Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano możliwości jakie daje system detekcji i lokalizacji Blitzortung pod względem rejestracji przebiegów składowych pola elektromagnetycznego. Początkowe rozdziały opisują podstawy dotyczące działania tego typu systemów, zakresy częstotliwości stosowane przy detekcji wyładowań oraz najczęściej stosowane metody detekcji i lokalizacji wykorzystywane w takich systemach. Dalej opisano działanie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań Blitzortung, jego funkcjonalność i rozmieszczenie stacji na świeci. Opisano jak działa system i jakiego typu sygnały są odbierane przez anteny stacji wchodzących w skład systemu. Porównano przebiegi odzwierciedlające składowe magnetyczną i elektryczną pola pochodzącego od wyładowania atmosferycznego. Omówiono parametry numeryczne zastosowane przy detekcji pola przez stacje systemu. Na wybranych przebiegach czasowych pokazano wpływ odległości pomiędzy wyładowaniem atmosferycznym, a stacją detekcji na kształt zarejestrowanych sygnałów pola elektromagnetycznego. Przebiegi porównano także pod względem metody detekcji i rodzaju anten odbierających sygnały pochodzenia piorunowego. W końcowej części pracy opisano możliwości wykorzystania danych z systemu do analizy porównawczej z wynikami symulacyjnymi, z eksperymentów i innych pomiarów.
EN
The paper describes the possibilities offered by Blitzortung's detection and location system for recording electromagnetic field components. The initial chapters describe the basics for the operation of such systems, the frequency bands used for lightning detection, and the most common detection and location methods used in such systems. Then describes the operation of Blitzortung detection and location system, its functionality and its location the stations. Describes how the system works and what kind of signals are received by the antenna of the system stations. The magnetic and electric fields from the atmospheric discharge were also compared. The numerical parameters used for field detection by the system stations are discussed. On selected waveforms the effect of the distance between the lightning discharge and the detection station in the shape of the recorded electromagnetic field signals is shown. The waveforms were also compared in terms of the detection method and the type of antennas that received signals of lightning origin. The final part of the paper describes the possibilities of using data from the system for comparative analysis with simulation results, experiments and other measurements.
PL
W pracy opisano budowę i podstawy funkcjonowania systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung. Początkowe rozdziały opisują podstawy dotyczące działania tego typu systemów, zakresy częstotliwości stosowane przy detekcji wyładowań oraz najczęściej stosowane metody detekcji i lokalizacji wykorzystywane w tego typu systemach. Wspomniano także o innych komercyjnych systemach detekcji i lokalizacji wyładowań pracujących na świecie. Opisano zalety i wady systemów detekcji pracujących na niskich i na wysokich częstotliwościach. Szerzej opisano funkcjonowanie systemu Blitzortung a także elementy wchodzące w skład każdej stacji detekcji, rodzaje obecnie działających stacji (wersje urządzeń o nazwach RED i BLUE), ich możliwości i funkcjonalność. Opisano rodzaje i budowę anten używanych do detekcji pola elektromagnetycznego przez stacje systemu Blitzortung. Na przykładzie kontrolera w wersji RED pokazano działanie stacji odbierającej sygnały z anten i jego możliwości w zakresie filtracji sygnałów nie pochodzących od wyładowania. Pokazano rozmieszczenie stacji detekcji na ternie centralnej Europy i USA. Opisano wybrane inne możliwości jakie daje system Blitzortung i porównano jego możliwości z systemami profesjonalnymi. Pokazano przykładowe rejestracje systemu w postaci wycinka mapy z zaznaczonymi miejscami wyładowań a także mapę gęstości wszystkich wyładowań zarejestrowanych przez system w roku 2015 na terenie Polski oraz przykładowe zarejestrowane charakterystyki czasowe wyładowania.
EN
This paper describes the structure and basis of the Blitzortung system for detection and location of lightning. The initial chapters describe the basis for the operation of such systems, frequency bands used for the detection of lightning and the most frequently used method for the detection and location used in such systems. Also mentioned other commercial systems, lightning detection and location of operating in the world. Paper show the advantages and disadvantages of detection systems operating at low and high frequencies. Described in more detail the Blitzortung system and the elements included in each detection station, the types of currently operating station (device versions named RED and BLUE), their features and functionality. Described the types and construction of antennas used to detect the magnetic and electric fields by the stations of the Blitzortung system. Shows the position of detection stations on the area of central Europe and the USA. In the next part the paper describes some of the possibilities offered by the Blitzortung system. In example the controller version RED shows the effect of the station receiving signals from the antenna and its possibilities for filtering signals which not coming from the discharge. Also describes some other features offered by the Blitzortung system and compared it with professional systems. Show some example from registration in the form of a map section with marked locations of discharge, map of density all discharges recorded by the system in 2015 on Poland area and sample time characteristics of discharge.
