Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from the thermal-shrinkage effects does not exceed the limit value. The Eurocode provisions were enriched with addendums derived from the German national annex. Three levels of accuracy of the analysis were defined - the higher the level applied, the more significant reduction in the amount of reinforcement required can be achieved. A methodology of determining the minimum reinforcement for crack width control on the example of a RC retaining wall is presented. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
W żelbetowych elementach które nie mogą się swobodnie odkształcać, takich jak ściany na fundamentach i niektóre płyty, na skutek odpływu ciepła hydratacji i skurczu betonu mogą powstać poważne zarysowania. W artykule zwięźle omówiono związany z tymi zjawiskami mechanizm pojawiania się własnych i wymuszonych naprężeń rozciągających. Zdefiniowano dwa krytyczne terminy. W terminie 1, kilka dni po ułożeniu betonu, największe znaczenie mają naprężenia wywołane odpływem ciepła hydratacji. W drugim terminie, który może wystąpić po kilku miesiącach, a nawet latach, podstawową rolę odgrywają naprężenia wymuszone wywołane skurczem betonu. Do obliczenia zbrojenia potrzebnego ze względu na naprężenia Termiczno-Skurczowe (TS) stosuje się przepisy o minimalnym zbrojeniu ze względu na zarysowanie (mincr). W artykule zaproponowano ulepszoną metodę sprawdzania stanu granicznego zarysowania, polegającą na tym, że przepisy Eurokodu 2 wzbogaca się o uzupełnienia pochodzące z niemieckiego załącznika krajowego. Nie stosuje się uproszczeń (niezbyt zresztą trafnych), polegających na stosowaniu tablic zawartych w Eurokodzie. Projektowanie mincr polega na bezpośrednim obliczaniu szerokości rys powstałych pod wpływem obciążeń rysujących (lub na podstawie uzupełnienia niemieckiego, mniejszych od rysujących) i porównywanie ich z wartością dopuszczalną. Zbrojenie, dla którego szerokość rys jest równa granicznej jest z definicji minimalnym zbrojeniem ze względu na zarysowanie. Zdefiniowano trzy poziomy analizy. Poziom 0, w którym obliczenie polega na stosowaniu zgodnych z literą normy (ewentualnie z uzupełnieniami niemieckimi) bardzo prostych obliczeń. Na tym poziomie minimalne zbrojenie nie zależy od kształtu i schematu statycznego elementu i warunków cieplno-wilgotnościowych. Naprężeń TS nie oblicza się. Na poziomie 1 do wyznaczenia naprężeń TS stosuje się proste sposoby oraz MES przy założeniu liniowej sprężystości, co pozwala na zastosowanie powszechnie dostępnych programów komputerowych. Wyniki obliczeń zależą od licznych danych reprezentujących warunki dojrzewania elementu. Metody poziomu 3, które nie są przedmiotem tego artykułu, polegają na stosowaniu zaawansowanych modeli mechanicznych uwzględniających zagadnienia nieliniowe, w szczególności spadek sztywności betonu po zarysowaniu. W artykule umieszczono przykład obliczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w ścianie oporowej oraz przedyskutowano inne przypadki.
PL
Zaproponowana metoda obliczania minimalnego zbrojenia polega na bezpośrednim sprawdzaniu przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, czy założone zbrojenie zapewnia ograniczenie szerokości rys, które mogą powstać pod wpływem sił rysujących. Określono trzy poziomy dokładności analizy, a przepisy Eurokodu 2 wzbogacono o uzupełnienia z krajowego załącznika niemieckiego.
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from cracking forces does not exceed the limit value. Three levels of accuracy of the analysis were defined and the Eurocode 2 provisions were enriched with supplements derived from the German national annex.
PL
Przedstawiono przykład wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w żelbetowej ścianie oporowej połączonej ze sztywnym fundamentem. Wykonując obliczenia na różnych poziomach dokładności, można uzyskać znaczne zmniejszenie ilości potrzebnego zbrojenia. W analizie uwzględniono wpływ naprężeń własnych i wymuszonych powstałych od odpływu ciepła hydratacji oraz od skurczu betonu.
