Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 440

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical condition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania istniejących fundamentów żelbetowych jako fundamentów pod nową baterię silosów stalowych do magazynowania rzepaku i soi w Zakładach Tłuszczowych. Wykonano badania wizualne płaszcza żelbetowego, niszczące i nieniszczące badania wytrzymałości betonu, badania lokalizacji zbrojenia, karbonatyzacji betonu i stopnia korozji stali. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe oraz zalecenia dotyczące warunków dalszej eksploatacji.
EN
The paper presents an assessment of the possibility of using existing reinforced concrete foundations as foundations for a new battery of steel silos for storing rapeseed and soybean at Zakłady Tłuszczowe. Visual tests of reinforced concrete cladding, destructive and non-destructive tests of concrete strength, tests of reinforcement placement, concrete carbonation, and extent of steel corrosion were performed. Based on the analyses performed, final conclusions and recommendations are formulated regarding the conditions of further operation.
PL
W artykule zawarto opis stanu technicznego, wyniki badań wilgotności masowej murów oraz sklepień ceramicznych w podziemnym historycznym obiekcie militarnym. Badania wykonano za pomocą tradycyjnej metody grawimetrycznej i metody nieniszczącej dielektrycznej. Zamieszczono również wyniki badań rodzaju i stężenia soli w murach. Na podstawie analizy uzyskanych rezultatów oceniono stopień zawilgocenia i zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane na etapie projektowania zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
EN
The paper presents a description of the technical condition as well as moisture content by weight test results concerning ceramic vaults in a historical military facility. The tests were performed by means of the traditional gravimetric method and the dielectric non-destructive method. Furthermore, the tests results determining the salt types and their concentration in the walls were presented. The obtained test results were taken into account while designing damp-proofing.
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Elewacje z okładzinami kamiennymi przyklejanymi do ścian niewątpliwie należą do grupy najstarszych systemów wykończenia ścian zewnętrznych. Na systemy te składają się: okładziny kamienne, łączniki mechaniczne i zaprawy klejowe. Systemy te były często stosowane w Polsce na budynkach reprezentacyjnych w minionych epokach, często objętych opieką konserwatorów zabytków. Niestety czas, oddziaływania środowiskowe i antropogeniczne niekorzystnie wpływają na tego typu elewacje. Awarie omawianych systemów (ze względu na masę okładzin kamiennych) mogą powodować bardzo groźne skutki. Główne przyczyny awarii tych typów elewacji związane są z zaniedbaniami użytkowymi. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen stanu technicznego tych elewacji. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen elewacji z okładzin kamiennych oraz podstawowe zakresy czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie i badawcze pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych z wymaganymi dokładnościami.
EN
The system consists of: stone cladding, mechanical fasteners, adhesive mortars. These systems were often used in Poland on representative buildings from bygone eras, often under the care of the conservator. Unfortunately, time, environmental and anthropogenic impacts adversely affect this type of elevation. Failures of the discussed systems (due to the mass of stone cladding) can have very serious consequences. The main cause of failure of this type of systems is related to negligence in use. Minimizing the risk of failure is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of periodic assessments of stone facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems with the required accuracy.
PL
W pracy przedstawiono wieloletnie zestawienia analiz zagrożeń, awarii i katastrof według ITB, GUNB, Rzeczoznawców Budowlanych, Wyższych Uczelni i PIIB. Omówiono również analizy zagrożeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych w 2019 r. z podziałem na okres eksploatacji, rodzaje przyczyn (losowych i obiektywnych), rodzaje obiektów, technologie wykonania, rodzaje zniszczenia, rodzaje materiałów, wysokości i kubatury.
EN
The paper presents summaries of long-term analyses of threats, failures and catastrophes according to ITB, GUNB, Building Experts, Higher Education Institutions and PIIB. It also discusses the analyses of safety hazards of construction objects in 2019 with a breakdown by period of exploitation, types of causes (random and objective) and objects, technologies of execution, types of destruction, types of materials, heights and volumes.
