Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The issues discussed in this article concern the basic assumptions for the sustainable development of public transport in cities. We discussed the need and direction of changes that occur in public transport that were referred to both users and transport organizers in cities. To this end, we characterized the activities which encourage urban residents to use forms of urban transport and the limitations of commuting via individual transport. The purpose of this article was to determine the main directions and areas of development of public transport in Szczecin. In addition, we also presented the solutions applied in the city transport system aimed at making it sustainable. In addition, an attempt was made to determine the impact of selected solutions on residents’ transport behaviors. The survey research method was used to examine societal opinions and expectations regarding public transport. We also approximated the basic investments that have been implemented to make transport more sustainable and the activities for the development of electromobility. Future research directions on the sustainability of transport in the city, and especially on limiting vehicular traffic, were also discussed.
EN
Sustainable development is becoming a paradigm of civilisation changes of the contemporary world. Transport must be sustainable in the light of the challenges ahead. One of the most forward-looking types of transport, in terms of economy and ecology, namely intermodal transport, i.e., transport which uses more than one mode of transportation, has been recently gaining in importance. The purpose of this article is to present the role and importance of intermodal transport in Poland in the context of sustainable development. The first part of the study concentrates on the analysis of the issue of intermodal transport development, taking into account the assumptions of the policy of sustainable development. The further part of the study presents the essence of intermodal transport and its development potential in Poland, identifying the basic advantages and barriers in this area. The author has indicated the conditions that have shaped intermodal transport market and defined areas where changes and innovations need to be put in place to enable sustainable development of the intermodal market in the country. Intermodal transport is still struggling with many barriers, but the increasingly better infrastructure and policies of the European Union, which creates sustainable transport, have a positive impact on the growth of transport cohabitation. Based on the results of the conducted research, it can be concluded that there are both favourable external conditions and prospects for the intermodal transport development in Poland.
PL
Charakterystyka i analiza rozwoju systemów roweru publicznego były przedmiotem wielu opracowań w ostatnim dziesięcioleciu. Istnieje dość powszechne przekonanie, że większość systemów publicznych rowerów zlokalizowanych jest na gęsto zaludnionych obszarach miejskich, podczas gdy to innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne rozwijane jest także na obszarach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych i staje się atrakcyjną alternatywą dla dojazdów publicznym transportem zbiorowym. Celem opracowania jest ukazanie typów jakie przyjmuje publiczny system rowerowy na terenach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych. Przedmiotem analizy są rozwiązania przyjęte w publicznych systemach rowerowych w Polsce w okresie od 2008 do 2019 r. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na funkcję systemu, jego dostępność i zasięg przestrzenny. Porównano typy jakie przyjął rower publiczny, a także określono możliwości oraz kierunki rozwojowe tego środka transportu. Przeprowadzone badania ukazują rosnącą rolę roweru w komunikacji w miejskich obszarach funkcjonalnych. Staje się on istotnym ogniwem w transporcie multimodalnym, łączącym miasto z jego najbliższym otoczeniem. Służy też coraz częściej połączeniu centrum gminy wiejskiej, miejskiej, czy miejsko – wiejskiej z oddalonymi osiedlami, czy miejscowościami.
EN
The characteristics and analysis of the development of bike – sharing systems have been the subject of many studies in the last decade. There is a fairly widespread belief that most public bicycle systems are located in densely populated urban areas, while this innovative communication solution becomes an attractive alternative to public transport in functional urban areas hinterlands. The purpose of the study is to show the types that bike – sharing have in functional urban areas. The subject of the analysis are bike – sharing systems adopted in Poland in the period from 2008 to 2019. Particular attention was paid to the system’s function, its availability and spatial coverage. The public bicycle types were compared. Moreover, the possibilities and development directions of this mode of transport were determined. The conducted research shows the growing role of the bicycle in functional urban area’s transport. It becomes an important link in multimodal transport, connecting the city with its immediate surroundings. It is also increasingly used to connect the centre of a rural, urban, or urban-rural municipality with distant housing estates or towns.
