Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality of life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania i umieszczenia modułu uczuciowego w typologii jakości życia. W części wstępnej pracy określono uniwersalną istotę pojęcia „jakość życia”, a następnie wyróżniono dwie grupy kryteriów i klasyfikacji tego pojęcia, z wyeksponowaną i utajoną aksjologią, czyli sferą odczuciową (emocjonalną i uczuciową). Umożliwiło to ukazanie tak charakterystycznego dla obecnej cywilizacji zjawiska „gubienia” modułu uczuciowego (jako części sfery odczuciowej) w wizji człowieka „sztucznego” (egocentryka), a jednocześnie możliwość odnalezienie tego modułu w wizji człowieka „rzeczywistego” (z ujawnionym człowieczeństwem). Te skuteczne poszukiwania modułu uczuciowego nie byłyby możliwe bez jasnego odróżnienia dwóch fundamentalnych pojęć „odczuciowych” – uczuć i emocji. Dokonane w tym artykule trzy powiązane ze sobą próby rozpoznania modułu uczuciowego jakości życia mogą, lecz nie muszą, zapoczątkować w czasopiśmie „Problemy Jakości” cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu.
EN
The article attempts to define and place the feelings module in the typology of quality of life (QoL). In the introductory part of the work, the universal essence of the concept of “quality of life” was defined, and then two groups of criteria and classification of QoL were distinguished – with exposed and latent axiology. This made it possible to show the kind of “losing” the feelings module of the vision of an “artificial” man (egocentric), so characteristic of the current civilization, and at the same time the possibility of finding this module of the vision of a “real” man (with revealed humanity). This search and finding of the feelings module would not be possible without a clear distinction between two fundamental concepts: feelings and emotions. The recognition of QoL feelings module made in this article may, but does not have to, initiate a series of works devoted to the most important components of this module in the journal “Problems of Quality”.
PL
Artykuł ten (a może bardziej esej) w swej treści i formie nawiązuje do poprzedniej publikacji (nr 3’2021 „Problemy Jakości”) [3], w której podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego jakości życia oraz zapowiedziano, że trwające rozpoznawanie komponentów tego modułu może zapoczątkować w tym czasopiśmie cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu. To opracowanie jest pierwsze z tego cyklu i dotyczy nadziei, czyli jednej z tych wartości (cnót), która towarzyszy człowiekowi w jego codziennych odniesieniach do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Autor tej pracy podjął próbę odpowiedzi na następujące pytania: co to jest nadzieja? (między prawdą i iluzją); co jest naprawdę nadzieją? (prawdziwa nadzieja matką mądrych); jak aktywizować nadzieję? (ona nigdy nie umiera); jakie są uczucia pokrewne nadziei? (wzajemnie wspierające się energie) i jakie są emocjonalne zasłony nadziei? (iluzja nadziei matką głupich).
EN
This article (or perhaps more an essay) refers in its content and form to the previous publication (No. 3’2021 „Problems of Quality”). It attempts to define the feelings module of the quality of life and announces that the ongoing recognition of the components of this module may initiate a series of works in this journal devoted to the most important components of this module. This study is the first in this cycle and concerns hope, i.e. one of those values (virtues) that accompanies man in his daily relations with himself and the surrounding reality. The author of this work attempted to answer the following questions: what is hope? (between truth and illusion); what is really hope? (true hope is the mother of the wise); how to activate hope? (she never dies); what are the feelings related to hope? (mutually supportive energies) and what are the emotional veils of hope? (the illusion of hope is the mother of fools).