EN
A design example of determining the minimum reinforcement for crack width control in a RC retaining wall built on a rigid foundation is presented. Calculations based on three levels of accuracy allows for a significant reduction in the amount of reinforcement required. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
Metoda poszerzonego rdzenia przekroju służy do kontroli zarysowania w elementach żelbetowych poddanych ściskaniu z niewielkim mimośrodem. Wyprowadzono wzory dotyczące przekroju prostokątnego, sporządzono wykresy umożliwiające proste sprawdzanie stanu granicznego zarysowania przekrojów prostokątnych i kołowych oraz zamieszczono przykład obliczeń. Metodę tę można zastosować do sprawdzania szerokości rys niezależnie od ilości zbrojenia. Wynik obarczony jest niewielkim błędem na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The extended core method is used for checking the crack width in reinforced concrete members subjected to eccentric compression. Formulas for rectangular cross section are derived. Design charts for both rectangular and circular cross sections as well as a design example are presented. This method can be applied to check the width of cracks with the conservative results regardless of the amount of reinforcement.
PL
Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy przenikanie innowacji jest symetryczne, czy niesymetryczne, tzn. czy zależy ono od łącznego zasobu innowacji, czy też raczej przebiega od liderów innowacyjności do imitatorów. W pracy dokonano przeglądu literatury poświęconej modelowaniu przenikania, zarówno prac teoretycznych, jak i empirycznych, aby stwierdzić, że choć w literaturze przeważa pogląd, że przenikanie jest symetryczne, to istnieją istotne przesłanki wskazujące na jego asymetryczną naturę.
EN
The aim of this paper is to answer the question whether the innovation spillover is symmetric or asymmetric, i.e. whether it depends on the total pool of innovation, or rather it leaks from innovation leaders to imitators. The paper is a review of the literature on spillover modeling, both theoretical work and empirical, to conclude that although in the literature prevailing view is that spillover is symmetric, there are significant reasons to pay more attention to its asymmetric nature.
PL
Obliczając zbrojenie elementów prawie osiowo ściskanych według normy PN-EN 1992-1-1, można otrzymać osobliwe wyniki. W przykładzie rozpatrzonym w artykule otrzymuje się dwa pola przekroju zbrojenia, przy których nośność przekroju jest w pełni wykorzystana. Wyniki te są sprzeczne z podstawowym paradygmatem projektowania, gdyż z obliczeń wynika, że w pewnym przedziale powiększanie pola przekroju zbrojenia powoduje zmniejszenie nośności granicznej.
EN
Designing the reinforced concrete compression members with small bi-axial eccentricities according to Eurocode 2 authors came across some singularities in solutions of the problem. An example for which two different areas of the reinforcement fully utilize the ULS requirements is presented what contradicts the basic paradigm of design. As it is shown the simplifications assumed in [1], especially in the nominal curvature method, are the cause of singular results.
PL
Rozpatrzono zagadnienie minimum zbrojenia w rozciąganej płycie żelbetowej będącej częścią podatnego węzła stropu zespolonego stalowo-betonowego. Wymagania normowe odniesiono do wyników przeprowadzonych badań. Na ich podstawie można wysnuć wniosek, że minimum zbrojenia ze względu na nośność może być istotne tylko w niewielu przypadkach, natomiast przepisy normowe ze wzgłędu na zarysowanie wydają się dość konserwatywne.
EN
The requirements concerning minimum reinforcement areas in RC slabs in semi-rigid joints of steel-concrete composite structures are analyzed. The code requirements were referred to the results of the tests. It can be concluded that a minimum reinforcement ratio due to the load-bearing capacity can be relevant only in the special cases (thick slabs connected with small beams), whereas the minimum reinforcement regarding cracking seems to be quite conservative.
PL
Do obliczeń dotyczących zarysowania konstrukcji z betonu można stosować normę PN-EN 1992-1-1:2010 w powiązaniu z europejskimi normami oddziaływań lub PN-B-03264:2002 w powiązaniu z polskimi normami oddziaływań sprzed wprowadzenia norm europejskich. Przedstawiono szczegółowo różnice między wymienionymi normami. Stwierdzono, że norma PN-B-03264:2002 ma wiele braków i nie powinna być stosowana w omawianym zakresie.
EN
In Poland two packages of standards may be applied for crack control of reinforced concrete structures. Eurocode 2 called in Poland PN-EN [1] is appklied in connection with basis of design and actions of structures taken from Eurocode. Still in use is also polish standard [2] connected with the withdrawn polish standards concerning actions on structures. Standards [1] and [2] have been compared in detail. Author considers that standard [2] should not be longer applied.
