Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia długa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
2
Content available remote Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
3
Content available Modele matematyczne jednofazowych linii długich
PL
Większość pakietów symulacyjnych udostępnia modele linii długich zawierające wyłącznie dwa zaciski wejściowe oraz dwa zaciski wyjściowe. Modele te umożliwiają badanie stanów nieustalonych inicjowanych wystąpieniem zakłócenia na krańcach linii. Z tego powodu nie ma możliwości badania zaburzeń pojawiających się w dowolnym punkcie sieci elektrycznej. W artykule szczegółowo opisano modele matematyczne linii długiej, ich implementację w środowisku Matlab oraz przedstawiono przykładowe wyniki symulacji komputerowych.
EN
Most simulation packages provide long line models containing only two input terminals and two output terminals. These models allow testing transient states initiated by the occurrence of interference at the ends of the line. For this reason, it is not possible to study disorders occurring at any point of the electrical network. The article describes in detail the mathematical models of the long line, their implementation in the Matlab environment and exemplary results of computer simulations.
4
Content available remote Zniekształcenia modulacyjne filtrów cyfrowych – modeli linii długiej
PL
W artykule na operatorowym równaniu różniczkowym jednorodnej linii długiej dokonano przekształcenia digitalizującego otrzymując filtr cyfrowy – model linii. Filtry cyfrowe modelu nie są filtrami typu wymiernego. Są to mianowicie filtry pierwiastkowe i wykładniczo–pierwiastkowe. Artykuł idzie jednak dalej i zajmuje się problemem zniekształcenia filtrów – modeli linii długiej – zachodzącego w procesie modulacji sygnałów nośnych.
EN
In the article differential operator equation of the homogenous transmission line has been digitally converted to give digital filter – transmission line model. These models aren’t rational type of filters, in fact they are root and exponential–root filters. This article goes further and deals with the problem of filter’s distortion – transmission line models – which takes place during the modulation of carrier signals.
5
Content available Analiza linii długich za pomocą programu LTspice
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania programu LTspice w analizie obwodów zawierających linie długie. Jeden z przykładów dotyczy analizy obwodu z linią długą stratną w stanie ustalonym, a drugi – analizy obwodu z linią długą bezstratną w stanie nieustalonym. W przykładach zaprezentowano różne sposoby analizy obwodów, przygotowanych w trybie graficznym (łączenie symboli elementów pobieranych z biblioteki programu) lub opisanych w trybie tekstowym (sekwencja linii zawierających deklarację elementów, rodzaje analizy itp.). Dokonano porównania wybranych możliwości programu LTspice w stosunku do wybranych możliwości programu PSpice Student. Programy te stosowane są w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych.
EN
The article presents examples of LTspice application in the analysis of circuits containing transmission lines. One of the examples concerns the analysis of a circuit with lossy transmission line in steady state. The other example concerns the analysis of a circuit with lossless transmission line in transient state. The examples present different means of circuit analysis prepared in a graphic way (combining elements of symbols available within the program) or described in a textual way (sequence of lines containing element declaration, types of analysis etc.). A comparison has been made between the chosen possibilities of LTspice program and those of PSpice Student program. These programs, used in the analysis of electrical and electronic circuits, have their advantages and disadvantages.
6
Content available remote Przyczynki do teorii mocy linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego
PL
W artykule sformułowano wstępne wyniki dotyczące podstaw teorii przesyłu energii przez stratną, jednorodną linię długą w dziedzinie czasu dyskretnego. Użyto do tego celu specjalnych, osobliwych filtrów cyfrowych typu EXP, pierwiastek i filtrów hiperbolicznych. Za pomocą tych filtrów zdefiniowano czynne i bierne operatory transmisji energii w stratnej linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego.
EN
In the article a preliminary results about the basic theory of energy transmission through a lossy homogeneous transmission line in the discrete time domain is presented. For this purpose special, peculiar type of EXP digital filters, elemental filters and hyperbolic filters were used. These filters were used to define active and passive power transmission operators in lossy transmission line in the discrete time domain.
PL
W pracy przedstawiono algorytm rozwiązania równań telegrafistów dla linii długiej niejednorodnej z automatycznym doborem kroku całkowania. Algorytm ten jest połączeniem metody różnic skończonych z półjawną metodą ESDIRK (Kennedy, C.A. - Carpenter, M.H.) zastosowaną do rozwiązywania bardzo rzadkiego układu równań linii długiej, polegającej na ograniczeniu się tylko do niezerowych elementów macierzy Jacobiego w procesie iteracyjnym całkowania. Takie podejście skutecznie skraca czas całkowania. Opisano konstrukcję programu w środowisku C# umożliwiającego rozwiązanie wielkich i rzadkich układów równań różniczkowych dla półjawnej metody ESDIRK. Skonstruowana biblioteka posiada możliwość zadawania układów nieliniowych równań różniczkowych rzadkich nie tylko w postaci funkcji wektorowej zmiennej wektorowej lecz również Jacobianu funkcji w postaci pełnej macierzy lub tylko jej niezerowych elementów. Zamieszczono przykład ilustrujący możliwości programu.