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie wdzięczności jako kolejnej składowej modułu uczuciowego jakości życia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: co to jest wdzięczność? (to uczucie czy emocja); jakie są uczucia pokrewne wdzięczności? (wzajemnie wspierające się energie); jakie są emocjonalne zasłony wdzięczności? („usypiacze” wdzięczności) i dlaczego mamy być wdzięczni? (nic bardziej opłacalnego). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje zatem do dwóch poprzednich publikacji (nr 3 i 6 /2021 „Problemy Jakości”) [1, 2], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz zapowiedziano rozpoznawanie jego kolejnych komponentów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacji [2] dotyczącej nadziei. Podnosi to istotnie wartość komparatystyczną tego artykułu. Jest to ważne dla zapewnienia niezbędnej spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu. Rozpoznanie kategorii wdzięczności oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że źródło wdzięczności tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, a najczęściej wymieniane w psychologii trzy formy emocjonalne (cecha afektywna, nastrój i emocja) mogą być i na ogół są kolorytami (emocjonalnym obrazowaniem się) tego uczucia. Zatem sfera psychiczna ma tu też swój ważny udział, ale wdzięcznością prawdziwą, czyli źródłem możliwych pozytywnych stanów emocjonalnych (jako psychicznych stanów pochodnych), jest uczucie wdzięczności, a nie samodzielny, odczuwany w autonomii, stan emocjonalny. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii wdzięczności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, i konstatacji, że mimo zaawansowania badań w obszarze psychologii nadal brakuje wyraźnego oddzielenia sfery psychicznej od sfery uczuciowej. To z tego powodu w dużej części tych badań brakuje jasnych inspiracji w dotarciu do istoty człowieczeństwa, czyli sfery uczuć, i w konsekwencji uznania wdzięczności za kategorię uczuciową.
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify gratitude as another component of the feelings module of the quality of life by seeking answers to the following four important questions: what is gratitude? (that feeling or emotion); what are the related feelings of gratitude? (mutually supportive energies); what are the emotional curtains of gratitude? ("sleepers" of gratitude) and why should we be grateful? (nothing more profitable). This article, in its content and form, refers to the two previous publications (No. 3 and 6/2021 "Problems of Quality") [1, 2], in which an attempt was made to define the feelings module and the recognition of subsequent its components was announced. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in the publication [2] on hope. This significantly increases the comparative value of this article. This is important to ensure the necessary consistency in the approach to concept analysis under consideration in this cycle. The recognition of the gratitude category was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to the statement that the source of gratitude lies in the emotional (spiritual) sphere and emotional logic, and the three most frequently mentioned emotional forms (affective trait, mood and emotion) can be and generally are colors (emotional imaging) this feeling. Thus, the psychic sphere also plays an important role here, but true gratitude, i.e. the source of possible positive emotional states (as psychological derivative states), is the feeling of gratitude, and not the independent, felt in autonomy, emotional state. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of gratitude, based on a clear distinction between feelings and emotions and the conclusion that despite the advancement of research in the field of psychology, there is still no clear separation between the psychic and feelings spheres. It is for this reason that a large part of this research lacks clear inspiration in reaching the essence of humanity, i.e. the sphere of feelings and, consequently, recognizing gratitude as a feelings category.
EN
Sociology and sustainable development share many interesting areas of inquiry that offer the potential for closer cooperation between these two disciplines. The aim of the article is to examine the connections between them. The article considers the most promising areas; i.e, environmental issues (environmental sociology), quality of life (which is the key issue for the social pillar of sustainable development), and poverty (poverty eradication is the primary goal of the UN sustainable development agenda). It seems, however, that the cooperation between sociology and sustainable development has stopped at the stage of potential interdisciplinarity.
PL
Między socjologią i zrównoważonym rozwojem istnieje wiele ciekawych wspólnych obszarów badań potencjalnie nadających się do ściślejszej współpracy. Celem artykułu jest pokazanie tych powiązań. W tekście wzięto pod uwagę obszary najbardziej obiecujące: sprawy związane ze środowiskiem (socjologię środowiskową), problematykę jakości życia (kluczowe zagadnienie dla społecznego filaru zrównoważonego rozwoju) i problematykę ubóstwa (likwidacja ubóstwa to podstawowy cel ONZ-owskich planów zrównoważonego rozwoju). Wydaje się jednak, że jak do tej pory współpraca między socjologią i zrównoważonym rozwojem zatrzymała się na stadium potencjalnej interdyscyplinarności.
