Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Analytical modelling of water sheet-and-tube Photovoltaic Thermal Collector
EN
This paper deals with analytical modelling of water sheet-and-tube photovoltaic thermal collector. The presented design will be integrated on PV modules of existing small photovoltaic system in Brestanica, Slovenia. Analysis of electrical and thermal performances for design of photovoltaic thermal module will be presented. The results show that the use of the installed water sheet-and-tube collector improves the electrical efficiency by 4%, while annually produce 1103 kWh of thermal energy with an average thermal efficiency of 68.86%. Furthermore, the cooling of photovoltaic system contributes to increasing the life time of photovoltaic system.
PL
Artykuł dotyczy modelowania analitycznego wodnego płytowo-rurowego fotowoltaicznego kolektora termicznego.. Prezentowany projekt zostanie zintegrowany z modułami fotowoltaicznymi istniejącego małego systemu fotowoltaicznego w Brestanicy w Słowenii. Przedstawiona zostanie analiza parametrów elektrycznych i cieplnych do projektowania fotowoltaicznego modułu termicznego. Wyniki pokazują, że zastosowanie zainstalowanego kolektora rurowo-rurowego poprawia sprawność elektryczną o 4%, a rocznie wytwarza 1103 kWh energii cieplnej przy średniej wydajności cieplnej 68,86%. Ponadto chłodzenie układu fotowoltaicznego przyczynia się do zwiększenia jego żywotności.
2
Content available Kogeneracja, czyli tania energia i czyste powietrze
PL
Kogeneracja - jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej - może być szansą dla wielu miast na efektywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza i ekonomiczne wsparcie zakładów ciepłowniczych w dobie coraz bardziej rygorystycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
EN
The article analyzes in which climatic zones the use of waste heat from data centers as a source of urban district heating would be the most efficient. The assessment methodology was based on a comparison of heat energy generated by servers with the demand for heating power in different climate zones. The analyzes carried out showed that the most appropriate climate zones for reusing waste heat from data centers are subpolar oceanic climate, cold dessert climate and cold semi-arid climate.
PL
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych w różnych strefach klimatycznych. W artykule przeanalizowano, w których strefach klimatycznych wykorzystanie energii odpadowej z centrów danych jako źródła ciepła do ogrzewania powierzchni mieszkalnych byłoby najbardziej efektywne. Metodologię oceny oparto na porównaniu energii cieplnej generowanej przez serwery z zapotrzebowaniem na moc grzewczą w różnych strefach klimatycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednie strefy klimatyczne dla wykorzystywania energii odpadowej z centrów danych to subpolarny klimat oceaniczny, zimny klimat pustynny i zimny klimat półpustynny.
EN
In this work, a hybrid structure was proposed to harvest both mechanical and heat energy sources available in the human body. The device is designed to harvest both the thermal radiation of the human body based on the proposed solution-processed photovoltaic structure and the mechanical movement of the human body based on an electrostatic generator. The photovoltaic structure is used to charge the capacitor at the initial step of each conversion cycle. The simple fabrication process of the photovoltaic device can potentially address the problem associated with the charging method of the electrostatic generators. The simulation results showed that the combination of two methods can significantly increase the harvested energy from 2.2 μW/cm2 in the case of the harvesting thermal energy to 1.47 mW/cm2 in the case of harvesting both thermal energy and mechanical energy.
PL
Zaproponowano hybrydową strukturę do pozyskiwania mechanicznej I cieplnej energii wytwarzanej przez ciało człowieka. Wykorzystywane jest zjawisko fotowoltaiczne do ładowania kondensatora. Pozyskana energia jest rzędu 2.2 μW/cm2.
