Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reklama zewnętrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę zagrożenia walorów fizjonomicznych krajobrazu wzdłuż drogi krajowej Myślenice – Zakopane, jednej z najważniejszych dróg turystycznych Polski. Podstawą analizy była inwentaryzacja obiektów reklamy zewnętrznej po obydwu stronach drogi w pasmach o szerokości 100 m. Badany obszar ma bardzo istotne znaczenie w percepcji krajobrazów górskich polskiej części Karpat. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono bardzo wysoki stopień zagrożenia walorów widokowych przez reklamy. Zinwentaryzowano 1096 obiektów reklamowych, co daje średnie zagęszczenie ok. 18 reklam na 1 km drogi. Na najbardziej zagrożonych odcinkach w Zakopanem i Rabce obiekty reklamowe występują średnio co 15 m. Najbardziej narażonymi krajobrazami na degradację są otwarte krajobrazy łąk i pastwisk oraz zabudowane krajobrazy miejscowości górskich. Obiekty reklamy zewnętrznej są bardzo poważnym zagrożeniem dla tożsamości i odrębności krajobrazów gór Polski. Stopień zagrożenia wymaga pilnego uruchomienia przez samorządy terytorialne narzędzi prawnych ochrony krajobrazu w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
EN
This article presents an assessment of the threat to the physiognomic values of the landscape along the national road from Myślenice to Zakopane, one of the most important tourist routes in Poland. The basis for the analysis was an inventory of outdoor advertising facilities on both sides of the road in 100-meter wide bands. The studied area is very important in the perception of mountain landscapes in the Polish part of the Carpathians. As a result of the research, it was found that advertisements pose a very high degree of threat to scenic value . 1096 advertising objects were inventoried, which gives an average density of around 18 ads per 1km of road. On the most endangered sections in Zakopane and Rabka, advertising objects occur on average every 15m. The most exposed landscapes for degradation are open landscapes of meadows and pastures, as well as built-up landscapes of mountain towns and villages. Outdoor advertising facilities are a very serious threat to the identity and uniqueness of the landscapes of Polish mountains. The level of danger requires the urgent use of legal tools by local governments for the protection of landscapes in spatial planning and development processes.
PL
Techniki i technologie geomatyki stanowią nowoczesne podejście w wielu dziedzinach życia, przede wszystkim w sferze planowania przestrzeni miast. Usprawniają i ułatwiają gospodarowanie przestrzenią, zachowując tym samym ład przestrzenny i zrównoważony rozwój obszaru – nadrzędne cele planowania miejskiej przestrzeni. Technologie geomatyki umożliwiły inwentaryzację tablic i urządzeń reklamowych na wybranym odcinku Płocka oraz przeprowadzenie analiz zależności przestrzennych. Uzyskane wyniki, w zestawieniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami prawnymi wykazały, że Płock boryka się z problemem chaosu reklamowego. Analizy usytuowania reklam zewnętrznych dowodzą, że wynikająca z przeciążenia sensorycznego stresogenność reklam niekorzystnie odbija się na ludzkim zdrowiu, a także wpływa na bezpieczeństwo ruchu w miejskiej przestrzeni publicznej. Władze samorządowe nie są w stanie optymalnie zaplanować zrównoważonego rozwoju miast bez systemów wspomagających ten proces. Z tego względu, na coraz szerszą skalę wdraża się systemy informacji przestrzennej, które nie tylko usprawniają cały zaawansowany proces, ale także pozwalają na zwiększenie efektywności pracy.
EN
Geomatics techniques and technologies constitute a modern approach in many areas of life, most of all in the urban space planning sphere. They improve and facilitate management of space, maintaining the spatial arrangement and sustainable development of the area at the same time, being the urban planning superior goals. Geomatics technologies enabled inventory of advertising boards and equipment for a selected fragment of Płock as well as implementation of spatial dependence analyses. Obtained results, when compared with the existing legal regulations, have shown that Płock is struggling with the problem of advertising chaos. Analyses of locations of outdoor advertisements prove that the visual stressfulness, resulting from overload of advertisements, negatively influences the human health and affects the traffic safety in the urban public space. Local government authorities are not able to plan urban sustainable development in the optimal way without systems supporting this process. For this reason, on an ever-wider scale, spatial information systems are being implemented, which not only improve the entire advanced process, but also allow to increase work efficiency.