EN
This paper is devoted to the development of an effective system for monitoring the technical condition of the axle boxes of rolling stock. To this end, the possibility of solving problems of fault diagnostics based on the theory of fuzzy sets is considered. This allows one note such difficult-to-formalise factors as experience and intuition of a highly qualified expert specialist. It showed that an expert system-based monitoring approach allows evaluation of the technical condition of the axle boxes, characterised by internal and external operating uncertainty. It also proposed the use of parameters such as vibration and noise for comprehensive monitoring of the technical condition of axle box units together with temperature. Furthermore, the combination of these diagnostic parameters and expert system’s possibility to receive all necessary information about the condition of the most critical components of the axle boxes in real-time and analyse the changes in their operational parameters was explored. The stages of modelling an expert system in the Fuzzy Logic Toolbox package of the MATLAB computing environment are presented.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [12]. Przewidują one większe wsparcie dla prac związanych ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej, zwiększają wysokość premii termomodernizacyjnej w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz likwidują zależność poziomu wsparcia od kwoty kredytu i oszczędności energii. Wysokim wsparciem objęto realizację remontów komunalnych budynków mieszkalnych należących do gmin, w postaci 50 lub 60% premii remontowej, a także zwiększono dostępność premii kompensacyjnej.
EN
The article discusses the most important changes introduced by the amendment Act on supporting thermo-modernization and renovations. The introduced changes provide support for works related to strengthening the external walls in buildings made in large-panel technology, increase the amount of thermo-modernization bonus in the case of using renewable energy sources and eliminate dependence of the support level on the loan amount and energy savings. The implementation of municipal repairs of residential buildings belonging to municipalities is highly supported. The availability of a compensation bonus is increased.
EN
In the case of historic half-timbered buildings, the consequences of erroneous decisions regarding renovation or neglected conservation lead to irreversible damage processes. The effective undertaking of protection activities thus requires carrying out appropriate diagnostic studies. The results of these studies will make it possible to put forth renovation solutions which do not interfere with the historic architectural-structural layout of the building. The article presents the results of the assessment of the technical conditions of a 17th century church in Sękowice, built using traditional frame construction. As a consequence of earlier, inappropriate decisions pertaining to renovation works, a significant portion of the elements of the wooden construction underwent biological corrosion, as a result of which it lost its original mechanical properties. Some of the walls settled on corroded ground beams, with the uneven settling leading to distortions of the entire structure.
PL
W zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego budynku w czasie jego użytkowania przydatna jest znajomość procesu starzenia budynku. W artykule jest przedstawiona propozycja modelu prognozy starzenia budynku mieszkalnego. Zaproponowany model PRRD określa zmiany właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania. Model uwzględnia okresy trwałości poszczególnych elementów składowych budynku. Do modelu dodatkowo wprowadzone zostały uzupełnienia uwzględniające intensywność zmian w obiekcie i w jego otoczeniu.
EN
In order to ensure an adequate technical state of a building over the course of its use, familiarity with the building aging process is useful. The article presents the proposal of a model for predicting the aging of a residential building. The proposed PRRD model determines the performance characteristics of a building over the full period of its use. The model accounts for the life spans of individual building components. Additionally introduced in the model were supplements accounting for the intensity of changes in the building and its surroundings.
14
Content available 60 lat poznańskiej wielkiej płyty
PL
Budynki mieszkalne wykonane w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stanowią zasadniczą część krajobrazu miasta Poznania. Najstarsze z nich istnieją już prawie 60 lat. Po tak długim okresie eksploatacji budynki wykazują oznaki zużycia technicznego i funkcjonalnego. Prawidłowo prowadzone remonty i modernizacje są w stanie poprawić warunki mieszkaniowe oraz wydłużyć życie obiektów. W artykule przedstawiono historię poznańskiego budownictwa wielkopłytowego, problemy zużycia oraz problemy eksploatacyjne. Przedstawiono kierunki i możliwości modernizacji, a także poruszono kwestię przyszłości tego typu budynków.
EN
Residential buildings made in the prefabricated large-panel technology constitute an essential part of the landscape of the city of Poznań. The oldest of them are almost 60 years old. After such a long period of use, the buildings are showing signs of technical and functional wear. Properly conducted renovations and modernizations can improve the housing conditions and extend the life of the buildings. The article presents the history of Poznań large-panel construction, problems of wear and in-use performance. It also outlines the directions and possibilities of modernization, as well as the issue of the future of this type of buildings.