PL
Jak można transportować energię cieplną? Odpowiedź wydaje się prosta – rurociągiem przy użyciu wody o wysokiej temperaturze. A co w przypadku, gdy poprowadzenie rurociągu jest nieopłacalne lub niemożliwe ze względu na strukturę własnościową gruntów? Odbiorca końcowy skazany jest na wytworzenie energii cieplnej we własnym zakresie w małej kotłowni. Takie rozwiązanie funkcjonowało w społeczeństwie przez wiele lat, jednak problemem zainteresowali się inżynierowie z firmy Enetech. Obecnie dzięki ich pracy dostępna jest nowa technologia magazynowania i transportu ciepła: zbiornik ciepła wypełniony materiałem zmiennofazowym przewożony z wykorzystaniem infrastruktury drogowej! Działania firmy Enetech przyczyniają się do zmiany myślenia o sposobie transportu ciepła, a także stwarzają nowe rozwiązania dla problemów w obszarze ciepłownictwa, takich jak awarie sieci, czy poszerzanie portfolio odbiorców.
6
Content available remote Ciepło na miarę…..
PL
Do pomiaru ilości dostarczonego ciepła stosuje się licznik ciepła, którego prawidłowe wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą i odbiorcą. W artykule przedstawiono zasady kontroli metrologicznych dla tych urządzeń. Opisano przykładowe problemy eksploatacyjne i awarie liczników ciepła, które wpływają na dokładność pomiaru ciepła. Zaprezentowano systemy monitoringu i przesyłu danych z układów kontrolno-pomiarowych, które pomagają w optymalnym i oszczędnym korzystaniu z ciepła.
EN
To measure the amount of heat supplied, a heat energy meter is used, whose correct indications are the basis for financial settlements between the supplier and the recipient. The article presents the principles of metrological control for these devices. Examples of exploitation problems and failures of thermal energy meters that influence the accuracy of heat measurement are described. Systems for monitoring and transferring data from control and measurement systems have been presented, which help in optimal and economical use of thermal energy.
7
Content available remote Kryteria doboru materiału zmiennofazowego do akumulacji energii termicznej
PL
Przedstawiono kryteria doboru materiału zmiennofazowego PCM (phase-changing materials) do zastosowania w przemysłowej akumulacji energii termicznej. Opisano wyniki badań właściwości PCM do zastosowania w nisko- i średniotemperaturowych akumulatorach energii termicznej. Badaniu poddano parafiny o oznaczeniach RT53, RT60, RT70, RT821), sole NaNO2, NaNO3, KNO3 oraz mieszaninę eutektyczną o handlowej nazwie Hitec (53% KNO3, 40% NaNO2, 7% NaNO3). Metodą analizy termicznej wyznaczono entalpię i temperaturę przemiany fazowej tych PCM oraz ich stabilność termiczną i reaktywność względem metalu. Na stanowisku laboratoryjnym badano również wpływ różnych konstrukcji rur wypełnionych materiałami PCM na proces ładowania i rozładowania.
EN
Four com. parafins, NaNO2, NaNO3 and KNO3 salts and their com. mixt. (contents 53%, 40% and 7%, resp.) were studied for thermal energy storage capacity by thermal anal. Enthalpy, temp. of phase change, thermal stability and reactivity were detd. Applicability of the phase-changing materials was studied in heat accumulators made of Cu, Al or stainless steel tubes in a lab. stand during charging and discharging.
8
Content available remote Gaz osłonowy: zwykły produkt czy narzędzie służące optymalizacji?
PL
Spawacze często uważają, że wszystkie gazy osłonowe są zasadniczo identyczne, a zmiana gazu nie wywiera zauważalnego wpływu na spoinę. W rezultacie gaz osłonowy z reguły postrzega się jako nieuniknioną konieczność w procesach spawania w osłonie gazowej - jako towar, który można nabyć w dowolnym miejscu, za możliwie najniższą cenę. Ale czy naprawdę jedynym zadaniem gazów osłonowych jest ochrona jeziorka spawalniczego przed niepożądanym dostępem powietrza? Czy to prawda, że poszczególne gazy osłonowe można stosować zamiennie i że można kierować się najniższą ceną? Czy rzeczywiście obowiązuje tu prosta zasada, że zakup najtańszego rozwiązania generuje oszczędności? Jak wykazano w niniejszym artykule, gaz osłonowy ma w rzeczywistości bezpośredni wpływ na proces spawania, a jego precyzyjny dobór zawsze znacząco wpływa na jakość i wydajność procesu. W ten sposób gaz osłonowy staje się gazem technologicznym, a zło konieczne - cennym narzędziem. Korzyści płynące z właściwego doboru gazu technologicznego wyjaśniono na przykładach, począwszy od spawania metodą TIG aż po proces MAG-Tandem, od stali wysokostopowej aż po aluminium.
