Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 647

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
1
Content available remote Wprowadzanie biogazu (biometanu) do sieci gazowej - szanse i zagrożenia
PL
Biogaz może mieć wpływ na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego, a tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. W artykule omówiono techniczne bariery związane z wprowadzaniem biometanu (biogazu) do dystrybucyjnej lub przesyłowej sieci gazowej. Ze względu na to, że struktura polskiego systemu gazowniczego w znacznym stopniu różni się od systemów zachodnioeuropejskich, możliwości wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej biometanu produkowanego w biogazowniach wydają się ograniczone. Czynnikiem decydującym o zastosowaniu biogazu w gazownictwie będą względy ekonomiczne, a więc cena biogazu po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z jego utylizacją i doprowadzeniem do sieci dystrybucyjnej.
EN
Biogas may have an impact on the diversification of natural gas supplies, and thus contribute to the improvement of the country’s energy security. The article discusses the technical barriers related to the introduction of biomethane (biogas) to the gas distribution or transmission network. Due to the fact that the structure of the Polish gas system largely differs from Western European systems, the possibilities of introducing biomethane produced in biogas plants into the distribution network seem to be limited. The decisive factor for the use of biogas in the gas industry will be economic considerations, i.e. the price of biogas taking into account all costs related to its disposal and bringing it to the distribution network.
PL
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ostatnia aukcja OZE ma odbyć się właśnie w 2021 r. Początek tego roku to dobry moment, aby zastanowić się jak będą wyglądały tegoroczne aukcje OZE oraz jaką strategię przygotować. W 2021 r. szykuje się kolejna duża aukcja dla fotowoltaiki oraz aukcje dla instalacji wiatrowych, biogazu i biomasy. Niewątpliwie najciekawszą z aukcji może być ta przeznaczona dla instalacji hybrydowych.
EN
This study was aimed at studying the potential of biogas (methane) production from vinasse wastewater in real full-scale application using a two-stage sequencing Up-flow High Rate Anaerobic Reactor (UHRAR), with effluent recirculation and substrate modification. A batch experiment was initially conducted prior to the full-scale application experiment. The batch experiment was done with experimental condition variable: undiluted sample (pH 6) and diluted samples (pH: 5; 6 and 7), while pH and methane production were observed for 50 days. Full-scale application was carried out in two-stage UHRAR reactors with volume 60 m3, HRT 40 d and OLR 60.1–104 kg COD/m3•d. The observation lasted for 32 d. The result from the batch experiment showed that the diluted samples achieved higher COD degradation and methane generation than the undiluted sample. The optimum condition occurred at pH 7, with theoretical methane yield of 7.5–10.64 L CH4 per kg COD. In turn, in full scale application, at day 32, COD removal was 71% (69.1 kg COD/d removed), with methane production was 36.72 m3 CH4/d. Methane production per COD removed was 0.53 m3 CH4/kg COD•d. Substrate modification and effluent recirculation could improve the substrate biodegradability, maintain microbial diversity and enrich nutrients in the reactor.
PL
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w zakresie odnawialnych źródeł energii jest wytwarzanie biogazu. Fermentacja beztlenowa jest procesem biochemicznym, zachodzącym w warunkach beztlenowych, a substratem do produkcji biogazu mogą być odpady organiczne pochodzenia rolno-spożywczego lub komunalnego (np. osady ściekowe). Właściwie zagospodarowany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej lub paliw transportowych. W pracy przedstawiono wybrane aspekty produkcji i wykorzystania biogazu.
EN
One of the most attractive methods of renewable energy is the production of biogas. Anaerobic digestion is a biochemical process taking place in anaerobic conditions, and the substrate for biogas production may be organic waste of agri-food or municipal origin (e.g. sewage sludge). Properly managed biogas is used to produce of thermal and electric energy or transport fuels. The paper presents selected aspects of production and use of biogas.
