Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Corporate Social Responsibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: Nowadays, socially responsible management is the response to constant changes taking place in the world. As a result of these changes, the role of organizations, which must take into account the effects of their business activities in the specific social and natural environment, is re-developing. The concept of CSR, combining sustainable principles of development with economic, environmental and social aspects, turns out to be useful in these activities. In all the EU countries, the MSME sector constitutes the most numerous group of business organizations. The main research problem of this article is to identify and assess the determinants of socially responsible management in the MSME sector. Design/methodology/approach: In 2018, a survey was conducted, included in the quantitative research, and the obtained data were subjected to the analysis with statistical methods (CAWI). The objective of the research was to analyse the determinants of socially responsible management in MSME enterprises operating in the area of the Silesian Voivodeship. Findings: The research conducted on a research sample of MSMEs in the Silesian Voivodeship, which is the most numerous group of business organizations in the EU, enabled the identification of the main determinants of socially responsible management. All the internal and external determinants affect socially responsible management in the sector of the surveyed MSME to a greater or lesser extent. Originality/value: The value of the paper is research on the concept of CSR in a group of MSMEs. The results are mainly directed to people managing enterprises from the MSME sector.
EN
Purpose: Corporate Social Responsibility should have its origin in law enforcement and consist in the implementation of additional, voluntary practices, reaching further than statutory obligations. These practices should be permanent, strategic, long-term, they are to support the development of enterprises in different areas of operation. The objective of this article is an attempt to present the results of the research into practices of corporate social responsibility in management processes of contemporary enterprises located in southern Poland in the Silesian Voivodeship. Design/methodology/approach: The empirical research was conducted on the basis of anonymous data obtained from the surveys. The target group of the surveyed enterprises was the entities established in the area of southern Poland in the Silesian Voivodeship. Findings: The surveyed enterprises seem to partially take into account corporate social responsibility as the concept of management of business entities, according to which enterprises conduct business activities taking into account not only own profits but also social and environmental interests in their surrounding. The idea and the principles of corporate social responsibility, at the level of the surveyed companies forming logistic structures, while constituting the link of the supply chain, marginally related to raising the awareness of their operations, both leading to the maintenance of relationships with business partners and the actions oriented towards the inside of the organization. Originality/value: This paper provides research results on CSR practices in enterprises of southern Poland, taking into account logistics area and analysis of selected correlations.
PL
Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.
EN
The shift of production to poverty-stricken countries is accompanied by an approach focusing on making fashion trends available quickly and cheaply to consumers and a demand-driven manufacturing system in the apparel industry. This paper explores Polish consumers’ awareness, attitude, ethical behaviors and the way of perceiving the quality of „fast fashion” products in Social Responsibility perspective. A Polish consumer survey based on CAWI and PAPI methodology was done. Consumers declaring “fast fashion shopping behavior” were considered. Surveyed consumers are willing to consider the CSR activities of “fast fashion” brands, the price is the most important factor when making purchase decision. The assessment of consumer awareness in the field of CSR can be used to guide future public education activities in this area, especially in the era of accelerated consumption and sustainable development goals. Research results can also be a premise to determine the direction of activities related to CSR for “fast fashion” retailers.
EN
The senior management of several luxury fashion businesses proclaim a commitment to sustainability and an engagement in all CSR categories. However, how is this projected in the lower levels of management, i.e. do ‘low-level’ managers exercise their marketing and innovations tasks in a manner compatible with the proclaimed CSR? An investigative pioneering case study of the attitude of the low-level management of top luxury fashion businesses in Prague reveals that their marketing and innovation endeavours have very little in common with the CSR strategies and priorities set officially for the business. The comparative holistic Meta-analysis of three rounds of interviews points to critical problems generated by both systematic and individual deficiencies of the lower level managers that lead to their reduced knowledge and/or interest towards linking the marketing and innovation functions with CSR commands. This new discovery of the asymmetry of the attitude to marketing and innovations has strong implications for management research at the academic level, as well as for the practical drive for a more effective and efficient management. In this paper, the 1st objective identified rather a satisfactory attitude of owners and senior managers, but the 2nd investigative objective showed that low-level management often has a reduced knowledge and/or interest in linking the marketing and innovation functions with CSR best practice. The differences across even the same groups, as well as other intrinsic data proposed with respect to the 3rd objective suggest that the causes for such a deplorable situation are both systematic and individual. The consequences include a loss of clientele. It is amazing that luxury fashion businesses with such developed CSR statements and advertised marketing and innovation actions linked to basically all CSR categories have front-line employees, including managers, who do not share such commitments, and, instead, excessively go into auxiliary aspects and ultimately frustrate CSR approaches.
