Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kanalizacja grawitacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Syfon na kanalizacji grawitacyjnej
PL
Syfony na kanalizacji grawitacyjnej. Zasady działania, problemy eksploatacyjne. Zabezpieczenia techniczne, stabilizacja rur. Zrównoważenie sił osiowych.
EN
Siphons on a gravity sewage system. Principles of operation, operational problems. Technical security, pipe stabilization. Balance axial forces.
PL
AQUQ S.A. w ramach branży kanalizacyjnej świadczy usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice oraz hurtowy odbiór ścieków z gminy Jasienica. Odbieramy i oczyszczamy rocznie ok. 12 mln m3 ścieków. Spółka posiada sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1271,4 km. Zabudowane są na niej 43 przepompownie ścieków i 14 punktów opomiarowania przepływu.
PL
Stacje zlewne to instalacje albo urządzenia, które są zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej albo przy oczyszczalniach ścieków. Są one wykorzystywane do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
PL
W artykule przedstawiono historię budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marki. Omówiono działania projektowe przed podjęciem decyzji o budowie sieci w mieście i rodzaje istniejących sieci kanalizacyjnych, z uwzględnieniem kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej i podciśnieniowej. Przedstawiono dane dotyczące ilości ścieków powstających w mieście i przetłaczanych do oczyszczalni ścieków „Czajka”.
EN
The article presents the history of the construction of sanitary sewage system in Marki City. It discusses design activities before deciding on building a network in the city and types of existing sewerage networks including conventional gravity sewers, force mains and vacuum sewers. Data regarding the amount of wastewater generated in the city and transported to "Czajka” wastewater treatment plant were analyzed.
PL
Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Nowoczesne przepompownie to zwarte i kompletne urządzenia wyposażane w zależności od zadań, jakie się im stawia.
PL
W artykule przedstawiono problemy pojawiające się podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu uciążliwości zapachowej. Przeprowadzono badania fragmentu sieci kanalizacyjnej w rozproszonym obszarze wiejskim, w pobliżu której występowała uciążliwość zapachowa zgłaszana przez okolicznych mieszkańców. Po zastosowaniu metod prewencyjnych (podłączanie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz jej okresowe płukanie), wykonaniu obliczeń porównujących rzeczywiste wartości przepływu ścieków z projektowymi i przeanalizowaniu stężeń siarkowodoru w studni rozprężnej, stwierdzono konieczność zastosowania metod zapobiegania zagniwaniu ścieków wewnątrz sieci. Przetestowano dwie metody – wtłaczanie do sieci kanalizacyjnej sprężonego powietrza oraz dawkowanie chemii technologicznej. Efektywność obu metod oceniono poprzez stałe monitorowanie stężenia siarkowodoru w studni rozprężnej. Przed zastosowaniem obu metod stężenie siarkowodoru wahało się najczęściej w granicach 100÷400, a okresowo sięgało 1000 ppm. Wprowadzanie do przewodu tłocznego sprężonego powietrza spowodowało obniżenie stężenia H2S do wartości bliskiej 0 ppm, natomiast dawkowanie reagentu – do około 100 ppm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod kątem skuteczności obniżania stężenia siarkowodoru efektywniejszą metodą zapobiegania zagniwaniu ścieków i formowaniu się H2S w badanym fragmencie sieci kanalizacyjnej było wprowadzanie sprężonego powietrza do rurociągu tłocznego.
EN
The article presents the problems occurring during the operation of the gravity-pressure sewage system with particular regard to the problem of odour. A part of a sewage network, near which there was an odour reported by local residents, was tested. After the adoption of the preventive methods (encouraging people to connect to the sewage system and periodic rinsing of the sewage system), the calculation comparing the actual values of sewage flow with the designed and the analysis of hydrogen sulphide concentrations in the expansion well, it was concluded that the methods to prevent decomposition of sewage inside the sewage system need to be applied. Two methods have been tested – air addition to the sewage network and dosing of chemicals. The effectiveness of both methods was evaluated by constant monitoring of the hydrogen sulphide concentration in the expansion well. Before the adoption of both methods, the concentration of hydrogen sulphide usually ranged from 100 to 400 and reached the maximum level of 1000 ppm. Introducing of compressed air to the pressure sewage system resulted in a reduction of the H2S concentration to a value close to 0 ppm, while the dosage of the reagent reduced the concentration to 100 ppm and less. The study demonstrated that the air addition to the sewage system was more effective in the analyzed part of the sewage network in terms of the reduction of hydrogen sulphide concentration.
PL
W artykule przedstawiono zasady obliczania ilości ścieków bytowych i opadowych oraz dobór średnic kanałów i kolektorów o przekroju kołowym.
EN
The paper presents of calculating rules amount of domestic sewage and rainwater and selection diameters of sewers and interceptors of circular cross section.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne systemów kanalizacji grawitacyjnej. Omówiono budowę i zasadę działania kanalizacji grawitacyjnej oraz wytyczne układania kanałów i kolektorów ściekowych.
