Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SMA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań określających wpływ zawartości dodatku w postaci włókien bazaltowych na właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA. Badania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie oraz oceny wrażliwości na działanie wody i mrozu zostały przeprowadzone na mieszankach mineralno-asfaltowych z dodatkiem włókien.
EN
The article presents the results of tests determining the effect of an additive in the form of basalt fibers on the properties of a SMA-type asphalt mixture. The tests of indirect tensile strength and assessments of water and frost resistance were carried out on asphalt mixtures with the addition of fibers.
PL
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AIH), pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC) i pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) są najczęstszymi chorobami autoimmunologicznymi wątroby. Wykrywanie autoprzeciwciał jest głównym narzędziem diagnostycznym w tych chorobach. Obecność autoprzeciwciał jest pomocna w ustaleniu diagnozy, zaś poziomy niektórych autoprzeciwciał korelują z ciężkością choroby, dlatego mogą być stosowane jako czynniki prognostyczne. W pracy przedstawiono mechanizm powstawania autoprzeciwciał, metody ich wykrywania oraz rolę autoprzeciwciał w AIH, PBC i PSC.
EN
Autoimmune hepatitis (AIH), primary biliary cholangitis (PBC) and primary sclerosing cholangitis (PSC) are the most common liver autoimmune diseases. Autoantibody detection is a major diagnostic tool in these diseases. The presence of autoantibodies is helpful in establishing the diagnosis and the levels of some autoantibodies correlate with the severity of the disease thus they may be used as prognostic factors. The paper presents the mechanism of autoantibodies formation, the methods of their detection and the role of autoantibodies in AIH, PBC and PSC.
PL
W artykule dokonano porównania wyników badań odporności na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wykonanych na próbkach o zróżnicowanym kształcie i wymiarach: prostopadłościennych oraz walcowych o średnicy ø200 mm i ø250 mm. Badania przeprowadzono na dwóch najczęściej stosowanych typach mieszanki mineralno-asfaltowej, jakimi są: beton asfaltowy oraz SMA. Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu wyniki testu koleinowania próbek walcowych będą się różnić od wyników otrzymanych na próbkach prostopadłościennych. Uzyskane wyniki badań wykazały, że w przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA wartość wyznaczonych parametrów (WTSAIR oraz PRDAIR) nie wykazuje istotnej różnicy bez względu na kształt badanej próbki. Dużo bardziej zróżnicowane są wyniki uzyskane na próbkach prostopadłościennych i walcowych z betonu asfaltowego.
EN
The article presents a comparison of wheel tracking test results of HMA obtained by using samples of various shapes and sizes: prismatic and cylindrical with diameters of ø200 mm and ø250 mm. The tests were carried out for the two most commonly used types of HMA: asphalt concrete and SMA. The aim of the research was to check how much results of the rutting test conducted using cylindrical samples will differ from the results obtained for a prismatic sample. The obtained test results showed that in the case of the SMA specimens the differences in the determined parameters (WTSAIR and PRDAIR) are not significant regardless of the shape of the tested sample. Much bigger differences between results of the tests performed on prismatic and cylindrical samples were obtained in the case of asphalt concrete.
EN
The article presents a constitutive model for Shape Memory Alloys (SMA) along with result of dynamic simulations of SMA model. The applications of devices incorporating SMA in civil engineering focus mostly on mitigation of the seismic hazard effects in new-build and historical buildings or improvement of fatigue resilience. The unique properties of SMA, such as shape memory effect and superelasticity give promising results for such applications. The presented model includes additional phenomenon of SMA – internal loops. The paper shows the method of formulation of physical relations of SMA based on special rheological structure, which includes modified Kepes’s model. This rheological element, introduced as dual-phase plasticity body, is given in the context of martensite phase transformation. One of the advantages of such an approach is a possibility of formulation of constitutive relationships as a set of explicit differential equations. The application of the model is demonstrated on example of dynamic simulations of three dimensional finite element subjected to dynamic excitation.