PL
Kierownictwo kilku luksusowych firm modowych deklaruje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie we wszystkich kategoriach CSR. Jak jednak przewiduje się to na niższych szczeblach zarządzania, tj. Czy menedżerowie „niższego szczebla” wykonują swoje zadania marketingowe i innowacyjne w sposób zgodny z ogłoszonym CSR? Pionierskie studium przypadku dotyczące postawy kierownictwa najwyższego szczebla luksusowych firm modowych w Pradze pokazuje, że ich działania marketingowe i innowacyjne mają niewiele wspólnego ze strategiami i priorytetami CSR ustalonymi oficjalnie dla biznesu. Porównawcza holistyczna metaanaliza trzech rund wywiadów wskazuje na krytyczne problemy generowane zarówno przez systematyczne, jak i indywidualne braki menedżerów niższego szczebla, które prowadzą do ich ograniczonej wiedzy i / lub zainteresowania połączeniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z zasadami CSR. To nowe odkrycie asymetrii podejścia do marketingu i innowacji ma silne implikacje dla badań nad zarządzaniem na poziomie akademickim, a także dla praktycznego dążenia do bardziej skutecznego i wydajnego zarządzania. W niniejszym dokumencie pierwszy cel wskazał raczej zadowalającą postawę właścicieli i kierowników wyższego szczebla, ale drugi cel dochodzeniowy wykazał, że kierownictwo niskiego szczebla często ma ograniczoną wiedzę i / lub zainteresowanie powiązaniem funkcji marketingowych i innowacyjnych z najlepszymi praktykami CSR. Różnice między nawet tymi samymi grupami, a także inne rzeczywiste dane zaproponowane w odniesieniu do trzeciego celu sugerują, że przyczyny tak złej sytuacji są zarówno systemowe, jak i indywidualne. Konsekwencje obejmują utratę klientów. To niesamowite, że luksusowe firmy modowe z tak opracowanymi deklaracjami CSR oraz reklamowanymi działaniami marketingowymi i innowacyjnymi związanymi zasadniczo ze wszystkimi kategoriami CSR zatrudniają pracowników pierwszej linii, w tym menedżerów, którzy nie podzielają takich zobowiązań, a zamiast tego nadmiernie angażują się w aspekty nieistotne i ostatecznie udaremniają podejścia do CSR.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) has captured great attention and importance in recent years, particularly in the clothing industry. Currently, in order to respond to market requirements, clothing companies are increasing their focus on aspects related to production, working conditions and respect for human rights. The paper examines selected Polish and British clothing companies through the prism of CSR implementation in their business practices. The research objective of the paper is the assessment of the state of CSR advancement in Polish and British clothing companies. The paper presents the results of a qualitative study based on semi-structured interviews with mid-level managers of these companies. The empirical study described in this paper shows how social responsibility is understood by the representatives of Polish and British clothing companies, what kind of CSR activities are pursued by these companies, and how they benefit from these activities.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, w szczególności w przemyśle odzieżowym. Obecnie klienci są coraz bardziej świadomi rozmaitych problemów dotyczących kwestii społecznych czy środowiskowych. W odpowiedzi na to zjawisko przedsiębiorstwa odzieżowe koncentrują się na eksponowaniu swojej odpowiedzialności w odniesieniu do aspektów związanych z produkcją, warunkami pracy i poszanowaniem praw człowieka. W pracy przeanalizowano działania wybranych polskich oraz brytyjskich firm odzieżowych z perspektywy wdrażania CSR w ich praktykach biznesowych. Wyniki badań przedstawione w artykule pokazują, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność jest rozumiana przez polskie i brytyjskie firmy odzieżowe, jakie działania CSR są realizowane przez te firmy i jakie korzyści wynikają z tych działań.