EN
In this work an algorithm for solution of telegraph equations for a heterogeneous long line with an automatic selection of an integration step was presented. The proposed algorithm is a combination of a finite difference method with a half-explicit ESDIRK (Kennedy, C.A. - Carpenter, M.H.) method applied for the purpose of solving a very rare long line equations. The implementation of the proposed method relied on limitation to only non-zero elements of the Jacobi matrix in an iterative process of integration. Such approach successfully shortens the integration time. Also the construction of the application in C# was described, which enables to solve huge, rare differential equations for a half-explicit ESDIRK method. Also the developed library enables to set rare nonlinear differential equations not only in form of vector variable function but also as a Jacobian function in form of a full matrix or its non-zero elements. Also an example, which illustrates the potential of the application was included.
8
Content available remote Lokalizacja uszkodzeń poprzecznych w rozwartym kablu współosiowym
PL
W oparciu o teorię linii długiej w artykule przedstawiono metodę lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz wyznaczania impedancji upływu kabla koncentrycznego polegającą na pomiarze napięcia i prądu na początku kabla oraz napięcia na jego rozwartym końcu. Weryfikacja eksperymentalna została przeprowadzona na kablu RG59 firmy Bitner o długości l=50 m. Zamodelowano kilka miejsc uszkodzeń dla kilku wartości impedancji upływu.
EN
On the basis of transmission line theory, this article describes the method of locating the fault and determining the values of leakage impedance of a coaxial cable based on measurement of voltage and current at the beginning of the cable and voltage at the end of an open cable. Experimental verification was conducted on a Bitner RG59 coaxial cable of 50 meters' length. A few fault locations were modeled for several values of leakage impedance.
PL
W artykule opisano nową metodę wyznaczania przepięć , które w długich uziomach wywołują udarowe prądy piorunowe Uziom traktowany jest jak linia długa. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano podejście czasowe a nie jak dotąd częstotliwościowe. W rozważaniach pojawia się operator różniczkowania rzędu ułamkowego.
EN
In the article a new method for calculating the overvoltages in transmission lines is described. In earth electrodes (treated as a transmission lines) the overvoltages are caused by lightning surge currents. To solve the problem the time domain method has been applied instead of frequency domain used so far. In calculations the fractional order differential operator is used . (Application of differential operators of fractional order to determine the lightning surges voltages induced in earth electrode).
10
Content available remote Simple models of transmission line in Mathcad enviroments
EN
The article presents the possibilities of the Mathcad environment which allow to create simple models of transmission lines. Two models are discussed: the discrete model based on the circumferential model of line treated as a system of L-type four-terminal networks and the model called continuous which implements solution of the telegraphy equations in the quasi-steady state. The article emphasizes the didactic features of the above models, mainly because of the use of the animation possibilities of the Mathcad which allow to easily implement existing analytical solutions also for transients.
PL
W artykule przedstawiono możliwości środowiska Mathcad, pozwalające na stworzenie prostych modeli linii długiej. Omówiono dwa modele: dyskretny oparty na modelu obwodowym linii traktowanej jako układ czwórników typu Γ, oraz model nazwany ciągłym implementującym rozwiązanie równań telegrafistów w przypadku quasi-ustalonym. Artykuł podkreśla walory dydaktyczne powyższych modeli, głównie ze względu na wykorzystanie możliwości animacyjnych środowiska Mathcad, pozwalających na łatwe implementowanie gotowych rozwiązań analitycznych również dla stanów nieustalonych.
11
Content available remote Pewne uwagi dotyczące modeli fizycznych linii długiej
PL
Przystępując do budowy fizycznego modelu linii długiej trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakiego typu ma być czwórnik przedstawiający sekcję elementarną linii, czy ten czwórnik ma zawierać parametry jednostkowe na 1 km, czy przeliczone na inną jednostkę długości (np. 1 m , 10 km) – co przy ustalonej długości modelowanej linii przekłada się na ilość tych czwórników oraz w jakim paśmie częstotliwości wykonany model będzie z zadowalającą dokładnością odzwierciedlał przebiegi napięć i prądów w linii długiej. Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania. Przedstawiono w nim zestawienie różnych typów czwórników i parametrów jednostkowych na podstawie dokładności odwzorowania przebiegów sygnałów w porównaniu do przebiegów w linii długiej. Zestawienia te wykonano dla różnych częstotliwości i obciążenia.