EN
The article presents a technical analysis of the transport systems currently existing on the market for "other rail transport" within the meaning of the act on public collective transport, i.e. other than railway transport. Transport subsystems were analyzed in terms of technical, operational, and functional. Identification of a key and problematic records in legal acts regarding the analyzed class of transport solutions was carried out, in the field of infrastructure and rolling stock subsystems. The current legal status in Poland does not prohibit the use of transport solutions of metro class, such as monorail or APM (Automated People Mover), which are unusual in the country (and successfully operating in the world). A new classification of rail transport was proposed taking into account similarities in technical, and operational-functional parameters as well as subordination to supervisory and safety authorities. Due to the similarity, rail vehicles traveling on the single rail (monorail), and APM were recognized as a metro variant. A proposal for changes and new provisions in the acts of supplementary significance was presented, due to the possibility of allowing new metro class transport solutions to be used in Poland. Changes in legislation should concern on introduction of new means of transport, such as monorail and APM, to the legal acts and defined them as metro variants. The lack of a general definition of a metro, in the legal acts on rail transport and public collective transport, may in the future hamper the launch of new transport solutions in transport projects in large cities. The definitions currently used in Polish legislation do not describe all means of transport, which are already widely used in many places around the world and in Europe.
PL
W artykule przeprowadzono analizę techniczną aktualnie istniejących na rynku rozwiązań systemów transportowych dla „transportu innego szynowego” w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tzn. innego niż transport kolejowy. Podsystemy transportowe analizowano pod względem technicznym i eksploatacyjno-funkcjonalnym. Przeprowadzono również identyfikację kluczowych i problematycznych zapisów w aktach prawnych dotyczących analizowanej klasy rozwiązań transportowych, w zakresie podsystemów infrastruktura i tabor. Obecny stan prawny w Polsce nie zabrania stosowania nietypowych w kraju (a z powodzeniem funkcjonujących w świecie) rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra, jak monorail czy APM (Automated People Mover). Zaproponowano nowy podział transportu szynowego uwzględniający podobieństwa parametrów technicznych i eksploatacyjno-funkcjonalnych oraz podległość do organów nadzoru i bezpieczeństwa. Ze względu na podobieństwo uznano środki transportu poruszające się po jednej szynie (monorail) i APM jako odmiany lekkiego metra. Przedstawiono propozycję zmian i nowych zapisów w ustawach o znaczeni: uzupełniającym, ze względu na możliwości dopuszczenia nowych rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra do eksploatacji w Polsce. Zmiany w prawodawstwie dotyczyć powinny wprowadzenia do ustaw nowych środków transportu jak lekkie metro, w tym monorail i APM, zdefiniowanych jako odmiany metra. Brak ogólnej definicji metra w ustawach o transporcie kolejowym i publicznym transporcie zbiorowym może w przyszłości utrudniać wprowadzenie nowych rozwiązań do realizacji w ramach projektów transportowych dużych miast. Stosowane aktualnie w polskim prawodawstwie definicje nie opisują wszystkich środków transportu, które są już powszechnie stosowane w wielu miejscach na świecie i Europie.
16
Content available remote Projekt iBRoad
PL
W artykule przedstawiono propozycję rewitalizacji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istniejącej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycznych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla. Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wypoczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowadzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
EN
The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed at preserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions.
19
Content available remote Statystyczne prognozowanie stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych
PL
W artykule przedstawiono statystyczne prognozowanie stanu technicznego kamionkowych przewodów kanalizacyjnych, oparte o rozkład eksponencjalny w połączeniu z operatorem splotu jednostronnego. Kalibrację i walidację modelu przeprowadzono na bazie danych cenzurowanych prawostronnie. Podstawą prognozy były wyniki kompletnej inspekcji optycznej zrealizowanej w 2000 r. Klasyfikację uszkodzeń i stanu technicznego badanych przewodów przeprowadzono wg. niemieckiej wytycznej DWA-M 149-3. Zaproponowana metodyka prognozowania stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych pozwala ustalić konieczny zakres zabiegów renowacyjnych zapewniających pełną dyspozycyjność przewodów kanalizacyjnych w ramach długiej eksploatacji.