6
Content available The problems of quality of working life measure
EN
The publication discusses issues related to the problems of Quality of Working Life (QWL). QWL is the set of indicators created to measure the quality of the working life. This is not an easy problem to address because different approaches to work exist, from the negative approach, to the approach that concentrates on satisfaction and fulfillment obtained through work. The aim of the paper is to analyze the concept of QWL indicator and present some examples of the sub indicators used in this case.
EN
Greenwashing is a way of achieving unfair competitive advantage due to creating a false perception that a proffered product or service is environmentally sound. The article presents a study both on the methods and tools that are used in the case of the greenwashing phenomenon in Polish and world enterprises, and the main purpose of article is to analyse the different ways and examples of their use. In this article, we also present data which is connected to statistical greenwashing usage and Corporate Social Responsibility (CSR) in world-class companies operating in four different sectors.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) concept is focused on understanding and managing the impacts a company has on the world around it and doing so as a part of core business activities. The common practice of most organizations is to implement a quality management system (mostly according to ISO 9001), and then implement other management systems. Companies in the Czech Republic have the possibility of certification of CSR via the Czech standard CSN 01 0391:2013 which corresponds to the structure and requirements of other ISO standards. The article analyses common elements of both standards. The output is a proposal of the process of parallel implementation of these two management systems into a newly established organization.
9
Content available Implementing Sustainability in Global Supply Chain
EN
Increasing globalization, unplanned industrialization, and unethical industrial practices have created enormous environmental and social problems. Sustainable development has the potential to handle these problems. Nowadays, environmental and social sustainability are no more considered as voluntary activities to the company. However, these are the needs of the society and human being to survive in the earth. This paper discusses the issues pertaining implementation of sustainability in the global supply chain. The philosophical need of carrying out business from totally profit oriented to sustainable is discussed in this paper. The paper also discusses various operational and strategic issues for implementing sustainability. We conjecture that environmental footprint and social obligations must be monitored beyond the boundary of the country. Environmental footprint and social sustainability should be monitored at each level to make a global supply chain sustainable.
PL
Globalizacja, industrializacja i moralnie naganne praktyki przemysłowe doprowadziły do poważnych problemów środowiskowych i społecznych. Szansę na ich przezwyciężenie ma konsekwentne wprowadzanie rozwoju zrównoważonego. Obecnie zrównoważenie środowiskowe i społeczne w przypadku firm nie są już uważane za dobrowolne. Są to potrzeby społeczeństw i ludzi, niezbędne do naszego przetrwania na ziemi. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw. Omówiono filozoficzną potrzebę przestawienia prowadzonej działalności gospodarczej z całkowicie nastawionej na zysk na zrównoważoną. Omówiono także różne kwestie operacyjne i strategiczne dotyczące wdrażania zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że w zglobalizowanym świecie do analizy śladu ekologicznego i zobowiązań społecznych, perspektywa krajowa nie jest wystarczającą, muszą być one monitorowane z perspektywy międzynarodowej. Ponadto ślad środowiskowy i zrównoważony rozwój społeczny powinny być monitorowane na każdym poziomie, aby globalny łańcuch dostaw był zrównoważony.
PL
Zaangażowanie społeczne to jeden z podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych zgodnie z normą ISO 26000. Obszar ten obejmuje różne praktyki ukierunkowane na wsparcie społeczności lokalnej. Zatem przedsiębiorstwa mogą dokonać wyboru instrumentów, które będą najbardziej dla niech odpowiednie. Mikroprzedsiębiorstwa nie mają takiego potencjału jak większe podmioty, aczkolwiek także mogą aktywnie włączyć się w działania prospołeczne na miarę swoich możliwości. Głównym celem artykułu jest analiza obszaru CSR związanego z zaangażowaniem społecznym na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa - Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), które ma swoją siedzibę w Policach w województwie Zachodniopomorskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu i jej obszary w ujęciu teoretycznym. Następnie w opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące badanego podmiotu. Ponadto dokonano przeglądu praktyk społecznie odpowiedzialnych w obszarze zaangażowanie społeczne w badanym podmiocie oraz zaakcentowano wybrane korzyści płynące z działań CSR.
EN
Community involvement is one of the basic areas of activity of socially responsible enterprises in accordance with the ISO 26000 standard. This area includes various practices aimed at supporting the local community. Enterprises can choose the instruments that will be most suitable for them. Microenterprises do not have such potential as larger entities, although they can also actively participate in pro-social activities. The main objective of the article is to analyze the CSR area associated with social involvement on the example of a microenterprise – Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), which is situated in Police in the West Pomeranian Voivodeship. The first part of the article presents the concept of corporate social responsibility and its areas in theoretical terms. Next, the study presents basic information about CFS. In addition, socially responsible practices in the area of community involvement in the audited entity were reviewed and the selected benefits of CSR activities were highlighted.