EN
The paper presents and discusses the 6-year effects of the operation of a biogas-fired cogeneration system which operates at the Rybnik Orzepowice sewage treatment plant. The qualitative composition of biogas, average daily amount of biogas produced, total demand of the sewage treatment plant for electricity and the amount of electricity obtained from biogas were presented. Regarding the average daily biogas production for the years 2013–2018, it can be stated that it remains at the level of 2,809 m3/d (±33%). The average daily total electricity consumption for 2013-2018 remains at 8,846 kWh/d (-13.8%; +20.6%). The average daily amount of electricity produced from biogas for the years 2013-2018 remains at the level of 3,892 kWh/d (-38.7%; +10.1%). Electricity generated from biogas allows us to cover the demand of the treatment plant at 44% (minimum 39%, maximum 50%). In the analysed period, biogas consumption by individual facilities was: cogeneration unit approx. 65%, boilers: 10%, flare: 25%. Based on the operational data, it was calculated that: the unit indicator for biogas extraction from sewage, on average is 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), the unit indicator for biogas extraction in relation to for COD load an average of 0.22 m3of biogas/kg COD (min. 0.09 m3of biogas/kg COD, max. 0.47 m3of biogas/kg COD), the unit ratio of biogas extraction in relation to the BZT5 load was on average 0.61 m3biogas/kg BZT5 (min. 0.28 m3biogas/kg BZT5, max. 1.20 m3biogas/kg BZT5).
PL
W artykule przedstawiono i omówiono 6-cio letnie efekty pracy układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem, który pracuje w Oczyszczalni Ścieków Rybnik Orzepowice. Zaprezentowano skład jakościowy biogazu, średniodobową ilość wytwarzanego biogazu, całkowite zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną oraz ilość energii elektrycznej uzyskiwanej z biogazu. Średniodobowa produkcji biogazu, za lata 2013-2018 można stwierdzić, że utrzymuje się ona na poziomie 2,809 m3/d (±33%). Średniodobowe całkowite zużycie energii elektrycznej za lata 2013–2018, utrzymuje się on poziomie 8,846 kWh/d (-13,8%; +20,6%). Średniodobowa ilość produkowanej energii, energii elektrycznej z biogazu za lata 2013–2018 utrzymuje się on poziomie 3,892 kWh/d (-38,7%; +10,1%). Energia elektryczna wytwarzana z biogazu pozwala na pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na poziomie 44% (minimalnie 39%, maksymalnie 50%). W analizowanym okresie zużycie biogazu przez poszczególne obiekty wynosiło: jednostka kogeneracyjna ok. 65%, kotły: 10%, pochodnia: 25%. Na podstawie danych eksploatacyjnych obliczono, że: jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu ze ścieków, średnio wynosi 0,1584 mn3/m3 (min. 0,0937 mn3/m3, max.: 0,2291 mn3/m3), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku ChZT średnio wynosił 0,22 m3 biogazu/kg ChZT (min. 0,09 m3 biogazu/kg ChZT, max. 0,47 m3 biogazu/kg ChZT), jednostkowy wskaźnik pozyskania biogazu w odniesieniu do ładunku BZT5 średnio wynosił 0,61 m3 biogazu/kg BZT5 (min. 0,28 m3 biogazu/kg BZT5 w, max. 1,20 m3 biogazu/kg BZT5).
PL
Zbadano parametry gnojowicy świńskiej w dostępnym gospodarstwie rolnym i ich wpływ na uzysk biogazu i procentową zawartość metanu w biogazie. Wykazano, że zawartość suchej masy w gnojowicy wahała się w stosunkowo szerokich granicach 1,2–11,9% z medianą 3,0%, a pomimo to w trakcie monitorowania procesu uzyskano biogaz zawierający ok. 70% metanu. Wyniki otrzymano w trakcie badań i biotechnologicznego monitoringu doświadczalnej biogazowni rolniczej zasilanej gnojowicą. Czas przetrzymania gnojowicy w reaktorze o pojemności roboczej 27 m³ wynosił 9 dni. W reaktorze zastosowano innowacyjny systemem mieszania masy fermentacyjnej za pomocą pompy hybrydowej.
EN
Pig slurry from the available farm was subjected to CH4 fermentation in a reactor with a working capacity of 27 m³ for 9 days. Effect of the content of dry matter and dry org. matter in pig slurry on yield and CH₄ concn. in biogas were detd. The biogas contg. approx. 70% CH₄ was obtained with the efficiency of 34–38 m³/t of slurry.