PL
Przedstawiono prosty sposób projektowania strzemion, który w wielu przypadkach będzie prowadził do korzystniejszych wyników (tzn. do krótszych odcinków zagęszczonego zbrojenia strzemionami) niż zwykłe postępowanie. Sposób ten zapewnia spełnienie wszystkich wymagań normy. Zaproponowano uproszczenia obliczeń (w porównaniu z powszechnie stosowanymi), przedstawiono algorytm i przykłady.
EN
The authors have presented the simple method of designing stirrups, which in many cases will lead to more favorable results (ie. the shorter sections of compacted stirrups) than the usual procedure. This method complies with all requirements of the Eurocode 2. Simplifications are proposed, the algorithm and examples of calculations are included.
EN
In this paper results of the experimental tests of four full-scale composite steel-concrete elements are reported. In the steel-concrete composite elements, a steel beam was connected with a slab cast on profiled sheeting, by shear studs. The end-plates were (the thickness of 8 mm, 10 mm and 12 mm) thinner than in ordinary design. Joints between the column and the beams have been designed as semi-rigid, i.e. the deformations of end-plates affect the distribution of forces in the adjacent parts of the slab. The paper presents the theory of cracking in reinforced concrete and steel-concrete composite members (according to the codes), view of crack pattern on the surface of the slabs and a comparison of the tests results and the code calculations. It was observed, that some factors influencing on crack widths are not taken in Eurocode 4 (which is based on Eurocode 2 with taking into account the phenomenon called „tension stiffening”).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czterech elementów zespolonych. Kształtownik stalowy połączony był z betonowym stropem wykonanym na blasze fałdowej. W modelu zastosowano cienkie blachy czołowe (o grubości 8 mm, 10 mm i 12 mm), cieńsze niż zwykle przyjmowane w praktyce projektowej. Połączenie to zaprojektowano jako podatne tzn. takie, w którym odkształcenia blach czołowych mają istotny wpływ na rozkład sił w połączeniu. Przedstawiono normową teorię dotyczącą zarysowania elementów żelbetowych i zespolonych, obraz zarysowania stropu oraz porównano otrzymane wyniki z obliczeniami wykonanymi wg aktualnych norm. Zauważono, iż nie wszystkie czynniki obliczania szerokości rys w konstrukcjach zespolonych są zdefiniowane w normie projektowania konstrukcji zespolonych (która w tej kwestii odwołuje się do normy projektowania konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem zjawiska „tension stiffening”).
PL
Przedstawiono ewolucję przepisów normowych dotyczących sprawdzania belek teowych na ścinanie między środnikiem i półkami. Zaproponowano uproszczenia, przedstawiono algorytm i przykłady obliczeń.
EN
The evolution of code provisions concerning the verification shear between web and flanges of T-sections of reinforced concrete slabs with beams is presented. Simplifications are proposed, the algorithm and examples of calculations are included.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zarysowania rozciąganej płyty żelbetowej w węzłach stropów zespolonych stalowo – betonowych. Według normy projektowania konstrukcji zespolonych [1] do obliczania szerokości rys wykorzystuje się zasady normy konstrukcji żelbetowych [2]. Z zaczerpniętego z [2] wzoru, w którym wzięto pod uwagę zjawisko „tension stiffening”, według [1] otrzymuje się zaskakująco duże naprężenia w zbrojeniu płyty, zwłaszcza dla niewielkiego stopnia zbrojenia. W związku z tym w artykule zamieszczono i skomentowano wyprowadzenie tego zaskakującego wzoru – rozpatrzono także przypadek nie uwzględniony w normie. W [1] nie rozróżnia się zjawisk zachodzących w bezpośrednim sąsiedztwie słupa od zjawisk zachodzących w pewnym oddaleniu od słupa. W związku z tym, proponuje się stosowanie w analizach, podobnie jak w [2], obszarów typu D (D od słowa „discontinuity”) w bezpośrednim sąsiedztwie węzła oraz obszarów typu B (od Bernoulli) w pewnym oddaleniu od węzła. Wywody teoretyczne rozpatrzono na tle wyników badań eksperymentalnych.
EN
In this paper some aspects of the calculation of the width of cracks in joints of steel-concrete composite slabs are reported. The code concerning design of composite steel and concrete structures for the calculation of crack widths refers to the code of reinforced concrete structures. The application of the formula, which takes into account „tension stiffening”, seems to lead to surprising results - for the elements with small reinforcement ratio, the obtained stress is much greater than the stress calculated in classical way i.e. without tension stiffening. The authors present the derivation of this formula - the result corresponds to the formula in the code but in the paper an additional case is taken into account. Furthermore, the authors suggest to consider two types of areas as in the RC code. Type D (D from "discontinuity") should be analyzed in the close surrounding of the column and type B (B from Bernoulli) areas at some distance from the column.