EN
The paper presents construction solutions gravity sewer systems. The discussed of construction and operation rules gravity sewer system and guidelines laying of sewers and interceptors.
PL
Ze względu na swoje gabaryty, głębokości posadowienia oraz konieczność zachowania określonego kierunku spływu i spadku, na szczególną uwagę odnośnie jakości robót zasługują sieci oraz urządzenia kanalizacji grawitacyjnej i grawitacyjno-ciśnieniowej.
PL
Do końca XX wieku w mieście Marki funkcjonował układ kanalizacyjny, którego zaczątkiem była kanalizacja budowana dla Fabryki Okładzin Ciernych „Polmo” wraz z zapleczem budowy. Po sprzedaży FOC „Polmo” dysponentem układu kanalizacyjnego została Fabryka Okładzin Ciernych „Fomar Roulunds” S.A. Do tej kanalizacji podłączano budowane w pobliżu osiedla mieszkaniowe, np. Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz budynki komunalne w rejonie ul. Promiennej, Słonecznej i Rejtana (zachodnia część miasta). Stało się to przesłanką do przekazania kanalizacji do Gminy Marki, umożliwiając tym samym jej dalszą rozbudowę.
PL
Praca zawiera charakterystykę i porównanie różnych sieci kanalizacyjnych. Opracowanie przedstawia wady i zalety sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, nadciśnieniowej i podciśnieniowej. W referacie wskazano także zespół czynników, jakie decydują o wyborze właściwego w danych warunkach typu kanalizacji. Podsumowanie artykułu w formie tabeli zawiera skoncentrowane informacje na temat pozytywnych i negatywnych cech omówionych sieci kanalizacyjnych.
EN
The work includes the characterization and comparison of different sewage systems. The paper presents the pros and cons of gravity sewerage network, hypertensive sewage network and vacuum sewerage network. The paper also identified a combination of factors that determine the choice of the correct type of the sewage system. Article Summary in the form of a table contains concentrated information on the positive and negative features in different sewage systems.
PL
Systemy kanalizacyjne są ważnymi obiektami infrastruktury miejskiej. Obecnie są przebudowywane i rozbudowywane, nadal jednak zawierają dużo obiektów bardzo wyeksploatowanych, co rzutuje na ich stan techniczny i niezawodność. Badania eksploatacyjne systemów kanalizacyjnych i metod szacowania ich niezawodności były dotychczas prowadzone w różnych ośrodkach naukowych w dość szerokim zakresie, jednak wobec potrzeby ciągłego ich doskonalenia i rozwijania powinny być nadal kontynuowane. Jedną z podstawowych miar dobrze charakteryzujących niezawodność kanalizacji jest uogólniony wskaźnik niezawodności Ku oparty na średniej ilości nieodprowadzonych ścieków EN. Wartość miary EN wyznacza się za pomocą metod przeglądu stanów pracy systemu. Jeśli uwzględnia się wszystkie możliwe stany elementarne systemu, to ogromnym nakładem pracy uzyskuje się wynik dokładny. Jeśli ogranicza się liczbę stanów, to uzyskuje się wynik obarczony błędem. W praktyce błąd metody jest nieznany. Inną możliwością jest wyznaczanie tych miar za pomocą symulacyjnej metody Monte-Carlo. Uzyskane z symulacji wyniki na mocy prawa wielkich liczb pozwalają na wyznaczenie punktowych i przedziałowych estymatorów szacowanych miar. W pracy przedstawiono podstawy matematyczne metody Monte-Carlo i metod przeglądu oraz zaprezentowano ich zastosowanie do wyznaczania EN i Ku dla prostej sieci kanalizacji grawitacyjnej. W pracy przeanalizowano praktyczne aspekty stosowania wymienionych metod szacowania tych miar połączone z oceną ich dokładności i pracochłonności. Przeprowadzone analizy będą przydatne w poszukiwaniu nowej metody: dokładnej, prostej i szybkiej.
EN
Sewer systems are important components of city infrastructure. They are now substantially rebuilt and expanded, but still their structure contains a lot of timeworn facilities. It affects their technical conditions and reliability. Numerous research centers have been extensively carried out operation tests on sewer systems and analysis of methods for estimating their reliability; such studies should be continued in order to their further improvement and development. One of the basic measures that closely describe sewer reliability is the general reliability index Ku, based on the average volume of sewage that has not been discharged EN. The EN value is determined by reviewing the system operating statuses. If all possible elementary statuses of the system are taken into account, a lot of meticulous calculations provide accurate results. If a limited number of statuses is considered the results are inaccurate. In practice, the error of the method is unknown. Another possibility is to determine these measures using the Monte-Carlo simulation method. The simulation results, under the law of large numbers, allow to determine the point and interval estimates of the estimated measurement. The paper presents the mathematical background of the Monte-Carlo method as well as review methods and presents their application to determine EN and Ku for a simple gravity sewer. The paper looks also into the of method feasibility combined with an assessment of their accuracy and required work input. The analysis could be useful in searching for a new method: accurate, simple and fast.
