Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser dyskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zautomatyzowane spawanie laserowe blach karoseryjnych
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu podstawowych parametrów spawania laserowego (tj.: mocy wiązki laserowej i prędkości spawania oraz energii liniowej spawania) blach karoseryjnych ocynkowanych ze stali DC04 o grubości 0,8 mm na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego Yb:YAG TruDisk 3302 firmy TRUMPF, o mocy maksymalnej 3,3 kW, z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Stwierdzono, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i własności mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the basic parameters of laser welding (i.e. laser beam power and welding speed, and also energy input) of 0.8 mm thick car body electro-galvanized steel DC04 sheets on the quality and properties of butt joints. The tests of welding were conducted by the means of a TRUMPF Yb:YAG TruDisk 3302 disk laser with the maximum output power of 3.3 kW and the beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. with no additional material. The keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration was found to provide excellent conditions for zinc vapours to escape, with no risk of porosity. The microstructure, microhardness and mechanical properties of the butt joints depend on laser welding conditions.
2
Content available remote Spawanie laserowe złączy blach ze stali AISI 316L
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu podstawowych parametrów spawania laserowego (tj. mocy wiązki laserowej i prędkości spawania oraz energii liniowej spawania) blach ze stali nierdzewnej AISI 316L o grubości 3,0 mm na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy doczołowych laserem dyskowym dużej mocy następują wyraźny spadek mikrotwardości w środkowej części spoiny, do ok. 181 HV0,2 oraz zwiększenie mikrotwardości w obszarze SWC, do ok. 205-207 HV0,2, przy mikrotwardości materiału rodzimego w zakresie 172-190 HV0,2.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the basic parameters of the laser welding (i.e. laser beam power and welding speed as well as energy input) of 3.0 mm thick stainless steel AISI 316L sheets on the quality and properties of butt joints. The tests of welding have been conducted with a disc laser of the maximum output power of 3.3 kW and the beam spot diameter of 200 μm, by applying the autogenous technique, i.e. without an additional material. The results have demonstrated that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires the careful selection of the welding parameters, especially low energy input. The microhardness measurements have shown that the welding of butt joints using a high power disc laser in HAZ area has resulted in a significant decrease of microhardness, to approximately 205-207 HV0.2, as compared to the base material (172-190 HV0.2) as well as in a decrease in the microhardness of the central part of the weld to approximately 181 HV0.2.
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,2 mm walcowanej na zimno na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy TRUMPF o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy doczołowych laserem dyskowym du- żej mocy w obszarze SWC następuje wyraźny spadek mikrotwardości do ok. 250÷260 HV0,1 w porównaniu do materiału rodzimego (470÷500 HV0,1) oraz spadek mikrotwardości w środkowej części spoiny do ok. 210 HV0,1.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the parameters of the laser welding of the cold rolled 1.2 mm thick stainless steel AISI 304 sheets on the quality and properties of butt joints. The tests of welding have been conducted by the means of a disk laser with maximum output power of 3.3 kW and a beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. without additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires careful selection of the welding parameters, especially low energy input. The microhardness measurements have shown that as a result of the welding of butt joints using a high power disk laser, a significant decrease of microhardness, to approx. 250-260 HV0.1 takes place in the HAZ area, as compared to the base material (470-500 HV0.1), as well as a decrease in microhardness of the central part of the weld to approx. 210 HV0.1 have been observed.
