Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena uszkodzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a study on the elastic wave propagation in adhesive joints of steel plates subjected to tensile loading. A single lap joint was chosen for analysis because of its simplicity and plurality of applications. Experimental investigations consisted of the uniaxial extension of prepared specimens. Force and displacement values were recorded by a testing machine. Simultaneously, guided Lamb waves were excited and signals of their propagation were collected in a number of points by piezoelectric transducers attached to the specimen surface. Further processing of signals allowed to determine some disturbances in gathered data. The continuous wavelet transform revealed discontinuities in force-displacement relations. The Fourier transform showed changes in frequency values of recorded signals. Large disturbances of the root mean square values were also observed. The results of all analyses allowed to conclude that the identification of partial degradation state before the sample destruction was possible.
PL
Artykuł przedstawia badania propagacji fal sprężystych w połączeniach klejonych płyt stalowych poddanych działaniu obciążenia rozciągającego. Pojedyncze złącze zakładkowe zostało wybrane do analizy ze względu na jego prostotę i mnogość zastosowań. Badania eksperymentalne polegały na jednoosiowym rozciąganiu przygotowanych próbek. Wartości siły i przemieszczenia były zapisywane przez maszynę wytrzymałościową. Jednocześnie, wzbudzano fale prowadzone Lamba, a sygnały ich propagacji rejestrowano w kilku punktach za pomocą czujników piezoelektrycznych przymocowanych do powierzchni próbki. Dalsza obróbka sygnałów pozwoliła na wykrycie pewnych zaburzeń w zebranych danych. Ciągła transformacja falkowa ukazała nieciągłości w zależnościach siła-przemieszczenie. Transformacja Fouriera pokazała zmiany w wartościach częstotliwości zarejestrowanych sygnałów. Zaobserwowano także duże skoki wartości średniej kwadratowej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż identyfikacja stanu częściowej degradacji przed zniszczeniem próbek była możliwa.
EN
This paper compares the efficiency of two different methods for a 3D fabric surface reconstruction with defects. The efficiency of the methods is evaluated according to the accuracy of 3D reconstruction, especially the detection of fabric defects and their respective characteristics. In this case, the defects of mean fabric pills. Pills are small balls of entangled fibers on top of a fabric surface, and they occur on every type of fabric. Using existing methods for objective pilling evaluation, many researchers have tried to find an effective procedure for the detection of pills in a fabric image. It is very important to obtain an accurate method for 3D surface reconstruction and the subsequent detection of pills. In the present study, the methods tested differ in the principle of creation of the 3D surface. The first method (method A) is called the gradient filed method, the principle of which is based on the use of the shadows of pills for 3D reconstruction. The second method (method B) uses non-contact laser profilometry for 3D surface reconstruction. A Talysurf CLI 500 instrument was used to trace the surface fabrics and to reconstruct the profile of the fabric surface. The results showed that method A should be more reliable for this purpose.
PL
Artykuł porównuje wydajność dwóch metod rekonstrukcji 3D powierzchni płaskich struktur włókienniczych posiadających defekty. Wydajność oceniano biorąc pod uwagę jako kryterium dokładność scharakteryzowania uszkodzeń tkaniny szczególnie jej pilingowania. Badano dwiema metodami. Pierwsza zwana metodą gradientową oparta była na wykorzystaniu cieni spowodowanych spilingowaniem. Druga metoda wykorzystała bezdotykową profilometrię laserową. Zastosowano przyrząd CLI 500. Stwierdzono, że metoda pierwsza jest bardziej przydatna do realizacji założonego zadania.
3
PL
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) działa jako światowa sieć wymiany wiedzy na temat technologii łączenia w celu poprawy globalnej jakości życia. Jeden z zespołów roboczych, którym jest Komisja XIII, koncentruje się na nowych wynikach badań naukowych oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii w celu unikania uszkodzeń zmęczeniowych w konstrukcjach spawanych. Obecnie opracowywanych jest kilka nowych wytycznych dotyczących zwiększenia trwałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych. Jedne z nich dotyczą stosowania obróbki mechanicznej z dużą częstotliwością jako metody zwiększania wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych. W artykule opisano aspekty tych wytycznych oraz niepowtarzalny międzynarodowy charakter pracy IIW, dzięki któremu stała się możliwa praca nad ich opracowywaniem.
