Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmonized standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z badaniem odporności gazomierzy na ujemne temperatury. Opisano krótko wymagania norm oraz specyfikacji zharmonizowanych z dyrektywą MID, a także przebieg testów temperaturowych, jakie powinien przejść gazomierz przed wprowadzeniem na rynek. W dalszej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów systemów chłodzenia, umożliwiających doprowadzenie do badanego gazomierza powietrza o wymaganej temperaturze.
EN
The article discusses issues related to the testing of gas meters resistance to negative temperatures. The requirements of standards and specifications harmonized with the MID Directive have been briefly described, as well as the temperature tests to be carried out by the gas meter before being placed on the market. In the following part, are presented, the results of the tests of cooling systems which enable air of the required temperature to be brought to the tested gas meter.
EN
An inseparable element of intelligent processes is the effective use of knowledge gained from external sources and the ability to change under the influence of external factors. An example of this can be found in the process of introducing a new construction product to the EU market. It has to react to the ever-changing EU legislature and the national regulations that adapt to it. The frequently asked questions from manufacturers and importers indicate the necessity of creating a procedure that would allow for precisely explaining what the algorithm of the process looks like and what criteria must be met to introduce the new product into the construction product market. The complexity and multitude of regulations as well as the language barrier also cause other complications with the understanding of the process procedure of conduct. The graphical presentation of the algorithm should facilitate following the path of conduct in the case of introducing a new construction product into the EU market. The graphical form should allow for intuitive movement in the process and can constitute a basis for creating an interactive form.
PL
Nieodłącznym elementem inteligentnych procesów jest skuteczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej ze źródeł zewnętrznych i zdolność do zmian pod wpływem czynników zewnętrznych. Przykładem może być proces wprowadzania nowego wyrobu budowlanego na rynek krajów Unii Europejskiej. Musi on reagować na ciągle zmieniające się prawodawstwo unijne i dostosowujące się do niego przepisy krajowe. Często pojawiające się pytania producentów, importerów oraz dystrybutorów, wykazują iż niezbędne jest stworzenie procedury, która pozwoli na precyzyjne wyjaśnienie jak wygląda algorytm procesu i jakie kryteria należy spełnić aby wprowadzić nowy produkt na rynek wyrobów budowlanych. Zawiłość i mnogość przepisów prawnych, bariera językowa również powodują dodatkowe komplikacje w zrozumieniu schematu postępowania i poruszania się w procesie. Stworzona graficzna prezentacja algorytmu postępowania ma pomagać w śledzeniu ścieżki postępowania w przypadku wprowadzania nowego wyrobu budowlanego na rynek europejski. Postać graficzna powinna umożliwić intuicyjne poruszanie się w procesie i może stanowić podstawę do stworzenia interaktywnego formularza.
PL
W artykule omówiono zagadnienie zastosowania żurawi przenośnych, stosowanych głównie do przemieszczania ładunków do innych potrzeb, zwłaszcza związanych z transportem ludzi. Obowiązujące w Unii Europejskiej prawo (w szczególności Dyrektywy Nowego Podejścia), nakłada na urządzenia techniczne wymóg spełnienia przez nie odpowiednich warunków w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Do obrotu może być wprowadzona tylko taka maszyna, która nie stwarza zagrożeń lub poziom ryzyka przy jej wykorzystaniu jest znany i akceptowalny. Definiują go normy europejskie, zwane w tym przypadku normami zharmonizowanymi. Jeśli dane urządzenie może mieć różne zastosowania, musi spełniać wymagania różnych norm zharmonizowanych. Wymusza to często konieczność dokonywania w nich zmian konstrukcyjnych.
EN
The article discusses the issue of the mobile cranes, used primarily for moving cargoes to other needs, especially related to transport people. The applicable law in the European Union (in particular the New Approach Directives), imposes a requirement on technical equipment to meet the relevant conditions for the protection of health and safety. Marketing authorization may be granted only to a machine which does not pose a threat or when risk levels during its use are known and acceptable. The levels are defined by European standards which, in this case, are called harmonized standards. If a device can have various applications, it must meet the requirements of various harmonized standards. This often forces the need to make structural changes to them.
PL
Oznakowanie CE, deklaracja właściwości użytkowych, normy zharmonizowane, europejski dokument oceny czy europejska ocena techniczna. Choć prawo regulujące czynności, jakie z uwagi na harmonizację normalizacji technicznej trzeba przeprowadzić, aby wprowadzić do obrotu wyrób budowlany wydaje się skomplikowane, to w swoim ogólnym zarysie są one racjonalne i w pełni zrozumiałe.
7
Content available Zmiana normy dotyczącej wag nieautomatycznych
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat zmiany normy PN-EN 45501 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych. Omówione zostały wybrane zagadnienia i przedstawione uwagi odnoszące się, w szczególności, do konsekwencji praktycznych wynikających z wprowadzonych zmian.
EN
The paper presents information on the changes of standard PN-EN 45501 Metrological aspects of non-automatic weighing instruments. Discusses selected issues and presents observations relating, in particular, the practical consequences arising from the changes.
