Possibilities of using the system in mining machines are given and its main functions are specified.
PL
W urządzeniach transportowych stosowanych w podziemiach kopalń węgla mają zastosowanie głównie napędy spalinowe. Posiadają one wady związane z emitowaniem ciepła oraz toksycznych spalin. Mając na uwadze potrzebę poprawy warunków pracy w podziemiach kopalń w ITG KOMAG opracowano elektryczne maszyny transportowe PCA-1 oraz GAD-1, poruszające się po trasie podwieszonej. Maszyny te są napędzane z baterii akumulatorów składającej się z ogniw litowo-jonowych, o względnie dużej gęstości energii. W artykule omówiono rozwiązania techniczne tych maszyn, omówiono aspekty energetyczne, zagadnienie rekuperacji energii i warunki jakie powinny być spełnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji ogniw litowo-jonowych.
EN
Diesel drives are mainly used in transportation machines operating in coal mines’ undergrounds. They have disadvantages associated with emission of heat and toxic exhaust gases. Taking into account the need to improve the work conditions in mines’ undergrounds, PCA-1 and GAD-1 electric transportation machines, which move on a suspended track, were developed at the KOMAG Institute of Mining Technology. These machines are driven by a pack of batteries, which consists of lithium-ion cells, of relatively high energy density. Technical solutions of these machines, energy aspects, energy recuperation and conditions that should be met to ensure safe use of lithium-ion cells are discussed.
PL
W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stasowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.
PL
Obecnie prowadzona polityka prosumencka zachęca użytkowników Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do wykorzystania wyprodukowanej energii w miejscu jej wytworzenia. Aby efektywnie dopasować możliwości źródeł wytwarzających energię do zmiennych potrzeb odbiorów należy w systemie zaplanować magazyn energii stanowiący bufor pomiędzy źródłem a odbiorami. Na chwilę obecną najbardziej efektywną i najprostszą technologię magazynowania energii oferują baterie akumulatorów.
EN
Actual prosumer policy encourages users of Renewabie Energy Sources to use the produced energy in its place of generation. In order to match effectively the capabilities of the energy sources to variabies needs of loads in the system, the energy storage as buffer between the source and the loads should be planned. Currently batteries offer the most effective and simplest technology of energy storage.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów (BMS), mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich działania oraz żywotności zastosowanych ogniw. Określono podstawowe funkcje systemu i sposób ich realizacji. Sformułowano odpowiednie wnioski praktyczne.
EN
The article features a system for monitoring the work of batteries (BMS) with a view to increase their safety and extend the lifetime of cells. The basic functions of the system were presented and the method of their execution. In the end some practical conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono sposób określenia krzywej rozkładu aproksymującej rozrzut napięć ogniw oraz bloków ogniw w baterii akumulatorów.
EN
The paper presents a method for determination of curve that approximates spread of cell and set of cells voltages in secondary cell batteries.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.