Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 202

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The paper presents improvements of the developed system for hot plasma radiation measurement in the soft Xray range based on a Gas Electron Multiplier (GEM) detector. Scope of work consists of a new solution for handling hardware time-synchronization with tokamak systems needed for better synchronization with other diagnostics and measurement quality. The paper describes the support of new modes of triggering on PC-side. There are communication and data path overview in the system. The new API is described, which provide separate channels for data and control and is more robust than the earlier solution. Work concentrates on stability and usability improvements of the implemented device providing better usage for end-user.
PL
Koszty zakupu ciepła, paliwa gazowego i energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania budynków wielorodzinnych dzielone są na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe. Do pomiaru zużycia ciepła do ogrzewania mieszkań stosowane są m.in. ciepłomierze. Urządzenie to może jednak ulec awarii, która uniemożliwia odczyt danych. W artykule opisano analizę możliwości wykorzystania danych historycznych do oszacowania udziału w kosztach ogrzewania całego budynku takiego lokalu, w którym stwierdzona została awaria ciepłomierza. Zaproponowano, aby w tym celu wyodrębnić na podstawie danych z poprzednich okresów rozliczeniowych grupę mieszkań jednorodnych z mieszkaniem z uszkodzonym ciepłomierzem. Zamiast oszacowania na podstawie uśrednionych wskaźników jednostkowych wyznaczonych w oparciu o pomiary dla wszystkich mieszkań, można wówczas wyznaczyć brakujący odczyt zużycia na podstawie wartości wyznaczonych dla tej grupy mieszkań jednorodnych. Artykuł opisuje praktyczne wykorzystanie tej metody, na przykładzie systemu zaopatrzenia w ciepło grupy budynków mieszkalnych na jednym z wrocławskich osiedli.
EN
The purchase costs of heat, gas fuel or electricity for the dwelling heating are divided into individual residential and commercial premises. For example, heat meters are used to measure the heat consumption for heating individual apartments. However, this device may be damaged and the data cannot be read. The article describes an analysis of the possibility of using historical data to estimate the share in the heating costs of this premise in which a heat meter failure has been found. For this purpose, it was proposed to distinguish a group of homogeneous flats from a flat with a damaged heat meter on the basis of data from previous billing periods. Instead of estimating on the basis of average unit indicators calculated on the basis of records from all apartments, it is possible to determine the missing consumption reading based on the values calculated for this group of homogeneous apartments. The article describes the practical use of this method, on the example of a heat supply system for a group of residential buildings in one of Wrocław’s housing estates.
EN
In 2020, a fully automated hydropower plant was launched on the Guber River near the town of Kotkowo. The plant is operated by a master control and measurement system, which collects data to evaluate the operation of selected systems of the facility. The number and location of sensors controlling the parameters of hydroelectric systems are selected accordingly, to collect complete information from all sensors and analyze the operation of hydroelectric systems in real time. In addition, storing all the controlled parameters allows analyzing the plant's operation over longer periods. This work presents the possibilities of this measurement system, as well as the measurement results obtained in the tested object. Analyzing the operation of the control and measurement system as well as the collected and archived data will be the foundation for a simulation model of a hydropower plant. The model will be helpful in optimizing the operation of existing hydroelectric plants in terms of energy production per unit volume of water, and in designing new ones on existing barrage.
PL
W roku 2020 uruchomiono w pełni zautomatyzowaną elektrownię wodną na rzece Guber przy miejscowości Kotkowo. Elektrownia ta jest obsługiwana przez układ kontrolno-pomiarowy nadzorujący pracę hydroelektrowni, oraz zbierający dane, które pozwalają ocenić funkcjonowanie wybranych systemów obiektu. Ilość i lokalizacja czujników kontrolujących parametry pracy systemów hydroelektrowni jest tak dobrana, aby komplet informacji zebranych z wszystkich czujników pozwolił na analizę pracy systemów hydroelektrowni w czasie rzeczywistym. Ponadto rejestracja wszystkich kontrolowanych parametrów pozwala na analizę pracy w dłuższych okresach. Praca ta przedstawia możliwości tego układu pomiarowego, jak i wyniki pomiarów uzyskanych w badanym obiekcie. Analiza pracy układu kontrolno-pomiarowego oraz zebranych i zarchiwizowanych danych będą stanowiły podstawę do stworzenia modelu symulacyjnego hydroelektrowni. Model taki będzie pomocny w optymalizacji pracy, pod względem produkcji energii na jednostkę objętości wody, istniejących już hydroelektrowni oraz projektowaniu nowych na istniejących stopniach wodnych.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano jednomodowe włókna światłowodowe, które można wykorzystywać do budowy czujników Faradaya oraz zdalnych systemów pomiarowych i kontrolno-zabezpieczeniowych linii elektroenergetycznych. Scharakteryzowano straty występujące w termicznych połączeniach włókien światłowodowych oraz metodę analizy właściwości tłumieniowych uzyskanych spawów (spoin). Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej oraz fizycznych pomiarów dotyczące możliwości łączenia światłowodów jednomodowych różniących się stężeniem molowym domieszki GeO2 w rdzeniu, średnicą rdzenia oraz profilem współczynnika załamania w rdzeniu.
