Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakłady górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.
PL
W artykule przedstawiono zasady i metody organizacji robót wiertniczo-strzałowych oraz możliwości zarządzania ich jakością w kopalniach odkrywkowych. Wskazano możliwości poprawy jakości usług i technologii poprzez stosowanie metod podnoszenia jakości, ograniczenia strat, redukcji kosztów oraz wzrostu stabilności przebiegu procesów przygotowania i urabiania skał. Pokazano jak wdrożenie i stosowanie sytemu kontroli jakości oraz procedur optymalizacyjnych wykorzystujących nowoczesną diagnostykę w technologii robót strzałowych, przekłada się na wzrost wydajności i bezpieczeństwa wydobycia.
EN
The paper presents principles and methods for the organisation of drilling and blasting activities and possibilities of managing their quality in open-cast mines. The chances of achieving better services and technologies through quality improvements, limiting losses, reducing costs or increasing the stability of the processes of rock preparation and mining are indicated. The implementation and application of a quality control system and optimisation procedures using modern diagnostics in blasting technology results in an increase in efficiency and safety of mining.
PL
Pozyskiwanie kruszyw metodą odkrywkową wiąże się z koniecznością wydobycia i przemieszczenia często tysięcy ton nadkładu w skali roku. Całość tych prac wykonują maszyny. Jednak problem stanowi ich wiek, który jest dosyć zróżnicowany.
EN
Opencast aggregate production entails the need to mine and transport often thousands of tons of overburden a year. All this work is carried out by machines. However their age, which can vary considerably, may be a problem.
PL
Statystyki wypadkowości wskazują jednoznacznie, że zdecydowana większość wypadków przy pracy spowodowana jest tzw. czynnikiem ludzkim, będącym rezultatem popełnianych przez pracowników błędów, postępowania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa oraz świadomie podejmowanego przez nich ryzyka. Fakty te uprawniają do stwierdzenia, że w świetle bezpieczeństwa pracy to człowiek jest „najsłabszym ogniwem” systemu społeczno-technicznego zakładu górniczego.
PL
Tematyka artykułu dotyczy wybranych aspektów wspomagania zarządzania ciągłością działania zakładu górniczego z wykorzystaniem zintegrowanego, komputerowo wspomaganego systemu zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji OSCAD. System OSCAD, obejmujący zarówno warstwę proceduralno-organizacyjną jak i oprogramowanie wspomagające procesy zarządzania, został opracowany według obowiązujących na świecie standardów, m.in. BS 25999, dotyczącego ciągłości działania instytucji, oraz ISO/IEC 2700I, dotyczącego bezpieczeństwa informacji instytucji. Jest systemem otwartym, możliwym do zastosowania w instytucjach lub firmach o różnej wielkości i o różnym profilu funkcjonowania, jednak każdorazowo wymaga on przystosowania do potrzeb i wymagań danej dziedziny. W artykule dokonano krótkiego przeglądu możliwości systemu OSCAD pod kątem ich wykorzystania w specyficznych warunkach zakładu górniczego. Na tej podstawie wypracowano założenia dotyczące przystosowania systemu OSCAD, odzwierciedlające wymagania zakładu górniczego. Wyróżniono kilka możliwych zadań, które mogą być realizowane przez system OSCAD w warunkach zakładu górniczego po jego połączeniu z systemem monitorowania SD2000. Przedstawiono możliwość analizowania incydentów i spowodowanych przez nie strat, tworzenia związanych z tym statystyk, analizowania parametrów bezpieczeństwa i parametrów produkcji. Syntetyczny zestaw tego typu informacji umożliwia wyciąganie wniosków dotyczących doskonalenia procesów zarządzania w zakładzie górniczym. W podsumowaniu zwrócono uwagę na inne potencjalne możliwości wykorzystania oprogramowania OSCAD w górnictwie.
EN
The article refers to the selected aspects of supporting business continuity management of a mine with the use of an integrated, computer-aided system for business continuity and information security management — OSCAD. The OSCAD system, comprising both procedures and organization as well as software supporting management processes, was developed in compliance with the world-recognized standards, such as: BS 25999 on business continuity management and ISO/IEC 27001 on information security. OSCAD is an open system that can be used in organizations of different sizes and profiles. Yet, each time it has to be adapted to the needs and requirements of an organization. The article gives a short review of OSCAD's possibilities in the light of their application in specific conditions of a mine. On this basis some assumptions were formulated for OSCAD to meet the requirements of a mine. Several tasks were selected to be carried out by the OSCAD system in the conditions of a mine after the OSCAD's connection with the SD2000 monitoring system. The authors presented the possibility to analyze incidents and losses caused by these incidents, to create related statistics and to analyze security and production parameters. This information enables to draw conclusions how to improve management processes in a mine. In the summary the focus was put on the potential use of the OSCAD software in the mining industry.