PL
Zrównoważony rozwój stał się obecnie strategią globalną, której podstawowym wyzwaniem jest oszczędność energii, ograniczanie szkodliwych emisji, efektywne wykorzystanie wszelkich zasobów, zachowanie zasobów ludzkich, właściwe wykorzystanie przestrzeni i konsensus społeczny. Źródłem wyróżnienia zrównoważonego rozwoju jako współczesnego wyzwania cywilizacyjnego jest zjawisko nasilającej się nierównowagi pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem zasobów naturalnych, co niesie za sobą poważne ryzyko niestabilności ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej i politycznej. Celem opracowania jest wskazanie głównych kierunków i możliwości rozwoju transportu w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju w aglomeracjach miejskich. Wśród przyczyn rozwoju zrównoważonego transportu można wskazać nowe uregulowania prawne, wzrastającą świadomość proekologiczną społeczeństwa, tworzenie się nowych modeli współpracy czy efekt sieciowy. W opracowaniu wskazano na trendy i tendencje rozwojowe w transporcie miejskim wykorzystywane na świecie oraz podjęto próbę wskazania najlepszych praktyk dostosowanych do warunków polskich.
EN
Sustainable development became a global strategy. Its basic challenge includes energy savings, limited air pollutions, effective use of resources, retaining human resources and the social agreement. The phenomenon of intensifying imbalance between socio-economic development and the state of natural resources is the source of making the sustainable development a buzzword now. The more so, because it is bringing the major risk of the economic, ecological, social and political instability. The purpose of the paper is to indicate the main directions and possibilities of transport development in the light of sustainable development in urban areas. Amongst the causes of the development of sustainable transport, one can indicate new legal regulations, growing environmental awareness of the society, creation of new models of cooperation or the network effect.
EN
Transport remains one of the pillars of development with a view to accelerating economic growth and reducing poverty. It facilitates the exchanges and the circulation of goods and people. Madagascar, as some African countries, lags considerably in the development of its regional trade, mainly due to the lack of reliable and adequate transportation system. Therefore, it has to be recognized that in order to achieve sustainable development, it is necessary to focus the efforts of the State and its development partners to the specific questions of transport and communications in Madagascar. So, the implement of telematics system might be one of the solutions that aim to develop the transport area. The aim of this paper is to undertake the implement of telematics in any area and environment, especially in some countries in Africa, in this case Madagascar, where this technology is not yet used. Also, the paper focuses on the expertise in transport engineering via transport system telematics in order to use telematics system in the proper way.
EN
Transport is a considerable source of pollution in cities. The social impacts of transport activities result from emissions of pollutants, greenhouse gases, and noise, as well as traffic accidents. Not every urban investment that reduces such ‘external’ effects of transport will be found acceptable by the public. In order to assess and communicate the social impacts of investments, it is necessary to calculate external costs appropriately. This article discusses issues with estimating the social costs and benefits of transport-related investments in cities. The article also provides a classification of social benefits from urban transport investments and proposes a general methodology for estimating such benefits. Due to the versatility of urban investments, there can be no single, universal method. The article proposes methods for analysing social costs and benefits on the basis of two sample urban investments.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych przekształceń transportowych miast, które służą poprawie jakości życia ich mieszkańców. Wynikają one z różnorodnych uwarunkowań, które stanowią tło dla tych przekształceń. Znaczna część tych uwarunkowań jest destruktywna, w tym zwłaszcza: wzrost liczby samochodów osobowych na świecie, duża emisja zanieczyszczeń z ruchu samochodów osobowych oraz brak spadku wielkości tej emisji mimo wzrastającej liczby samochodów niskoemisyjnych i problem kongestii. Jednak część uwarunkowań posiada charakter konstruktywny, w tym zwłaszcza: dostrzeganie przez władze, że jakość życia w mieście jest bardzo istotna, zmiany w myśleniu o transporcie w mieście – zwłaszcza dwie przełomowe – książka Jane Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” oraz Raport Buchanana, a także zmniejszanie się liczby samochodów osobowych w wielkich miastach krajów rozwiniętych. Na takim tle przedstawiono przekształcenia transportowe miast służące poprawie jakości życia w zakresie: planowania ulic, płynności ruchu, uspokojenia oraz ograniczenia ruchu samochodów, komunikacji rowerowej, komunikacji urządzeniami transportu osobistego, a także rangi, integracji, dostępności i atrakcyjności komunikacji publicznej.
EN
The aim of the article is to present current transformations of the city transport that serve to improve the quality of their residents’ lives. They result from various determinants that form the background for these transformations. A substantial number of these conditions is destructive, in particular: an increase in the number of passenger cars in the world, significant pollution from passenger car traffic and no decrease in this emission despite a growing number of low-emission cars and problems with congestion. However, some of these determinants are constructive, particularly: noting by the authorities that the quality of life in the city is essential, changes in thinking about transport in the city – especially two ground-breaking publications – Jane Jacobs’s book The Death and Life of Great American Cities and Buchanan’s report, as well as a decrease in the number of passenger cars in large cities of developed countries. In this context, urban transport transformations aiming to improve the quality of life are presented in terms of: street planning, traffic flow, slowing down and reducing car traffic, bicycle transportation, Personal Mobility Devices transportation, as well as the rank, integration, accessibility and attractiveness of public transport.