EN
In this paper single mode optical fibers, which can be used to build Faraday sensors and remote measurement and control-protection systems of power lines are briefly characterized. Losses occurring in thermal connections of optical fibers and the method of analysis of attenuation properties of obtained welds have been characterized. The results of computer simulation and physical measurements concerning the possibilities of combining single mode fibers with differing molar concentration of GeO2 admixture in the core, core diameter and the refractive index profile in the core are presented.
EN
Maintaining a stable carbon dioxide content below the established CTQ1 requirements in the process of obtaining breathing gas for hyperbaric oxygen conditions is essential for the safety of underwater work. This article discusses the subject of validation of a selected measuring system for on-line control of the breathing gas production process and describes the application of multidimensional sensory systems to control critical parameters of the production process in production systems intended for intensive use away from supply facilities. In this case, the on-line contamination measurement option should be considered2. Monitoring of the analysed process from the point of view of its ability to minimise its variability should be oriented towards measuring the input or process values in such a way as to prevent the occurrence of potential defects already at the production stage. The assessment of the CCS - Carbon Dioxide Control System3 selected for testing, designed to control the carbon dioxide content, was performed in DUWT PNA4 for the DGKN - 120 complex compressed air supply system5. The system evaluation was conducted using MSA6 procedures and methods of SPC7.
6
Content available Dydaktyczny robot manipulacyjny
PL
W artykule przedstawiono realizację projektu małego przegubowego robota dydaktycznego o pięciu stopniach swobody. Opisano elementy części konstrukcji mechanicznej oraz układ sterowania zrealizowany na bazie środowiska LabVIEW i platformy Arduino. Poza sterowaniem oraz prostym programowaniem ruchów manipulatora za pomocą stworzonego interfejsu graficznego wykonano system pomiarowy. Umożliwia on rejestrację oraz wizualizację podstawowych parametrów serwonapędów robota. Opracowany układ pozwala na przystępne zaprezentowanie budowy i działania robota manipulacyjnego w toku realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku automatyka i robotyka.
EN
The article presents a project of the small articulated, educational robot with five degrees of freedom. There were described elements of the mechanical part of the structure and the control system based on LabVIEW and the Arduino platform. Apart of steerage and simple programming of manipulators movements, a measuring system was created using the created graphical interface. It allows you to register and visualize the basic parameters of the robot servo drives. The system consists of two basic components: the subsystem of current acquisition and servo voltages, the data processing subsystem. The developed system allows for an easy presentation of the construction and operation of the manipulator in the course of teaching in the field of automation and robotics.
PL
Przedstawiono autorską koncepcję architektury sekwencjonowania danych pomiarowych o dużej częstości, odbieranych z wielokanałowych układów detekcyjnych w czasie rzeczywistym. Na wstępie omówiono genezę pracy w odniesieniu do rozwoju rozwiązań systemów pomiarowych z równoległym przetwarzaniem danych. Wskazano na najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania układu sekwencera. Przeprowadzono dyskusję proponowanej architektury oraz omówiono realizację modelu w języku Matlab w celu doboru parametrów użytkowych implementowanych rozwiązań. Przedstawiono implementację architektury układu sekwencera w systemie diagnostyki gorącej plazmy w tokamaku WEST.
EN
This paper describes developed architecture of the sequencer dedicated for high rate measurement data collected from multiple channels in real time. Introduction presents a brief description and genesis of the project and its achievements in relation to presently existing and used measurements system where parallel data processing is crucial. Authors point out advantages of the developed architecture. Additionally is discussed model of the architecture realized in MATLAB environment in order to select most optimal parameters adjusted to specific processes. Last sections presents implementation of the sequencer architecture in plasma diagnostics measurement system for WEST tokamak.