PL
W artykule przedstawiono punkt widzenia autorów dotyczący niewykorzystanej szansy i możliwości wytwarzania i wykorzystania biogazu w Polsce. Podkreślono konieczność zastosowania organicznej frakcji odpadów komunalnych, jak również innych odpadów, jako substratów do produkcji biogazu. Zwrócono uwagę na istnienie biogazu jako magazynu energii i stabilizatora sieci energetycznej. Uwypuklono niepowtarzalną szansę dla rozwoju ochrony środowiska naturalnego jak również niektórych gałęzi przemysłu. Przedstawiono sposoby oczyszczania i wzbogacania biogazu.
EN
The article presents the authors' point of view regarding the unused opportunity and possibilities of biogas production and use in Poland. The need to use the organic fraction of municipal solid waste as well as other waste as substrates for biogas production was emphasized. Attention was paid to the existence of biogas as an energy storage and stabilizer of the power grid. A unique opportunity for the development of environmental protection as well as some industries was highlighted. Biogas puri)- cation and enrichment methods were presented.
8
Content available remote Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych jako źródła energii elektrycznej
PL
W pracy omówiono możliwości wykorzystania biogazu powstającego z komunalnych osadów ścieków w procesie fermentacji mezofilowej w Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej. W 2017 roku do WKF skierowano 18 308 m3 osadów ściekowych, a w 2018 – 23517 m3, co spowodowało skierowanie do kogeneratora w 2018 roku o 21955m3 biogazu więcej niż w roku 2017. W pracy dokonano analizy efektywności ekonomicznej wykorzystania osadów ściekowych w latach 2017 i 2018, która wyniosła odpowiednio 29,3 oraz 31,7%. Przedstawione rozwiązanie zagospodarowania komunalnych osadów pozwalają na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia oddziaływania oczyszczalni ścieków komunalnych na środowisko.
EN
This work referred to the possibilities of using biogas from municipal sewage sludge in the mesophilic fermentation process at the Sewage Treatment Plant in Wola Further. In 2017, 18,308 m3 of sewage sludge was sent to the WKF, and in 2018 – 23517 m3, resulting in a referral to the cogenerator in 2018 for 21955m3 more biogas than in 2017. The work analyzed the economic efficiency of sewage sludge use in 2017 and 2018, which was 29.3% and 31.7% respectively. The presented solution for the management of municipal settlements allows achieving economic benefits while contributing to a reduction in the environmental impact.
PL
Jedną z przyczyn zmian klimatycznych są duże emisje spalin z elektrociepłowni i wielu palenisk domowych. W celu zmniejszenia tych emisji wprowadza się stopniowe przechodzenie na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE). W Polsce według danych GUS w 2018 roku, udział energii ze źródeł odnawialnych stanowił 11,16% energii brutto. Aktualnie jest wiele możliwych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej. W artykule przedstawiono możliwości pozyskiwania energii z substratów pochodzenia rolniczego. Jedną z metod jest produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych. Do produkcji biogazu w większości biogazowni rolniczych wykorzystywana jest kiszonka z kukurydzy, gnojowica, a także inne odpady organiczne z rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego. W województwie podlaskim aktualnie jest zarejestrowanych 9 biogazowni produkujących około 9,5 mln m3 biogazu, pozwalającego na wyprodukowanie 7,695 MWe. Substratami w tych biogazowniach są głównie kukurydza i odpady rolnicze (gnojowica). Wskazano na pozytywne efekty uprawy roślin na cele energetyczne, a także wpływ monokulturowych wieloletnich upraw na stabilność ekologiczną agrocenoz.
EN
One of the causes of climate change is high exhaust emissions from combined heat and power plants and many case furnaces. In order to release these verbal energy sources, gradually switch to the production of electricity from renewable sources (RES). Hence, there are many sources of renewable energy. The article presents the possibility of obtaining energy from agricultural substrates. One of the methods is the production of biogas in the methane fermentation process in agricultural biogas plants. For the production of biogas in agricultural biogas plants in agricultural biogas is maize silage, slurry, and other waste from agriculture and agri-food processing. 9 biogas plants are registered in the Podlaskie Voivodship, producing about 9.5 million m3 of biogas, allowing for the production of 7.695 MWe. The substrates in these biogas plants are mainly maize and agricultural waste (slurry). The positive effects of cultivating plants for energy purposes, as well as the impact of monoculture perennial crops on the agricultural cultivation of agrocenoses were indicated.
