Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działania logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały działania armatorów związane z żeglugą na akwenach, na których występuje piractwo morskie. Autorzy przedstawili działania profilaktyczne oraz działania podejmowane w kryzysowej sytuacji ataku pirackiego w aspekcie geopolityczno-prawnym. Dokonano analizy skuteczności tych działań.
EN
The article discusses the activities of shipowners related to shipping on waters with sea piracy. The authors presented preventive actions and actions taken in the crisis situation of a pirate attack in the geopolitical and legal aspect. The effectiveness of these activities has been analyzed.
PL
W artykule zaprezentowano teoretycznoprawną a oraz dogmatycznoprawną analizę prawnej problematyki logistycznego zabezpieczenia wielopodmiotowych akcji ratowniczych. Analizie prawniczej poddany został wyodrębniony zbiór obowiązujących aktów prawnych rangi ustawowej, akty wykonawcze oraz dokumenty programowe. Przyjęte hipotezy badawcze dotyczące prawnej regulacji wielopodmiotowych akcji ratowniczych, ich spójności, niesprzeczności oraz ewentualnych luk w obowiązującym prawie zostały poddane falsyfikacji. Zdekodowano i dokonano komparatystyki prawniczej uprawnień i obowiązków poszczególnych organów administracji publicznej oraz obszary ich ustawowego obowiązku współpracy w badanym zakresie. Wskazano na problem braku jednej i jednolitej zarazem systemowej regulacji mającej za przedmiot ustawowy obowiązek współdziałania organów admin. publ. w akcjach ratowniczych (różnego rodzaju), oraz problem braku jednoznacznego podziału kompetencji a także rodzaju i zakresu odpowiedzialności z tytułu wadliwego ich wykonywania lub niewykonywania. W następstwie przeprowadzonego badania uznano, iż optymalizacja prawnego zabezpieczenia logistyki WAR poprzez wytworzenie nowego kompleksowego systemu regulacji prawnych jest w obecnym stanie niepożądana, wskazując równocześnie konkretne funkcjonalności (zalety) obowiązujących uregulowań oraz konkretne konieczne do przeprowadzenia czynności nowelizacyjne i derogacyjne. Wykazano zasadność przyjęcie schematu postępowania, ramach którego nie można akceptować dalej stanu braku procedur w odniesieniu do współpracy służb/współdziałania organów admin. publ. w akcjach wielopodmiotowych a wskazane procedury mogę być tylko i wyłącznie efektem praktyki tzn. do procedur poprzez ćwiczenia a nie poprzez prawo do ćwiczeń.
EN
The article presents a legal and theoretical, as well as legal and dogmatic analysis of the legal problems of logistics support for multilateral rescue operations. A separate set of binding legal statutory acts, implementing acts, and policy documents were subjected to the legal analysis. An accepted working hypothesis regarding the legal regulations of multilateral rescue operations, their coherence, consistency, and possible loopholes in the law were subjected to falsifiability. The competences and obligations of the respective public administration institutions and the spheres of their statutory obligation to collaborate in the researched range were decoded and subjected to legal analysis. The analysis indicated the problem of a lack of a single and unified systematical regulation, the objective of which is the statutory obligation of the collaboration of public administration institutions in rescue operations (of various kinds) and the problem of a lack of a clear division of competences as well as the type and scope of liability in case of improper performance or a failure to perform. As a result of the conducted research, it was determined that optimisation of legal support for the logistic of multilateral rescue operation through creation of a new and comprehensive system of legal regulation is in its current state undesirable and it also indicated specific functionalities (advantages) of the existing regulations and specific necessary amendments and derogations. The research also found legitimacy for adopting a scheme of conduct under which it would be unacceptable to continue with a lack of legal procedures with regards to cooperation of agencies/ collaboration of public administration institutions in multilateral operations and for which specified procedures can be exclusively derived from practice, i.e., towards procedures gained from the exercise itself, not procedures stipulated in the laws.
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy działań logistycznych realizowanych w uczelni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa edukacyjnego studentom podejmującym kształcenie na kierunkach z obszaru nauk technicznych. Metodą sondażu diagnostycznego przy pomocy autorskiego kwestionariusza ankiety stanowiącego narzędzie badawcze Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na uczelni przebadano 99 studentów kierunku informatyka i budownictwo. Przy użyciu testu Chi kwadrat Pearsona zbadano istnienie różnic istotnych statystycznie. Efektem analiz jest sformułowanie wniosku, iż rozwiązania logistyczne uczelni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa edukacyjnego przyniosły spodziewany efekt rynkowy – największe w kraju zainteresowanie studiowaniem w PSW w Białej Podlaskiej.
EN
The purpose of this article is to analyze the logistics activities carried out in university to ensure the safety education to students taking up study in the area of t echnical sciences. Diagnostic survey method using a questionnaire constituting copyright research tool Internal Quality of Study Assurance System tested 99 university students of computer science and construction. Using the Pearson Chi-Square test examined the differences statistically significant. The result of the analysis is to conclude that the university logistics solutions to ensure the safety of the education yielded the expected effect of the market – the largest in the country’s interest in studying in t he PSW in Biala Podlaska.
PL
Celem artykułu jest opis działań podejmowanych przez jednostki administracji publicznej (głównie wybraną gminę) z zakresu zrównoważonego rozwoju, z nakierowaniem na obszar logistyczny. Autorka opiera się na przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2013 roku badaniach jakościowych w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych z osobami na stanowiskach kierowniczych (m.in. Zastępca Burmistrza, Kierownik Działu Promocji, Przedstawiciel ds. Współpracy z Organizacjami 3on-Profit). 3a potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono 4 wywiady.