PL
Monitoring przepływu ścieków prowadzi się z uwagi na wymagania prawne lub bieżące zadania eksploatacyjne. W kanalizacji grawitacyjnej najczęściej stosowany jest system pomiarowy oparty na korytach zwężkowych. W jakich warunkach można stosować koryto zwężkowe Venturiego, a w jakich Palmera Bowlusa?
PL
W pracy przedstawiono i omówiono główne przyczyny, rodzaje i skutki występujących nieprawidłowości w funkcjonowaniu grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych. W oparciu o dane dostępne w literaturze krajowej zestawiono i dokonano analizy awaryjności przewodów kanalizacyjnych oraz studzienek i wpustów deszczowych. Wskaźniki awaryjności przewodów porównano z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji w Polsce (przez IGWP) oraz w Brandenburgii. Wskazano, że stan i zakres badań awaryjności kanalizacji w Polsce jest bardzo ubogi i pod wieloma względami nie wystarczający
EN
The main causes, kinds and effects of gravitational sewers’ damages were presented in this work. On the basis of literature data the failure analysis of sewers and inspection chambers was carried out. The deterioration indicators obtained from operational data were compared with the results from questionnaires in Poland and Brandenburg. The range of investigations concerning sewers’ deterioration in Poland is unsatisfactory.
18
Content available remote Modelowanie hydrodynamiczne systemu kanalizacji deszczowej
PL
Modelowanie hydrodynamiczne staje się w dzisiejszych czasach ważnym narzędziem do analizy, symulacji oraz przewidywania różnych sytuacji mogących pojawić się w trakcie eksploatacji sieci. Co więcej nowoprojektowane sieci kanalizacyjne na etapie projektowania muszą posiadać model hydrodynamiczny, który pozwala na sprawdzenie częstości wylewów oraz występowania ciśnieniowych przepływów ścieków w przewodach. Ważnym aspektem podczas tworzenia tego typu symulacji jest posiadanie dużego zakresu danych dotyczących opadu deszczu. Im większa ich ilość tym lepiej można prognozować ewentualne możliwości podtopień oraz przeciążeń sieci oraz urządzeń. Dodatkowo mogą one służyć do tworzenia modeli opadowych, takich jak deszcz modelowy Eulera typu II. Tego typu modele umożliwiają weryfikację wyznaczonych średnic kanałów i wielkości urządzeń znajdujących się w systemie kanalizacyjnym. Istnieje wiele programów komputerowych służących do wykonywania oraz analizy modeli hydrodynamicznych systemów kanalizacyjnych. Część z nich, to jednak programy płatne, stąd szczególną popularnością cieszy się ogólnodostępny i darmowy amerykański program SWMM 5.0. Tematem opracowania jest utworzenie modelu hydrodynamicznego projektowanego systemu kanalizacji deszczowej dla zadanej zlewni obliczeniowej. Przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania hydrodynamicznego. Ostatecznie dokonano analizy działania sieci przy obciążeniu deszczem rzeczywistym oraz opadem modelowym Błaszczyka. Zwrócono szczególną uwagę na wielkość odpływu z poszczególnych zlewni cząstkowych, przepływ oraz prędkość przepływu ścieków w kanałach deszczowych oraz na występowanie wypływu ścieków na powierzchnię terenu i przepływów ciśnieniowych w przewodach grawitacyjnych.
EN
These days, a hydrodynamic modelling becomes an important tool for analysing, symulating and forecasting different situations, which can appear during the work of a system. Moreover, the new-designed sewers have to have itself hydrodynamic models, which help to verify incidence of nodes flodding and conduits surcharching. Important thing during creation this type of simulation is having a wide range of data about rainfall. The bigger amount of data the more relevant forecasting of flodding and conduit surcharching. In addition, rainfall data can be used to create precipitation models, such as Euler’s precipitation model. Hydrodynamic models enable verification of the diameter of conduits and the size of storage units. There are many computer programs used to create the hydrodynamic models. Some of them are payable, thus especially popular is free american program SWMM 5.0. The topic of the study was to create a hydrodynamic model of the new-designed drainage system. There was presented hydrodynamic modelling questions. Finally, the analysis of work of the storm drainage system at the actual occurrence of precipitation and at the Błaszczyk’s rain model. In the study, it was especially pointed to the subcatchment runoff value, flow and velocity of storm water in the drainage cannals as well as occurrence of node flodding and gravitational conduits’ surcharging.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz zakresy stosowania wybranych urządzeń, takich jak pompownie ścieków z kratą koszową i tłocznie ścieków.
EN
The paper consists constructional solutions and ranges of use chosen equipments as a sewerages pumping stations with grate basket and sewerages press.
PL
W artykule omówiono zasady eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej i sposoby zapobiegania zagniwaniu ścieków podczas transportu rurociągami ciśnieniowymi i grawitacyjnymi.
EN
In the paper principles of the operation of gravitational sewage system and ways of preventing sewage digestion in pressures and gravitational pipelines during carriage were discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.