3
Content available remote Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji piorunowego pola elektromagnetycznego nad ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej rozchodzącej się wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji piorunowego pola elektromagnetycznego nad ziemią. Przedstawiono podstawowe funkcje służące do wyznaczania składowych pola w dziedzinie częstotliwości dla ziemi traktowanej, jako idealnie przewodząca (odbijająca pole). Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego nad ziemią stratną zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania. Wyniki uzyskane dla przypadku, kiedy ziemia została potraktowana, jako idealnie odbijająca promieniowane porównane zostały do tych z uwzględnieniem poprawek. Obliczeń dokonano dla wybranych parametrów geometrycznych i środowiskowych i dla kilku odległości od kanału wyładowania atmosferycznego. Wyniki analizy zilustrowano na wykresach w postaci charakterystyk czasowych obliczonych sygnałów wyznaczonych za pomocą odwrotnego przekształcenia Fouriera IFFT. W pracy nawiązano także do problemów pojawiających się podczas stosowania pary przekształceń FFT-IFFT dlatego też do obliczań zastosowano zmodyfikowany kształt wejściowego impulsu poddawanego przekształceniu FFT.
EN
The paper presents results the analysis of the propagation of the electromagnetic field of lightning above ground. Calculation was done using a model of the cylindrical wave propagating around the discharge channel. The paper describes also the mathematical basis for modeling the phenomenon of lightning electromagnetic field propagation above the ground. The basic functions for determining the field components in the frequency domain for the perfectly conducting ground (reflecting field) was shown. The horizontal component of the electric field above the lossy ground was compared with Cooray-Rubinstein and Rubinstein approaches. A comparison of the results of the electric field intensity for selected parameters of lossy ground and at various distances from the discharge channel was presented. The results obtained for the case when the soil has been treated as a perfectly reflecting field was compared to those of the approaches. Calculations were performed for selected geometric and environmental parameters and for a few distances from the lightning channel. Results of the analysis are shown on the graphs as calculated time domain characteristics of signals used with the inverse Fourier Transformation IFFT. The study also related to problems when using a pair of transformations FFT-IFFT. Therefore, the calculations were performed using a modified form of the input lightning current pulse subjected to FFT transformation.
4
Content available remote System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung
PL
W pracy przedstawiono możliwości, jakie dają współczesne systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. Skupiono się na systemach opartych o analizę rozprzestrzeniającego się piorunowego pola elektromagnetycznego rejestrowanego przez rozmieszczone naziemne systemy antenowe. Scharakteryzowano krótko wybrane systemy profesjonalne oraz szerzej amatorski system Blitzortung, który swoją wysoką sprawność zawdzięcza bardzo dużej liczbie stacji rejestrujących rozmieszczonych głównie w Europie, Stanach zjednoczonych i Australii. Opisano także podstawowe techniki używane w systemach detekcji i lokalizacji a także ich wady i zalety.
EN
The paper presents the possibilities offered by the modern lightning detection and location systems. The study focused on the analysis of the propagation lightning electromagnetic field recorded by ground-based distributed antenna systems. Selected professional systems have been characterized together with the amateur Blitzortung system. This system owes high efficiency due to the very large number of detecting stations located mainly in Europe, the United States and Australia. Also, the basic techniques used in the lightning detection and location systems and their advantages and disadvantages are described.
EN
The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modelling over the lossy ground. The model of a cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used for calculations. This paper describes the mathematical basis for modelling the phenomenon of propagation of the field above the ground. To determine the component of the electric field over the lossy ground, there is applied Rubinstein and Cooray-Rubinstein approach. Comparison of the results obtained for selected parameters of the lossy ground and different distances from the point of striking is presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad stratną ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania.
EN
The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during calculations. This paper describes the mathematical basis for modeling the phenomenon of propagation of the field above the ground. To determine the component of the electric field applied Rubinstein and CoorayRubinstein approach. Comparison of the results obtained for the selected parameters of lossy ground and for different distances from the point of striking is presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Jako model prądu u podstawy kanału wyładowania zastosowano przebieg zaproponowany przez Nucci, natomiast jako model propagacji fali prądowej wzdłuż kanału wyładowania model MTLE uwzględniający stopniowe tłumienie prądu w kanale. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Dokonano porównania uzyskanych wyników dla wybranych parametrów geometrycznych kanału wyładowania i różnych odległości, przy których wyznaczone zostało pole.
EN
The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground and the obtained results of the propagation electromagnetic field analysis. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during computer calculations, and as a lightning return-stroke current the model called as MTLE. The channel-base current is approximated function proposed by Nucci. Finally, a compression between obtained results for selected geometrical parameters of lightning channel and for different distances from the striking point is presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy wnikania fali płaskiej pola elektromagnetycznego do stratnej ziemi. Do obliczeń przyjęto trójwykładniczy model padającej fali płaskiej. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska wnikania pola do ziemi, przedstawiono wpływ współczynników Fresnela na wnikanie pola. Dokonano porównania uzyskanych wyników dla wybranych parametrów geometrycznych padającej fali płaskiej. Przedstawiono wyniki analizy dla wybranych kątów padania fali płaskiej i różnych głębokości, na której zostało wyznaczane pole.