PL
Chociaż transport pieszy jest najbardziej podstawowym i naturalnym środkiem przemieszczania się ludzi, to w XX w. stracił gwałtownie na znaczeniu w oczach projektantów za sprawą koncepcji modernistycznych i dynamicznego rozwoju motoryzacji. W ostatnich latach obserwuje się zmianę postrzegania ruchu pieszego i nadawanie mu priorytetowego charakteru. Jak dowodzą najnowsze badania, projektowanie zorientowane na wygodę pieszych wpływa pozytywnie nie tylko na zrównoważony rozwój miast, ale też na aktywność fizyczną mieszkańców oraz ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Jednak w jaki sposób ocenić, czy przestrzeń jest przyjazna dla ruchu pieszego? W ostatnich latach pojawiło się wiele badań nad tą problematyką, próbujących określić stopień wpływu poszczególnych czynników na aktywność fizyczną ludzi. Prezentowany artykuł jest systematyzacją aktualnych koncepcji mierzenia przyjazności przestrzeni dla ruchu pieszego na podstawie literatury przedmiotu, w szczególności dwóch przekrojowych studiów porównawczych podsumowujących stan wiedzy na ten temat. W artykule omówiono kluczowe metody pomiaru, ich zalety, jak też potencjalne ograniczenia. W podsumowaniu przedstawiono możliwe aplikacje wyników badań oraz przedstawiono kierunki rozwoju metod badawczych. Konieczna jest weryfikacja stosowanych metod w warunkach polskich, uwzględniająca lokalne uwarunkowania. W celu zapewnienia porównywalności wyników postuluje się standaryzację wskaźników, uwzględnianie czynników wewnętrznych, mogących wpływać na zróżnicowanie poziomu aktywności fizycznej, jak też wykorzystanie do jej mierzenia dużych zbiorów danych (Big Data).
EN
Walking as the elementary and most natural transport mode is often viewed as neglected. In the course of the 20th century it has lost its significance due to modernist visions and the dynamic development of motor vehicles. In the recent years we observe a change in the way walking is perceived and the resulting prioritizing of it as a transport system. As recent research studies make evident, pedestrians-oriented urban projects facilitate sustainable development of cities and prove to have a positive impact on the physical activity of the inhabitants and their overall health. That raises the question: how to evaluate the walkability of a specific space? Recently, a number of research studies have attempted to determine the degree of impact that particular factors exercise on human physical activity. The present article systematises recent concepts of walkability measurement on the basis of the relevant literature and, in particular, on the basis of two cross-sectional comparative papers that bring together the dispersed knowledge on the subject. The article considers the key measurement methods as well as their advantages and potential limitations. In the summary possible applications of research results and outlooks for research methods have been proposed. It is necessary to verify the methods used in the Polish local conditions. In order to secure more comparability of results the author claims a standardisation of indicators, as well as inclusion of internal factors that might influence the differentiation of walking behaviours. Finally, making use of big data is recommended.
9
Content available Designation of Paid Parking Zones in Łódź
EN
This article has two aims: the cognitive one and the methodological one. The first one focuses on delineating city areas (of Łódź in this case), in relation to which a conscious parking policy should be implemented, including differentiation of the base parking fee and dynamics of parking cost increment in time. The methodological aim, in turn, consists in elaborating a research algorithm based exclusively on the geographical information system, which is based on generally available vector data, together with data obtained from intelligent transport systems. For their realization of the authors of this article elaborated their own methodology. It consists of five stages. The basic research unit is the surveying district. The area on the basis of which the research was made is the Łódź urban zone defined in the Strategy of Spatial Development for Łódź (2012). Each research stage corresponds to defining the power of impact of the variable which, as an research overview shows, affects the parking policy. Since the research is conducted on the basis different variables at individual stages and finally the coefficient assumes the form of five elements, it is necessary to standardize partial results. The article uses a procedure based on the quotient of the difference between the calculated value and the average for the whole group, divided by standard deviation. The results of the conducted research in the cognitive scope show that problems connected with parking organization do not concern only the very city centre (mostly the district of Śródmieście). Particular attention should be drawn to areas next to the city’s main transport arteries which go latitudinally (for instance, Piłsudski avenue) or meridionally (e.g. Kościuszki street, Zachodnia street).