PL
W ostatnich latach efektywność energetyczna w branży wodno-ściekowej zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, ponieważ oczyszczalnie ścieków odpowiedzialne są za blisko 35% zużycia energii ze wszystkich obiektów komunalnych [1]. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiorników zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi wymusza stosowanie efektywnych technologii usuwania zanieczyszczeń i procesów przeróbki osadów ściekowych.
PL
Jednym ze współczesnych problemów społeczeństw rozwiniętych jest generowanie coraz większej ilości odpadów. Odpady te pochodzącą zarówno z gospodarstw domowych, jak też z rolnictwa oraz z różnych gałęzi przemysłu. Znaczną część spośród ogółu odpadów stanowią odpady pochodzenia biologicznego, nadające się do powtórnego wykorzystania. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów o takim statusie może być ich wykorzystanie w procesach fermentacji metanowej, w wyniku której powstaje gaz o wysokiej zawartości metanu. W rezultacie oczyszczenia biogazu otrzymuje się biometan, który może mieć zastosowanie jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, ciepła, ale także może być wykorzystany jako paliwo transportowe. W przypadku zastosowania w transporcie i ze względu na biologiczne pochodzenie surowca otwiera to możliwość zaliczenia metanu z biogazu na poczet realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Konieczne jest w tym celu spełnienie szeregu wymagań. Poza wymaganiami jakościowymi, które dotyczą finalnego produktu, należy spełnić wymagania w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw. Te z kolei mają związek ze wszystkimi etapami cyklu życia biopaliwa. Szereg tych wymagań dotyczy pochodzenia surowców, z których otrzymano biopaliwo, oraz wymogów w zakresie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych liczonej w cyklu życia. W ramach niniejszej pracy przeanalizowano proces produkcji biometanu pod kątem emisji gazów cieplarnianych (GHG), uwzględniając wszystkie etapy, począwszy od uprawy / zbiórki surowców aż po wytworzenie gotowego produktu (biopaliwa CNG). Dla porównania przyjęto dwa modele, tj. wykorzystanie w biogazowni surowca odpadowego (obornik) i zastosowanie surowca pełnowartościowego (kukurydza). Stosując się do metodyki obliczeń podanej w dyrektywie 2009/28/WE, obliczono poziomy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla obu surowców. Dodatkowo dla każdego z surowców przeprowadzono dwuwariantową kalkulację zakładającą różne sposoby postępowania z pofermentem. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano kluczowe czynniki mające wpływ na poziom emisyjności procesu produkcji biometanu.
EN
One of the contemporary problems of developed societies is the generation of more and more waste. This waste comes from households but also from agriculture and from various industries. A significant part of the total waste is biological waste, which can be reused. One way to manage waste with this status can be to use it in methane fermentation processes that produces high methane gas. As a result of biogas purification, biomethane is obtained, which can be used as a raw material for the production of electricity and heat, but it also can be used as transport fuel. In the case of use in transport and due to the biological origin of the raw material, this opens the possibility of including methane from biogas in the implementation of National Indicative Targets. To this end, it is necessary to meet a number of requirements. In addition to the quality requirements that apply to the final product, the requirements for sustainable biofuel production should be met. These, in turn, apply to all stages of the biofuel life cycle. a large proportion of these requirements relates to the origin of the raw materials from which the biofuel was obtained and the life cycle requirements for the minimum threshold for reducing greenhouse gas emissions. As part of this study, the biomethane production process was analyzed for GHG emissions, taking into account all stages, from growing/collecting raw materials to producing the finished product (CNG biofuels). For comparison, two models were adopted, i.e. the use of waste raw material (slurry) in a biogas plant or the use of wholesome raw material (maize). By applying the calculation methodology given in Directive 2009/28/EC, the levels of greenhouse gas emission savings for both raw materials were calculated. In addition, a bi-variant calculation was carried out for each raw material, assuming different digestate storage methods. Based on the results obtained, key factors affecting the level of emissivity of the biomethane production process were identified.