4
Content available remote Spawanie laserowe nowoczesnej stali o wysokiej wytrzymałości Strenx 1100 MC
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego nowego gatunku stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości Strenx 1100 MC na jakość i właściwości mechaniczne złączy doczołowych o grubości 5,0 mm. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego o średnicy ogniska wiązki laserowej 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła. Jednak z uwagi na wyraźny spadek twardości w strefie wpływu ciepła, nawet przy stosunkowo niskich energiach liniowych spawania laserowego w zakresie od 130 do 200 J/mm, złącza próbne charakteryzują się niższą wytrzymałością na rozciąganie oraz udarnością na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The article describes the results of the research on the influence of laser welding parameters of the new grade structural high-strength steel Strenx 1100 MC on the quality and mechanical properties of 5.0 mm thick butt joints. The tests of welding have been conducted by the means of a disk laser with a beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone. However, due to the significant drop of hardness in the heat affected zone, even at relatively low energy inputs of laser welding in the range of 130 to 200 J/mm, the test joints are characterized by lower tensile strength and toughness at the level of about 60% as compared to the base material.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego złączy doczołowych blach o grubości 5,0 mm ze stali drobnoziarnistej walcowanej termomechanicznie o granicy plastyczności 700 MPa. Próby spawania prowadzono techniką z oczkiem spoiny bez materiału dodatkowego, za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy Trumpf. Wyniki badań wykazały, że możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości złączy, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów i warunków technologicznych spawania laserowego, a krytycznym parametrem decydującym o możliwości wykonania złączy jest dokładność przygotowania krawędzi i powierzchni czołowych blach tak, aby szerokość szczeliny między powierzchniami nie przekraczała 0,5 mm.
6
Content available remote Półprzewodnikowe lasery dyskowe - korzyści z inżynierii przerwy wzbronionej
PL
Półprzewodnikowe lasery dyskowe, dzięki połączeniu osiągnięć w dziedzinie konstrukcji otwartych rezonatorów właściwych dla laserów na ciele stałym i współczesnych technologii półprzewodnikowych, pozwalają na konstrukcję emiterów o unikatowych własnościach. Doskonała jakość wiązki gaussowskiej, praca na pojedynczym modzie podłużnym, duża moc, od kilku do kilkudziesięciu watów, i jednocześnie elastyczność inżynierii przerwy wzbronionej determinującej długość fali emisji czynią lasery te szczególnie atrakcyjnymi źródłami emisji koherentnej. W artykule przedstawione zostały właściwości półprzewodnikowych laserów dyskowych i wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie Technologii Elektronowej.
EN
Semiconductor Disc Lasers profit both from know-haw of the solid state laser resonator set-ups and modern semiconductor epitaxial technology. Excellent optical quality of emitted Gaussian beams, single mode operation, high power ranging from single to tenths of Watts and the flexibility of the band gap engineering of the emission wavelength makes them particularly suitable in very demanding application were no other source exists. In his paper a review on the Semiconductor Disk laser will be provided and the experimental data of the research carried on in Institute of Electron Technology will be presented.
EN
Autogenous laser welding of 5.0 mm thick butt joints of thermomechanically rolled steel S700MC was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 emitted at 1.03 μm was used for the trials of autogenous welding. The effect of laser welding parameters and thus thermal conditions of welding on weld shape, microstructure of weld metal and heat affected zone (HAZ), tensile strength, bending angle, impact toughness and microhardness profile was determined. Studies have shown that it is advantageous to provide a high welding speed and low heat input. High cooling rate of weld metal and HAZ leads to the formation of a favorable structure characterized by a large proportion of fine-grained acicular ferrite and provides high mechanical properties of butt joints.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego bez materiału dodatkowego złączy doczołowych o grubości 5.0 mm ze stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego Yb:YAG TruDisk 3302, który emituje promieniowanie o długości fali 1.03 μm. Badano wpływ parametrów spawania laserowego, a głównie warunków cieplnych procesu spawania na kształt ściegu spoiny, mikrostrukturę metalu spoiny i strefy wpływu ciepła (SWC), wytrzymałość na rozciąganie, kąt gięcia, udarność oraz rozkład mikrotwardości. Wyniki badań wskazują, że korzystne jest zapewnienie dużej prędkości spawania przy jednocześnie niskiej energii liniowej spawania. Duże szybkości stygnięcia metalu spoiny i SWC prowadzą do utworzenia korzystnej drobnoziarnistej struktury o dużym udziale ferrytu drobno płytkowego, co zapewnia wysokie właściwości mechaniczne złączy doczołowych.