EN
In this paper, we have obtained theoretically a convenient way to improve the tandem solar cell efficiency by using one-dimensional binary photonic crystals in the anti-reflection coating and intermediate reflective layer. Also, we design and simulate our structure by using two different methods; MATLAB program based on a transfer matrix method and COMSOL Multiphysics software based on a finite element method. We have obtained the localization of the photons energy on the appropriate cell and then reduced the energy losses by controlling the photonic band gap. The present design is more convenient for cold countries.
EN
The efficiency of energy use is a relevant issue nowadays due to the exhaustion of fossil energy resources. The main consumer of thermal energy is residential and public buildings. One of the key indicators that characterize efficient energy use for heating purpose is the specific value per unit area and/or volume. Therefore, particular attention is paid to the methods for determining the energy need for heating, on the basis of which the values of specific energy efficiency indicators are calculated, to find out the possible level of energy saving in the building. The lack of building energy need adequate assessment in Ukraine leads to the fact that unlike the EU, it is impossible to determine the basis for comparing the current level of energy efficiency of the real estate sector and to establish realistic goals for its improvement in the long term perspective. Solving these problems, analyzing the actual data and obtaining data for energy consumption adjusted to standard conditions require the use of calculation methods and mathematical models for different purposes. This paper is devoted to the study of various methods application features used to determine energy need for heating, which there are a large number [1].
11
Content available remote Building thermal state and technical systems dynamic modeling
EN
Public and residential buildings are significant consumers of heat energy in Ukraine. According to [1] 44% of the heat energy is consumed by the housing and communal sector, while 42% of it falls on central heating systems. Therefore, to ensure the energy resources rational use an effective approach to the heating systems design is needed. Building energy modeling software can be used for decision-making to enhance energy efficiency during the building design and operation phases [2, 3]. The definition and prediction of buildings energy consumption for heating can be made using different approaches. Some papers deal with statistical processing of real energy consumption data gathered by monitoring systems or simulation results [4]. The considered approach includes regression, artificial neural network and fuzzy logic analysis for prediction [5, 6]. Such methods of analysis are suitable for existing building and require measuring tools, including appliances for collecting data on energy consumption, temperatures, solar radiation etc. Quasi-stationary approaches for estimating energy consumption for heating are currently used in Ukraine for building energy certification during design and operation phases [7]. Dynamic approach using simplified hourly method (5R1C) is becoming used to investigate building thermal state [8].
PL
Proces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej].
14
Content available Analysis of thermal stratified storage tank
EN
The basic aim of the task is to compile a temperature stratification system in an accumulation tank. The range of the thesis concerns the shape and dimensions of a stratification system for an accumulation tank. Thermal stratification is a process that comprises the maintaining of temperature stratification at different levels of an accumulation tank which reduce to a minimum the process of temperature equalization. It results from the fact that the thermal stratification in a tank significantly increases the installation efficiency and improves the process of energy storing. It is connected with a thermodynamic element quality, that is the higher the temperature, the higher the energy, and, thus, the thermosdynamic element quality. In this phenomenon, thanks to the same amount of accumulated thermal energy and average temperature, as in a fully mixed tank, the user has a higher temperature in the upper part of the tank at his disposal. It has significant importance in the case when there is a low-temperature heating medium that transfers heat to the accumulation tank. Such a situation occurs when heat is absorbed from synthetic freons used in cooling and air-conditioning systems.