PL
Projektując żelbetowe fundamenty według Eurokodu trzeba wyznaczyć krytyczny obwód kontrolny, tzn. obwód, na którym występuje największe zagrożenie przekroczeniem granicznych naprężeń stycznych. W artykule przedstawiono proste wykresy służące do wyznaczania położenia krytycznego obwodu i zgodny z Eurokodem algorytm projektowania fundamentów ze względu na przebicie, który nie wymaga stosowania kilkakrotnych prób.
EN
In designing the concrete foundations, according to the Eurocode, it is necessary to designate a critical control circuit, the so-called circuit, on which there is the greatest risk of exceeding the limit of shear stresses. The article presents simple graphs for determining the position of the critical circuit as well as the algorithm for the foundation design, in accordance with the Eurocode, due to the break-down, which does not require repeated attempts.
PL
Przedstawiono nowe, opracowane przez autorów, wykresy do uproszczonego obliczania maksymalnej średnicy prętów zbrojenia, która zapewnia nieprzekroczenie granicznej szerokości rys. Wyniki uzyskane za pomocą tych wykresów są bardzo bliskie wynikom otrzymanym według metody ogólnej. Zamieszczono przykłady liczbowe.
EN
New diagrams for crack width control based on comparison the maximum bar diameter with the provided bar diameter are presented in the paper. Diagrams and formulas are derived from the exact method described in p. 7.3.4 Eurocode 2. Results from calculations show great accuracy with the exact method.
PL
Przedstawiono opracowane przez autorów wykresy do wyznaczania minimalnego stopnia zbrojenia ze względu na zarysowanie przy założonych wartościach średnicy zbrojenia, grubości otulenia zbrojenia głównego i efektywnej wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wyniki otrzymane na podstawie wykresów są bardzo zbliżone do tych, które można by uzyskać na podstawie metody ogólnej obliczania szerokości rys. Zamieszczono przykłady liczbowe.
EN
Authors presented diagrams for determining minimum reinforcement area to control cracking, when the reinforcing bar diameter, cover to the longitudinal reinforcement and mean value of the tensile strength of concrete are given. Results received from diagrams are very close to the results from calculations when general method for checking crack width is used. Suitable examples for bending and tension elements are shown.
PL
Poglądowa, oparta na analizie kratownic idea modeli Strut and Tie sprawia, że są one często stosowane w praktyce. Zbudowanie modelu dobrze zgadzającego się z rzeczywistą pracą konstrukcji czasem bywa trudnym zadaniem. Tak np. rozpatrzony w referacie model naroża ramy przedstawiony w normie [7] i w pracy [8] może budzić zastrzeżenia. W niniejszej pracy zaproponowano metodę generowania modeli ST przy użyciu optymalizacji topologii kratownicy, rozpatrując zagadnienie minimalizacji objętości prętów rozciąganych modelu. Stworzono oprogramowanie wykorzystujące algorytm konstrukcji bazowej, w którym wprowadzono pewien sposób uwzględniania kosztu węzłów, co pozwoliło na uzyskiwanie optymalnych kratownic o racjonalnie małej liczbie prętów (w odróżnieniu od konstrukcji Michella). Dodatkowo zaimplementowano algorytmy pozwalające spełnić odpowiednie wytyczne Eurokodu 2. Korzystając z oprogramowania zaproponowano alternatywę dla modelu naroża ramy z tejże normy uzyskując znaczne oszczędności stali zbrojeniowej. Dzięki programowi rozwiązano także szereg innych płaskich zagadnień z dziedziny konstrukcji żelbetowych.
EN
Although Strut and Tie models are often used in practical design due to their apparent concept based on truss analysis, the creation of a model consistent with behaviour of the real structure is not an easy task. Frame corner model considered in the paper and presented in code [7] and article [8] exemplifies the problem. The authors proposed a method of automatic generating of ST models by making use of truss topology optimization (volume minimization problem). The method is based on classical ground structure approach. The authors introduced a method of including the cost of nodes in the objective function, which allowed to obtain solutions consisting of rationally small number of bars (unlike Michell’s structures). Moreover, algorithms ensuring consistency with Eurocode requirements were developed. The method was implemented in computer program. With the use of the software the authors proposed an alternative ST model for the frame corner, which requires considerably less reinforcement steel in comparison with the model suggested by the code. The versatility of the program was well proven in several other examples of plane stress problems in reinforced concrete design.