PL
Artykuł przedstawia model konstytutywny stopów z pamięcią kształtu (ang. Shape Memory Alloy – SMA) wraz z wynikami przeprowadzonej analizy dynamicznej. Zastosowanie urządzeń wykorzystujących SMA w dziedzinie inżynierii lądowej skupia się głównie na ograniczeniu skutków odziaływań sejsmicznych w nowo powstających oraz istniejących budynkach, w tym w obiektach historycznych. Odrębnym zagadnieniem, w którym także wykorzystywane są urządzenia z SMA, jest poprawienie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono wybrane możliwości zastosowania urządzeń z SMA w budownictwie. Wykorzystanie SMA do powyższych celów jest możliwe dzięki ich wyjątkowym właściwościom – efektowi pamięci kształtu oraz pseudosprężystości. Prezentowany model konstytutywny uwzględnia także dodatkową właściwość SMA jaką są wewnętrzne pętle histerezy. W artykule przedstawiono metodę formułowania zależności fizycznych SMA na specjalnych strukturach reologicznych wykorzystujących zmodyfikowany model Kepesa (tzw. ciało z dwufazową plastycznością). Definicję tego elementu reologicznego przedstawiono na tle makroskopowego opisu przemian fazowych zachodzących w SMA. Jedną z zalet prezentowanego w artykule podejścia do formułowania zależności fizycznych jest uzyskanie zależności konstytutywnych w postaci jawnych równań różniczkowych. Zastosowanie prezentowanego modelu zostało przedstawione na przykładzie analizy dynamicznej trójwymiarowego elementu skończonego poddanego dynamicznemu wymuszeniu.
5
Content available remote Method of programming the nitinol springs in the space of the kiln chamber
EN
This paper shows a method of programming the NiTinol springs by heating them up in the furnace chamber filled with technical nitrogen. A fully specified methodology, which consists of preparing the spring forms, the numerical analysis of the heating time and the description of the heating process are presented in this article. The effectiveness of the following method is confirmed using research of shape retention after a series of duty cycles performed by an activated NiTinol spring.
PL
W artykule opisano sposób programowania sprężyn z NiTinolu z wykorzystaniem pieca z atmosferą azotu technicznego. W ramach artykułu opisano metodykę procesu. W jej skład wchodzi metoda przygotowania form ze sprężynami, obliczenia numeryczne początkowych nastaw pieca oraz opis procedury wygrzewania w atmosferze azotu. Praca została podsumowana badaniami odwzorowania kształtu sprężyny po procesie programowania.
PL
W artykule przedstawiono algorytm doboru wymiarów aktuatorów wykonanych ze stopów z pamięcią kształtu (SMA) aktywowanych cieplnie. Rozpatrzono dwa rodzaje aktuatorów: cięgnowe oraz sprężynowe. Opracowano również oprogramowanie wspomagające projektowanie aktuatorów liniowych wykonanych ze SMA. Bazując na opracowanym algorytmie oraz programie obliczeniowym zaprojektowano i zbudowano aktuatory cięgnowe wykonane z Flexinolu oraz sprężynowe wykonane z Nitinolu. Podano przykłady zastosowania zaprojektowanych aktuatorów.
EN
The paper presents the design strategy for shape memory alloy linear actuators thermally activated. The attention was focused on SMA wire actuator and SMA spring actuator. The in–house software for designing calculation of SMA actuators has been elaborated. On the basis on described algorithm and using in–house software the SMA wire actuator and SMA spring actuator have been designed and manufactured. The concept proposals of the linear actuator using as active element the Flexinol wire and actuator using Nitinol spring have been given.
7
Content available remote Ustalanie składu mieszanki SMA
PL
Dotychczasowa praktyka projektowania mieszanek SMA dowodzi, że uzyskanie dobrej (tzn. spełniającej wymagania specyfikacji) mieszanki w laboratorium wymaga najczęściej co najmniej kilku „podejść” i wielokrotnego powtarzania prób. Mimo tego, nawet po uzyskaniu końcowego składu, projektant w dalszym ciągu „nie czuje” przyczyn jej zachowania i wpływu zmian w uziarnieniu na parametry. Nawet jeśli mieszanka spełnia wymagania specyfikacji, często trudno jest określić, jakie były kluczowe czynniki, które spowodowały, że akurat ten wariant okazał się najlepszy. Zdaniem autorów, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosowany w Polsce sposób projektowania uziarnienia SMA opierający się wyłącznie na obserwacjach krzywej uziarnienia. W artykule przedstawiono sposób projektowania składu SMA wg metody zdefiniowanej przez naszych południowych sąsiadów. Wykonana w laboratorium próba wykazała, że jest możliwe zastosowanie jej także w naszych krajowych warunkach technicznych, a uzyskane wyniki są pozytywne.