PL
W artykule przedstawiono nowe wytyczne zawarte w normach. zharmonizowanych, dotyczące stosowania ergonomicznych rozwiązań w przenośnych pilarkach łańcuchowych. Prawidłowość wprowadzania tych rozwiązań jest sprawdzana przy zastosowaniu prostych metod badawczych i wyposażenia. Dlatego metody te mogą być stosowane zarówno przez producentów, importerów, pracodawców i służby bhp, jak i poszczególnych użytkowników kupujących pilarki w sklepie dla swoich potrzeb. Wskazano na efekty nowych rozwiązań, np. bezpieczne i komfortowe trzymanie maszyn za uchwyty (przedni i tylny), zachowanie możliwości swobodnego operowania elementami sterowniczymi oraz uniemożliwienie niezamierzonego uruchomienia maszyny lub zainicjowania niebezpiecznego ruchu piły łańcuchowej.
EN
This paper presents new guidelines of harmonized standards related to ergonomic solutions in chain saws. Simple tests and equipment are used to check these solutions Therefore, manufacturers, importers, employers and OSH staff, and individual users who buy chain saws in shops, can check if those solutions are available. This article discusses positive results of the new solutions, e.g., safe and comfortable (front and rear) handles; unconstrained operation of control elements and prevention of unintentional start of machines or initiation of a dangerous movement of a saw chain.
PL
W artykule przypomniano zasadę swobodnego przepływ towarów jako fundamentu jednolitego rynku i ważny czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Omówiono aspekt zapewnienia również wysokiego poziomu ochrony konsumentów i użytkowników, dzięki zasadzie, że jedynie bezpieczne wyroby mogą zostać wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Od roku 1985 w Unii Europejskiej powstało pojęcie harmonizacji technicznej i pojęcie Dyrektyw Nowego Podejścia. Treść tych dyrektyw zaczęto ograniczać do zasadniczych wymagań. Omówiono sposób spełnienia tych wymagań poprzez zastosowanie norm zharmonizowanych. Pokazano drogę do wystawienia Deklaracji Zgodności według różnych modułów procedowania i końcowe naniesienie oznakowania CE na produkt. W dalszej części artykułu opisano rozszerzenie znaku CE na nowe wymagania:- energooszczędności produktowej ECO-DESIGN- Ekoprojektowanie, - Dyrektywy RoHS II w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz, - Rozporządzenia CPR - Construction Products Regulation- ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
EN
The article reminded of the principle of free movement of goods as the foundation of the single market and an important factor in increasing the competitiveness of EU enterprises. The aspect of ensuring a high level of protection of consumers and users was also discussed, based on the principle that only safe products may be marketed in the European Union. Since 1985 the European Union established the concept of technical harmonization and the concept of the New Approach Directives. The contents of these directives began limited to essential requirements. It was also discusses how to meet these requirements through the use of harmonized standards. Presented the way to issue a Declaration of Conformity according to the different modules of proceeding and the final drawing of the CE marking on the product. The remainder of this article describes the extension of the CE mark on the new requirements: - Efficiency of the product ECO -DESIGN - Ecodesign, - RoHS Directive II on essential requirements for the restriction of the use of certain hazardous substances In electrical and electronic equipment and - Regulation of the CPR - Construction Products Regulation- down harmonized conditions for the marketing of construction products.
PL
W artykule przedstawiono w jakim stopniu zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego znajdują odzwierciedlenie w normach zharmonizowanych z dyrektywami Nowego Podejścia. Wymieniono normy zharmonizowane, które bezpośrednio przywołują poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). Pokazano przykłady zastosowań opartych na wymaganiach norm zharmonizowanych, które dotyczą układów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
EN
The paper presents the subject of functional safety insofar as it is reflected in the standards harmonized with the New Approach Directives. The harmonized standards, which directly recall safety integrity levels (SIL), are specified. The examples of applications of functional safety devices, based on requirements of the harmonized standards, are presented.
11
Content available remote Normalizacja w zakresie EMC
PL
Dyrektywy EMC, zarówno obecna wersja jak i wersja znowelizowana, obowiązująca od 20.07.2007 są aktami prawnymi podającymi ogólne sformułowania wymagań zasadniczych. Natomiast szczegóły techniczne i wymagania techniczne są zawarte w odpowiednich normach. W referacie jest omówiony zakres obowiązywania obu dyrektyw, podane wyłączenia z tego zakresu, rodzaje norm EMC oraz normy zharmonizowane z Dyrektywą EMC.
EN
EMC Directives, both the present one and the new one, valid from20.07.2007 are the legal acts, containing general definitions of essential requirements, but technical details and technical requirements are given in suitable standards. Paper deals with subject and scope of both directives exceptions from this scope, kinds of EMC standards and harmonized standards under EMC Directive.
PL
Przedstawiono niektóre zalecenia normalizacyjne związane z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń automatyki zawierających wyposażenie elektroniczne.
EN
Some recommendations are presented, connectcd with EMC directive requirements for automatic apparatus with electronic equipment.
PL
W notyfikowanym Laboratorium ELTEST wykonuje się badania systemów informatycznych. W referacie przedstawione zostały wyniki badań urządzeń informatycznych oraz najczęstsze przyczyny ich nieprawidłowego działania.
EN
The paper discussed : The requirements of standards EN 55022 and EN55024 for the emission and immunity tests ; Testing program for computers ; The results and the conclusions of the EMC tests of fiscal cash register and computers at ELTEST Laboratory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.