8
Content available remote Akademia LabView
PL
Akademia LabVIEW (ang. LabVIEW Academy) to nowoczesny kurs projektowania układów elektronicznych za pomocą środowiska programistycznego LabVIEW firmy National Instruments. Pakiet edukacyjny zawierający materiały do wykładów, filmy szkoleniowe i przykładowe pytania egzaminacyjne jest przygotowany przez firmę National Instruments. Uczelnia posiadająca uprawnienia do Akademii LabVIEW musi zapewnić laboratorium wyposażone w komputery, oprogramowanie, sprzęt oraz zaoferować studentom kurs korzystania ze środowiska LabVIEW. W trakcie kursu studenci zdobywają wiedzę o środowisku LabVIEW i są przygotowywani do egzaminu certyfikującego CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer). CLAD jest uznawanym na całym świecie certyfikatem pierwszego stopnia, poświadczającym podstawowe umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW. W 2018 r. w Polsce działa 21 Akademii LabVIEW na 13-tu uczelniach. W artykule przedstawiono Akademię LabVIEW na przykładzie jej realizacji w Politechnice Poznańskiej.
EN
The National Instruments NI LabVIEW Academy free-of-charge training program is designed to prepare students to use the LabVIEW environment. The company provides the academic institution an educational package, while the university must provide a laboratory equipped with computers, software, hardware and perform the course of using the LabVIEW environment. During the course, students gain knowledge about the LabVIEW environment and are prepared for the CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) certification exam. The CLAD certificate is a worldrecognized first-level certificate that certifies basic programming skills in the NI LabVIEW environment. In 2018, there are 21 LabVIEW academies active at 13 universities in Poland. This article presents the LabVIEW Academy on the example of its realization at the Poznan University of Technology.
PL
W pracy przedstawiono eksperymentalne wyniki działania dwuosiowego solarnego układu nadążnego w okresie od marca 2015 r. do września 2017 r. Analizowana instalacja, o łącznej mocy 3 kWp, jest zlokalizowana na kampusie Politechniki Białostockiej (Białystok, Polska północnowschodnia). Analizę wydajności nadążnej instalacji fotowoltaicznej przeprowadzono w stosunku do instalacji o stałym kącie pochylenia. Omówiono wpływ dokładności sterowania układem śledzenia na konwersję energii słonecznej w warunkach miejskich na przykładzie miasta Białegostoku. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie dwuosiowego układu nadążnego zwiększyło roczną produkcję energii o około 40% w porównaniu do panelu ustawionego pod kątem 38° w kierunku południowym. Zaproponowano metodę poprawy dokładności algorytmu sterowania dwuosiowym układem nadążnym.
EN
The paper presents the experimental operational results of dual-axis solar tracking system during March 2015 to September 2017. The analysed plant, with a total capacity 3 kWp, is installed in the campus of Bialystok University of Technology (Bialystok, north-east Poland). The performance of the solar tracker was analysed and compared with the static solar panel. The influence of the solar tracking system on the photovoltaic power generation in the urban area using the case study of the Bialystok city is discussed. The results show that the two-axis tracking system has increased the annual energy production by approximately 40% compared with that obtained from the fixed panel tilted at 38° towards the south. The method for improving accuracy of control algorithm on the dual-axis solar tracker is presented.
EN
The Brown Coal Research Institute is the participant of the European Commission - Research Fund for Coal and Steel project “Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance”. The main research problem of VUHU is complex testing of different types of excavators. The article briefly summarises the results of complex testing of SchRs 1550-4x30/K109, KU 800.7 and KK 1300 excavators.
PL
Brown Coal Research Institute jest uczestnikiem projektu realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali „ Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych”. Głównym problemem badawczym podnajmowanym przez VUHU jest kompleksowe testowanie różnych typów koparek. W artykule podsumowano wyniki badań koparek SchRs 1550-4x30/K109, KU 800.7 i KK 1300.
EN
The construction industry is considered as one of the most important sectors in Egypt. One of the major challenges faced by the industry, however, is the unavailability of suitable performance measurement systems for assessing companies’ performance. Modern performance assessment systems adopt a more universal approach to the measurement of construction company performance as opposed to the traditional project triangle. This paper aims to examine the practice of performance measurement in the Egyptian construction industry. Results show dominant role of in-house developed performance management systems as well as the use of KPIs as a method of performance assessment. The study further reveals that the highest importance is given to measures related to the time of project delivery, quality of works, clients’ satisfaction and profitability. Hence, the traditional project triangle of project’s success is the most prevalent approach to performance evaluation in the construction industry in Egypt. However, a shift towards a more holistic approach to performance assessment in larger companies was observed.