EN
So far, if you wanted to make a good SMA mix (i.e. complying with the specification requirements) in a laboratory, you usually had to make a couple of attempts and test it many times. Despite that, even when the final composition is achieved, it leaves the designer uncertain as to the reasons why it behaves in a given way or in what way modifications in grading impact the parameters. The mix may comply with the specification yet still it is frequently hard to determine which factors were crucial in creating the right mix. According to the authors, one of the reasons is that designing the SMA grading in Poland is based only on evaluating the grading curve. The article shows a way to design the composition of SMA developed by southern neighbours of Poland. A test conducted in laboratory conditions proved that this method is viable in Polish conditions as well and the results are positive.
8
Content available remote Contactless displacement converter with switching measurement range
EN
The main goal of this article is to show the method for automatic change of measuring range of designed displacement-to-voltage converter. The designed displacement-to-voltage converter is used in fully automated test bench for investigation of SMA material properties. The entire designed system makes possible measurements of electro-thermo-mechanical characteristics. The main control components were implemented in LabVIEW program.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie możliwości pomiarowych przetwornika „odkształcenie-napięcie” działającego w złożonym systemie pomiarowym służącym do pomiaru właściwości cięgien wykonanych ze stopu SMA. Liniowa charakterystyka przetwarzania umożliwiła takie oprogramowanie komputera sterującego systemem pomiarowym, oprogramowanego w LabVIEW, aby w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego nastąpiło automatyczne przełączenie zakresu. Zmiana zakresu pomiarowego związana jest z przesunięciem charakterystyki przetwarzania poprzez zmianę wyrazu wolnego liniowej funkcji przetwarzania. W artykule zaprezentowano koncepcję automatycznego przełączania zakresu, sprawdzono realizowalność zadania dla danego przetwornika, przeanalizowano błędy pomiarowe wynikające ze zmiany skali, przedstawiono algorytm działania oraz realizację w programie LabVIEW.
9
Content available remote Cel – podwyższenie trwałości mieszanek
EN
The main goal of this paper is to present results of investigations of the Shape Memory Alloy (SMA) actuator applied in a current sensitive switch. The SMA muscle wire actuates the electric micro switch, breaking the electrical circuit. The prototype stand of the switch, automatically breaking the circuit when overcurrent appears, was designed. The stand consists of a prototype switch construction and a measuring system, allowing for various investigations. The measurement methodology and selected results of the performed experiments are also presented. Finally, the authors try to answer the following question: is it possible to use the SMA actuator as a main drive in a current sensing switch?
11
Content available remote Innowacyjne produkty i technologie dla drogownictwa
EN
This paper presents position and vibration control of a flexible robot composed of two rigid and one flexible links. Position is controlled by the current applied to the DC motor armature. To control vibrations of the flexible structure, Shape Memory Alloys (SMA) are used. Due to phase transformations, the SMA can change its stiffness through temperature variation, considering and taking advantage of this characteristic the vibration control is done. Control is achieved via the State Dependent Ricatti Equations (SDRE) technique, which uses suboptimal control and system local stability search. The simulation results show the feasibility of the proposed control for the considered system.
PL
Rudonośny suwalski masyw anortozytowy (SAM) razem z anortozytowym masywem Kętrzyna i norytową intruzją Sep, występują w obrębie 200 km długości magmowego terenu zwanego kompleksem mazurskim (NE Polska). Rozciągający się pasmowo w kierunku W-E proterozoiczny kompleks mazurski jest zbudowany z różnorodnych skał o składzie od kwaśnych przez pośrednie do zasadowych. Kwarcowe monzonity i granodioryty są najbardziej rozpowszechnionym typem skał w obrębie facji. Kompleks mazurski przecina kilka kompleksów metamorficznej facji granulitowej i amfibolitowej np. kompleks pomorski, dobrzyński, ciechanowski i mazowiecki. Złoża rud Fe-Ti-(V) w anortozytowym masywie suwalskim zostały odkryte we wczesnych latach 60-tych XX wieku, pod miąższym nadkładem fanerozoicznych skał osadowych w obrębie małych dodatnich anomalii magnetycznych, w rejonie Krzemionki, Udryna, Jeleniewa i Jeziora Okrągłego. Złoża te zostały udokumentowane przy pomocy ok. 100 głębokich otworom wiertniczych, do głębokości 2300 m, a zasoby oszacowane w kat. C1 i C2 na ok. 1,5 mld ton rudy tytanomagnetytowej z wanadem, głównie w polu rudnym Krzemionka i Udryn.