6
PL
W artykule opisano moduły systemu elektronicznej ewidencji środków trwałych zakładów górniczych opracowane i wdrożone oraz aktualnie opracowywane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz ELSTA sp. z o.o. Prace związane z zastosowaniem w zakładach górniczych technologii RFID rozpoczęto w KOMAG-u w roku 2004. Pierwszym rozwiązaniem był system elektronicznej identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. W wyniku bieżących prac rozwojowych system elektronicznej identyfikacji elementów ścianowej obudowy zmechanizowanej stał się częścią zintegrowanego rozwiązania sprzętowo-programowego o nazwie iRIS.
EN
Modules of the system for electronic fixed assets records in the mining plants, which were developed and implemented by the KOMAG Institute of Mining Technology and ELSTA, Ltd., as well as modules that are being developed at present, were described in the paper. Work associated with use of RFID technology in the mining plants was started at KOMAG in 2004. System for electronic identification of the components of longwall powered roof support was the first solution. In the result of present development work this system became a part of integrated hardware-and-software solution under the name iRIS.
PL
Komputerowe systemy CMMs (Computer Maintenance Management systems) wspomagające zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu przedsiębiorstw, z powodzeniem znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Istnieje możliwość wprowadzenia i praktycznego wykorzystania tych narzędzi w zakładach górniczych (kopalniach węgla kamiennego). Wprowadzenie systemu klasy CMM w kopalniach węgla kamiennego winno zapewnić ciągłość pracy eksploatowanych maszyn i urządzeń, a tym samym obniżyć koszty, w wyniku wydłużenia czasu pracy tych maszyn i urządzeń.
EN
Computer Maintenance Management systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation as well as management of constant company activity have been successfully applied in various industrial areas. There is a real possibility of introduction and practical application of these tools in mining companies (coal mines). The introduction of CMM system in coal mines should secure the constant activity of the machinery and equipment resulting in reduction of exploitation costs as a results of prolonged working time of these devices.
PL
W niniejszym artykule omówiono środki chemiczne stosowane w podziemnych zakładach górniczych. Przedstawiono podstawowe akty prawne regulujące stosowanie środków chemicznych w polskich kopalniach węgla kamiennego, w szczególności w aspekcie ich bezpiecznego stosowania. Następnie omówiono rodzaje pianek, klejów i ładunków klejowych wykorzystywanych w podziemnych zakładach górniczych. Przedstawiono również zagrożenie pożarowe i wybuchowe wynikające ze stosowania środków chemicznych oraz ich szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki, a także wpływ na pracę czujników metanometrii automatycznej i CO-metrii.
EN
The article presents chemical agents used in underground mining plants. Basic legal acts concerning chemical substances in Polish mining plants, particularly in aspect of its safe use, are discussed. Introduced are different kind of foams, glues and glue loads used in underground mining plants. Fire hazard and explosive hazard arising from use of the chemical agents were also discussed as well as their dangerous influence on health, impact on methane automatic detector and CO detector in hard coal mining plants.
PL
W dobie powszechnej globalizacji zakłady górnicze zmuszane są do ciągłego udoskonalania techniki wydobycia w celu uzyskania optymalnych wskaźników ekonomicznych. Pociąga to za sobą konieczność stosowania w procesie produkcji złożonych technicznie, wysokowydajnych maszyn i urządzeń, których praca jest wzajemnie uzależniona, co powoduje dużą wrażliwość na awarie i przerwy spowodowane przez poszczególne elementy systemu. Rozwój elektroniki, który w znacznej mierze wspomaga nowoczesne procesy produkcji, w pewnych przypadkach może przyczynić się do poważnych problemów zapewnienia ciągłości produkcji.
EN
In the days of a common globalisation, the mines have been forced to improve constantly extraction techniques in order to get optimal economic indexes. Therefore in the process of production it is necessary to use the technically complex, high-efficiency machines and devices whose operation is mutually correlated leading to high susceptibility to breakdowns and down-times caused by individual elements of the systems. The development of electronics, which supports considerably innovative processes of production, may in some cases contribute to serious problems to provide for continuity of production.
PL
Wymagany poziom oświetlenia podziemnych wyrobisk zakładów górniczych określa norma PN-G-02600:1996. Norma ta [1] ustala również zakres i czasokresy kontroli stanu oświetlenia oraz podaje ogólne zasady dokonywania niezbędnych pomiarów. Okazuje się, że w praktyce zasady te bywają niekiedy błędnie rozumiane i nie zawsze przestrzegane. W artykule omówiono niektóre teoretyczne podstawy tych pomiarów, zwłaszcza natężenia oświetlenia, oraz podano kilka praktycznych wskazówek właściwego ich wykonywania w wybranych wyrobiskach lub ich fragmentach.