EN
In recent deliberations on the quality of life, the air quality that man breathes plays a significant role. It is beyond dispute that since 1990, Poland has been a period of making up for many years of neglect of the natural environment. The study aimed to check whether the measures taken to reduce pollutants’ emissions into the atmosphere were effective and to what extent it was possible to improve its condition and improve the environmental quality of life of Polish society in this area. The index of emission of the main air pollutants was used (this group includes: sulphur dioxide, nitrogen oxide, carbon oxide and dioxide, non-metallic volatile organic compounds, ammonia and particulates) to achieve the assumed objective. Using the statistical data available in the yearbooks Environment, an analysis of these compounds’ emissions was carried out. The study used the descriptive, statistical and analytical method. The analysis showed that over the period analysed, emissions of the main air pollutants had decreased significantly in most cases, which has undoubtedly contributed to improving the environmental quality of life.
PL
We współczesnych rozważaniach na temat jakości życia, jakość powietrza, którym oddycha człowiek odgrywa bardzo ważną rolę. Nie podlega dyskusji, że w Polsce okres od roku 1990 to czas nadrabiania wieloletnich zaniedbań dotyczących środowiska przyrodniczego. Celem podjętego badania było sprawdzenie czy podjęte działania służące zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego były skuteczne i na ile udało się poprawić jego stan i podnieść środowiskową jakość życia społeczeństwa polskiego w tym zakresie. Dla realizacji założonego celu użyto wskaźnika emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (do tej grupy zaliczany jest: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek i dwutlenek węgla, niemetalowe lotne związki organiczna, amoniak oraz pyły). Wykorzystując dane statystyczne dostępne w rocznikach Ochrona Środowiska przeprowadzono analizę zmian emisji tych związków. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową, statystyczną i analityczną. Wykazano, że w analizowanym okresie w większości przypadków znacznie zmniejszyła się emisja głównych zanieczyszczeń powietrza, co bez wątpienia przyczyniło się do poprawy środowiskowej jakości życia.
EN
In the past, the assessment of the level of socio-economic growth in the form of indicators was focused only on the economic indicators that did not reflect environmental, social, safety and other aspects and the related comprehensive quality of life in society. These shortcomings have become increasingly stronger in relation to the development of the concept of sustainable development and the principles of globalized markets. The paper analysed the development of indicators of economic growth in conjunction with the level of consumption of natural resources and energy, social well-being and the comprehensive quality of social life. The comparison of indicators was realised in relation to their overlap with the economic, social and environmental indicators of sustainable development and the possibilities of use for growth assessment under specific conditions of globalization and within standardized indicators from the OECD and UNEP level and in organizational practice in Slovakia.
7
Content available remote Komfort klimatyczny a jakość życia
PL
Rosnąca świadomość społeczna dotycząca wpływu standardu otaczającego środowiska na zdrowie człowieka w kontekście zrównoważonego rozwoju stawia coraz wyższe wymagania mające na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb teraźniejszych, ale również zadbanie o równowagę przyrody dla przyszłości. Artykuł ma za zadanie zwrócić uwagę na problem dotyczący komfortu klimatycznego jako bezpośredniego czynnika wpływającego na jakość życia w kontekście zmieniającego się środowiska zewnętrznego, środowiska wewnętrznego i jego wpływu na człowieka.
EN
Rising social awareness concerning the influence of the environment standard on human health, in the context of sustainable development, creates higher and higher requirements, which aim not only at meeting the current needs, but also at taking care of nature in the future. The article’s purpose is to draw attention to the problem concerning the climate comfort as a direct factor influencing the quality of life in the context of the changing external environment, internal environment and its influence on humans.
PL
Obecnie zauważalne są tendencje zmieniające lub wzbogacające infrastrukturę techniczną o nowe funkcje, zgoła odmienne od jej pierwotnego przeznaczenia. Oprócz funkcji służebnych obiekty i urządzenia techniczne zaczynają w większym stopniu wpływać na komfort i bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni publicznej. W dużym stopniu wynika to z alternatywnych sposobów wykorzystania infrastruktury" technicznej. W poniższym artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem tych zmian na jakość życia w środowisku zbudowanym.