12
Content available Applications of sustainable biogas
EN
In the article, a short review of possible biogas applications is presented. It is shown that biogas/biomethane can be used in many different ways. In particular, the following applications of biomethane are discussed: (1) as a transport fuel, (2) as a perspective heating fuel for the biofuel industry, (3) as feedstock to produce conventional motor fuels, and (4) as a valuable raw material for other branches of industry. For each use, the requirements and advantages of biogas/biomethane sustainability are discussed. In cases where biomethane is used as a transport fuel or as feedstock for the production of conventional motor fuels, meeting sustainability criteria and certification is legally required. In the other cases, a recipient’s standards may be stricter than legal requirements in terms of sustainability, for example when biomethane is used as a heating fuel at a biofuel production plant in order to reduce greenhouse gas (GHG) emissions in the processing stage. Increasing the possibility of feeding biomethane into the natural gas grid would allow for the provision of bio-feedstock to other industries that use methane as a raw material, and would make the production of other goods more eco-friendly. In the article, different models of integrating biogas plants with the biofuel and fuel industries are presented. Due to the fact that sustainability aspects are vital from the certification point of view, these aspects are also discussed. In Poland, biogas plants currently operate mainly to produce electricity, but some entities deliver both heat and electricity (in the cogeneration case). In order to make biomethane a more common raw material or heating fuel, there is a need to feed it into the natural gas grid. This article briefly discusses the challenges that the biogas industry has to overcome in order to allow this material to become more widely used.
PL
W artykule przedstawiono krótki przegląd możliwych zastosowań biogazu. Pokazano, że biogaz/biometan może być wykorzystany na wiele różnych sposobów. W szczególności przedyskutowano następujące zastosowania: biometan jako paliwo transportowe, biometan jako perspektywiczne paliwo kotłowe w przemyśle biopaliwowym, biometan jako surowiec do produkcji konwencjonalnych paliw silnikowych, biometan jako wartościowy surowiec w innych gałęziach przemysłu. Dla każdej z wymienionych ścieżek przedyskutowano potrzeby i zalety udowodnienia spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. W przypadku wykorzystania biometanu jako paliwa transportowego lub jako surowca do produkcji konwencjonalnych paliw silnikowych prawnie wymagane jest spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i certyfikacja. W innych przypadkach oczekiwania odbiorcy w zakresie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju mogą być wyższe niż wymagania prawne, np. jeśli biometan jest wykorzystywany jako paliwo kotłowe w celu obniżenia emisji GHG dla procesu przetwarzania w zakładzie produkującym biopaliwo. Zwiększenie możliwości zatłaczania biometanu do sieci gazu ziemnego pozwala na zapewnienie biosurowca dla innych gałęzi przemysłu wykorzystujących metan i tym samym powoduje, że produkcja innych dóbr jest bardziej przyjazna dla środowiska. W artykule przedstawiono różne modele integracji biogazowni z przemysłem paliwowym i biopaliwowym. Aspekty związane z kryteriami zrównoważonego rozwoju są zasadnicze z punktu widzenia certyfikacji, dlatego również zostały przedyskutowane w artykule. Obecnie w Polsce zakłady produkujące biogaz pracują głównie na rzecz produkcji energii elektrycznej, ale niektóre podmioty dostarczają i ciepło, i energię elektryczną (w przypadku kogeneracji). Aby biometan stał się bardziej powszechnym surowcem lub paliwem kotłowym, konieczne jest wprowadzenie go do sieci gazu ziemnego. W artykule pokrótce wspomniano również o wyzwaniach, z którymi musi zmierzyć się przemysł biogazowy, aby ten produkt stał się szeroko wykorzystywany.
