Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fosforany(V)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyznaczono parametry kinetyczne ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu z rzeczywistych ścieków z przemysłu mineralnych nawozów fosforowych (IWW). Wyniki badań i obliczeń porównano z danymi kinetycznymi struwitu otrzymanego z rzeczywistej gnojowicy bydlęcej (CLM) i z wodnego roztworu jonów fosforanowych(V) bez zanieczyszczeń (WI). Do obliczeń przyjęto model kinetyki dla idealnego krystalizatora MSMPR (mixed suspen-sion, mixed product removal) zakładający zależność szybkości wzrostu kryształów od ich rozmiarów RE SDG (Rojkowski exponential, size-dependent growth). Stwierdzono, że zanieczyszczenia w ściekach spowodowały wydzielenie produktów stałych o wyraźnie różnej jakości. Średni rozmiar kryształów struwitu zmieniał się od 36,8 µm (IWW) do 48,5 µm (WI). Jednorodność ich populacji, oceniona współczynnikiem zmienności CV, zmieniała się w granicach od zadowalającej (CV 64,6%, WI) do niekorzystnej (CV 98,8%, CLM). Szybkość zarodkowania struwitu zwiększyła się od 6,27·10¹¹ 1/(s·m³) (WI) do 2,01·10¹⁵ 1/(s·m³) (IWW). W ściekach tych zanotowano odpowiednio największą (6,92·10⁻⁹ m/s) i najmniejszą (4,58·10⁻⁹ m/s) wartość liniowej szybkości wzrostu kryształów struwitu.
EN
Kinetic parameters describing continuous reaction crystallization of struvite from real P mineral fertilizers industry wastewaters (IWW) were detd. Test results were compared with kinetic data of struvite manufactured from real cattle liq. manure (CLM) and from a soln. without any impurities (WI). Kinetic model for ideal mixed suspension, mixed product removal (MSMPR) crystallizer was used assuming dependence of crystal growth rate on its size (Rojkowski exponential size-dependent growth). The impurities present in the wastewaters were a reason for pptn. of solid product of distantly different quality. The mean size of struvite crystals varied from 36.8 µm (IWW) to 48.5 µm (WI). Homogeneity within their populations, quantified by the coeff. of variation CV, varied from satisfactory (CV 64.6%, WI) to unfavorable (CV 98.8%, CLM) values. A rise of impurities concn. in a feed resulted in an increase of nucleation rate from 6.27·10¹¹ 1/(s·m³) (WI) to 2.01·10¹⁵ 1/(s·m³) (IWW). Linear growth rate of struvite crystals varied from 6.92·10⁻⁹ m/s to 4.58·10⁻⁹ m/s, resp.
PL
Związki azotu i fosforu są powszechnie występującymi związkami w wodach powierzchniowych, których ilość waha się w zależności od różnych czynników. Jak wynika z analiz przeprowadzonych w ciągu minionych kilkunastu lat (1997-2010), zawartość azotanów (V), azotanów (III) i fosforanów (V) w wodach powierzchniowych Wisłoki, na wysokości miasta Mielca, wykazywała tendencję malejącą, a azotu organicznego i amoniaku rosnącą. Występowała także zależność pomiędzy zawartością związków azotowych i fosforanów (V), a porą roku i pH wody. Na ogół ich zawartość wzrastała wraz ze zwiększaniem się pH wody, a największe zawartości stwierdzano latem lub jesienią, najniższe zaś wiosną.
EN
Nitrogen and phosphorus compounds are common in surface waters, whose quantity varies depending on various factors. As it comes from studies conducted over the past several years (1997-2010), content of nitrates, nitrites and phosphates in the surface waters of Wisloka, at the height of the town Mielec, showed a downward trend and organic nitrogen and ammonia nitrogen the upward trend. There was a relationship between the content of nitrogen compounds and phosphates and the season and pH of the water. In general, their content increased with increasing of the pH in the water and the greatest contents was found in summer or autumn and the lowest in spring.
PL
Obecność jonów CrO42-, PO43-, SO42- w wodach i ściekach jest niebezpieczna dla środowiska naturalnego ze względu na ich właściwości, toksyczność, kancerogenność, zdolność bioakumulacji oraz aktywność korozyjną. Zbadano możliwość oczyszczania ścieków z Zakładów Chemicznych "Alwernia" S.A. metodą wymiany jonowej. Badania prowadzono stosując anionit Amberlit IR400. Stężenia chromianów(VI), siarczanów(VI) oraz fosforanów(V) w oczyszczanym roztworze wynosiły odpowiednio 0,002 mol/dm3, 0,002 mol/dm3 i 0,01 md/dm3. Przeanalizowano wpływ prędkości przepływu ścieku przez kolumnę jonowymienną na efektywność procesu. Wyniki badań pokazały, że wymiana jonowa jest nieskuteczną metodą oczyszczania infiltratów z hałd odpadów chromowych.
EN
The presence of ions CrO42-, PO43-, SO42- in water and sewage is harmful to natural environment because of their properties, toxicity, carcinogenicity, bioaccumulation and corrosive activity. The possiblity of purification of sewage from Chemical Works "Alwernia" by ion-exchange method was investigated. The study was performed using anion exchanger Amberlite IR400. The concentrations of chromate(VI), sulphate(VI) and phosphate(V) in treated solution were: 0,002 mol/dm3, 0,002 mol/dm3, 0,01 mol/dm3, respectively. Effect of solution (sewage) flow rate on ions exchange efficiency was studied. The study results showed that an ions exchange method for purification of infiltrates from chromic mud waste disposals is not useful.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.