EN
The article presents statistical forecasting of the technical condition of stoneware pipes based on the exponential distribution in connection with convolution product. The convolution product helps to define the survival functions for cumulative staying times of the sewer pipes in each condition class. The model was calibrated and validated based on right-censored data. The basis for the forecast were the results of a complete camera inspection carried out in 2000. The deterioration states of the sewer pipes were be quantified using the DWA-M 149-3 system, on a scale of 1-5. Application of the proposed model and calibration procedure allows to determine the necessary scope of renovation works and the technical life of sewer pipes.
EN
Throughout previous practice, estimating the life of aviation hydraulic drive assemblies has been utilizing a variant, which requires conducting long-lasting studies of the drive assemblies until they move to the unfitness state. Such studies, which enable estimating life a posteriori, are costly and long-lasting. Hence the need to look for new strategies for estimating life. The article presents a method of estimating the durability of a hydraulic drive assembly based on the control of its change in technical condition. Inspection of the technical condition enables timely detection of the condition before the emergency hydraulic assembly. The novelty of the method is to use, to detect the condition before the emergency team, the principle of determining the pre-emptive control parameter tolerance. Pre-emptive tolerances are a set of control parameter values between threshold levels and pre-emergency (allowable) levels. The intensity of depletion of durability (intensity of aging, wear) is random. The paper presents a stochastic description of the control parameter change and the resulting empirical relationships between the control parameter verification time probability density (verification periodicity) and the control parameter value change probability density. The inter-relations between these two functions were described. It also presents empirical relationships enabling the determination of the permissible value for the control parameters and the periodicity of the control parameter checks after exceeding the limit value. An example of estimating the life of a hydraulic piston pump on-board an aircraft operated in the Polish Air Forces was shown. The permissible values and the time for the first control parameter verification after exceeding the limit value were determined for selected control parameters of the hydraulic pump. The proposed method binds life (fitness time) with the physical wear mechanisms concerning the assemblies. It can be applied in work aimed at determining the resource life of technical equipment. Furthermore, it enables utilizing technical equipment according to a technical state strategy with monitoring the parameters.
PL
W dotychczasowej praktyce szacowania trwałości zespołów lotniczych napędów hydraulicznych stosowany jest wariant, który wymaga prowadzenia długotrwałych badań zespołów napędu do czasu ich przejścia w stan niezdatności. Badania tego typu, umożliwiające szacowanie trwałości a posteriori, są kosztowne i długotrwałe. Istnieje więc potrzeba poszukiwania nowych strategii szacowania trwałości. W artykule zaprezentowano metodę szacowania trwałości zespołu napędu hydraulicznego opartą o kontrolę jego zmiany stanu technicznego. Kontrola stanu technicznego umożliwia wykrycie we właściwym czasie stanu przed awaryjnego zespołu hydraulicznego. Novum metody jest wykorzystanie, do wykrycie stanu przed awaryjnego zespołu, zasady wyznaczania uprzedzających tolerancji parametru kontrolnego. Tolerancje uprzedzające stanowią zbiór wartości parametru kontrolnego zawartych między poziomami granicznym i przed awaryjnym (dopuszczalnym). Intensywność wyczerpywania się trwałości (intensywności starzenia, zużywania) ma losowy charakter. W artykule przedstawiono stochastyczny opis zmiany parametru kontrolnego oraz wynikające z niego empiryczne zależności funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasu przeprowadzania sprawdzeń parametru kontrolnego (okresowość kontroli) i funkcji gęstości prawdopodobieństwa zmiany wartości parametru kontrolnego. Opisano wzajemne związki obu tych funkcji. Przedstawiono zależności umożliwiające wyznaczenie wartości dopuszczalnej parametru kontrolnego i okresowość sprawdzeń parametru kontrolnego po przekroczeniu wartości dopuszczalnej. Zaprezentowano przykład szacowania trwałości tłoczkowej pompy hydraulicznej z samolotu użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP. Dla wybranych parametrów kontrolnych pompy hydraulicznej wyznaczono ich wartości dopuszczalne oraz czas pierwszej kontroli parametru kontrolnego po przekroczeniu wartości dopuszczalnej. Zaprezentowana metoda wiąże trwałość z fizycznymi mechanizmami zużywania się zespołów. Przedstawiona metoda może być wykorzystana w pracach mających na celu określanie zasobu pracy urządzeń technicznych. Umożliwia ona użytkowanie urządzeń technicznych według strategii stanu technicznego z kontrolowaniem parametrów.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.