EN
The demanded level of lighting in underground mine excavations is laid down in the standard PN-G-02600:1996. This standard [1] describes also the scope and frequency of inspection of lighting conditions and general principles of carrying out necessary measurements. It turns out, that in practice these principles are sometimes misunderstood and not always Observed.The article discusses some theoretical bases for these measurements, especially illumination, and it gives a few practical recommendations for their proper execution in selected mine excavations or their fragments.
PL
Niniejsze opracowanie jest skrótem pracy pisemnej kandydata na członka korpusu służby cywilnej pt. Analiza sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia w aspekcie pewności zasilania podstawowych obiektów i urządzeń na przykładzie podziemnych zakładów górniczych Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" S. A. Oraz Kompanii Węglowej S. A.: oddziałów KWK "Knurów", KWK "Knurów", KWK "Sośnica" - "Makoszowy" i KWK "Szczygłowice", w ramach której przeprowadzono analizę przedmiotowych sieci wraz z układem podstawowych obiektów i urządzeń oraz dokonano oceny istniejących systemów elektroenergetycznych w zakresie ich technicznego i organizacyjnego funkcjonowania.
EN
This study is a summary of the thesis written study by the candidate for the civil service corps entitled: Analysis of high and medium voltage power networks in the aspect of guaranteed supply of basic objects and wquipment on the example of underground mining establishments; Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" S. A. and Kompania Węglowa S. A.: branches of KWK "Knurów", KWK "Sośnica", "Makoszowy" and KWK "Szczygłowice", which served as the basis for conducting an analysis of networks at issue together with the system of basic objects and equipment and for assessing the technical and organizational functioning of existing power systems.
PL
Przedstawiono zagrożenia występujące w zakładach górniczych w związku ze stosowaniem środków strzałowych. Podano okoliczności i przyczyny charakterystycznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych związanych ze stosowaniem środków strzałowych. We wnioskach podano działania, które należy podjąć w celu wyeliminowania lub ograniczenia tego zagrożenia.
13
Content available remote Praktyczne aspekty wdrożenia systemu zarządzania w zakładach górniczych
PL
Proces integracji Polski z Unią Europejską wymaga znacznych przekształceń w sferze zarządzania przedsiębiorstwami. Powodzenie tego procesu w dużej mierze zależy od wdrożenia unijnych standardów sprawdzonych w warunkach gospodarki rynkowej. Jednym z nich jest system zarządzania jakością spełniający wymagania norm ISO serii 9000:2000. W Polsce od kilku lat trwa dynamiczny proces wdrażania takich systemów w zakładach górniczych. Wdrażanie systemu zarządzania jest szczególnym wyzwaniem w przemyśle górniczym, gdzie jednym z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania jest podniesienie standardów jakościowych oferowanego węgla. Należy pamiętać, że każda grupa odbiorców ma swoje określone wymagania co do parametrów jakościowych paliwa, w tym węgla. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w zakładzie górniczym przynosi wiele konkretnych korzyści. Przede wszystkim można zaobserwować usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem, polepszenie obiegu dokumentów i nadzoru nad aktami prawnymi. Ponadto system też umożliwia zapewnienie terminowych i stałych dostaw węgla o określonych parametrach.
EN
The process of Poland's integration with the European Union entails many transformations in the sphere of enterprise management. The success of this process depends, to a great extent, on implementing the EU standards verified in the market-oriented economy. One of them is a quality management system meeting the requirements of ISO series 9000:2000 standards. In Poland, for several years, a dynamic process of implementing such systems in mining plants has taken place. Such implementation of the management system is a special challenge in relation to mining plants, where increasing the quality standards of the offered coal is one of the most important problems to be solved. It is to be kept in mind that each group of customers have their own specific requirements in relation to the quality parameters of fuel, including coal. The implementation of the quality management system in the mining plant bring many defined benefits. First of all, one can observe improvements in the decision-taking processes relating to management process, improvement in the circulation of documents and supervision of legal acts. Besides, the system makes it possible to ensure prompt and continual supplies of coal with required parameters.
14
Content available remote Uprawnienia i kwalifikacje w zakresie robót strzałowych
PL
W artykule poruszono tematykę wymagań kwalifikacyjnych osób posługujących się materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego. Problematykę omówiono w odniesieniu do górnictwa oraz pozagórniczych zastosowań tych materiałów. Wskazano na pewne luki i mankamenty występujące w omawianym zakresie w obu tych obszarach zastosowań oraz dokonano porównania między nimi. Wskazano na potrzebę ujednolicenia i wprowadzenia zmian w omawianym zakresie.
EN
This article raises the problem of qualification requirements concerning all using explosive for civil apply. Those issues, were discussed with reference to mining and non mining applications of those explosives. Some gaps and shortcomings, occurring in discussed range, in both areas of applications, have been pointed out. The need of standardization and the introduction of changes in discussed range have been indicated.