17
Content available remote O uproszczonej metodzie kontroli zarysowania według Eurokodu 2
PL
Metoda uproszczona służąca do weryfikacji stanów granicznych zarysowania, opisana w pkt. 7.3.3 normy [1] i zatytułowana „Sprawdzanie zarysowania bez obliczania szerokości rys”, w wielu przypadkach jest bardzo mało dokładna i prowadzi do błędnych wyników. Autorzy zaproponowali nowe zestawy tablic oraz wzorów, wyprowadzonych na podstawie metody ogólnej, opisanej w normie [1] w pkt. 7.3.4. Nowy zestaw tablic, podobnie jak tablice zawarte w pkt. 7.3.3 normy [1], prowadzi do wyznaczenia maksymalnej średnicy pręta, dla której szerokość rysy nie przekroczy założonej wartości. Przedstawiono przykłady sprawdzania zarysowania elementu zginanego oraz osiowo rozciąganego, które pokazują dużą zbieżność proponowanych tablic z metodą ogólną oraz duże rozbieżności pomiędzy obliczeniami dokładnymi a rezultatami otrzymanymi w wyniku stosowania tablic z punktu 7.3.3 normy [1].
EN
The method of simplified cracking control without direct calculation according to p. 7.3.3 of Eurocode 2 Part 1-1, in some cases appeared to be very inexact. The present paper deals with improvement of a simplified method of crack control. The new set of tables and expressions based on the general method is presented. The rules given in 7.3.4 are presented in a tabular form by restricting the bar diameter. The examples of crack widths calculations for bending and for pure tension are given. They show very good agreement of the authors’ tables with the general method and big differences between this method and the results according to table 7.2N in Eurocode 2.
PL
Wykazano, że umieszczony na rys. 9.2 w Eurokodzie 2 – część 1-1 wzór dotyczący elementu zginanego z niezerową siłą podłużną jest błędny. Przedstawiono wzór poprawny.
EN
Author demonstrates that the formula placed in fig. 9.2 in Eurocode 2 – Part 1-1 is wrong and shows the correct one (fig. 3 in the paper).
PL
Przepisy Eurokodu dotyczące sprawdzania stanów granicznych konstrukcji sprężonych różnią się w wielu punktach od zasad, które w Polsce stosowano dawniej. Poza prostymi różnicami polegającymi na stosowaniu innych współczynników i wartości granicznych występują różnice głębsze, dotykające podstawowych problemów projektowania konstrukcji sprężonych, a zwłaszcza dopuszczalnego poziomu zarysowania konstrukcji.
EN
Eurocode regulations and identical Polish standard [1] differ in several points from the rules which previously were used in Poland, as in the standard from year 2002, which is still used. In addition to simple differences, consisting in the use of different factors and limits, there are deeper differences – concerning the basic problems affecting the design of prestressed structures, especially the level of cracking considered as acceptable.
20
PL
Pierwszą częścią artykułu jest zwięzły, krytyczny przegląd treści części 1-1 Eurokodu 2. Następnie rozpatruje się dokładniej zastosowania idei zaczerpniętych z teorii plastyczności do wymiarowania przekrojów i do analizy elementów i konstrukcji takich jak płyty i belki ciągłe, zwracając uwagę na zawarte w normie niekonsekwencje w klasyfIkacji i ograniczeniach stosowania analizy sprężystej z redystrybucją i analizy plastycznej. W p. 6 przedstawiono krytyczną ocenę sformułowań, które umieszczono w Eurokodzie w punktach dotyczących ogólnych zasad analizy konstrukcji. Zastosowania metod nieliniowych i liniowych (geometrycznie lub fizycznie), zalecane w Eurokodzie, rozpatrzono na podstawie oryginalnej klasyfIkacji opracowanej przez autora.
EN
The first part of the article contains a brief critical review of the contents of part 1-1 of Eurocode 2. Next, a thorough analysis is made of the applications of the ideas taken from the theory of elasticity in dimensioning and analysis of elements and structures including slabs and continuous beams. Attention is drawn to inconsistencies in the classification and limitations in the application of elastic analysis with redistribution ratio and plastic analysis. In Part 6 a critical assessment of the formulations used in the Eurocode in parts concerning the general principles for structural analysis is made. The application of linear and nonlinear (geometrically or physically) methods recommended in the Eurocode is discussed following an original classification developed by the author.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.