8
EN
Autogenous laser welding of 0.8 mm thick butt joints of car body electro-galvanized steel sheet DC04 was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 with the beam spot diameter of 200 μm was used. The effect of laser welding parameters and technological conditions on weld shape, penetration depth, process stability, microstructure and mechanical performance was determined. It was found that the laser beam spot focused on the top surface of a butt joint tends to pass through the gap, especially in the low range of heat input and high welding speed. All test welds were welded at a keyhole mode, and the weld metal was free of porosity. Thus, the keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration provides excellent conditions to escape for zinc vapours, with no risk of porosity. Microstructure, microhardness and mechanical performance of the butt joints depend on laser welding conditions thus cooling rate and cooling times. The shortest cooling time t8/5 was calculated for 0.29 s.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego bez materiału dodatkowego złączy doczołowych blach karoseryjnych ocynkowanych DC04 o grubości 0.8 mm. W procesie spawania zastosowano laser stały Yb:YAG TruDisk 3302 z wiązką laserową o średnicy ogniska 200 μm. Badano wpływ parametrów i warunków technologicznych spawania na kształt i głębokość ściegu spoiny, stabilność procesu spawania, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy. Stwierdzono, że wiązka laserowa zogniskowana na górnej powierzchni blach wykazuje tendencję do przenikania przez szczelinę złącza, szczególnie przy niskich energiach liniowych i dużych prędkościach spawania. W całym zakresie parametrów złącza były spawane z utworzeniem kanału parowego, a metal spoiny był wolny od porowatości. Wskazuje to, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i właściwości mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania, a więc szybkości stygnięcia i czasów stygnięcia. Najkrótszy wyznaczony czas stygnięcia t8/5 był równy 0.29 s.
9
Content available remote Laser cutting. Progress in equipment
EN
The article presents the current development and technical possibilities of modern laser cutters, as well as describes today’s systems incorporating CO₂ molecular lasers, disc lasers and fibre lasers. The study also analyses the basic equipment and technological aspects related to cutting by means of laser cutters.
PL
Przedstawiono aktualny stan rozwoju i możliwości współczesnych przecinarek laserowych. Omówiono współczesne konstrukcje wykorzystujące lasery molekularne CO2 oraz lasery dyskowe i włóknowe, a także podstawowe aspekty sprzętowe i technologiczne cięcia na takich maszynach.
10
Content available Disk Laser Welding of Armor Steel
EN
The paper describes the application of an Yb:YAG disk laser with a maximum output of 3.3 kW for the butt welding of armor steel plates ARMOX 500T 3.6 mm thick. The influence of laser welding parameters such as laser power beam, welding speed, focal point position on weld quality and mechanical properties of joints was studied. A proper selection of disk laser welding parameters provides non-porous and cracks free fully-penetrated welds with the aspect ratio up to 6.4. There was approx. 40% reduction in the hardness of heat affected zone (HAZ) in comparison to hardness of the base material (BM). The hardness values at the weld metal and the BM were similar. The joints exhibited about 15% lower ultimate tensile strength when compared with that of the BM. Charpy absorbed energy of the joints was approx. 30% lower than that of the BM.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań procesu spawania złączy doczołowych blach ze stali pancernej Armox 500T o grubości 3.6 mm, laserem dyskowym Yb:YAG o maksymalnej mocy 3.3 kW. Określono wpływ parametrów spawania tj. mocy wiązki laserowej, prędkości spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem spawanej powierzchni na jakość złączy. Wykazano, iż istnieje pole parametrów spawania zapewniające uzyskanie złączy doczołowych wolnych od pęknięć i porowatości oraz współczynniku kształtu spoiny do ok. 6.4. W strefie wpływu ciepła następuje 40% zmniejszenie twardości w stosunku do materiału rodzimego oraz obszary spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie złączy jest około 15% niższe od wytrzymałości materiały rodzimego. Udarność złaczy jest niższa o 30% od udarności materiału rodzimego.
11
Content available remote Spawanie blach ze stopu tytanu Ti6Al4V laserem dyskowym
PL
Opisano wyniki badań procesu spawania laserowego złączy doczołowych blach ze stopu tytanu Ti6Al4V o grubości 2,0 mm za pomocą lasera dyskowego TRUMPF TRUDISK 3302. Wykonano badania mechaniczne, pomiary twardości oraz obserwacje makro i mikroskopowe złączy próbnych. Analizowano wpływ parametrów i warunków technologicznych spawania laserowego na jakość i własności próbnych złączy doczołowych.