PL
Wybuch pyłu węglowego i metanu są największym zagrożeniem dla kopalni. Wejście Polski do Unii Europejskiej niesie konieczność dostosowania prawa polskiego do wymogów UE i wprowadzania takich pojęć jak analiza ryzyka i atmosfera wybuchowa. Autorzy przedstawiają podstawowe wymagania normy EN-1127-2 będącej podstawowym dokumentem UE dotyczącym zagrożenia wybuchowego w kopalniach oraz podają szerszy kontekst prowadzenia oceny ryzyka uwzględniający rolę bezpieczeństwa funkcjonalnego odniesiony do systemów elektrycznych/ elektronicznych i programowalnych elektronicznych związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym.
EN
Explosion of coal dust and methane is one of the biggest threats in mines. Poland's accession to the European Union carries the necessity of adapting Polish law to EU requirements and introducing such terms as risk analysis and explosive atmosphere. The authors present basic requirements of the EN-1127-2 standard, forming the basic EU document on explosive conditions in mines and give a wider context for conducting risk assessment, taking into consideration the role on functional safety with reference to electrical/ electronic and programmable electronic systems connected with explosion-proof safety.
PL
Poniżej przedstawiono historię tworzenia się systemu automatyki kombajnów ścianowych i chodnikowych, zastosowanie środków technicznych do sterowania i automatyzacji obudów zmechanizowanych, jak również omówiono systemy monitorowania i sterowania pompowni głębinowych uwzględniając dyspozytornię zakładu odwadniania kopalń. Ponadto odwołano się do stosowanych układów monitorowania pracy kompleksów ścianowych i przedstawiono trendy kształtujące się w górnictwie z wykorzystaniem nowoopracowanego systemu sterowania i diagnostyki kombajnu ścianowego.
EN
The article below presents the history of creating systems for automation of shearers and heading machines, applying technical means for control and automization of powered supports and discusses systems for monitoring and control of deep water-drainage installations, including the central control room of Mines Drainage Station. Further, the paper refers to actually used systems for monitoring work of longwall complex equipment and shows trends appearing in mining industry with use of the new-elaborated system for control and diagnostics of a shearer.
17
Content available remote Aspekty prawne stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych
PL
Przedstawiono aspekty prawne stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych na stan prawny 17 maja 2005 r., który pozostał niezmieniony w chwili oddawania artykułu do druku.
EN
Legal aspects of use of the machines and devices in the mining plants from the 17th of May 2005, which were not changed at the moment of preparation of the paper, were presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono ocenę stanu zagrożeń biologicznymi czynnikami środowiska pracy w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Jedna z chorób zawodowych odkleszczowych, której przypadki zanotowano ostatnio w górnictwie jest borelioza. Artykuł zawiera opis mechanizmu powstawania i rozwoju tej choroby, jej objawy kliniczne oraz warunki szerzenia się. Przedstawiono ponadto zalecane działania profilaktyczne i zapobiegawcze.
EN
In the article presented is an assessment of the level of hazard that biological factors present to the mining work environment with a particular taking into account the diseases infected by ticks. One of the occupational tick-carried diseases, some instances being recently noted in the mining sector, is the disease of bereliosis. The article contains a description of the mechanism of initiation and development of the disease, its clinical symptoms and the conditions of its raging. Besides, presented are the recommended preventive measures.
19
Content available remote Budowa systemów geoinformacyjnych w zakładach górniczych
PL
Przedstawiono strukturę, etapy oraz problematykę wdrożeń systemów geoinformacyjnych dla zakładu górniczego na przykładzie systemu ewidencji nieruchomości KWB Turów. Podstawą tych systemów są zintegrowane bazy danych, których organizacja ma zapewnić kontrolowany dostęp i wymianę informacji wewnątrz zakładu, jak również potrzebę synchronizacji z administracją samorządową.
EN
The structure, stages and issues of the implementation of geoinformation systems at mining institutions are presented on the example of Open Mine Turow cadaster system. The basis of the systems is an integrated database. Creation of the database is to provide a control access and an information exchange within the enterprise as well as synchronization with the municipal administration.
PL
W artykule przedstawiono stan urządzeń łączności dyspozytorskiej eksploatowanych w zakładach górniczych. Dokonano również próby analizy stosowanych rozwiązań w zakresie zgodności z obowiązującymi obecnie przepisami. Łączność dyspozytorska jest podstawą sprawnego kierowania procesem technologicznym każdego zakładu górniczego.
EN
The article presents the state of dispatcher.s communication equipment in operation at mining plants. The systems in use have been analysed on their conformity with the rules in force. The dispatcher's communication makes the basis for efficient management of production process of all mining plants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.