EN
The ore-bearing Suwałki Anorthosite Massif (SAM) together with the Kętrzyn Anorthosite Massif and Sejny norite intrusion are located within 200 km long magmatic terrane called Mazury Complex (NE Poland). The beltiform Proterozoic Mazury Complex is made up of a variety of rocks from felsic and intermidiate to the basic ones. The quartz monzonites and granodiorites are the most widespread rock type within the suite. The belt crosscuts several metamorphic granulite and amphibolite fades units, including Pomorian, Dobrzyń, Ciechanów and Mazovian. Large Fe-Ti-(V) ore deposits of Krzemionka, Udryń, Jeleniewo and Jezioro Okragle have been discovered in early 60-ties, within the small positive magnetic anomalies in the Suwałki Massif and evaluated down to the depth of 2300 m by over 100 boreholes yielding of about 1.5 bilion tons of economic reserves, mostly at Krzemionka and Udryn ore fields.
15
EN
Purpose: of this paper is to predict the effect of cold deformation to transformation temperatures of Ni–Ti SMA and clarify the relation between cold forming ratio and the parameters of thermo mechanical process. Design/methodology/approach: 25% and 50% cold formed Ni–Ti wire specimens are investigated for defining the relation between the ratio and the parameters of thermo mechanical processes of without annealing and with annealing at 450°C for 30 minutes and 600°C for 30 minutes. Moreover, Differential Scanning Calorimeter (DSC) measurements are applied to the specimens for obtaining the transformation temperatures. Findings: According to DSC measurements, start and finish temperatures of transformation of austenite, martensite and rhombohedral phases are calculated. Hence, their changes are related to deformation and annealing, so it can be implied that cold deformation process leads to increases in the temperature ranges, slow occurrences of transformation and also the shape memory property lowers. Research limitations/implications: It is observed that some specimens exhibit rhombohedral phase transformation and this affects the martensite phase transformation temperatures and results. Thus, annealing time can be increased to determine both positive and negative effect to transformation properties for further research. Moreover, the grainsize and form may also be effective, so this case should be studied. Practical implications: can be stated as suitable transformation temperatures must be paid attention to desired service temperatures of products those are made of Ni–Ti SMAs, otherwise they may exhibit unexpected shape change due to the affected transformation temperature. Originality/value: is that Ni–Ti SMAs may be exposed to cold deformation when they are manufactured for being given any product shape, so with this research it can be determined that if their transformation temperatures change or not. Besides, it can be implied that they change and so this study presents the changes, the intervals of start and finish temperatures relevant to the cold forming ratio.
EN
The durability of pavement layer desponds on the type of mineral aggregate. In 1999, while rebuilding road infrastructure in Kielce (Poland), a SMA wearing coarse layer with hydrated lime was placed on the town’s main streets. SMA mixture contained 63% of quartzite aggregate. The hydrated lime was dosed into the SMA mixture to replace 30% of the filler mass. The pavement surface condition after 12 years life was very good. The hydrated lime additive was found to have a positive effect on water resistance of SMA pavement.
EN
Leaf traits scaling relationships were compared in different months (May, June, July and August) in a temperate shrub species, Vitex negundo Linn. var. heterophylla (Franch.) Rehd. Leaf traits variation and the impact of environment were also studied. Our results showed that specific leaf area (SLA), leaf nitrogen content (Nmass), leaf phosphorus content (Pmass) and leaf chlorophyll content (Chlmass) were positively correlated, and all of the pairwise relationships showed a common standardized major axis (SMA) slope in different months. The variation of SLA, chlorophyll a content (Chlmass a), chlorophyll b content (Chlmass b), Chlmass a/b and maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm) were mainly habitat-dependent, while the variation of Pmass and Nmass/Pmass were mainly month-dependent. Redundancy analysis (RDA) was used to further explore the relationships between leaf traits and environmental factors. We found that plants under shade (the relative photosynthetic photon flux density was about 10%) developed light-capturing behavior at leaf level (higher SLA) and cellular level (higher Chlmass/Nmass and lower Chlmass a/b). The increased Nmass/Pmass with month was mainly resulted from the large absorption of soil nitrogen and the decrease of soil pH. In a word, our study indicates that species may not have fundamentally different carbon capture strategies in different months. Variation of different leaf traits are related to different environmental factors in the field.