EN
The International Institute of Welding (IIW) acts as the global network of knowledge exchange concerning the joining of materials. One of the working teams, i.e. Committee XIII, is dedicated to new research results and the implementation of innovative technologies in order to avoid fatigue failures in welded structures. Presently, the Committee is developing several new guidelines aimed to increase the fatigue service life of welded structures. One of the guidelines concerned with the frequent use of mechanical treatment is a method of increasing the fatigue strength of welded structures. The article discusses aspects of the above-named guidelines and the unique international IIW collaboration enabling the development of these guidelines.
4
Content available remote Ocena uszkodzeń studni i wpustów ulicznych w Gdańsku
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodykę badań oraz wyniki oceny uszkodzeń studni i wpustów ulicznych na wytypowanych odcinkach ulic w Gdańsku, charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu. Łączna długość ocenionych odcinków ulic wynosiła ponad 10 km. Ocenie poddano ponad 500 urządzeń uzbrojenia inżynieryjnego: studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpustów ulicznych. Stwierdzono trzy najczęściej występujące rodzaje uszkodzeń analizowanych elementów ulic: zapadnięcie poniżej poziomu sąsiadującej konstrukcji nawierzchni, wyniesienie powyżej poziomu nawierzchni oraz niedopasowanie (wyeksploatowanie) elementów żeliwnych. Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-03.02.01 a uszkodzenie studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy górną powierzchnią kołnierza żeliwnego lub włazu studni, a górną powierzchnią nawierzchni wynosi > 1,0 cm, natomiast uszkodzenie wpustu ulicznego występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy kratą wpustu, a górną powierzchnią nawierzchni wynosi > 1,5 cm. Podczas badań stwierdzono, że kryteria uszkodzeń przyjęte w OST są niewystarczająco precyzyjne, gdyż kierowca odczuwa uszkodzenia studni lub wpustu nie tylko w ich bezpośrednim sąsiedztwie, ale również w dalszej odległości, co wpływa na komfort jazdy. Dlatego zaproponowano zmodyfikowaną metodykę pomiaru uszkodzeń studni i wpustów ulicznych. Według przeprowadzonych badań na wytypowanych odcinkach ulic w Gdańsku stwierdzono, że aż 64% urządzeń uzbrojenia podziemnego ulic nadaje się do renowacji. Warto podkreślić, że stosując metodykę zgodną z OST do renowacji zakwalifikowano by znacznie mniej, bo 35% urządzeń. Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń są niewłaściwa regulacja już na etapie budowy lub remontu nawierzchni, złe dopasowanie elementów, niewłaściwie dobrane i zastosowane materiały do regulacji studni i wpustów, np. betony o zbyt małej wytrzymałości, nieodporne na działanie wody i mrozu.
EN
This paper presents the research methodology and the results of the damage assessment of manholes and street inlets on selected sections of streets in Gdansk, characterized by heavy traffic. The total length of the sections assessed during research was over 10 km. More than 500 devices were evaluated: the drainage and sewerage manholes and street inlets. There were found three most common types of damage of the analysed elements: deformation below the pavement surface, the elevation above the pavement surface and the mismatch (exploitation) of the cast. According to the General Technical Specification D-03.02.01 damage of manholes occurs when the difference in level between the upper surface of the collar or cover, and the surface of the pavement is > 1.0 cm, while the damage of street inlet occurs when the difference in levels is > 1.5 cm. It was found during the study that the damage criteria adopted in the OST are far imprecise, as the driver feel uncomfortable not only in the close vicinity of manholes and street outlets, but also at a distance, which affects the driver comfort. Therefore a modified methodology was proposed for measuring the damage of manholes and street inlets. According to research conducted on selected sections of streets in Gdansk was found that as many as 64% of the devices are suitable for renovation. It is worth noting that a methodology consistent with the OST for renovation qualified by much less, because 35% of the devices. The most common causes of damage are inadequate regulation at the stage of construction or repair of roads, poor matching items improperly selected and the materials used to settle manholes and streets inlets, for eg. concrete with too low strength, not resistant to action of water and frost.