12
Content available remote A miniature and low-cost glucose measurement system
EN
One of the bottlenecks in widespread adoption of biosensors is the large and sophisticated bioanalytical system that is required to perform signal transduction and analysis. A miniaturized bioanalytical system facilitates biosensing techniques that are portable, easy to handle and inexpensive for fast and reliable measurements of biochemical species. Thus, downscaling the bioanalytical system has become a highly active research area, significantly assisted by recent advances in the microelectronics technology. In this work, a miniaturized system is designed and implemented for amperometric detection, and subsequently tested with a glucose biosensor based on the one-step approach utilizing water soluble poly(oaminophenol). Several experiments are conducted to assess the viability of this system including calibration, interference and application tests. The results are compared with the previously published work performed using the same biosensor tested with a commercial potentiostat in order to verify the applicability of the designed system.
PL
W artykule omówione zostały problemy w kwalifikacji zdolności systemów pomiarowych w badaniach chropowatości powierzchni precyzyjnych części w branży motoryzacyjnej. Badania przeprowadzono zgodnie z planem pomiarów. Następnie w oparciu o zebrane wyniki dla wybranych parametrów SPG wykonano analizę i ocenę wskaźników zdolności zgodnie z procedurą 2 statystycznej kwalifikacji systemów pomiarowych (zgodne z normą MSA 2010 edycja 4, ARM, tolerancja). Analizie poddano dwa wyroby fragment cylindra i labiryntowych zaworów automatycznych skrzyń biegów. Analiza dała szereg informacji dotyczących błędów z punktu widzenia powtarzalności i odtwarzalności na zdolność systemu pomiarowego – analizy zostały wykonane na potrzeby płynące z przemysłu.
EN
The manuscript introduce the problems in the qualification of measuring systems abilities in the investigation in the surface roughness of precision workpieces in the automotive industry. The research were carried out in accordance with the measurement plan. Next, based on the collected results for selected SPG parameters, the analysis and assessment of the capacity indicators were carried out in accordance with the procedure 2 of statistical qualification of measurement systems (in accordance with the MSA 2010 standard edition 4, ARM, tolerance). Two products were analyzed of the cylinder fragment and labyrinth valves of automatic gearboxes. The analysis gave a series of information on errors from the point of view of reproducibility and recurrence on the ability of the measurement system - the analyzes were carried out for the needs of the automotive industry.
PL
W artykule opisano wyniki badań nad doborem odpowiedniej do pomiarów w warunkach terenowych automatycznej procedury kalibracji elektrod używanych do pomiarów stężenia jonów chlorkowych, amonowych, azotanowych(V) oraz wodorowych w wodach powierzchniowych. Elektrody te są częścią modułu jonoselektywnego, wchodzącego w skład autonomicznego mobilnego systemu pomiarowego. System może być wykorzystywany w ochronie środowiska i biologii jako narządzie do monitorowania jakości wody w zbiorniku. Sposób wyznaczenia parametrów elektrod za pomocą kalibratora powinien zapewnić wiarygodność pomiarów przeprowadzanych w terenie. Składają się na to: określenie liczby i czasu trwania cykli płukania układu hydraulicznego, pompowania roztworów wzorcowych oraz pomiary uzyskanych potencjałów. Istotny jest także dobór modelu elektrod determinujący sposób wyznaczenia jego parametrów.
EN
In this paper procedures for automatic calibration of electrodes are described. Ion-selective module is part of autonomous mobile measurement system designed for environmental measurements. It consists of sensors such as: chloride, ammonium, nitrate and hydrogen ion-selective electrodes. The mobile measurement system supports modern environmental protection and biology as a tool for water quality monitoring. Automatic procedure of determination of the parameters of ion-selective electrodes prepared in the field should assure the validity of environmental measurements. The following aspects should be considered: number and time of cycles of rinsing the hydraulic system with water, number and time of cycles of pumping standards, stability of measurements of electromotive force. It is also important to choose a proper model of electrode which determines the methods of calculating the parameters. In the future, usage of all-solid-state ion-selective electrodes, automatic error handling and hydraulic system improvements may be considered.