EN
It has been described the results of investigation into laser beam process of butt welding of TiAl4V titanium alloy sheets, 2.0 mm in thickness, by means of TRUMPF TRUDISK 3302 disk laser. The test joints were subjected to mechanical testing, hardness measurements and macro- and microscopic observation. The influence of parameters and technological conditions of laser welding on the quality and properties of the test butt joints has been analysed.
12
Content available remote Lutospawanie laserowe na stanowiskach zrobotyzowanych
PL
Omówiono proces lutospawania laserowego prowadzony na stanowisku zrobotyzowanym wyposażonym w laser dyskowy i głowicę z dotykowym systemem śledzenia styku złączy. Uwzględniono podstawowe aspekty sprzętowe i technologiczne lutospawania na takim stanowisku złączy zakładkowych. Przedstawiono badania z wykorzystaniem fotograficznej rejestracji przebiegu procesu.
EN
: It has been discussed the laser brazing process carried out in the robotized station equipped with disk laser and tactile system for tracing of the contact area in the weldment. It has been taken into account the main equipment and technological aspects of braze welding of overlap joints in such a station. The tests with the use of photographic recording of the process run have been presented.
13
Content available remote Lasery dyskowe - źródło ciepła dla procesów spawalniczych
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i zalety spawalniczych laserów dyskowych. Przedstawiono zakres zastosowań tych laserów do cięcia i spawania różnymi technikami: spawania z głębokim wtopieniem, spawania metodami hybrydowymi, wiązką ogniskowaną w dwóch punktach oraz spawania wiązką skanującą. Omówiono zmodernizowane zrobotyzowane stanowisko Instytutu Spawalnictwa wyposażone w najnowszej generacji laser dyskowy o mocy 12 kW.
EN
The constructions and also advantages of disk lasers for welding applications are described. The basic information about application of this lasers in welding and cutting different methods: with deep penetration, hybrid welding methods, with two-points focused beam and scanning beam welding are presented. Moreover, the modernized welding station in Welding Institute with robot and the new generation disk laser with power up to 12 kW are presented.
14
Content available remote Zautomatyzowane stanowisko do spawania rur ożebrowanych laserem dyskowym
PL
Jednym ze sposobów zwiększenia sprawności termicznej wymienników ciepła jest rozwinięcie powierzchni poprzez stosowanie ożebrowania w rurach wymiennikowych. Rury ożebrowane cechują się dużą długością spoiny na 1mb rury. Obecnie są one wykonywane poprzez automatyczne spawanie metodą MAG. W budowie urządzeń dla energetyki stosuje się coraz częściej nowe rozwiązania technologiczne, np. spawanie laserowe. W pracy przedstawiono wyniki prób spawania laserem światłowodowym dyskowym o mocy 8 kW rur ożebrowanych na nowym zautomatyzowanym stanowisku opracowanym i wdrożonym w Energoinstalu S.A. Stanowisko umożliwia spawanie z prędkością liniową dochodzącą do 24 m/min, a więc prawie dziesięciokrotnie szybciej w stosunku do spawania metodą MAG. Istotne znaczenie ma również brak konieczności stosowania materiałów dodatkowych do spawania oraz mniejsze zużycie gazu osłonowego. Uzyskuje się ciągłe spoiny z pełnym przetopieniem, równomiernym licem i prawidłowym kształtem, których twardość spełnia wymagania przepisów dla urządzeń ciśnieniowych.
EN
One of the ways for the increase of thermal efficiency in heat exchangers is the development of their surface through the use of finned pipes. Such pipes are characterized by long welds length per one running meter of the pipe. Nowadays, finned pipes are fabricated by automatic MAG welding. In building of equipment for power engineering new technological solutions are used more and more often, for instance laser welding. In the paper, it has been presented the results of welding of finned pipes with the use of light cable disk laser, 8 kW in power. The welding tests were carried out at a new automated welding station designed and implemented at the Energoinstal S.A. The station enables to make welds with the linear velocity approaching 24 m/min., i.e. almost ten times faster than in MAG method. Lack of necessity of the use of welding consumables and smaller consumption of shielding gas in this new process is also of essential importance. The new technology makes it possible to obtain continuous, completely penetrated, and smooth faced and correctly shaped welds, the hardness of which meets the requirements of regulations for pressure equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.