EN
Currently, trends are changing or enriching the technical infrastructure with new functions, quite different from its original purpose. In addition to service functions, technical facilities and equipment are beginning to affect the comfort and safety of public space users to a greater extent. To a large extent, this is due to alternative ways of using technical infrastructure. The following article presents the results of research on the impact of these changes on the quality of life in a built environment.
EN
Purpose: This paper raises theoretical issues related to the functioning of cities that are determined as smart in order to find a better operational definition for further research. Design/methodology/approach: In search of the essence of the term, the paper refers to variety of definitions of smart city, and also to the theoretical models in operation enabling the measurement and comparison of indicators among urban areas in the different world locations. The analysis was performed on three rankings: Cities in Motion Index, Mercer Quality of Living, Arcadis The Sustainable Index. Findings: The conclusions indicate that the Smart City concept is connected with sustainable development more than to the quality of life. The city rankings concerning the highest life quality is completely different from the hierarchy of smart cities. Originality/value: The paper extends the definition of smart city and it may be valuable for researchers who develop the concept of smart city in their research.
EN
Identifying the factors that significantly affect the quality of life of the residents of municipalities of the Kielce poviat based on a synthetic indicator. Design/methodology/approach: The method used in the paper is create a synthetic indicator designed using a taxonomic method and the estimation of the logistic regression model. Data of the Central Statistical Office concerning the years 2014-2018 were used in the calculations. Findings: The obtained values of the TMR (Total Material Requirement) indicator suggest that in the Kielce poviat the quality of life of the residents of individual municipalities is very diverse. At the same time, a common positive tendency is observed, manifested in the trend indicating an improvement in the quality of life in each of the municipalities in the examined period. The constructed indicator was used to estimate the regression model for cross-sectional data from 2018. Originality/value: The estimated models allowed to formulate conclusions concerning the impact of particular explanatory variables on the diagnosed level of quality of life in the surveyed municipalities.
EN
Quality of life is an ambiguous concept with a medical, sociological and economic dimension, as well as psychological, the most subjective one. Physical activity is considered one of the most important elements of a healthy lifestyle and a factor that determines the physical and mental health of an individual. The article presents the issue of physical activity in the aspect of quality of life management. It was found that respondents notice a very large relationship between sport and quality of life. The authors showed that it is very important in the quality of life management aspect not only to promote physical culture, but also to develop the habit of practicing it.
EN
The article presents the results of the evaluation of the relationship between the way of shaping public space related to ensuring sustainable mobility in the city and the experiences of users influencing the perceptible quality of life. The assessment was carried out for one of the medium-sized cities, which was included in the list of cities threatened with exclusion. The subject of the evaluation was the city multimodal centreorganised around the railway station in Nysa. The aim of the research was to identify a selected, small group of key challenges and recommendations aimed at improving user experience in using a multimodal centre in the city. The article highlights the role of service infrastructure (stops, stations, transfer centres) in the ecosystem of sustainable urban mobility. Each element of this ecosystem (designed in accordance with the idea of universal design) can have a significant impact on the improvement of the perceptible (declared) quality of life in the city, if the applied solutions positively influence the user’s experience (including the sense of comfort and care). The authors focused on the current state of play in order to identify the key areas of intervention needed to improve the user experience in using the multimodal centre in a small and medium sized city. Attention was paid not only to the aspect of infrastructure accessibility, but also to the relations between urban, architectural and engineering solutions in the context of their impact on the assessment of the multimodal centre in terms of its usefulness in three dimensions: functional, rational and perceptible. The summary outlines the process of achieving from the basic solution standard to interoperability. This knowledge will allow better decision making in the planning of user-oriented projects in the city. This may be of particular importance when the conscious objective of the action is to achieve the level of interoperability expected by users of facilities such as, inter alia, a multimodal centre, which is one element of an urban public space with a significant impact on the quality of life of the citizen.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych w zakresie wyceny kosztów społecznych zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018. Badania przeprowadzono dwoma metodami: kapitału ludzkiego i kosztów restytucji oraz metodą WTP. Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę zmian kosztów społecznych wypadków i kolizji drogowych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Wykazano, że dynamika pozytywnych zmian w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zbyt wolna w stosunku do społecznych kosztów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, które w ostatnim roku drastycznie wzrosły. Zaprezentowane wyniki badań zainspirowały Autorkę artykułu do rozpoczęcia badań nad jakością życia ofiar wypadków drogowych, aby na tej podstawie sformułować rekomendacje w zakresie zarządzania skutkami wypadków drogowych.