EN
Purpose: Many policies aimed at developing sustainable transport are based on a (partial) exclusion of car drivers and on a decrease in rivalry between different transport users. In this context, the primary purpose of this study is to assess the impact of changes in levels of rivalry and excludability resulting from infrastructural changes in the transport system providing enhanced sustainable transport choices. Methodology/approach: Rivalry and excludability determine patterns of consumption and are the basis of many aspects of sustainable transport policies. Therefore, the key issue for policy making is to determine the extent to which changes in these features support sustainable transport choices. To attempt to understand these features, preliminary survey research was conducted among users of the Wrocław (Poland) transport system to investigate; (i) which changes in the transport system are the most important for respondents, (ii) how these changes influence the intensity of rivalry and excludability, and (iii) whether these changes lead to a shift in transport mode choice. Findings: Changes in the transport system led to decreased or unchanged intensity of rivalry. There were few examples of exclusion, which affected primarily car users. Modifications in the levels of the two analysed features were not accompanied by a permanent shift towards more sustainable transport choices. Originality/value: While many studies investigate changes in transport behaviour resulting from particular solutions that promote sustainable transport, this study focuses on how transport users react when faced with many different changes in the transport system. The novelty of this approach sheds light on transport choices resulting from changes in rivalry and excludability and the results obtained may assist evidence-based policy recommendations.
EN
The concept of an innovative tool for supporting electromobility development is presented in this paper. The main aim is intended to ease the implementation and further development of electromobility in urban and suburban areas. The final outcome of the research is a tool, which includes integrated modules related to travel and charging point location planning and simulation.
PL
Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój miast ma bardzo silny wpływ na funkcjonalność układu drogowo-ulicznego. Powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych czy hal produkcyjnych jest znaczącym generatorem ruchu mającym bardzo silny wpływ na zmiany, zarówno w funkcjonowaniu układu ulicznego, jak i systemu transportu zbiorowego. Działania miasta na rzecz rozwoju tych systemów powinny być ściśle związane z planowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Jednym z najbardziej efektywnych środków transportu zbiorowego jest transport szynowy, w większości niezależny od ruchu samochodowego. Rozwijając ten system, należy jednocześnie skupić się na odpowiednim zagospodarowaniu otoczenia jego przystanków pod kątem funkcji użytkowania terenu i jego intensywności, co zapewni wysoki potencjał pasażerski. Niniejszy artykuł jest rezultatem projektu „Model przestrzennej struktury Krakowa. Perspektywa planistyczna”, opracowanego na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa [1], którego autorka niniejszego artykułu była współautorką.
EN
The dynamic growth of cities, which have been observing for last years, has an significant impact of the road network function. New traffic generators such as housing estates, commercial or industry developments, have visible impact on the street network traffic and public transport condition. Activities of the city devoted for the development of transport systems, should be focused on the planning of the function-spatial city structure. One of the most effective public transport means is track transport (rail, tram and metro), where the development of land surrounding the track transport stops and station, should be planned with the special care and attention. Mainly this way we can ensure a high passenger potential for those systems. This article is a result of the project “Spatial structure model of Krakow. Planning perspective” for the Municipality of Krakow freelance agreement, where the author of this article was the member of authors group.
PL
Świat nieustannie rozwija się, wprowadzane są coraz nowsze technologie usprawniające życie. Jedną z nich był samochód, który do dziś obecny jest w przestrzeni miejskiej. Kierowca stał się dominującym użytkownikiem ruchu. Wnętrza urbanistyczne przytłoczone są obecnymi wszędzie miejscami parkingowymi, bez których nie funkcjonowałoby miasto, muszące przyjąć stale rosnącą liczbę pojazdów. Zwrócenie uwagi w kierunku zdrowego, ekologicznego środowiska, wolnego od zanieczyszczeń i hałasu sprawia, że warto zastanowić się, czy istnieje alternatywa dla samochodu w przestrzeni miejskiej? Jakie zmiany niesie ze sobą idea zrównoważonego transportu w mieście wolnym od prywatnych pojazdów osobowych? Problematyka omówiona została na podstawie trzech znaczących przykładów: Oslo, San Francisco, a także miasta Masdar City.