PL
W artykule przedstawiono analizę praktycznego zastosowania gazowych pomp ciepła i wysokosprawnej mikro ko-generacji gazowej w modernizowanym obiekcie sportowo-rekreacyjnym. Opisano zmiany dokonane w obiekcie, zapotrzebowanie na energie elektryczną i ciepło przed i po modernizacji oraz aspekty techniczne i ekonomiczne modernizacji obiektu.
EN
In the article an analysis of implementation of gas heat pumps GHP and high efficient micro co-generation MCHP XRGI in renovation of the recreation and sport center is presented. Changes made to the center, energy demands before and after renovation as well as economic and technical aspects are described.
16
EN
The paper deals with a theoretical analysis of using thermal energy storage filled with Phase Change Material (PCM) to optimise adsorption chiller application. The lumped model equations were developed to analyse heat transfer dynamics inside cooling installation. Model equations result from energy balances of the chiller, PCM thermal storage and heat load. Influence of heat transfer fluid flowrate control, heat capacity of the system components as well as heat losses to the ambient were taken into account. This study shows the great potential of PCM storage unit to optimize cooling systems.
PL
Artykuł przedstawia spojrzenie na odpady komunalne jako na element nowoczesnej i zdywersyfikowanej polskiej polityki energetycznej. Omówiony został istotny wpływ potencjalnych spalarni odpadów na polską gospodarkę odpadami komunalnymi oraz na sieć energetyczną, zwłaszcza w kwestii miejskich sieci ciepłowniczych. Dodatkowo zostały przedstawione podstawowe uwarunkowania prawne zarówno krajowe, jak i europejskie, które mają decydujący wpływ na współczesny rozwój polskiej infrastruktury odzysku energetycznego z odpadów. Przytoczone zostały przykłady krajów europejskich, w których spalarnie odpadów od dawna stanowią niezbędny oraz doceniany element infrastruktury energetycznej i komunalnej. Zaznaczono również miejsce przynależne spalarniom w zrównoważonej gospodarce odpadami, umiejscowione za metodami recyklingu materiałowego. Obecny stan polskiej gospodarki odpadami komunalnymi oraz obowiązujące wymagania Unii Europejskiej powodują, że rozbudowa polskiej infrastruktury odzysku energetycznego odpadów jest konieczna i pożądana. Odpady komunalne wykorzystane w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego pozwalają na uniknięcie wykorzystania paliw konwencjonalnych przyczyniając się tym samym do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego danego miasta czy regionu. W finalnej części artykułu przedstawiono i omówiono sześć obecnie budowanych lub rozpoczynających swoją pracę polskich spalarni odpadów, wraz z ich potencjalnym wpływem na sieć ciepłowniczą oraz gospodarkę odpadami komunalnymi. O ile w przypadku produkcji energii elektrycznej omawiane spalarnie nie przyniosą znaczących korzyści, o tyle w przypadku produkcji ciepła sieciowego i zagospodarowania odpadów można mówić o znaczącym usprawnieniu i unowocześnieniu polskiej gospodarki.
EN
This article presents a look at municipal waste as an element of a modern and diversified Polish energy policy. It describes the significant impact of potential waste incineration plants on municipal waste management and energy networks, especially in terms of district heating in Poland. In addition, it presents both national and European basic legal conditions, which have a decisive impact on the development of modern Polish municipal waste energy recovery facilities. Examples of European countries are presented where waste incineration plants have a long tradition and are an essential and valued part of the energy generation infrastructure. The proper place for incineration plants in sustainable waste management is noted, i.e. after methods of recycling. The current state of Polish municipal waste management and the current European Union requirements are causing the development of Polish waste-to-energy infrastructure to be both needed and wanted. Municipal waste used as a regional source of electricity and heat allow for the avoidance of the use of conventional fuels, thus contributing to increased national energy security. In the final part of the article six currently under construction Polish waste incineration plants are presented together with their potential impact on the power grid and municipal waste management. Those facilities bring no significant benefits in the case of electricity production, but in the case of thermal energy production and waste management they can be a significant contribution for the improvement and modernization of the Polish economy.