EN
The article, on the background of theoretical considerations, presents the results of empirical research on the valuation of social costs of road accidents in Poland in the years 2014-2018.The research was conducted on two methods: human capital with restitution costs and WTP methods. Studies have allowed the analysis of changes in social costs of road accidents and collisions in Poland in recent years. It has been shown that the dynamics of positive changes in the improvement of traffic safety are too slow compared to social costs of road accidents in Poland, which drastically increased in the last year. The presented research results inspired the author of the article to start research on the quality of life of road accident victims in order to formulate recommendations in the field of accident management on this basis.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji badania jakości życia ofiar wypadków drogowych w wieku zaawansowanym. Ofiary te spotykają się najczęściej z wykluczeniem z życia społecznego, zaś niwelowanie nierówności społecznych poprzez zapewnienie wysokiej jakości życia wszystkim członkom społeczeństwa stanowi nadrzędny cel polityki społecznej i gospodarczej współczesnych państw. W Polsce najliczniejszą grupę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych stanowią osoby w wieku 60+. Przegląd literatury dotyczącej jakości życia ofiar wypadków drogowych wykazał, że publikacje na ten temat są nieliczne. Dodatkowo, ich autorzy prezentują rozbieżne podejścia do tematyki, metodologii oraz narzędzi badawczych. Niniejszy artykuł odpowiada na zdefiniowaną potrzebę rozszerzenia badań nad oceną jakości życia wśród osób poszkodowanych w wypadkach w celu opracowania rozwiązań modelowych, które pozwolą ofiarom tych wypadków powrócić do pełni życia społecznego.
EN
The objective of the article is to present an original concept the study into the quality of life of road accidents victims at old age. Social exclusion from life most often affects these victims. Eliminating social inequalities by ensuring a high quality of life all members of society is the overriding goal of social and economic policy of contemporary countries. People over the age of 60, are the largest group of road accident fatalities in Poland. Available literature regarding quality of life among injured in road accidents has shown that there are few publications on this subject. Moreover, divergent approaches to topics, methodologies and research tools are presented. This paper responds to an identified need for more research into QoL of road accidents victims for the purpose of developing model solutions for victims recovery of a normal social life.
PL
Artykuł przedstawia proces kształtowania systemu zieleni miejskiej Szczecina oraz jego strukturalno-funkcjonalny obraz w mieście współczesnym. Na podstawie analizy historycznych planów prześledzono rozwój systemu zieleni w kontekście rozwoju przestrzennego miasta. Uwzględniono etap miasta-twierdzy oraz skok rozwojowy miasta na przełomie XIX-XX w. oraz po II wojnie światowej. Kształtowanie systemu zieleni powiązano z uwarunkowaniami fizjograficznymi miasta, jego leśnym otoczeniem oraz funkcjonowaniem w jego obrębie rozległej doliny rzecznej i licznych zbiorników wodnych. Analizę współczesnego systemu zieleni oparto na podziale funkcjonalnym różnych form zieleni, analizie ich strefowej struktury oraz powiązaniu z systemem przyrodniczym Szczecina i strefy podmiejskiej.
EN
The development of the greenery system of a city is always closely related to the physiographic conditions of the site. The diversity of urban ecosystems related to the city’s historical development trends overlaps with conditions related to its location and natural background. This work presents the process of shaping the urban greenery system of Szczecin (NW Poland) and its structural and functional image in the setting of a contemporary city. In this city surrounded by extensive forest complexes and located in the estuary of a great river, the dependence of the shape of the greenery system on the conditions of the surrounding landscapes is particularly evident. The development of the greenery system in the context of the spatial development of the city was examined on the basis of an analysis of historical and contemporary cartography, with particular emphasis on the post-fortress stage and the developmental jump of the city at the turn of the 19th and 20th centuries, as well as nationality changes after the Second World War. The analysis of the modern greenery system is based on the functional division of various forms of greenery, the analysis of their structure according to the “belt and wedge” system and their connection with surrounding natural environment systems.