EN
World is constantly developing, and new technologies that improve our life are being introduced. One of them was a car which is still present in urban spaces. The driver became the dominant traffic user. Urban interiors are overwhelmed by parking spaces which are present everywhere around. Without them the city could not function, having to adopt constantly increasing number of vehicles. Paying attention to a healthy, clean environment, free from pollution and noise, makes it worth considering whether there is an alternative to the car in urban space? What changes brings the idea of sustainable transport in a city free of private vehicles? Problematic aspects were discussed on the basis of three significant examples: Oslo, San Francisco, as well as Masdar City.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie i kierunki działań wpływających na rozwój elektromobilności w Polsce. Przybliżono założenia Programu Rozwoju Elektromobilności i wskazano na oczekiwane efekty i zakładany czas jego wdrażania. Przedstawiono instrumenty stymulujące popyt na pojazdy elektryczne oraz przywileje, z jakich będą mogli korzystać użytkownicy tych pojazdów. Podano także przykłady zachęt i stosowane w innych krajach rozwiązania, których zadaniem jest upowszechnienie pojazdów elektrycznych. Celem artykułu jest określenie poziomu zaawansowania Polski w realizację założeń programu elektromobilności i wpływu podejmowanych działań na kształtowanie transportu zrównoważonego.
EN
The article presents the importance and directions of activities affecting the development of electromo bility in Poland. The assumptions of the Electromobility Development Programme were presented and the expected effects and assumed time of its implementation were indicated. Instruments stimulating the demand for electric vehicles and privileges to be used by users of these vehicles have been presented. There are also examples of incentives and solutions used in other countries, whose task is to popularize electric vehicles. The aim of the article is to determine the level of Polands advancement in the implementation of the objectives of the electromobility program and the impact of taken actions on the shaping of sustainable transport.
PL
W artykule poruszono problematykę dostaw towaru w kontekście zrównoważonego transportu. Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjału dostaw towaru do podmiotów położonych w ścisłym centrum Miasta Poznania. Stąd też autorzy na podstawie przyjętej metodyki zidentyfikowali podmioty oraz dokonali ich klasyfikacji. Bazując na badaniach ankietowych oszacowano potencjał dostarczanych dóbr do zdefiniowanych grup podmiotów pod kątem możliwości zastosowań rozwiązań zrównoważonej dystrybucji towarów w centrum miasta.
EN
In the article the issue of supply of goods in the context of sustainable transport has been raised. The main aim of the article was to identify delivery of goods potential to entities located in the very center of Poznan. Therefore, the authors, on the basis of used methodology, identified the entities and classified them. Based on the survey, the potential of goods distribution to defined groups of entities was estimated. It was estimated from the perspective of the use of solutions of sustainable goods distribution in the city center.
EN
Trolleybus transport played a changing role in Poland. Historically, these were both periods of dynamic development and rapid regression. The article analyzes the period from 2004 to 2018. An attempt was made to systematize and organize information on the development of trolleybus transport in this period. The available scientific literature as well as the economic, organizational and technological conditions for the functioning of trolleybus transport were analyzed. The analyzed period was undoubtedly a time of dynamic development of all three existing trolleybus systems in Poland. The structural funds of the European Union played a significant role in this, allowing to revitalize neglected and underinvested systems. At the same time, climate change has influenced global and local conditions in terms of the approach to transport in cities. Trolleybuses perfectly respond to the demands to reduce emissions from transport in cities. Also thanks to the development of battery technologies, trolleybuses have become more flexible in operation. The article compares the years 2004 and 2018, additionally illustrating the changes taking place on the maps.
PL
Celem opracowania jest analiza wybranych aspektów transportu miejskiego w kontekście wdrażania idei rozwoju zrównoważonego na przykładzie Kopenhagi. Realizując cel badania wykonano kwerendę terenową w Kopenhadze. Wyniki wykonanych badań pozwoliły na identyfikację przejawów wdrażania koncepcji transportu zrównoważonego, w tym dywersyfikację środków transportu, rozwój transportu intermodalnego, uprzywilejowanie zbiorowego transportu publicznego i kopenhagizację przestrzeni miasta. Rezultaty analiz umożliwiły również wskazanie kluczowych wyzwań związanych z rozwojem transportu zrównoważonego, a będących przede wszystkim konsekwencją powszechności transportu rowerowego w Kopenhadze. W celu pogłębienia analiz przeprowadzono także wywiady z użytkownikami przestrzeni miasta – rdzennymi mieszkańcami Danii i imigrantami – Polakami. Uzyskano w ten sposób dwie perspektywy/opinie: rdzennych mieszkańców Kopenhagi i imigrantów na temat funkcjonowania systemu transportu miejskiego w Kopenhadze. Rezultaty wywiadów umożliwiły także wskazanie tendencji w zakresie użytkowania różnych środków transportu przez obie badane grupy społeczne.