EN
In the paper present analyses of the lightning electromagnetic field transmitted into the ground. Calculations were executed with three exponential plane wave model. The mathematical bases of modeling of phenomenon of penetration of down to the ground the field were described. The comparisons were executed for geometrical parameters of cadent flat wave the got results. It the influence of coefficients was introduced was Fresnela on it penetration field. It analyses were introduced was for angles of incidence and different depths where field be calculated.
9
Content available Szacowanie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych
PL
Sieci trakcyjne obejmują swoim zasięgiem znaczne obszary i podobnie jak inne obiekty naziemne, znajdując się na otwartej przestrzeni narażone są na oddziaływanie wyładowań atmosferycznych. Narażenie to może być w postaci bezpośrednich uderzeń piorunów w trakcję lub w postaci napięć indukowanych wyładowaniami pobliskimi. Liczba wyładowań atmosferycznych trafiających w obiekty naziemne związana jest z powierzchnią, jaką zajmuje obiekt oraz gęstością wyładowań na danym ob.szarze. Ze względu na wysokość zawieszenia przewodów nad powierzchnią ziemi, sieć trakcyjna zajmuje większą powierzchnię zbierania (powierzchnię ekwiwalentną) Ae, niż by to wynikało z rzeczywistego obszaru zajmowanego przez trakcję. Zjawisko to jest opisane tak zwaną teorią elektrogeometryczną wykorzystywaną w ochronie odgromowej obiektów.
PL
W pracy dokonano analizy zjawiska wnikania do stratnej ziemi zaburzenia elektromagnetycznego pochodzącego od odległego wyładowania atmosferycznego. Do obliczeń przyjęto model fali padającej płaskiej w postaci sumy trzech funkcji wykładniczych. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi przy zastosowaniu modelu, w którym wymuszeniem jest prąd płynący w kanale wyładowania piorunowego. W artykule przedstawiono również wpływ parametrów stratnej ziemi oraz innych czynników na uzyskane wyniki.
EN
In the paper the plane-wave model of the lightning electromagnetic field transmitted into the ground is compared with the vertical lightning channel model. Results for the horizontal component of the electric field in the buried observation point show the assumptions and the area of utility for the plane-wave model.
PL
W pracy przedstawiono analizę oddziaływania pola elektromagnetycznego przewodów podziemnych nieizolowanych (uziemienie w postaci kratownicy) na otoczenie. Analizą przeprowadzono za pomocą programu HIFREQ firmy SES. Program ten przeznaczony jest do modelowania oddziaływania elektromagnetycznego układu przewodów podziemnych i napowietrznych zasilonych źródłami prądowymi lub napięciowymi. Umożliwia obliczanie rozpływu prądów w przewodach, potencjały tych przewodów, rozkład potencjału w ziemi oraz wartości pola elektrycznego i magnetycznego w powietrzu lub w ziemi. Analiza tych układów możliwa jest w szerokim zakresie częstotliwości od 0 do kilkudziesięciu MHz. Przeprowadzono analizę wpływu dodatkowych przewodów w uziemieniu stacji elektroenergetycznej na rozpływ prądów w uziemieniu i rozkład pola magnetycznego wewnątrz budynku rozdzielni.
EN
In the paper is presented assessment of utility of the CDEGS (Current Distribution Electromagnetic Interference Grounding and Soil Structure Analysis) software package made by Canadian company Safe Engineering Services & Technologies Ltd. (SES) in the field analysis of power systems. The CDEGS software package is capable of analysing a wide variety of problems involving grounding, lightning, and electromagnetic interference in electrical networks. The program HIFREQ (application module of CDEGS) computes the current distribution in networks of buried and overhead conductors and the electric, magnetic and scalar potential fields generated by this current distribution. The computation frequency can vary from 0 Hz to several tens of MHz. The program can model voltage and current sources. Computations in HIFREQ program is based on field theory. Each electromagnetic field at an observation point is the sum of the contributions from all conductors in the network. For the purpose of the computation, each conductor is regarded as the union of small segments. Each such segment is represented by an electric dipole located at its center. The total contribution of the conductor is obtained by summing the contributions of the dipoles to the electromagnetic quantities. This paper presents and discusses computed magnetic field generated by grounding of a typical distribution substation. The current distribution and electromagnetic fields generated by fault current in a substation have been calculated based on a computer model which takes into account currents in the grounding system, overhead ground wires and induced currents in equipment structures. Influence of additional conductors is presented and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.