PL
Przewidziany w Polsce system wsparcia kogeneracji powstał jako implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, uchwalonej w celu osiągnięcia głównego celu unijnego jakim jest zwiększenie jej efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. Został on ukształtowany wielopłaszczyznowo w tym sensie, że rodzaj wsparcia zależy zarówno od mocy źródła, jak i rodzajów wykorzystywanych paliw.
19
PL
Od 2007 roku ZEC Wołomin eksploatuje instalację solarną. Składa się ona z 208 kolektorów słonecznych (380m2 powierzchni). Spełnia dwa zadania: wstępne podgrzewanie wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą oraz wsparcie instalacji ciepłej wody w zakładzie. Instalacja największe efekty osiąga od maja do września. Woda nagrzewa się bardzo szybko. Temperatura dochodzi do 85°C. Ciepło od słońca pokrywa 45% całkowitego zapotrzebowania na ciepło do podgrzewania wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą oraz 65% potrzeb ciepłej wody użytkowej zakładu. Przez 10 lat pracy nie wystąpiły większe awarie. Układ pracuje bezawaryjnie. Instalacja kolektorów słonecznych wpłynęła na ograniczenie emisji CO2 do ok. 50Mg/rok. Ponadto, ZEC Wołomin uzyskał obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
EN
Since 2007, ZEC Wołomin operates solar installation. It consists of 208 solar collectors (area of 380m2). Fulfills two functions: pre-heating up water district heating and to suport the installation of domestic hot water plant. Installation of the greatest results are achieved from May to September. The water heats up very quickly. Temperature reaches 85°C. The heat from the sun covers 45% of the total heat demand for heating up water district heating and 65% of domestic hot water needs of the plant. For 10 years of work, there were no major failures. The system operates failure-free. The instalation of solar collectors influenced to the reduction of CO2 emissions by approx. 50Mg/year. In addition, ZEC Wołomin received reducing operating costs.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej, z odzyskiem ciepła, na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku wielorodzinnym. Sprawdzono również wpływ rodzaju docieplenia na rozkład temperatur i ciśnień w przegrodzie. Obliczeń dokonano za pomocą programu Purmo OZC 6,0 dla zabytkowego budynku wielorodzinnego, 3-kondygnacyjnego, który poddany zostanie głębokiej termomodernizacji. Na podstawie obliczeń stwierdzono, iż rodzaj docieplenia ściany nie wpływa w znaczący sposób na straty ciepła przez przegrodę, a jedynie na grubość samej przegrody. Największe obniżenie zapotrzebowania energetycznego następuje w skutek zastosowania w budynku wentylacji mechanicznej. Analiza strat wykazuje, że tradycyjne systemy wentylacyjne wywołują duże straty ciepła na poziomie 46,9%. Obliczenia wykazały, iż wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła zmniejsza współczynnik strat ciepła do poziomu 26,5%.
EN
In the article, the impact of supply and exhaust mechanical ventilation with the recovery on reduce the demand for thermal energy in an apartment building was analyzed. Also examined was the impact of the type of an external thermal insulation on distribution of temperature and pressure in the partition. The calculation was made using Purmo OZC 6.0 software for a historic building, 3-storey, which will undergo a deep thermomodernization. Based on the calculations it was found that the type of the insulation do not affect in a significant way to a heat loss through the baffle, and only affects the thickness of the baffle. The greatest reduction in the energy demand occurs in the result of the application of the mechanical ventilation in the building. Analysis of the loss shows that the traditional ventilation systems produce large heat losses at the level of 46.9%. The calculations have shown that supply and exhaust mechanical ventilation with the heat recovery reduces the heat loss ratio to the level of 26.5%.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.