13
EN
The amendment to the Polish Renewable Energy Act creates great opportunities for the development of the biogas market in Poland. Years of experience in biogas production in Western Europe and the development of biogas installations in Poland indicate the requirement to look for alternative substrates to those produced from dedicated crop production (mainly maize silage). Feasible solutions include the use of biodegradable waste from agriculture or industry as well as municipal landfill sites. The usage of these substrates in the methane fermentation process offers low cost, high biogas production and the safe management of biowaste. The arguments for using them in biogas installations are persuasive. This article presents new approaches of biogas plant installation solutions which allows for the effective fermentation of biowaste from animal and vegetable production, from the agro-food industry and from municipal waste.
14
Content available Monitoring and Biochemical Treatment of Wastewater
EN
The present paper provides the methodology for the environmental monitoring of natural and engineering wastewater systems, which involves the determination of the dichotomous fractal structure of the measuring network, the boundaries of the range and the density of pollution on the Peano and Koch curves, based on the data of the measuring network and the corresponding interpolation and smoothing algorithms, as well as determination of the dynamics of the pollution range using the Bayesian theorem. On the basis of the theory of fractals and the theory of sets, the developed algorithms for monitoring allow determining the structure of the measuring network taking into account the features of the controlled range and the sets of fractal isolines of any configuration with a given accuracy of reflection, which allows predicting the change in the composition of the effluent that comes to the reservoirs from the landscapes and improving the functioning of the equipment and environmental safety of water in general. The established dependence of biogas productivity on the different methods for destruction of the active sludge microorganisms allows determining that the maximum output of biogas occurs when applying the chemical destruction of part of the sludge.
EN
Sodium benzoate has been used a food preservative worldwide. The effect of sodium benzoate as a preservative in the wastewater treatment was examined from the biogas formation viewpoint. The research was conducted in batch mode reactor systems employing various ratios of activated sludge and solution of sodium benzoate volume. The MLSS of activated sludge used was 12 g/L, while the volume ratios of activated sludge and sodium benzoate ranged from 0 to 100%. The concentrations of sodium benzoate used were 50, 100, and 200 mg/L. The biogas samples were measured every two days for 60 days. The results showed that the volume ratio of activated sludge and sodium benzoate of 60% and 40% was a turning point where the existence of sodium benzoate influenced the formation of biogas. There were significant reductions of biogas formation from 200.6 mL to 66.6 mL, 159.8 mL to 66.0 mL and 130.2 mL to 54.0 mL for the initial SB concentrations of 50, 100, and 200 mg/L. The kinetic parameters of the Modified Gompertz equation exhibited the greatest degree of confidence equal to 95%.
EN
By analyzing the resources of the economic infrastructure (distilleries, diaries, fruit and vegetable processing and meat processing factories) of the Biała Podlaska County, the possibilities of the biomass obtaining and creating the biogas plants basing on the agri-food industry waste were estimated. The stocking of animals was the basis for the assessment of manure and slurry resources that can be subjected to the methane fermentation process. On the basis of the data concerning the surface of the wastelands, located on the Biała Podlaska County territory, the possibilities of the biomass from special crops were specified. In the Biała Podlaska County, it was established that there are possibilities for obtaining the biomass for the biogas production: from livestock production (1 475 272 GJ/year), maize cropping in marginal lands (172 875 GJ/year) and wastes and by-products from food industry (51 081 GJ/year). The estimated potential of biogas allows for the construction of several agricultural biogas plants with a capacity of 1 MWe each, often built in Poland. The usage of the identified resources enabling the improvement of the energetic safety and also can contribute to the sustainable development of rural areas and agriculture.
PL
Zwiększające się wymagania oczyszczania ścieków oraz rozwój systemów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych powodują znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Alternatywnym sposobem na pozyskiwanie taniej energii jest wykorzystywanie biogazu wytworzonego w procesie fermentacji z osadów ściekowych. W pracy przedstawiono analizę gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu w aspekcie uzyskiwania biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Układ biogazowo-energetyczny w rozpatrywanym okresie funkcjonował prawidłowo. W dwóch agregatach prądotwórczych wyprodukowano z biogazu łącznie 7,26 GWh energii elektrycznej, co pozwoliło na pokrycie blisko 35% zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
Increasing requirements of wastewater treatments and the development of wastewater treatment and sewage sludge systems cause a significant increase in the demand for electricity and heat. An alternative way to obtain cheap energy is to use biogas produced in the anaerobic digestion process from sewage sludge. The paper presents an analysis of sewage sludge and biogas-energy management at the wastewater treatment plant in Opole in the aspect of obtaining biogas and its use for electricity production. The biogas-energy system was functioning properly in 2017–2019. A total of 7.26 GWh of electricity was produced from biogas in two power generators, which allowed to cover nearly 35% of the demand for electricity.