EN
The aim of the article is to describe the activity of public services’ (mainly in the Commune) subjects in the field of sustainable development, especially logistics area. The authoress would like to present the results of qualitative research conducted in March and April 2013 among managers (Vice Mayor, Manager of PR and others). For this article’s purposes there were conducted 4 interviews in total.
PL
Artykuł podejmuje problematykę związaną z logistyką w zakresie zarządzania kryzysowego wybranej jednostki administracji samorządowej w obliczu sytuacji kryzysowej. Przedstawiono działania logistyczne podjęte przez gminny zespół zarządzania kryzysowego podczas zaistniałego zdarzenia związanego z huraganem na badanym obszarze. Poddano analizie zakres czynności koordynatora zabezpieczenia logistycznego, który odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu niezbędnych działań ratowniczych, zaopatrzeniowych oraz informacyjnych.
EN
The article presents the issues of the logistics in the crisis management on the example the self- government administration during the crisis situation. ln the paper the logistic actions taken by the crisis management team during the storm in the researched area was presented. The range of actions of the logistic coordinator, who plays significant role to provide the rescue, supply and information operations was analyzed.
PL
Celem stosowania wskaźnika produktywności kapitału jest wykorzystanie go do oceny wpływu zaangażowanego kapitału do produkcji na produktywność całkowitą. Przedstawione zostały mierniki kapitału pozwalające ocenić produktywność oraz kierunek zmian w dążeniu do wzrostu produktywności. Zaprezentowano działania logistyczne wpływające na poziom zaangażowanego kapitału. Celem takiego podejścia jest wskazanie kluczowych czynników związanych z zarządzaniem logistycznym i wpływających na produktywność. Dokonano analizy produktywności kapitału na podstawie danych, dotyczących działu gospodarki narodowej w obszarze produkcji żywności.
EN
The article described the productivity rate of capital in the company. Intent of the index is to assess the effects of capital involved in production to the productivity. The measures of capital is to assess the productivity and the direction of changes to increase productivity. The article presented logistics activities which affect the level of capital involved. The aim of such an approach is to identify the key factors related to the management of logistics and affecting productivity. An analysis of the productivity of capital on the basis of the national economy department data that deals with manufacture of food products and beverages has been done.
PL
Ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa może stanowić kluczowy czynnik wpływający na uzyskanie wysokiego poziomu konkurencyjności. W pracy przedstawiono funkcjonowanie systemu ,,Stały Proces Poprawy” w aspekcie działań logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
Continuous improvement in all areas of business can be a key factor in achieving a high level of competitiveness. The paper presents the system of “Continuous Improvement Process” in terms of logistics on the example of the production company.
PL
W celu uzyskania sprawnego i efektywnego przepływu fizycznego w systemie logistycznym niezbędna jest właściwa informacja i posiadanie doświadczenia w zakresie budowania systemów i kształtowania przebiegu procesów logistycznych. W niektórych przypadkach znajomość zasad logistyki nie wystarcza. Naturalne rozproszenie czynności i zadań logistycznych, bez uwzględnienia ich wzajemnych relacji, może prowadzić do innych efektów, niż założone.
EN
The right information and the experience within logistics field are both necessary for efficient and effective flow of materials and goods. The same aspects are crucial for developing of logistics systems and shaping of logistics processes. In some cases knowledge of the rules is not enough to reach this one. The dispersal of logistics activities and tasks (which is the natural factor in companies), without regard to their relationship can lead to other effects than the established.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy wielkością przedsiębiorstw a liczbą dostawców i odbiorców oraz liczbą produktów oferowanych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w aspekcie potrzebnych rozwiązań logistycznych. Badania przeprowadzono na próbie 428 przedsiębiorstw. Stwierdzono, że wielkość firmy, geograficzny obszar, na którym dokonywany jest zakup surowca znacznie różnicuję potrzeby przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań logistycznych. Ustalono, że małe firmy ze względu na niewielki obszar działalności i małą liczbą dostawców mogą funkcjonować bez wykorzystywania specjalnych rozwiązań logistycznych. W średnich i dużych przedsiębiorstwach zarówno duża liczba dostawców, szeroka oferta asortymentowa, jak i dostarczanie produktów odbiorcom wymagającym sterowania zapasami i transportem powodują, że sprawne zarządzanie fizycznym przepływem produktów i obsługę zamówień wymaga wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w obszarze logistyki oraz wyodrębniania specjalnych komórek w strukturze przedsiębiorstw. Oferta wsparcia organizacyjnego logistyki dla małych przedsiębiorstw może bazować przede wszystkim na istniejących programach FK.
EN
The aim of his paper is to compare how the scale of operations, number of suppliers and customers, geographical area of activity and SKU’s offered influence the demand for solutions in logistics in food processing firms in Poland. The research was conducted with using self-completion questionnaire between December 2009 to March 2010. This analysis is on 428 answers received. It was state that in small companies in agri-food sector there is not needs to implement any solutions dedicated to support logistic activity. In contrary in medium and large scale companies it is strongly recommended to use both organizational and IT solutions. It was observed that the bigger companies use the more advanced tools in logistic management. In small companies it is enough to fully explore the features of FK software.
EN
The article presents basic conditions that have to be taken into consideration while managing the air force supply bases so that they would function according to the system users’ expectations in market economy conditions. The author raised some questions and then he answered them. Their main ideas relate to defining the „logistic operation” notion of the logistic supply base interest zone. He presented the concept of logistic - marketing management and activities that influence the effectiveness of logistic processes in the air force supply base. He discussed the rules to use transport in logistic processes, maintaining stores and their gathering. Managing the base activities using computer network of air defence logistic system is a separate issue.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.