EN
The article concerns the issue of extending the scope of non-financial reporting since 2017. New reporting obligations are related to the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/95 / EU into Polish law and business practice, resulting in an extension of the scope of disclosed non-financial information (for public trust units), including in particular reporting on corporate social responsibility business - CSR. The article was based on the indicated Directive and the amendment to the Act on Accounting published in 2017, as well as on the literature of the subject and reports published in the Internet regarding the issues of non-financial reporting and corporate social responsibility.
PL
W artykule podjęto problematykę rozszerzenia od 2017 roku zakresu raportowania niefinansowego. Nowe obowiązki sprawozdawcze związane są z implementacją na grunt polskiego prawa i praktyki gospodarczej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, skutkującą rozszerzeniem zakresu ujawnianych informacji niefinansowych (dla jednostek zaufania publicznego), w tym w szczególności składających się na sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Artykuł oparto przede wszystkim na wskazanej Dyrektywie oraz opublikowanej w 2017 roku nowelizacji Ustawy o rachunkowości, a także na literaturze przedmiotu i publikowanych w Internecie raportach dotyczących kwestii raportowania niefinansowego i społecznej odpowiedzialności biznesu.
12
Content available remote Rola CSR w działalności firmy the Coca Cola Company
PL
Z biegiem lat powstaje coraz więcej koncepcji wspomagających przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. Coraz częściej wdrażaną koncepcją w obszarze działań strategicznych firm jest Corporate Social Responsibility, czyli CSR. Organizacje działające na rynku zaczynają zwracać uwagę nie tylko na zysk, ale także na potrzeby społeczne. Celem artykułu jest omówienie koncepcji CSR, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywa ona w działalności dużych przedsiębiorstw na rynku. W opracowaniu zaprezentowano Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, jej istotę, wady, zalety oraz korzyści, jakie przynosi. Na przykładzie przedsiębiorstwa The Coca Cola Company omówiono projekty, jakie organizacja realizowała na przestrzeni ostatnich lat. Opisano takie akcje, jak Odpowiedzialny Marketing, Plant Bottle, EkoCenter, EkoCycle oraz Fundusz Kropli Beskidu.
EN
Over the years, more and more concepts are created to support companies in their daily activities. The Corporate Social Responsibility (CSR) is an increasingly implemented concept in the field of strategic activities of companies. Organizations operating on the market are beginning to pay attention not only to profit,but also to social needs. The aim of the article is to discuss the concept of CSR, or Corporate Social Responsibility, and to pay attention to the role it plays in the activities of large enterprises on the market. The study presents Corporate Social Responsibility, its essence, advantages, disadvantages and benefits. The example of The Coca Cola Company presents the projects that the organization has carried out over the past years. Actions such as Responsible Marketing, Plant Bottle, EkoCenter, EkoCycle and Kropla Beskidu Fund have been described.
PL
W artykule zrealizowano cele: teorio-poznawczy oraz empiryczny. W obszarze teorio-poznawczym dokonano analizy literatury przedmiotu w ramach następującej struktury artykułu: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w teorii i praktyce, elementy zarządzania organizacją biznesową, zarządzanie jakością oraz znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dla zarządzania jakością. Ostatni element stanowi część empiryczną artykułu. W ramach celu empirycznego dokonano analizy związku pomiędzy zarządzaniem społecznie odpowiedzialnym a zarządzaniem jakością. Posłużono się metodą analizy przypadku – case study. Obiekt badawczy został wybrany celowo. Dodatkowo w części badawczej artykułu wykorzystano metody: wywiadu, obserwacji oraz analizy dokumentacji badanego przedsiębiorstwa. Zanalizowano główny proces produkcyjny oraz zaproponowano konkretne usprawnienia dla zapewnienia wyższego poziomu jakości. Jednocześnie zidentyfikowano pewne powiązania zasad społecznej odpowiedzialności z elementami zarządzania jakością.