3
Content available remote Zewnętrzna reklama LED – nowa technologia i nowe zagrożenia
PL
Zastosowanie technologii LED w reklamie zewnętrznej otworzyło nowe możliwości oddziaływania na psychikę potencjalnych odbiorców. Często jednak sposób prezentowania treści reklamowych pozostawia wiele do życzenia, szczególnie po zapadnięciu zmroku, kiedy luminancje występujące w otoczeniu tych obiektów są wielokrotnie niższe, niż luminancje samych powierzchni ekranów. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania technologiczne w zakresie wyświetlania obrazów na ekranach LED, pokazano atrakcyjność tego typu nośników z punktu widzenia właścicieli, określono podstawowe zagrożenia dla kierowców oraz przedyskutowano uciążliwość reklam dla okolicznych mieszkańców.
EN
The use of LED technology in outdoor advertising has opened up new possibilities impact on the psyche of the potential recipient. However a way of presenting advertising content leaves much to be desired, especially, after dark, when the luminance in the environment of these objects are several times lower than the luminance of the surface screens. The article presents the basic technological solutions for displaying images on LED screens, showing the attractiveness of this type of media, from the point of view of the owners, identified key risks for drivers and discussed nuisance to people living near such billboards.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8439--8457, CD2, cz. 5
PL
W celu przeprowadzenia badań oddziaływania reklam na percepcję kierujących dokonano przeglądu i analizy rzeczywistych reklam, umieszczonych w różnych miejscach w Warszawie i jej okolicach, a następnie wybrano trasę, na której przeprowadzono badania odniesienia. Zauważono kilka prawidłowości i wysunięto kilka hipotez i wniosków, które stały się punktem odniesienia do przygotowania scenariuszy kontrolowanych badań okulograficznych z grupą kierujących o zróżnicowanych cechach osobniczych w warunkach symulatora jazdy oraz w warunkach rzeczywistych.
EN
In order to carry out impact studies on driver’s perception by advertisements the reviews and analyzes the of actual advertisements was done. Outdoor advertisements were placed in various locations in Warsaw and its vicinity where a route was selected on which the reference test was carried out. Some regularities were noted as well as hypotheses and conclusions were advanced, which became a point of reference for the preparation of eye-tracking test scenarios of a group of drivers with different personal characteristics in the conditions of driving simulator and in real street conditions.
EN
The article presents the results of studies on the influence of outdoor advertisements on the activation of selected areas in the spatial structure of the city of Poznań. The contents of advertisements were analyzed in terms of the places which advertisements placed on signs, billboards and advertising displays located in public spaces direct us to. The results of studies indicated that the majority of advertisements located in the city center of Poznań promote suburban locations, encouraging its inhabitants to make use of trade and services outside of the strict city center. At the same time, it was indicated that outside advertisements due to the content of the advertising message are a factor degrading the city center, directing potential customers away into the suburbs. In practice, it was noted that the phenomenon significantly decreases the effectiveness of actions directed towards revitalizing the city center and the urban activation of this region.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczących wpływu reklam zewnętrznych (Outdoor) na aktywizację wybranych obszarów w strukturze przestrzennej Poznania. Przeanalizowano treści reklamowe w aspekcie miejsc, do których odsyłają ogłoszenia zamieszczane na szyldach, billboardach tablicach reklamowych umieszczonych w przestrzeniach publicznych. Wyniki badań wykazały, że większość reklam zlokalizowanych w śródmieściu Poznania promuje lokalizacje peryferyjne, zachęcając mieszkańców do korzystania z handlu i usług znajdujących poza obszarem ścisłego centrum. Tym samym wskazano, że reklamy zewnętrzne ze względu na treść komunikatu reklamowego są czynnikiem deprecjonującym obszar śródmieścia, „wyprowadzając” potencjalnych klientów na peryferia. W praktyce, zauważone zjawisko w istotny sposób obniża efektywność działań mających na celu rewitalizacje śródmieścia i aktywizację urbanistyczną tego rejonu.