EN
Communication noise is classified as one of the pollutions for the current environment. Experimental techniques to measure tire-pavement noise generation from asphalt pavements in the laboratory have been limited. A series of experiments were conducted on six different asphalt mixtures to determine if Purdue University’s Tire-Pavement Test Apparatus (TPTA) could be used to overcome these limitations. The procedure produced samples with low tire-pavement noise; however, the air void contents of the samples were higher than designed. Despite these difficulties, the sample preparation technique and the TPTA testing protocol were shown to offer an effective approach for quick laboratory assessment of tire-pavement noise characteristics of hot mix asphalt pavements at a substantially reduced cost compared to field testing.
19
EN
Paper deals with examinations of properties of shape memory alloy actuators. Authors describe design of own laboratory stand for obtaining electro-thermo-mechanical characteristics of SMA wires (maximum length 900 mm). The stand allows for semi-automatic measurements of voltage and current (supplying the actuator), temperature of wire and its extension. Data acquisition and control signals are realized by PC computer. All elements of the measuring system are connected by GPIB network (IEEE 488.2 standard). Control program for static measurements was written in G language (LabVIEW environment). Temperature is measured using infrared camera Flir A325. Displacement measurement system contains optical sensor (converting piston movement into series of pulses), pulses counter, PWM signal generator (PWM signal fulfillment is proportional to number of pulses), lowpass filter and buffer conditioning external signal. For dynamic measurements data recording is performed using digital oscilloscope Tektronix MSO 2024 equipped with four separated channels and digital filter. Wide range of examinations of several SMA wires allowed for drawing its exploitative characteristic helpful for practical use. It shows length change of actuator as a function of mechanical load (Fig. 10). Finally some example static as well as dynamic characteristics are presented and short discussion is carried out.
EN
The requirement of mitigating the environmental impact of helicopters has been addressed globally within the FRIENDCOPTER Project in the sense that several aspects (such as noise abatement, vibration reduction, fuel consumption) have been studied in parallel with different approaches among which there is the active blade control. In the work at hand, attention is paid on two topics aimed at mitigating helicopter environmental impact through a morphing strategy: the aerodynamic optimization of a blade section whose camber can be affected by an actuator and the design of a SMA based static twist concept, aimed at extending the helicopter flight envelope. The latter device is based on a SMA rod which is integrated in the spanwise direction within the blade structure at different positions. The actuator, when heated, transmits a torque couple which induces twist onto the blade. The twist variation due to the SMA device activation has been predicted by a FE approach (MSC/Marc software implemented with the SMA Brinson model). Finally, rotor performance in hover has been estimated with the actuator in power on and off positions, highlighting benefits coming from several spanwise integrations/distributions of the SMA device.
PL
Wymóg jak najmniejszej uciążliwości helikopterów na otaczające środowisko został wyartykułowany w projekcje europejskim FRIENDCOPTER, w którym kilka zagadnień (takich jak redukcja hałasu, drgań, obniżanie zużycia paliwa) poddano równoległym badaniom, łącznie z problemem odpowiedniego kształtowania profilu łopat wirnika głównego do osiągnięcia tych celów. W prezentowanej pracy uwagę skupiono na ograniczaniu środowiskowej uciążliwości helikopterów poprzez przyjęcie dwóch koncepcji kształtowania łopat wirnika – aerodynamiczną optymalizację przekroju łopaty, której kształt może być deformowany za pomocą aktuatorów oraz wprowadzenie stopów z pamięcią kształtu (SMA) do skręcania profilu łopaty, co pozwala na rozszerzenie obwiednich osiągów helikoptera. Drugie rozwiązanie zostało oparte na zastosowaniu prętów SMA zintegrowanych z łopatą w kilku miejscach wzdłuż jej długości. Aktuatory SMA generują pary momentów skręcających przy podgrzaniu. Modelowanie tego efektu opisano za pomocą metody elementów skończonych (przy użyciu modelu Brinson SMA i oprogramowania MSC/Marc). Na koniec przedyskutowano wydajność wirnika głównego dla helikoptera w zawisie przy włączonym i wyłączonym układzie sterowania. Podkreślono korzyści uzyskane z wzdłużnego wkomponowania w łopatę wirnika kilku aktuatorów SMA.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.