EN
Attempting to build long line physical model one must answer following questions: What type of four terminal network representing elementary section should be used? Should this four terminal network include single unit parameters in 1 kilometer section or be recalculated in different units of length (for example 1 meter, 10 kilometers) – which, when there is a fixed length of long line model, will establish number of those four terminal networks and in which frequency band constructed model will, with adequate accuracy, represent oscillation of current and voltage in long line. Present article tries to answer above questions. In the article different types of four terminal networks and single units parameters were used based on accuracy of mapping of signal oscillation in comparison with oscillation in long line. This compilation was performed for different frequencies and loads.
12
Content available remote Analiza impedancji wejściowej linii długiej z różnym obciążeniem
PL
Zagadnienie impedancji wejściowej linii długiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodów o parametrach rozłożonych. Impedancja wejściowa linii jest impedancją skupioną zespoloną taką, że od strony zacisków wejściowych można nią zastąpić linię długą wraz z dowolnym obciążeniem. Analiza częstotliwościowa tej impedancji jest utrudniona ponieważ jest to funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej a już parametry falowe, występujące w ułamku wyrażającym impedancję wejściową linii długiej, są złożonymi funkcjami częstotliwości (pulsacji). Zatem analityczna postać pochodnej impedancji wejściowej względem częstotliwości jest funkcją bardzo złożoną a wydzielenie części rzeczywistej i urojonej prowadzi do skomplikowanych przekształceń. W pracy przedstawiono przebiegi impedancji wejściowej i jej pochodnej w funkcji częstotliwości dla dowolnego liniowego odbiornika.
EN
The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals it’s possible to replace with it the long line along with any load. Frequency analysis of such impedance is impeded due to the fact, that it is a combined function of a real variable, and just the wave parameters, existing in the fraction expressing input impedance of the long line are complex functions of frequency (pulse). Consequently analytical form of derivative of input impedance in relation to frequency is a very complex function, and determination of real and imaginary part leads to complicated conversions. The article presents waveforms of input impedance and its derivative in frequency function for any linear receiver.
PL
W artykule omówiono zjawisko rozchodzenia się zakłócenia wywołanego przez wyładowanie atmosferyczne (impuls typu surge). Uderzenie pioruna zamodelowano jako impuls prądowy wstrzyknięty do losowo wybranego miejsca linii długiej. Rozwiązanie w dziedzinie czasu uzyskano za pomocą metody FDTD. Zbadano kilka konfiguracji linii długiej: jednorodną i niejednorodną linię jednofazową i jednorodną linię trójfazową.
EN
This paper deals with surge phenomena on transmission lines. The attack of lightning stroke is considered, so the source of surge phenomena is modelled like an injected current wave at random place on the transmission line. The problem is solved in time domain using the FDTD method. Several configurations of transmission line has been investigated in our work - homogeneous and non-homogeneous one-phase line and homogeneous three-phase line.
PL
Rezystancja połączenia nadprzewodnika z obwodem normalnym jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o właściwościach silno-prądowych nadprzewodników wysokotemperaturowych. Jednoznaczne określenie właściwości połączenia jest możliwe dzięki wprowadzeniu pojęcia rezystywności powierzchniowej kontaktu. W pracy wykorzystano model linii długiej TLM do wyznaczania rezystywności kontaktu dla masywnych próbek YBaCuO z elektrodami zanurzanymi w objętość nadprzewodnika. Model został pozytywnie zweryfikowany za pomocą programu FEMLAB, wykorzystującego metodę elementów skończonych. Wyznaczone doświadczalnie wartości rezystywności powierzchniowej kontaktu dla elektrod Ag wynoszą nie więcej niż 10-7 Qcm2. Rezystywność kontaktu dla elektrod Au jest o rząd większa, czego potwierdzeniem są wyniki badań mikroskopowych, ukazujące w tym przypadku grubszą warstwę przejściową.
EN
A resistance of metal-superconductor junction is one of the most important parameters, which decide on the high-current properties of the high-temperature superconductors. The unambiguous determination of the junction properties is possible with a notion of the surface resistivity of the contact. The transmission line model (TLM) has been used to determine the contact resistivity of the real, bulk superconducting samples with meta! electrodes immersed into YBaCuO. The model has been favourably verified with FEMLAB program. The calculated values of the surface resistivity of the Ag/YBaCuO contact amount no more than IO'7 Qcm2. The resistivity of the Au/YBaCuO contact is order bigger. It confirms the Stronger diffusion of gold into YBaCuO and the existence of the thickness interlayer between Au and YBaCuO.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.