EN
In the article, the two following goals were realized: theoretical and empirical. The theoretical part of the article covers literature analysis in the following areas: Corporate Social Responsibility, management of business organization, quality management and importance of Corporate Social Responsibility for quality management. The last-mentioned element constitutes the empirical part of the article. This section analyzes relation between social responsibility and quality management. Case study method was used and the research subject was selected intentionally. Additionally, the authors used the following methods: interview, observation and documentary analysis. Manufacturing process in a selected company was verified and improvements of its quality were proposed. Furthermore, relations between Corporate Social Responsibility and quality management were identified.
EN
There is in the paper a description of Spanish system of CSR and CSR reporting. On this basis there is the analysis of CSR practices used in Spanish companies and the comparison between mentioned practices and practices used in Polish mining companies. According to conducted analysis the paper describes similarities and differences between Polish and Spanish practices.
PL
W publikacji przedstawiono opis hiszpańskiego systemu wykorzystywania koncepcji CSR w raportowaniu CSR. Na tej podstawie przeanalizowano praktyki dotyczące CSR wykorzystywanych w hiszpańskim górnictwie i porównano je z praktykami stosowanymi w polskich kopalniach. Wykonane analizy pozwoliły na przedstawienie podobieństw i różnic występujących pod tym względem w Polsce i Hiszpanii.
PL
Starzenie się społeczeństw i wzrost liczby osób niepełnosprawnych to istotne wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. Odpowiedzią na te wyzwania może być koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy zwrócić uwagę, że obszar CSR związany z niepełnosprawnością jest często pomijany przez firmy społecznie odpowiedzialne. CSR ukierunkowany na rozwiązanie problemów niepełnosprawnych często bywa określany mianem CSR-D lub CSR+D, gdzie litera „D” to skrót od angielskiego słowa disability oznaczającego niepełnosprawność. CSR-D może mieć zastosowanie zarówno w miejscu pracy, jak w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa. Celem artykułu było porównanie wybranych definicji koncepcji CSR-D, a także analiza korzyści, które dzięki niej może uzyskać przedsiębiorstwo.
EN
The modern market poses challenges for businesses such as population aging and the increase in the number of people with disabilities. The solution to this problem may be the concept of Corporate Social Responsibility. It should be noted that the area of CSR related to disabilities is often overlooked by socially responsible enterprises. CSR which ties to solve the problems people with disabilities is often referred to as CSR-D or CSR+D, where "D" is an abbreviation of the English word meaning disability. CSR-D can be used in the workplace and in the external environment of the company. The aim of this article is to present still little known concept of CSR-D as well as analysis of the benefits that it can get through the enterprise.
PL
Celem artykułu jest ukazania roli jaką odgrywa integracja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz koncepcji zrównoważonej konsumpcji i produkcji w procesie tworzenia i wdrażania eko-innowacji. Obecnie CSR jest uznawany za zobowiązanie przez większość organizacji biznesowych. Nadal jednak do rzadkości należy strategiczny CSR, który jest otwarty na zmianę modelu biznesowego i daje podstawę do rozwoju i wdrażania innowacji zmniejszających lub eliminujących negatywny wpływ biznesu na środowisko naturalne. Wsparcie dla tego kierunku rozwoju organizacji biznesowych stanowi rozwój koncepcji zrównoważonej konsumpcji i produkcji wymuszającej aktywne rozwijanie i wdrażanie eko-innowacji, nie tylko na poziomie pojedynczych firm, ale w skali całego cykl życia produktu.
EN
The aim of the article is to present and discuss the role of Corporate Social Responsibility and Sustainable Consumption and Production concepts integration in the process of eco-innovations’ development and implementation. Nowadays majority of the business organisations consider CSR as the obligation. Unfortunately, not many of them implement strategic model of CSR that assumes the change of the business model towards more sustainable (including ecological) one. This direction of business development is supported by the Sustainable Consumption and Production concept as it pushes business towards eco-innovations’ development and implementation in the product life cycle.