EN
The paper presents the issues concerning the estimation of the expanded uncertainty in the system for the diagnosis of rolling bearings, consisting of transducers: voltage and currentvoltage, which is used for diagnostic bearing motors method based on the measurement and analysis of the instantaneous power signal consumed by the induction motor. It presents the methodology for assessing the measurement uncertainty and presents examples of the results of analyses. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed to diagnose bearings of induction motors by analysis of instantaneous power.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące szacowania niepewności rozszerzonej układu do diagnostyki łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zastosowano metodologię GUM do oceny niepewności pomiaru i przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Przeprowadzona analiza metrologiczna pozwala sprecyzować, jakiej niepewności pomiaru można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk tocznych silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej. Dla wartości napięcia 230 V i wartości natężenia prądu 1,97 A wynik pomiaru mocy chwilowej można przedstawić jako: p = (453,10 ± 25,33) VA. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, iż dominujący jest tu składnik losowy typu A. Ze względu na fakt, iż wartość niepewności wynosi kilka procent wartości mierzonej prowadzone są dalsze prace, których celem będzie obniżenie wartości niepewności poprzez modyfikację układu pomiarowego.
PL
W artykule zaprezentowane zostało rozwiązanie techniczne systemu pomiarowego przeznaczonego do wzorcowania przetworników ciśnień. Wykonany system pomiarowy jest złożony z urządzeń pomiarowych objętych centralnym sterowaniem realizowanym przez aplikację zrealizowaną w LabView. Istotnym elementem systemu umożliwiającym badanie przetwornika ciśnienia w różnych temperaturach jest miniaturowa komora termiczna, której zastosowanie stanowi alternatywę dla dużej termokomory. Zaletą programowego sterowania eksperymentem pomiarowym dostarczającym dane do kalibracji przetwornika jest pełna automatyzacja czasochłonnego procesu zbierania danych i sterowania wartościami dwu wielkości (ciśnienia i temperatury) w wielu punktach pomiarowych.
EN
This paper presents the technical solution of the measurement system for pressure transducers calibration. The system consists of measurement devices which are controlled by the software developed in LabView. An essential component of the system enabling investigation of the transducer in different temperature is a miniature thermal chamber which was designed as alternative to the large thermal chamber. The advantage of software control of measuring experiment supplied data for calibration of transducer is fully automation of the time-consuming process of data acquisition and controlling the values of pressure and temperature in many measuring points.
EN
The article has information about the possibilities of mapping the electrostatic field using mobile devices. Thanks to the mobility of the measurement systems it is possible to perform fast, and reliable updates of the downloaded data and create interactive maps of cities and rural terrains. A single course enables collecting measurement data in several locations in relatively short time. Such solution does not come without a cost; in this case, it’s the high possibility of the data’s accuracy.
EN
This article presents the principle operation of the hybrid’s measurement module, consisting of the Arduino measurement card and the voltage and current measurement section.
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko badawcze wraz z układem pomiarowym, służące do wyznaczania charakterystyk turbosprężarek. Pierwszą część artykułu poświęcono opisowi stanowiska badawczego oraz jego przydatności do badań innowacyjnych turbosprężarek. Kolejna część dotyczyła układu pomiarowego wraz z aplikacją do monitorowania i akwizycji wartości mierzonych opracowaną w środowisku LabView. W ostatniej części przedstawiono test aplikacji oraz wstępne wyniki z badań rozruchowych stanowiska na komercyjnej turbosprężarce.
EN
The article presents a test rig for dynamic testing of turbochargers. It is equipped with a measurement system. In the first part of the article, the test rig is discussed in terms of its usability for testing innovative turbochargers. The next part is devoted to the measurement system and an application - created in the LabView environment - used for control and acquisition of data. The last part of the article presents the findings of a usability test of the application and preliminary results of the start-up of a commercially available turbocharger.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia pomiaru fotoprzewodnictwa w aspekcie badania struktury defektowej materiałów półprzewodnikowych. Zaprezentowano dedykowany do tego celu system pomiarowy. Dokonano analizy niektórych przypadków związanych z niedokładnością pomiaru w prezentowanym systemie. Zaprezentowano wpływ pomiaru temperatury na niejednoznaczność otrzymanych na podstawie analizy fotoprądu parametrów centrów defektowych. Omówiono zagadnienia związane z wpływem sposobu wykonania kontaktów omowych na wyniki pomiaru. Opisano zjawiska związane z pomiarem niskich sygnałów oraz omówiono sposoby eliminacji zakłóceń w tych układach.
EN
The paper presents a measurement system for investigation of defect centres in semiconductor materials. Analysed were some aspects of measurement inaccuracies in the system. Shown was an influence of a temperature measurement on the ambiguity of parameters of defect centres obtained based on an analysis of photocurrent waveforms. Discussed were issues related to an influence of the way the ohmic contacts had been prepared on the measured signals. Described were the phenomena associated with the measurements of small signals and discussed were the ways of eliminating interferences from the system.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.