EN
Laboratory tests using image analysis are one of the types of experimental methods in plant protection. They are used in the evaluation of crop damage by pests, also useful in testing the effectiveness of active substances of plant protection products. The most popular of these analyses are the so called “circular tests”, comprising in administering to the insects and snails the fragments of leaves and measuring the amount of consumed surface. The paper presents a method of analysis of damage to lettuce leaves using ImageJ application. The way of presenting the results was also proposed. This procedure can be used in various analyses of biological sciences and evaluating the dietary preferences of pests. Access to the application ImageJ is free, and flexible configuration allows for any setting parameters of the program, the opportunity to work in different environments and low system requirements allow you to make many accurate measurements in a short time without the need to purchase expensive specialized hardware.
PL
Testy laboratoryjne z zastosowaniem analizy obrazu stanowią jeden z rodzajów metod eksperymentalnych w ochronie roślin. Są one wykorzystywane podczas oceny uszkodzeń roślin przez szkodniki, użyteczne także w testowaniu skuteczności działania substancji aktywnych środków ochrony roślin. Najpopularniejsze wśród takich analiz są tzw. „testy krążkowe”, polegające na podawaniu owadom, ślimakom fragmentów liści i mierzeniu wielkości konsumowanej powierzchni. W artykule zaprezentowano metodę służącą do analizy uszkodzeń liści sałaty przy zastosowaniu aplikacji ImageJ. Zaproponowano również sposób przedstawiania uzyskanych wyników. Procedura ta może znaleźć zastosowanie w różnych analizach biologiczno-przyrodniczych oraz podczas oceny preferencji pokarmowych szkodników. Dostęp do aplikacji ImageJ jest darmowy, a elastyczna konfiguracja, pozwalająca na dowolne ustawienie parametrów programu, możliwość pracy w różnych środowiskach systemowych i niewielkie wymagania sprzętowe umożliwiają wykonanie wielu dokładnych pomiarów w krótkim czasie bez konieczności zakupu drogiego specjalistycznego sprzętu.
6
Content available remote Ocena stanu technicznego budynków na terenach górniczych
PL
W artykule przedstawiono zalecenia odnoszące się do metodyki oceny stanu technicznego budynków budownictwa powszechnego o konstrukcji murowanej, użytkowanych na terenach podlegających wpływom górniczym, w szczególności tzw. ciągłym deformacjom podłoża. Ocena stanu technicznego budynku położonego na terenach górniczych musi zawierać elementy określania związku przyczynowego pomiędzy stanem technicznym a dokonaną eksploatacją górniczą oraz wnioskowania na temat możliwości i warunków dopuszczania do realizacji projektowanej eksploatacji górniczej. Często stanowi podstawę tzw. oceny odporności budynku na wpływ oddziaływań górniczych, w procedurach dopuszczania do realizacji eksploatacji górniczej. Mając na względzie zmieniające się uwarunkowania geologiczno-górnicze, a w szczególności wielokrotne wybieranie złoża w tych samych obszarach górniczych, należy sądzić, iż metoda ekspercka jest najbardziej pożądanym sposobem oceny odporności na przewidywane oddziaływania wpływów górniczych.
EN
The article presents recommendations referring to the methodology of assessment of the technical condition of buildings with brick construction, used in areas being subject to mining impacts, especially to the so-called continuous ground deformations. The assessment of the technical condition of a building situated in mining areas must comprise elements of determination of the causality between the technical condition and executed mining exploitation as well as inferences related to the possibilities and conditions of admittance with respect to the realization of planned mining exploitation. Frequently it constitutes the basis of the so-called assessment of resistance of the building to the impact of mining influences, in procedures of admittance to the realization of mining exploitation. On account of changing geological and mining conditionings, and particularly repeated deposit mining in the same mining areas it should be supposed that the expert method is the most desirable method of assessment of resistance to predicted influences of mining impacts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.