PL
Celem opracowania była analiza i systematyka instrumentów, dzięki którym przedsiębiorstwo w efektywny sposób może realizować założenia inteligentnych specjalizacji jako kluczowych elementów jego strategii. Główną rolę w ich kreowaniu odgrywa naczelne kierownictwo, które powinno kłaść nacisk na rozwój kompetencji swoich pracowników (w tym również e-kompetencji), a także w umiejętny sposób ich motywować, również nie-materialnie. Istotna jest też właściwa implementacja procesu zarządzania innowacjami czy strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article was the analysis and systematic of the instruments which provide to an effective way of realizing the assumptions of the smart specializations as a main elements of its strategy. The main role in creation that instruments plays the management staff who should both develop the competences of workers and motivate them. It is worth to underline the meaning of proper innovation management and Corporate Social Responsibility in that process.
PL
W obecnej sytuacji na rynku, charakteryzującej się dynamicznymi zmianami, wysoką konkurencyjnością i wzrostem oczekiwań interesariuszy, tworzą się wielkie wyzwania, którym muszą sprostać zarządy współczesnych organizacji. Tym samym wymagana jest zmiana podejścia do sposobu prowadzenia działalności. Współczesne organizacje nastawiające się jedynie na wysoką jakość, sprostanie oczekiwaniom klientów oraz bycie liderem w danej branży nie zapewnią przetrwania przedsiębiorstwu. W dzisiejszych czasach ważne jest to, jak firma produkuje, w jaki sposób współpracuje ze swoimi interesariuszami oraz czy zwraca uwagę na potrzeby pracowników i społeczności, w obrębie której działa organizacja. Celem referatu jest ocena skuteczności działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) ukierunkowanych na pracowników. Miarą skuteczności jest osiąganie założonych celów. Poniżej została przedstawiona analiza literatury przedmiotu oraz analiza materiałów wtórnych, czyli dobrych praktyk wybranych firm farmaceutycznych w odniesieniu do celów, jakie założyła dana organizacja.
19
Content available Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
PL
Zagadnienia związane z CSR wymagają głębszej analizy, szczególnie gdy przyjmie się perspektywę łańcucha dostaw. Widać duże rozbieżności w ocenie CSR – od altruizmu do cynicznego działania marketingowego. Ich analiza wymaga wcześniejszego sformułowania hipotetycznego modelu funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których występuje zjawisko dominacji. Model ten może zostać skonfirmowany lub odrzucony.
EN
CSR issues require further reflection, especially if one accepts the perspective of the supply chain. The great discrepancies in the assessment of CSR can be perceived from altruism to a cynical marketing activity. Their analysis requires the prior formulation of a hypothetical model of supply chains in which the phenomenon of domination occurs. This model can be confirmed or rejected. This would mean, of course, change in the CSR treatment.
EN
By now, does not suffice to evaluate companies only from an economic point of view, but it is necessary to look at the business and the social and environmental context. Environmental degradation and depletion of natural resources is also reflected in the growth of interest in the area of environmental and social research in the industry. This fact highlights the concept of corporate social responsibility (CSR), according to which the environmental area, the concept of the same weight as economic and social level. The environmental consequences of the company are in advanced economies communicated not only with experts but becomes of interest to the whole society and an integral part of evaluating the success of socio-economic development.The study aims to quantitatively analyse and confirm the existence of a direct and indirect dependence on the number of businesses in individual EU countries to voluntarily implement environmental concepts of social responsibility in the form of environmental management and audit, EMAS. The object of quantitative analysis are selected EU countries.
PL
Obecnie nie wystarcza oparcie oceny danej firmy tylko na płaszczyźnie ekonomicznej. Konieczne jest rozpatrywanie biznesu także z perspektyw społecznej i środowiskowej. Degradacja środowiska i kurczące się zasoby surowców naturalnych także przyczynia się do uwzględniania kwestii środowiskowych i społecznych w przemyśle. To także podłoże koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, według której obszar środowiskowy ma takie samo znaczenie jak ekonomiczny i społeczny. Dyskusja środowiskowych konsekwencji działania danej firmy w ramach zaawansowanej ekonomii odzwierciedla się nie tylko w stanowisku wyrażanym przez ekspertów, ale staje się przedmiotem zainteresowania całego społeczeństwa i integralną częścią oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego. Celem niniejszej pracy jest analiza ilościowa i potwierdzenie istnienia bezpośredniej i pośredniej zależności ilości firm w poszczególnych krajach UE od dobrowolnie wprowadzanych idei środowiskowych i społecznej odpowiedzialności w formie zarządzania środowiskowego, audytów i EMAS. Przedmiotem analizy jakościowej są wybrane kraje UE.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.