PL
Obecnie diody świecące są powszechnie stosowane w reklamie wizualnej. Ze względu na różne przeznaczenia i lokalizację reklamy LED dzielone są na zewnętrzne i wewnętrzne. Reklamy te różnią się w swojej budowie rodzajem i parametrami zastosowanych diod świecących. W reklamach zewnętrznych, ze względu na niższe rozdzielczości ekranów, w tworzeniu obrazu stosowana jest technologia z tzw. pikselem wirtualnym. Piksel wirtualny tworzony jest z diod przyporządkowanych do danego piksela, ale także z diod pochodzących z pikseli sąsiednich, co prowadzi do zwiększenia rozdzielczości wyświetlanych obrazów. W artykule przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych parametrów fotometrycznych reklam zewnętrznych LED wykonanych w technologii 2R1G1B z pikselem rzeczywistym oraz wirtualnym.
EN
At the present Light Emitting Diodes (LED) are applied in visual advertisement universally. The LED Billboards are outdoor and indoor. Billboards are constructed with different diodes with different parameters. Real pixel technology in outdoor billboards using real and virtual pixels. Virtual pixel is created with diodes subordinated to given pixel and with diodes adjoining pixels. Such projection the sight gives larger his resolution than real resolution of the screen. In article were introduced the results of laboratory researches of photometric parameters of outdoor LED billboards constructed in 2R1G1B technology with real and virtual pixels.
7
Content available Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej
PL
Statyczna reklama wizualna to medium, które nie wymaga aktywności ze strony widza, a jednocześnie ma ogromną siłę przekazu. Docieranie z taką reklamą w sposób masowy odbywa się dzisiaj za pośrednictwem bardzo zróżnicowanych metod i nośników umieszczanych na zewnątrz (outdoor) lub wewnątrz (indoor) pomieszczeń środowiska pracy. Ciągle jeszcze środkami bardzo skutecznymi i jednocześnie popularnymi w zakładach pracy są klasyczne plakaty. Oparte na artystycznym wyrażaniu skojarzeń, docierają do pracowników z konkretnym użytkowym przesłaniem, łączą dwa światy – sztuki i rzeczywistości.
EN
Static outdoor advertising does not require any activity from the audience and yet it is an enormously powerful medium. Mass impact of that kind of advertisement is often achieved with rather complex methods and various carriers both outside and inside workspaces (outdoor and indoor advertising, respectively). Posters remain a very efficient and at the same time popular means in companies. Based on expressing connotations in an artistic way, they reach workers employees with a specific, useful message, and bring together the worlds of art and reality.
8
Content available remote Innowacyjne formy komunikacji marketingowej
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne i niestandardowe, a niekiedy nawet kontrowersyjne formy komunikacji marketingowej, które mogą znaleźć zastosowanie w działalności promocyjnej firm, szczególnie tych działających na rynku młodych konsumentów. Przedstawione rozwiązania zaliczane są do marketingu niestandardowego typu ambient oraz marketingu partyzanckiego (guerilla marketing). Poprzez swoją niekonwencjonalną formę przyciągają uwagę młodych nabywców, coraz bardziej świadomych, wymagających i niezwykle zmiennych w swoich zachowaniach rynkowych. Stworzenie interaktywnej komunikacji marketingowej z konsumentami to warunek rozwoju i przetrwania na rynku intensywnej konkurencji.
EN
The article presents uptodate and non-standard, sometimes controversial, forms of marketing communication, which can be applied in companies' promotional activities, especially those which operate on young customers' market. Presented solutions belong to ambient media and guerilla marketing groups. Due to their unconventional form they attract the attention of young demanding and more conscious purchasers who are extremely unpredictable in their marketing behaviour. Creating interactive marketing communication with consumers is a crucial development and survival factor on the market of tough competition. The article has been written on the basis of literature studies concerning the under taken problems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.