EN
The paper presents the results of literature review concerned with the possibilities of using ICT for creating a new dimension of accessibility and quality of space. The aim of conducted research was to indicate the main strategies and use ICT as a contribution to the quality of life of the elderly. The article refers to the idea of age-friendly city in connection with the Smart City. As the method a systematic literature review was used, based on the available scientific databases. The results shows that the largest part of project activities in this area involves the use of Internet of Things infrastructure in the field of healthcare and for care services as well as for the maintenance of elderly’s social contacts. Therefore, the concept of Smart City offers the elderly residents many options to compensate for psychophysical dysfunctions and related with them limitations in social life, however, it demands parallel education to develop digital competences for older people.
EN
The article focuses on assessing the psychological situation of parents and adult siblings of people with intellectual disabilities. The aim of the research presented in this article was to check whether social support plays an important role in achieving social well-being of parents raising children with intellectual disabilities and their adult siblings. Analysis of the research results made it possible to conclude which dimensions are particularly important for specific components of mental well-being among parents and adult siblings of people with intellectual disabilities. Research confirmed some theoretical assumptions about the role of support as a determinant of the level of psychological well-being of the respondents.
EN
There is a widespread perception that sustainable development is an optimal way of development for the world globally. Sustainability requires a reorientation of global, national and local policies in a way to put the long-term quality of life as a priority. Around the world governments at all levels have been learning how to work with the idea of sustainable development and searching for ways to introduce it into practice. Over the last two decades, there has been an intensive discourse and research about measuring sustainable development. Many initiatives have been undertaken to introduce indicators for monitoring and measuring progress towards sustainability. The purpose of this paper is to discuss the meaning of a category of quality of life for sustainable development from global to a local perspective. It gives recommendations for policymaking and suggestions for future research. The paper reviews key findings, research gaps and also discusses policy implications in terms of the importance of quality of life for sustainable development.
19
Content available remote Urban sprawl and smart growth versus quality of life
EN
One of the key reasons behind the urban sprawl process is the desire to increase the quality of life by living in “better” conditions. “Smart growth” is an alternative concept for the extensive development of the city, integrating different ways of land development in a compact manner. The main current of the work is to reflect on the quality of life in the urban areas. The aim of research is to determine ways to “heal” the spatial development of urban and suburban areas under the existing conditions of increasing urban chaos. The interpretation of living conditions for particular social groups is needed to find solutions that increase the quality of life. The background to the research is an analysis of literature on the subject, the consideration of good examples and own observations.
PL
Jednym z kluczowych czynników powodujących proces urban sprawl jest chęć poprawienia swojej jakości życia poprzez zamieszkanie w „lepszych” warunkach. Smart Growth jest koncepcją alternatywną dla ekstensywnego rozwoju miasta integrującą różne sposoby zagospodarowania terenu w zwarty sposób. Głównym nurtem artykułu jest zastanowienie się nad jakością życia na terenach zurbanizowanych. Celem badań będzie określenie sposobów „uzdrowienia” zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i podmiejskich w istniejących warunkach narastającego chaosu urbanistycznego. Interpretacja warunków życia jest potrzebna do zastanowienia się nad sposobami rozwiązań polepszających jakość życia. Tłem do badań jest analiza literatury przedmiotu, dobrych przykładów oraz obserwacje własne.
20
Content available Quality of life improvement in Kaizen aspect
EN
The aim of the research is to analyze the quality of life improvement (Kaizen) in the running aspect in Poland. Until now, issues related to the running analysis of the quality life in terms were not the subject of broader, comprehensive scientific considerations. The research was taken in 2019 year and covered a group of 396 runners. The respondents are women posing 67,9% and men posing 32,1% residing in different areas of Poland. The research was based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Although for most respondents the result is not the most important, they try to improve their running attitude and time. Runners use different ways to be motivated to work on themselves. An example of motivators can be a medal, obtained at the finish line or sharing success with participation in competition on social networks (Facebook).
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.