EN
The paper aims to analyse urban transport in the context of how sustainable development is understood and implemented in the case of Copenhagen. An on-site query was conducted in order to reach the research objective. The results of the analysis helped the authors identify forms in which the sustainable transport concept is being implemented, including the diversification of means of transport, the development of intermodal transport and hierarchies of public transport, and the Copenhagenization of the city space. The outcome of the study also includes the indication of key challenges which are related to the development of sustainable transport and primarily stem from the ubiquitous bicycle transport in Copenhagen. In order to perform a more in-depth analysis, the authors also interviewed city space users –indigenous Danes and Polish immigrants. Two perspectives/opinions on the functioning of the Copenhagen urban transport system were thus obtained: that of the indigenous residents of the city and that of immigrants. The results of those interviews contributed to the indication of trends in the use of different means of transport by both studied social groups.
PL
System roweru publicznego (bike-sharing system) staje się coraz bardziej powszechnym elementem systemu transportowego w przestrzeni miast w Polsce i na świecie. Do głównych powodów wprowadzania tego rozwiązania na obszarach miejskich zaliczyć można potrzebę zwiększenia wydajności miejskich systemów transportowych oraz dążenie do ograniczenia problemów tworzących się wskutek presji tradycyjnych środków transportu na środowisko. Rower publiczny z powodzeniem staje się także elementem transportu multimodalnego łącząc się z innymi środkami transportu publicznego. W Polsce bike-sharing funkcjonuje od 2008 r. rozszerzając swój zasięg z każdym kolejnym rokiem o nowe miasta, a także obszary wiejskie. W opracowaniu przeanalizowano zmiany liczby systemów w Polsce w latach 2017-2018 – w okresie największego rozwoju tej formy transportu na badanym obszarze. Analizę wykonano w oparciu o wskaźniki liczby stacji roweru publicznego na określonej powierzchni oraz liczby rowerów na tle liczby mieszkańców analizowanych miejscowości. W pracy porównano także cenniki wypożyczeń rowerów dla poszczególnych systemów funkcjonujących w Polsce. Na podstawie przeanalizowanych danych wyznaczono także kierunki rozwoju roweru publicznego w Polsce.
EN
The public bicycle system (bike-sharing system) is becoming an increasingly common element of the transport system in urban space in Poland and in the world. The main reasons for implementing this solution in urban areas include the need to increase the efficiency of urban transport systems and to reduce the problems created by the pressure of traditional means of transport on the environment. Public bike is also successfully becoming an element of multimodal transport by connecting with other public transport. In Poland, bike-sharing has been operating since 2008, expanding its range with each subsequent year for new cities, as well as rural areas. The study analyzed changes in the number of systems in Poland in 2017-2018 – in the period of the greatest development of this form of transport in the studied area. The analysis was based on the indicators of the number of public bicycle stations on a given area and the number of bicycles on the background of the number of inhabitants of the analyzed cities. The work also compared bicycle rental rates for individual systems operating in Poland. On the basis of the analyzed data, the directions of public bicycle development in Poland were also determined.
EN
Transport brings significant social, economic, spatial and environmental effects, and thus is an important factor in the sustainability of society and the economy. The subject of the work is the sustainable development of transport, meaning socially and economically justified activities related to the creation of conditions and the implementation of environmentally friendly and human-friendly practices of facilities, equipment and other solutions that perform the functions of movement. The purpose of the study was to present the theoretical basis for the sustainable development concept, derived from the idea of sustainable development - sustainable transport, and to present goals that are to be achieved by improving sustainable transport, with the potential to contribute to a specific target by means of instruments divided into categories: economic instruments, technological instruments, legislative instruments, organizational instruments, market instruments, educational instruments.
EN
Increasingly, China is showing endeavours to understand the idea of sustainable development. This is evident in the policy of Chinese ports development, which assumes efforts to assign it, or at least to adapt it to conditions of the sustainable development. However, from the three optic of the sustainable development i.e. economic, social and environmental, the latter is the most visible in provisions of the policy assumptions of Chinese seaports. The purpose of this article is to point out the reasons of implementing environmental principles of the Chinese ports sustainable development. The relationship between the concept of sustainable development of the port and the green port has been characterized. The areas of a negative impact of the port on the environment are identified and described. Based on cases of Chinese ports, the key reasons why the concept green port is being implemented have been highlighted.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.