PL
Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku po kilkunastu latach budowy została uruchomiona w roku 1994. Została zaprojektowana na obszarze 50 ha, jako obiekt z konwencjonalną technologią oczyszczania, a w pierwszym folderze opisującym efekty pracy zapisano „wielkości redukcji zanieczyszczeń spełniają założenia projektowe i wynoszą: dla BZT5 - 97%, zawiesiny ogólnej - 93%, fosforu - 63%, ChZT - 86%. Dziś wielkości tych parametrów wydają się niskie i wyróżnia się brak wymagań w stosunku do związków azotu, ale w tamtym okresie i przy ówczesnej technologii, wielkości te były wyzwaniem rzuconym eksploatacji.
EN
The biogas produced in municipal wastewater-treatment plants (WWTP) should be cleaned before it can be used as a fuel in internal combustion engines. Efficient running of such engines is possible only subject to using high quality biogas and lubricating oil. Otherwise, biogas impurities in course of complex chemical reactions may form deposits on various engine parts as well as seriously contaminate the lubricating oil. In this paper, mineral deposits containing high concentration of bismuth, silicon, sulphur, calcium and zinc are studied. Silicon deposits demonstrating strong friction properties are formed during combustion of volatile silica compounds. As these deposits build up, abrasion problems, ignition failure and even engine failure result. The bismuth containing deposits comes from bearings degradation, zinc and calcium were derived from the additives present in commercially available lubricating oil, while lead, aluminium, copper, nickel, iron and chromium were introduced by engine wear phenomena. The highest bismuth content was located at the engine cylinder heads and the lowest at the exhaust elements, whereas highest calcium content was registered on the pistons. Silicon containing deposits are highest in the exhaust and lowest at the engine head. Zinc deposits are highest at the piston.
EN
The paper presents new non-ionic deep eutectic solvent (DES) composed of natural and non-toxic components i.e. guaiacol, camphor and levulinic acid in 1:1:3 molar ratio as a promising absorbent for removal of selected volatile organic compounds (VOCs) including dichloromethane, toluene, hexamethyldisiloxane and propionaldehyde from model biogas. The affinity of DES for VOCs was determined as vapour-liquid coefficients and the results were compared with several well-known DESs based on quaternary ammonium salt as well as n-hexadecane and water. For new DES, the absorption process was carried out under dynamic conditions. The results indicate that non-ionic DES has high affinity and capacity for VOCs being comparable to n-hexadecane. In addition, absorbed VOCs could be easily desorbed from DES using activated carbon and absorbent could be re-use minimum five times without significant loss of absorption capacity.
PL
W pracy przedstawiono nową niejonową ciecz eutektyczną (DES) złożoną z naturalnych i nietoksycznych składników tj. gwajakol, kamfora i kwas lewulinowy w stosunku molowym 1:1:3, jako obiecujący absorbent do usuwania wybranych lotnych związków organicznych w tym dichlorometanu, toluenu, heksametylodisiloksanu oraz aldehydu propionowego. W celu określenia powinowactwa DES do LZO, wyznaczono współczynniki podziału ciecz–para. Uzyskane wyniki porównano z popularnymi DES zawierającymi w strukturze czwartorzędową sól amoniową, a także z n-heksadekanem oraz wodą. Dla nowej DES, proces absorpcji przeprowadzono również w warunkach dynamicznych. Wyniki wykazały, że nowa niejonowa DES charakteryzuje się dużym powinowactwem do wybranych LZO oraz dużą pojemnością sorpcyjną, a parametry te są porównywalne do n-heksadekanu. Dodatkowo, zaabsorbowane LZO mogą być łatwo desorbowane przy użyciu węgla aktywnego. Dzięki temu, absorbent w postaci DES może być użyty minimum pięć razy bez znaczącego zmniejszenia pojemności sorpcyjnej
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.